WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональний стан вегетативної нервової системи при гострому та хронічному пієлонефриті у дітей старшого шкільного віку (автореферат) - Реферат

Функціональний стан вегетативної нервової системи при гострому та хронічному пієлонефриті у дітей старшого шкільного віку (автореферат) - Реферат

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено

в таких публікаціях:

1.Горохівський П.І. Трипільська культура: Посібник для вчителів історії України // Рідна школа. – 1996. – № 7. – С. 31–50.

2.Горохівський П.І. Найдавніша історія України: Посібник для вчителів // Рідна школа. – 1999. – № 3. – С. 27–54.

3. Горохівський П.І. Формування поняття „українська національна ідея" на уроках історії України у 9 класі // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2002. – № 7 – С. 89–95.

4. Горохівський П.І. Вивчення історії української національної і державної символіки на уроках історії України у 7–9 класах // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: Видавництво НДУ, 2005. – № 1. – С. 5–7.

5. Горохівський П.І. Історія України. 7 клас: Розробки уроків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 96 с.

6.Горохівський П.І. Історія України. 8 клас: Розробки уроків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 96 с.

7.Горохівський П.І. Історія України. 5 клас: Розробки уроків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 104 с.

8. Горохівський П.І. Племена скіфів у V-ІІ ст. до н. е. // Історія України. – 1998. – № 40. – С. 5.

9. Горохівський П.І. Особливості вивчення українсько-російських відносин у XVII – першій половині XVIII ст. на уроках історії України у 8 класі (методичний аспект) // Україна–Росія: історія і сучасність: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Умань, 2003. – С. 86–91.

АНОТАЦІЯ

Горохівський П.І. Формування національної самосвідомості учнів 7–9 класів на уроках історії України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02. – теорія і методика навчання історії.– Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005.

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано необхідність удосконалення ефективності національного виховання; визначено зміст і структуру поняття „національна самосвідомість"; розглянуто філософський, психолого-педагогічний аспекти формування національної самосвідомості; з'ясовано роль уроків історії України у формуванні історичної самосвідомості учнів, які є однією з найважливіших складових національної самосвідомості учнів, неодмінною умовою її розвитку.

У роботі розроблено технології формування національної самосвідомості учнів на уроках історії України, визначено шляхи їх реалізації у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл. Відображено процес і реалізацію експериментального дослідження. Підсумки експерименту дозволяють констатувати позитивний ефект від запровадження пропонованих технологій.

Ключові слова: національна самосвідомість, уроки історії України, історична свідомість і самосвідомість, рівні сформованості національної самосвідомості.

АННОТАЦИЯ

Горохивский П.И. Формирование национального самосознания учеников 7–9 классов на уроках истории Украины – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02. – теория и методика преподавания истории. – Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова. – Киев, 2005.

Диссертация посвящена проблеме формирования национального самосознания учеников на уроках истории Украины. Осуществленный анализ философской, психологической и педагогической литературы указывает на то, что национальное самосознание является важнейшей составной системы идеологических и политических ценностей общества, важнейшим средством реализации украинской национальной идеи, сущность которой состоит в развитии и укреплении украинского государства. В нашем понимании это осознание личностью принадлежности к своей нации, что проявляется в изучении истории своего народа, его материальной и духовной культуры, в овладении национальными и общечеловеческими ценностями, преобразовании этих знаний в убеждения, в личные ориентиры в жизни, направлении своей деятельности во благо народа, на развитие украинского государства.

Национальное самосознание формируется в процессе учебно-воспитательной деятельности школы. Педагогическими условиями его формирования являются: подготовка и воспитание национально сознательных учителей, национальное воспитание; целенаправленная работа учителей над формированием в учеников на каждом этапе обучения целостного мировосприятия; определение национального идеала и путей его достижения; знание родного языка, истории народа; воспитание любви к Родине, чувства долга перед ней; воспитание собственного достоинства, воли, характера, трудолюбия, готовности к труду и обороне Отечества. Среди учебных предметов, призванных его воспитывать, главная роль принадлежит школьному курсу истории Украины.

На уроках истории Украины в 7–9 классах происходит формирование исторического сознания, составными которого являются: совокупность исторических знаний и представлений; овладение методологией исторического познания; историческое осмысление социальных явлений, воспитание эмоционально-ценносного отношения к истории своей страны, к прошлому других народов в соответствии с общественными идеалами и мировоззрением. Целью школьного исторического образования является превращение исторического сознания в национальное самосознание каждого ученика.

Формирование национального самосознания учеников на уроках истории Украины осуществляется в процессе изучения истории украинской государственности, национально-освободительной борьбы украинского народа за независимость страны и возрождение государства, изучения истории родного края, украинской культуры, национальной и государственной символики, а также воспитания любви к Родине, родной земле, народу, самоуважения и уважения к другим народам, населяющим украинские земли.

В диссертационном исследовании определены критерии педагогической оценки уровней сформированности национального самосознания учеников.

Экспериментально-исследовательской работой доказано, что эти критерии, разработанные нами, позволяют корректировать и координировать процесс гражданского становления личности. В ходе экспериментальной работы определены и апробированы педагогические условия, обеспечивающие более высокую эффективность процесса формирования национального самосознания учеников. Анализ результатов формирующего эксперимента свидетельствует об эффективности предлагаемых технологий.

Ключевые слова: национальное самосознание; уроки истории Украины; историческое самосознание; уровни сформированности национального самосознания.

ANNOTATION

Horokhivskij P.I. National self-consciousness formation at the lessons in Ukrainian History in 7th – 9th forms.– Manuscript.

The Dissertation for the scientiphic degree of the Candidate of Pedagical sciences in speciality 13.00.02. Theory and Methods of History Teaching. – Dragomanov National Pedagogical University. – Kyiv, 2005.

The dissertation research grounds the necessity of modernizing national upbringing effectiveness: it defines the essence and structure of "nationalself-consciousness" notion, studies philosophical, psychological and pedagogical aspects of its formation, determines the role of Ukrainian History Lessons in forming pupils historical self-consciousness, which is one of the most essential constituencies of the national self-consciousness, the inalienable condition of its development.

The research work works out the technologies of pupils' national self-consciousness formation at the lessons in Ukrainian History, defines the ways of their realizing in the process of teaching and upbringing at secondary schools. It reflects the process and realization of experimental research. The experiment results allow to state a positive effect of the proposed technology inculcation.

Key words: national self-consciousness, lessons in Ukrainian History, historic consciousness and self-consciousness, levels of national self-consciousness.


 
 

Цікаве

Загрузка...