WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Динаміка психопатологічних, патопсихологічних та нейрохімічних змін при параноїдній шизофренії в процесі лікування (автореферат) - Реферат

Динаміка психопатологічних, патопсихологічних та нейрохімічних змін при параноїдній шизофренії в процесі лікування (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Гриза Петро Васильович

УДК 615.38 : 615.37

Забезпеченість лікувальних закладів україни компонентами та біопрепаратами донорської крові та обгрунтування реорганізації служби крові

14.02.03 – соціальна медицина

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті патології крові та трансфузійної медицини АМН України.

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор

Новак Василь Леонідович,

Інститут патології крові та трансфузійної

медицини АМН України, директор інституту.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Ледощук Борис Олександрович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів охорони здоров'я;

доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Тимченко Анатолій Сергійович, Інститут гематології та трансфузіології АМН України, завідувач лабораторії проблем виробничої трансфузіології.

Провідна установа:

Український інститут громадського здоров'я, відділ наукових основ організації медичної допомоги населенню, МОЗ України, м. Київ.

Захист відбудеться " 19 " травня 2005 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія №2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за адресою: 03057,м. Київ-57, вул. Зоологічна, 1.

Автореферат розісланий " 18 " квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Войцеховський В.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Здобуття Україною незалежності, демократизація суспільства, перехід до ринкових відносин не лише створили передумови для подальшого прогресу, але й зумовили низку проблем перехідного періоду, в тому числі стосовно такої галузі медицини, як служба крові. В службі крові виник ряд невідкладних правових, організаційних, виробничих та наукових проблем, які потребують якомога швидшого вирішення.

В усьому світі з кожним роком зростає потреба в компонентах та препаратах крові, яка пов'язана із збільшенням кількості складних оперативних втручань на життєво важливих органах, ростом числа дорожньо-транспортних та техногенних катастроф, військових конфліктів, природних катаклізмів.

За останні два десятиріччя в лікувальних закладах (ЛЗ) України зросли масштаби застосування компонентів та препаратів крові при різних захворюваннях і патологічних станах, набула промислового характеру виробнича трансфузіологія.

Основним і єдиним джерелом крові та її компонентів є донори. Сьогодні донорство в Україні стало серйозною соціальною проблемою, яка торкнулась різних сторін життєдіяльності суспільства і знаходиться в прямій залежності від економічного стану та суспільної моралі. Організація донорства в зв'язку з її масовістю і складністю вийшла далеко за рамки можливостей закладів служби крові (ЗСК), ЛЗ та медичних установ України. Так, у 2003 р. кількість активних донорів зменшилась на 67%, донорів резерву на 31% у порівнянні з 1994 р. В Україні практично не проводяться заходи з агітації та пропаганди безоплатного донорства в медичних установах і ЗСК через відсутність коштів. Не створена громадська організація (Національна асоціація донорів України), яка брала б участь у залучені населення до донорства. Різко знизились показники заготівлі донорської крові. Якщо у 1994 р. ЗСК України заготовили 633 т цільної крові, то у 2003 р. лише 369,6 т (спад на 41%).

Зменшилась заготівля плазми у 2003 р. на 36% у порівнянні з 1994 р., що в свою чергу вплинуло на об'єми випуску таких препаратів, як альбумін, кріопреципітат, імуноглобуліни спрямованої дії тощо. Оснащеність ЗСК апаратурою та обладнанням відповідає рівневі 70-80-х років. Зношеність основних фондів становить 95%. В Україні відсутня промислова переробка донорської плазми на біопрепарати, яка могла б забезпечити високий ступінь очистки від баластних домішок та їх надійну вірусінактивацію. У ЗСК та ЛЗ України щорічно накопичується значна кількість еритроцитної маси (ЕМ) (80 т), яка не використовується і утилізується за терміном зберігання.

Надзвичайно важливим питанням сьогодення є інфекційна безпека донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів. Загрозливого характеру в Україні досяг рівень ВІЛ-інфікованих, носіїв вірусів гепатитів В, С, сифілісу серед населення, особливо груп підвищеного ризику, які виявили бажання стати донорами. В Україні відсутній єдиний Державний реєстр осіб відсторонених від донорства з причини наявності в них трансмісивних інфекцій.

У ЗСК України на етапі підбору донорів не проводиться на належному рівні передтестове анкетування з метою недопущення до кроводачі осіб, які можуть мати тимчасові протипоказання, або взагалі не можуть виконувати донорські функції.

Спостерігається недостатнє фінансування ЗСК України. Заборгованість служби крові складає до 20% від фактичних витрат, ставиться під загрозу подальше виконання завдань, покладених на неї з забезпечення ЛЗ компонентами та біопрепаратами крові.

До сьогоднішнього часу ЗСК України користуються нормативними документами МОЗ СРСР щодо норм забезпечення потреб ЛЗ компонентами та препаратами плазми крові, які не відповідають сучасним вимогам гемотрансфузійної терапії і потребують перегляду.

Враховуючи важливе значення служби крові в реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб ЛЗ України в якісних компонентах донорської крові і високоефективних вірусбезпечних біопрепаратах плазми, виникла негайна потреба в реорганізації служби крові.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана з плановою НДР Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України: "Розробити консервуючі розчини для донорської та аутологічної крові і удосконалити метод кріоконсервування еритроцитної маси для клінічного застосування" (шифр 01.01 АМНУ; № держреєстрації 0101U 000855), співвиконавцем якої був здобувач.

Мета і завдання дослідження. На основі аналізу діяльності служби крові України за період 1994-2003 рр. з'ясувати відповідність стану її розвитку до сучасних потреб охорони здоров'я і визначити основні напрямки удосконалення діяльності служби крові та обґрунтувати необхідність її реорганізації. Для досягнення вказаної мети були поставлені такі завдання:

1. Провести аналіз діяльності служби крові України за період 1994-2003 рр. із забезпечення лікувальних закладів компонентами та препаратами донорської крові та визначити нормативну потребу в компонентах донорської крові на одне профільне ліжко.

2. Опрацювати методику та визначити ефективність передтестового анкетування донорів в ЗСК України для більш повного виявлення осіб з протипоказаннями до виконання донорських функцій.

3. Провести апробацію сучасної методики розрахунків тижневої потреби ЛЗ України в компонентах та препаратах плазми крові для більш раціонального їх використання.

4. Обґрунтувати необхідність реорганізації служби крові України та можливість власного промислового виробництва високоефективних вірусбезпечних препаратів плазми крові.

5. Розробити рекомендації з покращання діяльності служби крові України для завершення виконання "Державної програми розвитку донорства крові, її компонентів, удосконалення їх заготівлі і переробки в 2002-2007 роках" і подальшого розвитку даної галузі медицини.

Об'єкт дослідження: діяльність служби крові України за 1994-2003 рр.

Предмет дослідження: забезпеченість лікувальних закладів України компонентами крові і біопрепаратами плазми та визначення нормативної потреби в компонентах донорської крові на одне профільне ліжко.

Методи дослідження: формування методичного апарату дослідження здійснювалось на принципах адекватності об'єкта та предмету дослідження. Апарат охоплює комплекс соціально-гігієнічних методів, що загалом визначають напрямки наукового пошуку та досліджень, а також новизну методів дослідження. У процесі дослідження використовувались такі основні методи: медико-статистичний, структурно-логічного аналізу, соціологічних досліджень, експертних оцінок ефективного використання компонентів донорської крові за допомогою статистичних ревізій, а також методи системного підходу та аналізу, бібліографічний та історичний. При статистичній обробці матеріалів дослідження розраховувались відносні та середні величини, їх похибки, застосовувався кореляційний аналіз. Робота оформлена за допомогою текстового редактора "Microsoft Word", електронних таблиць "Microsoft Excel - 97" та інших сучасних програмно-цільових засобів.


 
 

Цікаве

Загрузка...