WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об'єктів (автореферат) - Реферат

Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об'єктів (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГРОМАНЧУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

УДК 618.2-082:618.4-089-056.25:

Репродуктивнафункція, перебігвагітності, пологіві післяпологового періоду в жшок з дефіцитом маси тіла екзогенного генезу

14.01.01 - акушерство та гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса-2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті

МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Зелінський

Олександр Олексійович,

Одеський державний медичний університет

МОЗ України,

завідувач кафедри акушерства та гінекології №2

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Сенчук Анатолій Якович,

Медичний інститут Української асоціації народної медицини

МОЗ України (м. Київ),

завідувач кафедри акушерства та гінекології

доктор медичних наук, професор Романенко Тамара Григорівна,

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

МОЗ України,

професор кафедри акушерства, гінекології та перинаталогії

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. акад. О.О.Богомольця

МОЗ України (м. Київ),

кафедра акушерства та гінекології №1

Захист дисертації відбудеться „__2__"листопада 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.62 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, пров. Валіхівський, 2).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного медичного університету МОЗ України (65082, м. Одеса, пров. Валіхівський, 3).

Автореферат розісланий „__1 " жовтня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Старець О.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

Актуальність теми. В останні роки стає все більш очевидним, що ендокринні зміни в жіночому організмі, обумовлені порушенням функції яєчників, мають безпосередній зв'язок з багатьма захворюваннями і синдромами, що зустрічаються в терапевтичній практиці (Зелінський О.О. 2000, Беженарь В.Ф. 2002, Зеленіш Н.В. 2003). Зростає інтерес до проблеми впливу маси тіла на соматичну захворюваність і стан репродуктивної функції жінок (Гундаров І.А. 2001, Гоготадзе І.Н. 2002, Андрєєва В.О. 2004). У розвитку недостатності харчування, крім конституціональних і ендогенних факторів (унаслідок захворювання), важливе значення мають екзогенні фактори: аліментарний, фізичні і психоемоційні навантаження, хронічні інтоксикації (Гембицький Є.В. 1998). Дотримання різних типів дієт і прагнення схуднути, інтенсивні заняття різними видами спорту, витиснення фізичної праці розумовою і переміщення навантаження на нервово-емоційну сферу ведуть до збільшення у сучасному суспільстві кількості жінок з дефіцитом маси тіла (ДМТ). Реакція організму на схуднення індивідуальна, і навіть невелика втрата маси тіла (зниження на 3-10%) може викликати порушення менструальної функції. Недостатнє споживання калорій, і особливо жирів, приводить до зниження маси тіла та, що більш актуально, процентного вмісту жирової тканини в організмі. Швидка втрата 10-15% жирової тканини приводить до припинення менструацій. У структурі вторинної аменореї серед підлітків аменорея на тлі втрати маси тіла складає до 25% (Абабкова Г.М. 2003, Манухін І.Б. 2003). Разом з тим ці порушення зворотні, про що свідчить можливість відновлення менструального циклу в 70-80% хворих у разі нормалізації маси тіла (Йєн С.С.К. 1998).

На наш погляд, у вітчизняній літературі приділяється недостатньо уваги питанням щодо патогенезу дефіциту маси тіла і його взаємовідношенню з порушенням функції ендокринних залоз, у тому числі репродуктивної системи. Відсутні узагальнені відомості про гормональні взаємовідношення в системі гіпофіз-яєчники під час дефіциту маси тіла і дані щодо ступеня виразності змін залежно від величини втрати маси тіла і його генезу. Недостатність функції яєчників, що зумовлює різноманітні порушення менструального циклу, може проявлятися ускладненнями вагітності і пологів. Разом з тим, досліджень, що стосуються особливостей перебігу вагітності і пологів, неонатальних наслідків у жінок з дефіцитом маси тіла, мало (Додхоєва М.Ф. ІУУ8, 2000). Виходячи з викладеного вище, потрібне комплексне вивчення стану репродуктивної функції у жінок до вагітності в залежності від ступеня виразності і генезу дефіциту маси тіла, та впливу його на перебіг вагітності.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертація виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт Одеського державного медичного університету і є фрагментом комплексного дослідження теми „Патологічні механізми розвитку захворювань репродуктивної системи людини в умовах дії агресивних факторів середовища й шляхи їхньої корекції (№ держреєстрації 0199U004330).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження явилося зменшення частоти ускладнень під час вагітності і пологів у жінок з ДМТ екзогенного генезу шляхом використання терапевтичного комплексу превентивного лікування під час підготовки до планованої вагітності.

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні задачі:

  1. Вивчити особливості стану репродуктивної системи у жінок з дефіцитом маси тіла екзогенного походження.

  2. Оцінити особливості змін гормонального балансу у жінок з дефіцитом маси тіла протягом менструального циклу з урахуванням основних екзогенних факторів.

  3. Дати оцінку особливостям перебігу вагітності у жінок з дефіцитом маси тіла екзогенного генезу.

  4. Проаналізувати перебіг пологів у жінок з різними ступенями ДМТ і різними патогенетичними механізмами виникнення цієї патології.

  5. Розробити комплекс терапевтичних заходів для превентивного лікування синдрому ДМТ під час планування вагітності і оцінити його ефективність за показниками стану гормонального балансу, особливостями перебігу вагітності і пологів.

Об'єкт дослідження: особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з ДМТ різних ступенів екзогенного генезу.

Предмет дослідження: гормональний баланс, функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з ДМТ екзогенного генезу.

Методи дослідження: загальноклінічні, епідеміологічні, ультразвукові, біохімічні, функціональні, імуноферментні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше в умовах Одеського регіону проведена оцінка стану репродуктивного здоров'я жінок з ДМТ екзогенного генезу, вивчені особливості гормонального балансу протягом менструального циклу в залежності від ступеня ДМТ і основних патогенетичних причин, встановлений причинно-нас лідко вий зв'язок тяжкості прояву і патогенетичної причини в рамках ступеня ДМТ. Уперше вивчені деякі особливості перебігу вагітності і пологів, стану новонароджених у залежності від ступеня ДМТ і найважливіших патогенетичних складових виниклої патології у жінок. На підставі отриманих даних теоретично обґрунтований і запропонований комплекс терапевтичних заходів.

Практичне значення отриманих результатів. Уперше розроблений, запропонований і апробований терапевтичний комплекс для поліпшення і корекції як загального, так і репродуктивного здоров'я жінок з ДМТ різних ступенів екзогенного генезу, як метод підготовки цих жінок до планованої вагітності. Встановлено, що розроблений терапевтичний комплекс корегує гормональний баланс під час профілактичної терапії і знижує кількість ускладнень під час вагітності і пологів, поліпшує стан новонародженого.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто проведений патентно-інформаційний пошук, підготовлені матеріали до планування роботи, поставлені задачі дослідження, обґрунтовані методи їх рішення, зібраний клінічний матеріал, проведеш діагностичні і лікувальні заходи. Автором особисто зроблені науковий аналіз і інтерпретація отриманих даних. Самостійно проведена статистична обробка отриманих результатів, підготовка наукових робіт до публікації, сформульовані основні положення і висновки дисертаційного дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...