WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу (автореферат) - Реферат

Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу (автореферат) - Реферат

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

27. Фізичні чинники у реабілітації хворих з неспецифічними захворюваннями бронхо-легеневої системи: Методичні рекомендації /Укр. НДІ МР ТА К.: Уклад.: К.Д.Бабов, М.В.Лобода, Е.О.Колісник, А.Г.Литвиненко, Л.Ю.Міхно, Г.О.Дмитрієва, Ю.М.Мостовий, Ю.М.Ладуба, С.Ф.Гончарук, О.С.Павлова, Л.І.Фісенко, Т.І.Федорчук / Одеса.- 1996.- 24 с. (Дисертантом написаний розділ - лікування дітей з бронхіальною астмою).

28. Застосування фізичних факторів у відновному лікуванні дітей з бронхіальною астмою: Методичні рекомендації / ОДМУ. Укрмедпатентінформ. Уклад.: І.П.Шмакова, С.Ф.Гончарук, Г.В.Касьяненко / Київ.–2003.–21с. (Здобувачем обґрунтовано і розроблено підхід до комплексного призначення фізичних чинників, систематизоване їхнє призначення).

ИНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТКИ

29. Использование интерференц-терапии на область проекции селезёнки в комплексном лечении детей, больных бронхиальной астмой: Информ. листок № 306-96/ОЦНТЭИ; Сост.: А.Г.Литвиненко, С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, Е.И.Бахолдина, О.Д.Косенко, А.С.Ручкина /Одесса,1996. (Автором запропонована ідея, здійснено набір і систематизація матеріалу).

30. Ингаляционное применение мумиё при лечении детей, больных бронхиальной астмой: Информ. листок №307-96/ОЦНТЭИ; Сост.: А.Г.Литвиненко, С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, Т.И.Федорчук / Одесса,1996. (Здобувачем запропонована ідея і проведено аналіз результатів дослідження).

31. Использование нормобарической гипокситерапии в комплексе с камерной спелеотерапией при лечении детей, больных бронхиальной астмой: Информ. листок №309-96/ОЦНТЭИ; Сост.: С.Ф.Гончарук, С.А.Коробов, Е.И.Бахолдина, Т.И.Федорчук /Одесса,1996. (Дисертантом запропонована ідея, здійснений набір і систематизація матеріалу).

32. Моніторинг перебігу бронхіальної астми у дітей: Інформ. лист №243/ОДМУ. Укрмедпатентінформ; Уклад.: І.П.Шмакова, С.Ф.Гончарук, Г.В.Касьяненко /Київ,2002. (Здобувачем розроблена схема моніторингу перебігу бронхіальної астми у дітей).

33. Стандарти лікувального використання фізичних факторів у відновному лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму: Інформаційний лист №244 /ОДМУ.Укрмедпатентінформ;Уклад.: І.П.Шмакова, С.Ф.Гончарук, Г.В.Касьяненко /Київ,2002. (Автором розроблені стандарти використання фізичних факторів у відновному лікування дітей з бронхіальною астмою).

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ТА СТАТТІ В НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ

34. Гончарук С.Ф. Эффективность ингаляционного применения мумиё при реабилитации детей, больных тяжёлыми формами бронхиальной астмы и астматического бронхита // Актуальные проблемы санаторно - курортного лечения детей:Труды /НИИ детской курортологии.-Евпатория, 1993.-Выпуск II.-С.62-63.

35. Гончарук С.Ф., Коробов С.А. Первые результаты комплексного применения спелеотерапии и нормобарической гипокситерапии у больных с бронхолегочной патологией // Актуальні питання медичноі реабілітації:Тези доп. республ. наради-конф.-Одеса,1994.-С.37. (Дисертантом запропонована ідея і систематизовані дані досліджень)

36. Фазовий характер лімфоідноі тканини на курсове застосування камерноі спелеотерапії /С.Ф.Гончарук, О.С.Павлова, О.І.Бахолдина, А.Д.Скрідоненко // Актуальні питання медичноі реабілітації: Тези доп. республ. наради-конф.-Одеса,1994.-С.38. (Дисертантом виконано відпуск процедур і систематизовані отримані дані).

37. Павлова О.С., Гончарук С.Ф. Значення функціонального стану імунноі системи в реалізації лікувального впливу фізичних факторів // Актуальні питання медичноі реабілітації: Тези доп. республ. наради-конф.-Одеса,1994.-С.119. (Дисертантом запропонована ідея і систематизовані результати досліджень).

38. Эффективность ингаляционного способа применения мумиё у больных бронхолёгочной патологией разных возрастных групп / А.Г.Литвиненко, С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, Т.И.Федорчук //Актуальные вопросы внутренней медицины, медицинской этики и образования: Материалы симпоз.-Киев,1994.-С.13. (Автором проведено набір матеріалу, аналіз результатів досліджень і сформульовані висновки).

39. Стимуляция функционального состояния тимуса при действие физического фактора, как немедикаментозный способ иммунокоррекции / Е.И.Бахолдина, Е.С.Павлова, С.Ф.Гончарук, А.Д.Скридоненко, Т.И.Федорчук // 4 Национальный конгресс по болезням органов дыхания: Сборник резюме. - Москва,1994.- №304. (Дисертантом проведені експериментальні дослідження і виконано аналіз їх результатів)

40. Актуальность коррекции нарушений фагоцитарно - лейкоцитарной системы при реабилитации детей, больных бронхиальной астмой и астматическим бронхитом / С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, Е.И.Бахолдина, Н.А.Гержановская // Фундаментальные и клинические аспекты современной реабилитации: Тез. докл. республ. конф.-Полтава,1995.-С.196. (Здобувачем запропонована ідея, проаналізовані результати досліджень, сформульовані висновки).

41. Экспериментальная оценка иммуномодулирующего действия гелий - неонового лазера на область вилочковой железы крыс в условиях модели иммунодефицита / Е.С.Павлова, Е.И.Бахолдина, С.Ф.Гончарук, А.Д.Скридоненко // Фундаментальные и клинические аспекты современной реабилитации: Тез. докл. республ. конф.-Полтава,1995.-С.92. (Дисертантом систематизовані результати досліджень і сформульовані висновки).

42. Фазовий характер реакції лімфоідноі тканини на курсове застосування камерноі спелеотерапії / С.Ф.Гончарук, О.С.Павлова, О.І.Бахолдіна, А.Д.Скрідоненко // Укр. пульмонологічний журнал.-1995.-№2.-С.40. (Автором запропонована ідея, проаналізовані дані досліджень).

43. Изменение показателей функции внешнего дыхания у детей, больных бронхиальной астмой на разных этапах спелеотерапии / Т..И.Федорчук., С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, Н.А.Гержановская // 5 Национальный конгресс по болезням органов дыхания:Сборник резюме-Москва,1995.– №1569. (Дисертантом проведена систематизація результатів досліджень і сформульовані висновки).

44. Актуальность проблемы выявления и коррекции иммунодефицитных состояний в современных условиях курортной реабилитации больных / Е.С.Павлова, С.Ф.Гончарук, Л.И.Позднякова, Т.А.Беличенко // Курортная медицина в современных социально-экономических условиях: Тез.докл. Укр.научно-практ.конф.-Ялта,1995.-С.76. (Здобувачем запропонована ідея, проаналізовані результати досліджень, сформульовані висновки).

45. Гончарук С.Ф., Павлова Е.С. Критерии длительности курсового назначения камерной спелеотерапии больным бронхиальной астмой // Актуальные вопросы немедикаментозного лечения заболеваний органов дыхания, сердечно - сосудистой и нервной систем: Материалы Укр. научно – практ.конф. с междунар. участием.-Ялта,1996.-С.28. (Здобувачем розроблені критерії тривалості курсового призначення камерної спелеотерапії в хворих бронхіальною астмою).

46. Гончарук С.Ф. Принципы восстановительного лечения больных хронической бронхо - легочной патологией // Актуальные вопросы немедикаментозного лечения заболеваний органов дыхания, сердечно - сосудистой и нервной систем: Материалы Укр. научно – практ.конф. с междунар. участием.-Ялта,1996.-С.28-29.

47. Evaluation of adaptive-sanogenetic changes in children with bronchial asthma during complex use of normobaric hipoxitherapy and artificial speleotheapy / S.A.Korobov, S.F.Goncharuk, T.I.Fedorchuk, V..A.Rozanov // Материалы 2-й междунар. конф. "Гипоксия в медицине".-Москва,1996.-С.85-86. (Автором запропонована ідея і систематизовані результати досліджень).

48. Гончарук С.Ф., Павлова Е.С., Федорчук Т.И. Выбор локализации воздействия физических факторов при лечении детей с бронхиальной астмой (БА) // International Journal on Immunorehabilitation.-1997.-№7.-Р.148. (Автором запропонована ідея і сформульовані висновки).

49. Гончарук С.Ф. Тактика назначения физических факторов в восстановительном лечении детей, больных бронхиальной астмой // I Національний конгрес фізіотерапевтів та курортологів України "Фізичні чинники в медичній реабілітації: Матеріали.-Хмельнік,1998.-С.166-167.

50. Гончарук С.Ф. Критерії контролю перебігу бронхіальної астми у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-1999.-№ 4.-Матеріали 10-го зїзду педіатрів України "Проблеми педіатрії на сучасному етапі".-С.142-143.

51. Гончарук С.Ф. Сезонность и сроки включения физических факторов в комплекс восстановительного лечения больных бронхиальной астмой детей // Междунар.научно-практ.конф."Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия":Материалы.-Ялта,1999.- С.225.

52. Гончарук С.Ф. К вопросу о верификации результатов аллергологического обследования у детей, больных бронхиальной астмой // Імунологія та алергологія.-2000.- № 2-3.-С.64-65.

53. Гончарук С.Ф. Физические факторы в лечении пульмонологических больных // Історія та перспективи розвитку післядипломої освіти лікарів:Тез.доп.научно-практ.конф.-Одеса,2002.-С.68- 69.

54. Павлова Е.С., Гончарук С.Ф. К механизму иммуномодулирующего эффекта физических факторов при общем и локальном воздействии на организм // Імунологія та алергологія.-2002.-№ 2.- С.38-39. (Дисертантом систематизовані результати досліджень).


 
 

Цікаве

Загрузка...