WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу (автореферат) - Реферат

Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу (автореферат) - Реферат

Апробація результатів роботи. Матеріали дисертаційної роботи доповідалися на Республіканської нараді - конференції "Актуальні питання медичної реабілітації" (м.Немирів, вересень 1994), Юбилейной республиканской конференции "Актуальные вопросы туберкулёза, пульмонологии и аллергологии" (м.Вінница, травень 1995), Международной научно – практической конференции "Актуальные проблемы физиотерапии, курортологии и медицинской реабилитации" (м.Одеса, листопад 2002), Міжнародної науково – практичної конференції "Первинна медико – санітарна допомога та страхова медицина" (м.Ужгород, жовтень 2002), III Республиканском конгрессе курортологов и физиотерапевтов Крыма "Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии" (м.Євпаторія, квітень 2003), XIX Международной научно – практической конференции "Применение лазеров в медицине и биологии" (м.Одеса, травень 2003), Науково – практичної конференції з міжнародною участю "Лікувальні фізичні чинники та здоровя людини" (м.Одеса, травень 2003), XVII Всемирном конгрессе по астме (Санкт – Петербург, Росія, липень 2003), V съезде иммунологов и аллергологов СНГ (Санкт – Петербург, Росія, липень 2003), Научном практическом симпозиуме с международным участием "Медицинская реабилитация в педиатрии" (м.Євпаторія, вересень 2003), Науково – практичної конференції з міжнародною участю "Нові медичні технології в клінічній та курортній практиці" (м.Київ, травень 2004),засіданнях обласних товариств імунологів і алергологів (травень 1998), курортологів і фізіотерапевтів (січень 2002, вересень 2002, березень 2003), використовувалися при проведенні семінарів для лікарів об'єднання Укрпрофоздоровниця (листопад 2001, червень 2002, жовтень 2002), під час занять із студентами Одеського державного медичного університету.

Апробація дисертації відбулася на засіданні вченої ради Українського НДІ медичної реабілітації та курортології.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 75 наукових робіт, з них 3 монографії, 1 брошура, 21 стаття в журналах і збірках наукових робіт ліцензованих ВАК України, 1 патент України, 2 методичні рекомендації (1 — із грифом Укрмедпатентінформ), 5 інформаційних листів (2 — із грифом Укрмедпатентінформ).

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 7 розділів, заключення і висновків. Загальний обсяг роботи становить 299 сторінок. Бібліографія містить 433 джерела вітчизняних і зарубіжних авторів (322 кирилицею, 111 латиницею). Дисертація ілюстрована 15 рисунками і 75 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал, методи дослідження і лікування. Клінічні дослідження проведені в спостереженнях на 427 дітях, хворих на БА. Діагноз БА встановлювався на підставі "Клінічної класифікації найбільш поширених бронхолегеневих захворювань у дітей", що була затверджена на II з'їзді фтизіатрів і пульмонологів України в жовтні 1998 р. Інтермітуюча БА діагностована в 162 дітей, легка персистуюча — в 195, середньотяжка персистуюча — в 47 і тяжка персистуюча — в 23 пацієнтів. При проведенні обстеження і лікування усі хворі були в періоді ремісії захворювання з контрольованим перебігом БА.

Для оцінки стану хворих і аналізу ефективності лікування використовувалися клінічні, функціональні, алергологічні і лабораторні методи дослідження. ФЗД оцінювалася за допомогою спірографії (комп'ютерний спірограф "Spiroscope-TM" фірми "Medicor" і поліфункціональний комп'ютеризований кардіо-респіраторний комплекс CARDIOVIT CS-100 з модулем SPIROVIT SP-10 фірми SCHILLER) і пікфлоуметрії (пікфлоуметри фірми "Boehringer Ingelheim"). Визначали такі спірографічні показники: ЖЄЛ — життєва ємкість легень, МВЛ — максимальна вентиляція легень, ОФВ1 — обсяг форсованого видиху за 1 с, ОФВ1/ЖЄЛ — тест Тиффно, СОШ25–75 — середня об'ємна швидкість на рівні 25–75 % ОФВ1, МОШ75 — миттєва об'ємна швидкість на рівні 75 % ОФВ1, МОШ50 — миттєва об'ємна швидкість на рівні 50 % ОФВ1, МОШ25 — миттєва об'ємна швидкість на рівні 25 % ОФВ1, ПОШвид — пікова об'ємна швидкість видиху. Зміни показників оцінювали в абсолютних величинах, розрахованих у відсотках до вікової норми і за способом Knudzon у модифікації Н.Н.Канаева (1978), зі словесним позначенням середньоквадратичного відхилення від належної величини. Функціональний стан центральної і вегетативної нервової системи оцінювали за допомогою проведення електроенцефалографії — програмно-апаратний комплекс "DX-NT-32", м. Харків і кардіоінтервалографії — комп'ютерна програма "Вегетативний тонус". Вегетативна реактивність визначалася за допомогою навантажувальної клінортостатичної проби. Температурні реакції організму оцінювали за "глибинною" температурою тіла за допомогою надвисокочастотного радіотермометра "Радіотерм 8-03" (ТОВ "Гарт", Київ). Пульсоксиметричні дослідження проводили з використанням пульсоксиметра МП "ЭЛТ", м.Київ. Рівень сенсибілізації організму оцінювали за вмістом загального ІгЕ в крові, визначеного з використанням імуноферментних аналізаторів "IMx Fully Automated Immunoassay Analyzer" фірми "Abbott" (США) і "Opsus MR Microplate Reader" фірми "Dunex" США). Реакцію до різних алергенів оцінювали на підставі визначення специфічних ІгE напівкількісним методом з використанням панелей для алергологічного обстеження IVT ALLERGY PROFILE (США) і результатів скарифікаційного алерготестування з харчовими, побутовими і пилковими алергенами виробництва НВО "Імунолог", м.Вінниця. Про десенсибілізуючий ефект проведеної терапії судили на підставі динаміки в крові рівнів гістаміну, активності гістамінзв'язуючих систем крові (Мещерякова С.А.,1982), циркулюючих імунних комплексів (Digeon,1977) і вмісту В-лімфоцитів (Mendes N. S.,1973) та еозинофілів, визначення активності комплементу за 50%-м гемолізом за Кебот Е., Мейер М. (1988). Протизапальну дію оцінювали за динамікою показників гемограми (гематологічний аналізатор фірми "Abbot" та загальноклінічні дослідження крові) й імунологічних досліджень — визначення аутоантитіл до тканин бронхів і легень за Chudomel у модифікації Кондрашовой Н. И. (1973), а також на підставі визначення вмісту загального білка в конденсаті вологи видихуваного повітря (за методикою Лоурі). Для вивчення імуномодулюючої дії використовували визначення в крові: загального вмісту Т-лімфоцитів (Mendes N.S.,1973), кількості активно фагоцитуючих клітин і фагоцитарного індексу (стосовно культури дріжджових клітин). Виявлення Mycoplasma pn. і Chlamydia sp. (Chlamydia tr., ps., pec., pn.) у біологічних субстратах (кров, зіскрібок із зіва, мокротиння) проводилося за допомогою праймерзалежної ПЛР в стандартних для даного амплікона умовах на термальному циклері TOUCH DOWN (HYBAID, Великобританія).

Об'єкт експериментального фрагмента дослідження — 268 білих щурів лінії Вістар. Робота з тваринами проводилася відповідно до правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин. Тварин декапітували під легким ефірним наркозом. Реакція тимуса і селезінки на процедури оцінювалася за результатами дослідження морфофункціональних структур органів (забарвлення за Ван-Гізон і гематоксилін-еозином); імунологічним — визначення популяцій тимоцитів і лімфоцитів різного ступеня зрілості за методом В.С.Кожевникова и соавт. (1985) і біохімічними показниками — визначення активності ферментів пуринового обміну - екто-5-нуклеотидази (Tompson,1979), аденозиндезамінази й аденозинмонофосфат- аміногідролази (Дмитренко Н.И.,1981). Дослідження з вивчення впливу випромінювання гелій-неонового лазера на функціональну активність тимуса проводилися в інтактних тварин і в умовах моделі імунодефіциту (повторні ін'єкції бензолу підшкірно) з додатковою імунізацією внутрішньочеревинним уведенням 0,3 мл 50%-ї суспензії еритроцитів барана. Вміст гемаглютинуючих антитіл у реакції пасивної гемаглютинації визначали на сьомий і чотирнадцятий дні після імунізації.

Статистичну обробку отриманих даних проведено з використанням критерію сопряженості Пірсона, точного критерію Фішера, розрахунком показника відношення шансів і 95%-го довірчого інтервалу. Чисельні показники аналізувалися з використанням критерію Стьюдента для зв'язаних і незв'язаних вибірок за допомогою статистичного пакета "Statistica 6,0" фірми "Statsoft".

Усі хворі на фоні базисної медикаментозної терапії, призначуваної відповідно до загальноприйнятих схем лікування дітей з БА, пройшли курс лікування (24–25 щоденних процедур) в умовах камери штучного мікроклімату високодисперсного аерозолю хлориду натрію (Торохтин М. Д.,1989) — базовий метод терапії. Залежно від пріоритетів лікування (на підставі даних попереднього обстеження) пацієнти одержували комплексну терапію з включенням до курсу лікування, додатково до базового методу, допоміжних ЛФЧ. З метою посилення протизапальної дії призначали ультразвукові інгаляції водного розчину препарату "мумійо-Вітас" (0,2 г на інгаляцію, курс 10 процедур). При наявності в пацієнтів виражених вегетативних порушень використовували процедури інтервальної нормобаричної гіпокситерапії — аеротерапевтична установка гірського повітря "Борей", виробництва НДЦ "НОРТ" АН України, Київ (2–4 гіпоксичних фази по 10–20 хв протягом процедури з поступовим зниженням вмісту кисню з 13,0–14,0 % до 10–10,5%). Для посилення десенсибілізуючої дії застосовували вплив на ділянку проекції селезінки випромінюванням арсенід-галієвого лазера (апарат "Узор", частота 80 Гц, експозиція — 128 с на точку, опромінювали дві точки — по середньоключичній лінії в 11-му міжребер'ї і по середній пахвовій лінії у 8-му міжребер'ї за контактною методикою з розташуванням випромінювача перпендикулярно поверхні тіла) та інтерференції (апарат "Primedic", за трофічною методикою; сила струму до відчуття вібрації; розташування електродів (площа 50 см2) — один на ліве підребер'я, другий — симетрично ззаду). Допоміжні ЛФЧ включалися в лікувальний комплекс, починаючи з 10-ї процедури КШМК. Проводилися вони перед сеансами КШМК за 30 хв (курс — 9-10 щоденних процедур).


 
 

Цікаве

Загрузка...