WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиоксидантні властивості та молекулярна будова природних і синтетичних фенолів та n-вмісних гетероциклів (автореферат) - Реферат

Антиоксидантні властивості та молекулярна будова природних і синтетичних фенолів та n-вмісних гетероциклів (автореферат) - Реферат

40

7

17,5

48

9

18,8

>0,05

Післяопераційна пневмонія

40

4

10

48

5

10,4

>0,05

Тромбоемболія гілок легеневої артерії

40

0

0

48

1

2,1

>0,05

Реактивний плеврит

40

2

5

48

3

6,25

>0,05

Кровотеча з стресової виразки шлунка

40

1

2,5

48

2

4,2

>0,05

Всього

40

16

40

48

28

58,3

<0,05

Як свідчать отримані дані, вдалося суттєво зменшити кількість хворих з ускладненнями при відкритих оперативних втручаннях. Беручи до уваги отримані безпосередні та віддалені результати лікування склали алгоритм хірургічної тактики з метою усунення ПХ (рис. 5).

Рис.4.3. Алгоритм лікувальної тактики при піссляопераційному холедохолітіазі

Пацієнт з діагнозом ПХ

Відкрите оператиане втручання

Лікування ПХ малоінвазійним способом

Чи конкремен-ти видалені?

Чи конкремен-ти видалені?

Лапароскопічна холедохолітотомія

Транспапілярне або черездренажне видалення уламків

Чи конкремен-ти видалені?

Проведення ЕУХБЛ

Підготовка до лапароскопічного втручання

Санація холедоха

Чи можлива ЕПСТ?

Чи конкремен-ти видалені?

Підготовка до планового лікування

Чи є показання

до екстреної операції?

ні

так

Підготування до невідкладної операції

ні

так

Чи є ЗДХ?

Підготовка до ендоскопічного транспапілярного видалення конкрементів

Видалення каменів через ЗДХ

так

ні

ні

так

ЕПСТ, транспапілярне видалення каменів

ні

так

ні

так

Чи є ЗДХ?

ні

так

Чи можлива лапароскопічна ХЛТ?

ні

так

ні

так

Чи конкремен-ти подрібнені?

ні

так

Кінець алгоритму

Рис. 5. Алгоритм хірургічної тактики при піссляопераційному холедохолітіазі

ВИСНОВКИ

У дисертації зроблено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення окремих аспектів діагностики, лікування та профілактики післяопераційного холедохолітіазу, що досягнено розробленим та впровадженим алгоритмом діагностики і теоретичним обгрунтуванням диференційованого застосування малоінвазивних методів лікування цієї патології.

1. Найбільш інформативними способами передопераційної діагностики післяопераційного холедохолітіазу у пацієнтів, які перенесли хірургічні втручання на біліарному тракті, є ультразвукове дослідження, черездренажна холангіографія та ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатикографія. Ефективність ультразвукового сканування в нашому дослідженні становила 88,4%; ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатикографії – 97,1%; черездренажної холангіографії 100%.

2. Застосування розробленого алгоритму діагностики післяопераційного холедохолітіазу дозволяє в короткий термін з допомогою мінімального обсягу досліджень не лише встановити наявність холедохолітіазу, а й виявити ускладнення захворювання і супровідну патологію.

3. Методом вибору лікування пацієнтів з післяопераційним холедохолітіазом є ендоскопічне транспапілярне видалення каменів холедоха. Ендоскопічна папілосфінктеротомія дозволяє не тільки видалити "забуті" або новоутворені конкременти загальної печінкової протоки, а й створити умови для санації жовчних протоків, безперешкодного відходження жовчі у дванадцятипалу кишку. Ефективність ендоскопічного лікування післяопераційного холедохолітіазу становить 86,2%, добрі і задовільні безпосередні результати відзначено у 97,8%, віддалені – у 95,6%.

4. Після невдалої спроби ендоскопічного видалення конкрементів із загальної жовчної протоки, при неефективності літотрипсії і при наявності необхідного устаткування та відсутності протипоказань холедохотомію з літоекстракцією можливо проводити лапароскопічним методом. Це зменшує кількість післяопераційних ускладнень, скорочує термін перебування хворого у стаціонарі і тим самим покращує результати лікування. Ефективність лапароскопічних втручань при післяопераційному холедохолітіазі в нашому дослідженні становила 100%; у післяопераційному періоді незадовільних результатів не відзначали.

5. При виявленні холедохолітіазу в пацієнтів зі зовнішнім дренажем позапечінкових жовчних протоків, у випадках, коли неможливе проведення літоекстракції з транспапілярного доступу, доцільно проводити екстракорпоральну ударнохвильову літотрипсію. Застосування екстракорпоральної літотрипсії дозволяє уникнути повторних хірургічних втручань, підготувати пацієнтів до ендоскопічної елімінації "забутих" конкрементів. Ефективність методу становила 88,9%. При невдалих спробах екстракорпоральної літотрипсії пацієнтам слід проводити відкриті оперативні втручання.

6. Оперативні втручання з використанням традиційного доступу (супрадуоденальна холедохотомія і трансдуоденальна папілосфінктеротомія) для видалення конкрементів біліарного тракту слід застосовувати при тубулярних стенозах холедоха, після резекції шлунка за Більрот-ІІ та неможливості проведення або неефективності малоінвазивних технологій.

7. Ефективне лікування пацієнтів з післяопераційним холедохолітіазом можливе лише у спеціалізованих відділеннях медичних закладів, за умови обладнання операційних відеолапароскопічною і рентгентелевізійною технікою, наявності медичного персоналу, підготовленого до проведення як малоінвазивних, так і відкритих операцій на біліарному тракті.

8. Проведення повної передопераційної та інтраопераційної діагностики холедохолітіазу і супровідної патології, своєчасного і адекватного оперативного втручання, консервативної терапії в післяопераційному періоді дозволило знизити частоту післяопераційного холедохолітіазу до 2,7%.

9. Впровадження запропонованих схем лікування пацієнтів з приводу післяопераційного холедохолітіазу дозволило скоротити частоту ускладнень в 1,46 разу, уникнути летальності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Нові технології в лікуванні жовчнокам'яної хвороби / М.С. Гойда, В.В. Власов, А.І.Суходоля, І.Б. Федорончук, С.М. Гойда // Зб. наук. праць співробіт. КМАПО ім. П.Л. Шупика. - К., 2000. - Вип. 9, кн. 4.- С. 309-312 (аналіз літератури, узагальнення отриманих результатів, оформлення).

 2. Мішалов В.Г., Сопко О.І., Гойда С.М. Досвід виконання лапароскопічних оперативних втручань в хворих з біліарною патологією // Укр. журн. малоінваз. та ендоскопічної хірургії. - 2001. - №2. - С. 18-19 (клінічні спостереження, аналіз та узагальнення отриманих результатів, оформлення).

 3. Профілактика ускладнень після лапараскопічних холецистектомій / В.Г. Мішалов, С.М. Гойда, І.М. Лещишин, С.М. Вамуш // Вісн. морської медицини. - 2001. - №2. - С. 263-265 (аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення отриманих результатів).

 4. Мішалов В.Г., Гойда С.М. Шляхи покращання результатів лапароскопічної холецистектомії // Шпитальна хірургія. - 2001. - №2. - С. 74-77 (аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення отриманих результатів).

 5. Ничитайло М.Ю., Гойда С.М. Резидуальний і рецидивний холедохолітіаз. Класифікація, симптоматика та методи діагностики // Укр. мед. часопис. - 2001. - №5 (25). - С. 33-38 (аналіз літератури, оформлення).

 6. Применение экстракорпоральной ударноволновой литотрипсии в лечении холедохолитиаза / М.Е. Ничитайло, П.В. Огородник, С.М. Гойда, В.В. Дяченко, М.С. Гойда, С.А. Собчинский, В.В. Войцешин, О.Н. Гулько // Клин. хирургия. - 2001. - №10. - С. 31-32 (аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення отриманих результатів).

 7. Особливості проведення лапароскопічних втручань при гострому деструктивному холециститі у пацієнтів з супровідною патологією / В.Г. Мішалов, С.М. Гойда, І.І. Теслюк, І.Г. Криворчук, С.П. Задорожній // Шпитальна хірургія. - 2003. - №2. - С. 37-39 (клінічні спостереження, аналіз та узагальнення отриманих результатів, статистична обробка).

 8. Пат. 53155 А Україна, МКИ А61 В17/00. Спосіб зовнішнього дренування загальної жовчної протоки і підпечінкового простору / Ничитайло М.Ю., Гойда С.М. – №2001032348. Заявл. 25.03.2002; Опубл. 15.01.2003, Бюл.№1, 2003 (клінічні спостереження, узагальнення отриманих результатів, оформлення).

 9. Пат. 58280 А Україна, МКИ А61 В17/00. Спосіб лікування резидуального холедохолітіазу / Ничитайло М.Ю., Гойда С.М., Собчинський С.А., Гойда М.С., Войцешин В.В. – № 2002118934 Заявл. 11.11.2002; Опубл. 15.07.2003, Бюл. №7, 2003 (клінічні спостереження, узагальнення отриманих результатів, оформлення).

 10. Лапароскопические операции в областной больнице, проблемы и перспективы / Гойда М.С., Суходоля А.И., Шаталюк Б.П., Гойда С.М., Федорончук И.Б. // Новые технологии в диагностике и в хирургии органов билиопанкреатодуоденальной зоны: Сб. тр. – М., 1995. - С. 160 (аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення отриманих результатів).

 11. Досвід проведення лапароскопічних оперативних втручань в Хмельницькій обласній лікарні / М.С. Гойда, А.И. Суходоля, І.Б. Федорончук, М.Д. Бесараба, С.М. Гойда // Украинско-американский конгресс по эндоскопической хирургии: Сб. тр. - Одесса, 1997. - С. 77-79 (аналіз літератури, клінічні спостереження, оформлення).

 12. Комплексное лечение острого гнойного холангита у гериатрических больных / В.Г. Мишалов, А.А. Бурка, И.И. Теслюк, С.М. Гойда // 3 Національний конгрес гастроентерологів і геріатрів України: Тези доп. – К., 2000. - С.138 (клінічні спостереження).

 13. Гойда С.М. Перший досвід застосування екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії в лікуванні резидуального холедохолітіазу // 5 Міжнарод. медич. конгрес студентів і молодих учених: Матеріали конгресу. - Т.: Укрмедкнига, 2001. - С. 36 (аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення отриманих результатів, оформлення).

 14. Застосування екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії в лікуванні резидуального холедохолітіазу / М.Ю. Ничитайло, С.М. Гойда, С.А. Собчинський, М.С. Гойда, В.В. Войцишин // Укр. журн. малоінваз. та ендоскопічної хірургії. - 2001. - №3. - С. 22 (аналіз літератури, узагальнення отриманих результатів, оформлення).


 
 

Цікаве

Загрузка...