WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан гемодинаміки, оксидантної та антиоксидантної систем при гострих лейкозах у дітей (автореферат) - Реферат

Стан гемодинаміки, оксидантної та антиоксидантної систем при гострих лейкозах у дітей (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Герич Петро Романович

УДК: 616-08+616.248+615.363

Комплексне лікування хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої тяжкості із застосуванням уролесану, темтусину-с та лісобакту

14.01.27 – пульмонологія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Івано-Франківській державній медичній академії МОЗ України.

Науковий керівник

академік АМН України, доктор медичних наук, професор

НЕЙКО Євген Михайлович, Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, ректор, завідувач кафедри факультетської терапії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Дзюблик Олександр Ярославович, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, завідувач відділення технологій лікування неспецифічних захворювань легень;

доктор медичних наук, професор Петренко Василь Іванович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології.

Провідна установа Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України, кафедра госпітальної терапії №1

Захист відбудеться "23" травня 2005 р. Об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України (03680 м. Київ, вул. М.Амосова, 10).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України (м. Київ, вул. М.Амосова, 10).

Автореферат розісланий "22" квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Бегоулева Ж.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Бронхіальна астма (БА) продовжує займати провідне місце за поширеністю серед хронічних неспецифічних захворювань легень і є однією з найважливіших проблем сучасної медицини в усьому світі (Фещенко Ю.І., 2000, 2003; Tarlo S.,2000). На жаль, не дивлячись на значні успіхи в діагностиці, лікуванні та профілактиці БА, показники її розповсюдженості, інвалідизації та смертності поки не мають тенденції до зниження (Фещенко Ю.І., 2000; Яшина Л.А., 2000; Zipworth B., 2000).

На сьогоднішній день доведено, що в основі БА лежить хронічне запалення дихальних шляхів, спричинене значною кількістю клітин та медіаторів, багато з яких вже ідентифіковано (Мостовой Ю.М., 1995; Палеев Н.Р., 2000; Окороков А.Н., 2003; Фещенко Ю.І., 2003). В той же час продовжується вивчення ролі перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) біологічних мембран, токсичної дії гідроксильних радикалів, які окислюють білки і нуклеїнові кислоти, а також інактивують тіолові ферменти (Губський Ю.І. 1997; Незорова В.А. и соавт., 2001). Важливими залишаються дослідження ролі оксиду азоту (ОА) і середньомолекулярних пептидів (СМП), які є маркерами активності запального процесу в бронхах і мають імуносупресивні, цитотоксичні, нейротропні властивості (Камышников В.С., 2000; Никитин А.В., Зуйкова А.А., 2001; Юлдашева И.А., Арипова М.И., 2003; Harvarth I., 2005).

Головною метою лікування хворих на БА є досягнення контролю над перебігом захворювання шляхом застосування різних патогенетичних методів терапії, спрямованих, в першу чергу, на зменшення, а ще краще ліквідацію, запального процесу в дихальних шляхах і покращання якості життя (ЯЖ) (Фещенко Ю.І., 2003; Нейко Є.М., та співавт., 2003). Найбільш ефективними на даний час протизапальними засобами є глюкокортикостероїдні препарати, які впливають на всі основні фази запального процесу. Однак і вони, навіть у разі застосування в середньотерапевтичних дозах, далеко не завжди призводять до бажаного ефекту, а довготривале використання цих лікарських засобів у високих дозах спричинює появу виражених побічних явищ (Фещенко Ю.І., 2000, 2003; Яшина Л.А., 2000, 2001; Cydulka R., 1998, 1999). Тому вельми актуальним є пошук більш безпечних препаратів, які б підсилювали протизапальну дію глюкокортикостероїдів ("спаринг" засоби). В цьому плані привертає увагу комбінація уролесану, темтусину-С та лісобакту, що діє на різноманітні механізми формування і пролонгації запального процесу, однак можливість застосування якої для лікування хворих на БА на сьогодні не вивчалась (Нейко Є.М. і співавт., 1997; Куцевляк В.Ф., 2003).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності із планом науково-дослідної роботи Івано-Франківської державної медичної академії: "Вивчення клініко-імунологічних, спірографічних та пікфлуометричних особливостей перебігу пневмоній із затяжним перебігом і захворювань, що супроводжуються порушенням бронхіальної прохідності в процесі медикаментозної корекції", № державної реєстрації 0103U001100.

Мета дослідженняпідвищення ефективності лікування і покращання ЯЖ хворих на персистуючу БА середньої тяжкості шляхом застосування комплексного лікування — поєднання глюкокортикостероїдів і 2-агоністів короткої дії з уролесаном, темтусином-С та лісобактом.

Задачі дослідження:

  1. Вивчити стан ФЗД у хворих на персистуючу БА середньої тяжкості в процесі лікування.

  2. З'ясувати роль ПОЛ, антиоксидантної системи захисту (АОС) і ОА в розвитку запального процесу в бронхах у хворих на персистуючу БА середньої тяжкості.

  3. Визначити роль СМП і "гострофазових білків" запалення сироватки крові в перебігу персистуючої БА середньої тяжкості.

  4. Вивчити можливість корекції запального процесу у хворих на персистуючу БА середньої тяжкості шляхом поєднання глюкокортикостероїдів і 2-агоністів короткої дії з уролесаном, темтусином-С та лісобактом.

  5. Вивчити клінічну ефективність комплексної терапії і ЯЖ у хворих на персистуючу БА середньої тяжкості.

Об'єкт дослідження. Персистуюча БА середньої тяжкості.

Предмет дослідження. Клінічний перебіг персистуючої БА середньої тяжкості, стан вентиляційної функції легень і маркерів запального процесу в бронхах під впливом комплексного лікування з використанням уролесану, темтусину-С та лісобакту в поєднанні з глюкокортикостероїдами і 2-агоністами короткої дії.

Методи дослідження. Для діагностики форми, ступеня тяжкості перебігу БА та оцінки ефективності лікування хворих використовували клінічні, функціональні, інструментальні, біохімічні та імуноферментні методи обстеження. ЯЖ у хворих на БА оцінювали за допомогою міжнародного опитувальника SF-36.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше запропоновано використання комбінації фармакологічних препаратів уролесану, темтусину-С та лісобакту в якості спаринг-терапії до глюкокортикостероїдів і 2-агоністів короткої дії у хворих на персистуючу БА середньої тяжкості. Доведено, що таке поєднання лікарських засобів призводить до посилення їх протизапальної дії, проявом якого є більш виражене зниження концентрації продуктів ПОЛ, метаболітів ОА, СМП та "гострофазових білків" запалення, особливо після 6 місяців лікування.

Встановлено, що уролесан, темтусин-С та лісобакт в поєднанні з глюкокортикостероїдами і 2-агоністами достовірно підвищують рівень показників функції зовнішнього дихання, зменшують вираженість і частоту клінічних проявів, покращають контроль за перебігом захворювання, а також ЯЖ у хворих на персистуючу БА середньої тяжкості.

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований і впроваджений в клінічну практику медикаментозний комплекс із фармакологічних препаратів уролесану, темтусину-С та лісобакту в поєднанні з глюкокортикостероїдами і 2-агоністами сприяє швидшому досягненню клінічної ремісії і покращанню ЯЖ хворих на персистуючу БА середньої тяжкості.

Для оцінки клінічної ефективності лікувальних заходів у хворих на персистуючу БА середньої тяжкості рекомендується використовувати результати клініко-лабораторних, інструментальних, біохімічних та імуноферментних досліджень, які дозволяють виявити загострення запального процесу в бронхолегеневій системі або ремісію захворювання.

Результати дослідження впроваджені в практику роботи алергологічного відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, Івано-Франківського міського клінічного фтизіо-пульмонологічного центру, терапевтичного відділення центральної міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська, стаціонарного відділення Лисецької центральної районної лікарні та стаціонару медичної служби СБУ м. Києва. Теоретичні і практичні результати дослідження використовуються в педагогічному процесі на кафедрах терапевтичного профілю Івано-Франківської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Наведені в роботі матеріали є особистим внеском автора в проблему вирішення актуального завдання. Огляд літературних джерел, відбір тематичних хворих, їх розподіл на групи, здійснення клініко-лабораторного, інструментального, біохімічного та імунологічного дослідження хворих та їх лікування, аналіз отриманих результатів, статистична обробка даних, оформлення матеріалів дисертації проведені автором особисто. Підготовка до друку наукових праць виконані автором самостійно. Висновки та практичні рекомендації сформульовані разом із науковим керівником.

Апробація роботи. Дисертаційна робота апробована на спільному засіданні терапевтичних кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (2004 р). Основні положення дослідження викладені та обговорені на VII-му міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2002 р.), на Всеукраїнській з міжнародною участю науково-практичній конференції лікарів-інтернів Івано-Франківської державної медичної академії (2002 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...