WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Динаміка психопатологічних, патопсихологічних та нейрохімічних змін при параноїдній шизофренії в процесі лікування (автореферат) - Реферат

Динаміка психопатологічних, патопсихологічних та нейрохімічних змін при параноїдній шизофренії в процесі лікування (автореферат) - Реферат

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше представлено в порівняльному аспекті і узагальнено діяльність служби крові України за період 1994-2003 рр. Показана невідповідність стану розвитку служби крові сучасним потребам охорони здоров'я та її залежність від соціально-економічних умов країни.

Вперше дано наукове обґрунтування необхідності реорганізації діяльності служби крові України та можливість власного промислового виробництва високоефективних вірусбезпечних препаратів плазми крові.

Вперше запропоновано і визначено ефективність застосування сучасної методики розрахунків тижневої потреби лікувальних закладів України в компонентах крові, виходячи із вимог сучасної концепції гемокомпонентної терапії.

Обгрунтовано нові норми потреби лікувальних закладів України в компонентах донорської крові на одне профільне ліжко.

Теоретичне значення одержаних результатів. Розроблено комплексний підхід реорганізації служби крові України та можливість власного промислового виробництва високоефективних вірусбезпечних препаратів плазми крові.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення проведеного дослідження дозволяє рекомендувати:

– впровадження нових підходів до організації донорства в Україні, а саме, створення громадської організації "Національна асоціація донорів України";

– застосування в закладах служби крові України передтестових анкетувань донорів, використовуючи розроблену нами методику, з метою недопущення до кроводачі осіб з протипоказаннями до виконання донорських функцій;

– впровадження в лікувальних закладах України сучасної методики розрахунку тижневої потреби компонентів донорської крові;

– застосування нових норм забезпечення одного профільного ліжка еритроцитною масою та свіжозамороженою плазмою.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено збір та аналіз первинної архівної статистичної документації (річні звіти роботи ОСПК ф. 39 здоров за 1994-2003 рр.; річні звіти роботи Центру інфекційної безпеки донорської крові та її компонентів і виготовлених з них препаратівІнституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України за 1999, 2001 та 2003 рр.; довідники "Показники діяльності закладів служби крові України" за 1994-2003 рр., видані Інститутом гематології та трансфузіології АМН України) та поточної медичної інформації з Республіканської СПК АР Крим, 22 обласних станцій переливання крові та Сумського, Житомирського, Київського центрів крові, Севастопольської МСПК. Автором проведено внесення статистичних даних в комп'ютерну базу; ведення бази даних, її корегування та поповнення, статистичну обробку матеріалів, їх аналіз та узагальнення. Проведено пілотне передтестове анкетування 1000 осіб, які бажали дати кров або її компоненти на Львівській обласній СПК, Дорожній СПК Львівської залізниці, ЦК 1120 клінічного військового госпіталю Західного оперативного командування, відділенні трансфузіології Міської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова (МКЛШМД). Проведено дослідження тижневої потреби у компонентах донорської крові міської лікарні м. Дрогобич (Львівська обл.) та МКЛШМД м. Львова. Визначено показники використання ЕМ та СЗП лікувальними закладами України за період 2001-2003 рр. з розрахунку на одне профільне ліжко, розроблено норми застосування компонентів донорської крові на одне профільне ліжко. Здобувач особисто брав участь у роботі групи спеціалістів МОЗ України з розробки проекту "Програми розвитку донорства крові її компонентів на 2002-2007 рр.", 10 проектів наказів МОЗ України та 8 інструкцій з роботи ЗСК.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи були представлені та обговорені на III Українському з'їзді гематологів та трансфузіологів (Суми, 1995); Всеукраїнському симпозіумі з міжнародною участю "Безкровна хірургія. Сучасна концепція гемотрансфузійної терапії" Львів, 2000), ІV Українському з'їзді гематологів та трансфузіологів (Київ, 2001), науково-практичній конференції "Безкровна хірургія. Сучасна концепція гемотрансфузійної терапії" (Житомир, 2001), науково-практичній конференції "Клиническая и производственная трансфузиология – единство целей" (Москва, 2001), Міжнародній Європейській школі трансфузійної медицини (Львів, 2002), ІХ конгресі СФУЛТ (Луганськ, 2002), науково-практичній конференції з міжнародною участю "Управління охороною здоров'я" (Львів, 2003), V з'їзді гематологів та трансфузіологів Білорусі (Мінськ, 2003), Х конгресі СФУЛТ (Чернівці, 2004), науково-практичній конференції з міжнародною участю "Сучасні проблеми трансфузіології" (Харків, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 друкованих робіт, з них 9 статей у провідних фахових журналах, рекомендованих ВАК України, 9 у – збірниках матеріалів з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 145 сторінках машинопису, ілюстрована 34 таблицями та 20 рисунками. Складається з вступу, 6 розділів, висновків, практичних рекомендацій та списку використаної літератури, що включає 143 джерела та містить 2 додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Об'єкт, програма, предмет та методичний апарат дослідження. Розділ присвячений визначенню об'єкта та предмету дослідження, програмі, методичному апарату, обсягу дослідження та основним його результатам (табл. 1). У роботі використані медико-статистичні показники діяльності служби крові, одержані при обробці первинної архівної статистичної документації за 1994-2003 рр., бюлетені зведеної статистичної звітності за 1994-2003 рр. та поточної медичної інформації, одержаної із ЗСК України.

Для проведення медико-статистичних розрахунків були використані методичні рекомендації "Расчет показателей и методика проведения комплексного анализа эффективности производственной деятельности учреждений службы крови", Москва, 1988 г. Розрахунки медикостатистичних показників проводились з наступних розділів: а) донорські ресурси; б) заготівля і використання донорської крові; в) заготівля і використання еритроцитної маси; г) заготівля і використання плазми крові; д) виробництво препаратів плазми крові; е) забезпеченість ЛЗ компонентами донорської крові та виготовленими з них препаратами.

Розвиток донорства в Україні. Прогрес розвитку служби крові безпосередньо залежить від донорства, яке за останні роки стало однією з головних соціальних проблем служби крові України. Встановлено, що 10-15% дорослого населення країни можуть бути потенційними донорами.

В Україні (2003 р.) цей показник становив 2,2%. Слід відзначити, що кількість донорів резерву на 100 тис. населення в Україні, починаючи з 1994 р., мала тенденцію до зменшення і у 2000-2003 рр. стабілізувалась на одному рівні (рис. 1). За даними Ради Європи, для забезпечення потреби населення любої країни в донорській крові, її компонентах та біопрепаратахнеобхідно мати 40-60 донорів на 1000 мешканців. В Україні на 1000 населення у 2003 р. припадало 16 донорів.

О

Таблиця 1

Програма, обсяг та методи дослідження

бсяг

Методи

Матеріали

Предмет

Завдання

Вибір напряму дослідження, обґрунтування мети, завдань, методів та обсягу

Комплексний аналіз наукової та статистичної інформації з проблеми дослідження

Вітчизняні, та країни ближнього зарубіжжя – 123

Іноземні – 20

Річні звіти ОСПК ф.39 здоров. за 1994-2003 рр. Довідники "Показники діяльності ЗСК України" за 1994-2003 рр. видані Інститутом гематології та трансфузіології АМНУ

Довідники "Показники діяльності ЗСК України" за 1994-2003 рр., видані Інститутом гематології та трансфузіології

Річні звіти ВТ ф.39 здоров. 2-х лікарень Львівської обл. за 2000-2003 рр. та журнали обліку переливання крові, її компонентів за 2000-2003 рр.

Передтестове анкетування 1000 донорів у 4 закладах служби крові м. Львова

Бібліографічний,

історичний,

аналітичний

Медико-статистичний,

аналітичний

Медико-статистичний,

аналітичний

Медико-статистичний,

аналітичний

Соціологічний,

аналітичний

Літературні джерела, мережа "Інтернет"

Дані офіційної медичної статистики

Дані офіційної медичної статистики

Обліково-звітна документація

Анкети

Донорство. Трансмісивні інфекції та їх вплив на донорство.

Розвиток донорства, заготівля донорської крові, її компонентів, виробництво препаратів плазми крові

Служба крові

України

Використання компонентів донорської крові в двох ЛЗ

Львівської області

Донори

Вивчення стану донорства в Україні і світі. Діяльність служби крові в деяких країнах світу.

Збір та аналіз статистичної інформації діяльності служби крові України за

період 1994-2003 рр..

Аналіз забезпеченості ЛЗ України компонентами та препаратами плазми крові

Аналіз раціонального використання компонентів донорської крові в ЛЗ

Передтестове анкетування донорів

Апробація методів розрахунку тижневої потреби ЛЗ України в компонентах та препаратах донорської крові.

Річні звіти ВТ ф.39 здоров. 2-х лікарень Львівської обл. за 2000-2003 рр. та журнали обліку переливання крові, її компонентів за 2000-2003 рр. Технічне керівництво ААБК США –1996 р.

Медико-статистичний, експертної оцінки

Методика розрахунку щотижневої потреби ЛЗ в компонентах крові

Використання компонентів донорської крові у двох лікувальних закладах Львівської обл.

Апробація методики розрахунку тижневої потреби ЛЗ України в компонентах та препаратах донорської крові

Розробка нової моделі діяльності служби крові України

Власна база комп'ютерних даних.

Комп'ютерне моделювання

Результати про-веденого дослід-ження діяльностіслужби крові.

Консорціум "Служба крові України", ОПЦ, ЦППК, НАДУ, АЛСК, інформаційно-аналітичний центр.

Розробка нової моделі діяльності служби крові України

Етапи

1

2

3

4


 
 

Цікаве

Загрузка...