WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу (автореферат) - Реферат

Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ

ГОНЧАРУК СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ

УДК 616.248 – 053.2: 616- 092.9] – 036.82.83/.84

Клініко – патогенетичне обгрунтування комплексного застосування фізичних чинників у відновлювальному лікуванні дітей з бронхіальною астмою

14.01.33. – Курортологія та фізіотерапія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

ОДЕСА – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українському НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України.

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Бабов Костянтин Дмитрович, директор Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Галина Ірина Віталіївна, головний науковий співробітник клінічного відділу Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України

доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України Бабій Ігор Леонідович, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Одеського державного медичного університету МОЗ України

доктор медичних наук, професор Каладзе Микола Миколайович, завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського МОЗ України

Провідна установа:

Український НДІ дитячої курортології і фізіотерапії (м. Євпаторія), відділ медичної реабілітації

Захист дисертації відбудеться "18" лютого 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.608.01 при Українському НДІ медичної реабілітації та курортології (65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6).

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Українського НДІ медичної реабілітації та курортології (65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6).

Автореферат розісланий "14" січня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник Г. О. Дмитрієва

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Бронхіальна астма (БА) — одне з найбільш розповсюджених захворювань у дітей (Ласица О.И.,2000; Геппе Н.А.,2002; Богорад А.Е.,2002; Кожемяка А.И. и др.,2003; Каганов С.Ю. и др.,2003; Лютина Е.И. и др., 2003; Warner I.O. еt al.,2002; Macheska-Badzakova G., Trandafilovski P.,2003). Частота її виявлення в різних країнах світу становить 5–10 % усього дитячого населення (Фещенко Ю.И.,2000; Чучалин А.Г.,2000; Дрожжев М.Е. и др.,2002; Мизерницкий Ю.А.,2002; Ревякина В.А.,2003; Blaiss Michael S.,2002). У зв'язку з цим лікування даного захворювання є однією з основних проблем педіатрії (Балаболкин И.И.,2003; Каладзе М.М. та ін.,2003).

БА приділяється велика увага в усьому світі — з'явилися нові медикаментозні препарати, розроблено уніфіковані міжнародні підходи до діагностики і використання лікарських препаратів, реалізуються програми з контролю за якістю життя пацієнтів і зниженням ризику захворюваності (Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика. Национальная программа. Всероссийское научное общество пульмонологов. Союз педиатров России, 1997; Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. Bethesda, Md: National Heart, Lung and Blood Institute, 1997; British Asthma Guidelines Coordination Committee. British guidelines on asthma management, 1997; Third International Pediatric Consensus Statement on the Management of Childhood Asthma, 1998; Pediatric Asthma: Promoting Best Practice. Rochester, NY: American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 1999 та ін.).

Однак, незважаючи на різноманіття лікарських препаратів, методів діагностики і профілактики БА, триває неухильне зростання захворюваності в дітей. Збільшується кількість тяжких, резистентних до медикаментозної терапії форм захворювання, інвалідність і смертність від БА (Балаболкин И.И.,2003; Чучалин А.Г. и др.,2004; Мещерякова Н.Н., Белевский А.С.,2004; Simon Ronald A.,2002), що обумовлює актуальність проблеми розробки і створення нових комплексних методів відновлювального лікування (ВЛ) даного контингенту хворих.

Розвиток медичних технологій привів до створення в останні десятиліття ряду нових високоефективних методів лікування: камери штучного мікроклімату соляного аерозолю (КШМК); нормобарична гіпокситерапія; різні методики баро-, озоно-, лазерної і магнітолазерної терапії та ін. (Самосюк И.З. и др., 1997; Медведєва Т.М.,Торохтін М.Д.,1998; Торохтин А.М.,1998; Бабий И.Л.,Морозова О.В.,2001; Васильева-Линецкая Л.Я.,2002; Левашов М.И., Березовский В.А.,2002; Пономаренко Г.Н.,2002; Масленников О.В.,Конторщикова К.Н.,2003) і нового підходу до використання лікувальних фізичних чинників (ЛФЧ) на основі синдромно-патогенетичної класифікації (Пономаренко Г.Н., 2002). Разом з тим використання даних методів лікування у ВЛ дітей з БА залежно від домінуючого терапевтичного ефекту істотно обмежується відсутністю єдиних патогенетично обгрунтованих схем їх комплексного призначення, з урахуванням особливостей перебігу захворювання. У зв'язку з цим виникла необхідність обгрунтування і розробки нового підходу до комплексного призначення ЛФЧ у ВЛ дітей з БА, який міг бути використаний при створенні та удосконаленні стандартів ВЛ.

Створення ефективних схем комплексного використання ЛФЧ при відновлювальному лікуванні дітей з БА передбачає також розв'язання ряду важливих питань: визначення мети і завдань застосування ЛФЧ; виявлення основних патогенетично значущих порушень у дітей з БА в періоді ремісії — "точок прикладення" терапевтичної дії ЛФЧ; розробка основних принципів призначення; обгрунтування призначення ЛФЧ при їхньому комплексному застосуванні з лікарськими препаратами; розробка алгоритму дій лікаря при призначенні індивідуальних схем ВЛ; визначення критеріїв ефективності проведеної терапії і моніторингу за перебігом БА в пацієнтів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Матеріал дисертації є частиною планових наукових робіт, що виконані в Українському НДІ медичної реабілітації та курортології з 1993 по 2003 рр. і присвячені підвищенню ефективності лікування дітей із хронічними неспецифічними захворюваннями легень з використанням природних і преформованих фізичних чинників в умовах санаторію і поліклініки (№№ держреєстрації 0193V029247, 0197V000277, 0198V002215, 0101V002094).

Фрагменти НДР, присвячені використанню лікувальних фізичних чинників при лікуванні дітей з БА, та експериментальні дослідження виконані безпосередньо дисертантом.

Мета дослідження. Підвищити ефективність відновлювального лікування дітей, які страждають на бронхіальну астму, шляхом розробки нового патогенетично обгрунтованого підходу до комплексного використання лікувальних фізичних чинників.

Задачі дослідження:

1. Вивчити особливості перебігу захворювання (реакція на індукторні і тригерні фактори, наявність супровідної патології, клінічні прояви захворювання, функціональні і лабораторні показники) залежно від ступеня тяжкості, давності виникнення захворювання і віку пацієнтів.

2. На підставі динаміки морфофункціональних, імунологічних і метаболічних показників вивчити в експериментальних умовах механізм курсового впливу лазерного випромінювання з різною довжиною хвилі на функціональний стан імунокомпетентних органів (тимус і селезінка).

3. Вивчити в експериментальних дослідженнях особливості зміни функціонального стану лімфоїдної системи під впливом штучного мікроклімату соляного аерозолю протягом курсу і у віддалений період.

4. Вивчити особливості динаміки спірографічних показників протягом курсу терапії в умовах штучного мікроклімату соляного аерозолю в дітей, хворих на БА.

5. Розробити диференційовані показання для призначення камер штучного мікроклімату соляного аерозолю в комплексі з нормобаричною гіпокситерапією та інгаляціями водного розчину препарату "мумійо-Вітас" на основі аналізу безпосередніх і віддалених результатів лікування.

6. Провести порівняльний аналіз ефективності впливів на ділянку селезінки арсенід-галієвим лазером і інтерференційними струмами в комплексі з використанням штучного середовища соляного аерозолю в дітей з БА.

7. На підставі узагальнення результатів досліджень розробити основні положення концепції використання лікувальних фізичних чинників у відновлювальному лікуванні дітей з БА (завдання, алгоритм дій лікаря, принципи) для стандартизації їх призначення при складанні довгострокових індивідуальних програм.

8. Розробити схему моніторингу за перебігом БА в дітей на основі аналізу інформативності різних методів діагностики та узагальнення результатів ефективності моніторингу перебігу захворювання.

Об'єкт дослідження: 427дітей із бронхіальною астмою і 268 білих щурів лінії Вістар.

Предмет дослідження: комплекснийвплив лікувальних фізичних чинників (штучний мікроклімат соляного аерозолю, нормобарична гіпокситерапія, інгаляції водного розчину препарату "мумійо-Вітас", арсенід-галієвий лазер та інтерференційні струми) на клінічні, функціональні, біохімічні та імунологічні показники у дітей з бронхіальною астмою. Особливості курсового впливу штучного мікроклімату соляного аерозолю, арсенід-галієвого та гелій-неонового лазерного випромінювання на функційний стан імунокомпетентних органів (тимус та селезінка) та процеси диференціювання лімфоїдних клітин.


 
 

Цікаве

Загрузка...