WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин (автореферат) - Реферат

Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин (автореферат) - Реферат

8. Любарский А.В., Григорьев П.Е. Изучение влияния гелиогеомагнитных факторов на генетические проявления дезадаптации // Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія". – Харків. – 2003. – Ч.1. – С. 122. (Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні застосування методу накладених епох і статистичних критеріїв з метою одержання числових оцінок зв'язку фізіологічних і геліогеофізичних показників, у проведенні статистичного аналізу).

9. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А. Временная организация физиологических процессов в инфрадианном диапазоне ритмов у животных с разными конституциональными особенностями в норме и при действии магнитного поля крайне низкой частоты // Тезисы Международной Крымской конференции "Космос и биосфера". – Партенит. – 2003. – С. 85-87. (Особистий внесок здобувача полягає в проведенні числового аналізу параметрів спектрів фізіологічних показників щурів, в узагальненні результатів).

10. Grigoriev P.E., Martynyuk V.S., Temuryants N.A. Heliogeophysical variables affect the infradian and long-term rhythmic of dehydrogenases // 3-rd Alexander Gurwitsch conference: Biophotons and coherent systems in biology, biophysics and biotechnology. – Moscow-Simferopol-Partenit. – 2004. – P. 42-43. (Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні застосування методу накладених епох і статистичних критеріїв з метою одержання числових оцінок зв'язку фізіологічних і геліогеофізичних показників, у проведенні статистичного аналізу).

АНОТАЦІЯ

Григор'єв П.Є. Зв'язок інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів у тварин з варіаціями геліогеофізичних факторів – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика. – Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, Сімферополь, 2005.

Дисертаційну роботу присвячено визначенню показників та особливостей зв'язку фізіологічних процесів (ФП) щурів із варіаціями геліогеофізичних факторів (ВГФ), тісно пов'язаних із ритмікою електромагнітних полів довкілля. На основі вимірювань показників поведінкових реакцій, функціональної активності лейкоцитів за допомогою розробленої комп'ютерної програми косинор-аналізу, методик зіставлення спектрів ФП і ВГФ одержано результати, що доводять існування синхронізації фізіологічних процесів геліогеофізичними варіаціями як механізму зв'язку організму з електромагнітними чинниками. Встановлено, що ритміка природних електромагнітних полів засвоюється організмами починаючи із ранніх стадій розвитку. Тваринам із різними типами поведінкових реакцій властиві певні стратегії підстроювання ритміки організму до електромагнітного фону довкілля. В умовах регулярного впливу штучних електромагнітних полів на тварин порушується синхронізація ритміки організму з ВГФ, що є фактором ризику для розвитку патологічних змін стану організму. Вперше встановлено, що синхронізація ФП з ВГФ здійснюється через той канал дії сонячної активності (магнітосферний або іоносферний), який превалює під час вимірювань. Одержано нові дані щодо параметрів зв'язків функціональної активності енергетичних систем лімфоцитів з ВГФ в інфрадіанному та багаторічному діапазонах періодів. Встановлені закономірності можна використовувати для здійснення прогнозу стану організму.

Ключові слова: фізіологічні процеси, інфрадіанна ритміка, варіації геліогеофізичних факторів, синхронізація.

АННОТАЦИЯ

Григорьев П.Е. Связь инфрадианной ритмики физиологических процессов у животных с вариациями гелиогеофизических факторов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.02 – биофизика. – Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 2005.

Диссертационная работа посвящена исследованию показателей и особенностей связи физиологических процессов (ФП) крыс с вариациями гелиогеофизических факторов (ВГФ), тесно связанных с ритмикой электромагнитных полей среды обитания. Сопоставлялись данные измерений физиологических процессов (поведенческих реакций и показателей функциональной активности лейкоцитов) с вариациями гелиогеофизических вариаций в трех различных по времени сериях. С помощью разработанной программы косинор-анализа и методик сопоставления спектров ФП и ВГФ получены результаты, которые указывают на явление синхронизации физиологических процессов гелиогеофизическими вариациями как механизм информационной связи организма с природными электромагнитными полями. В спектрах физиологических процессов интактных крыс и гелиогеофизических вариаций в разных фазах многолетних циклов солнечной и геомагнитной активности сохраняются следующие устойчивые периодические составляющие: 6,8-7,2; 8,4-8,8; 9,6-10,0; 13,0-14,6; 20,4-21,6; 22,6-23,8; 25,0-26,2 суток. Установлено, что гелиогеофизическая ритмика запечатлевается организмом на протяжении всего онтогенеза, начиная с самых ранних стадий развития. Крысам с разными типами поведения в тесте "открытого поля" присущи различные стратегии подстройки ритмики организма к ВГФ: "запаздывающая" – у крыс с низкой двигательной активностью, "сбалансированная" – у крыс со средней двигательной активностью и "опережающая" – у крыс с высокой двигательной активностью. Ежесуточное трехчасовое воздействие магнитного поля с частотой 8 Гц и индукцией 5 мкТл нивелирует различия в стратегиях подстройки ФП к ВГФ. У крыс с удаленным эпифизом происходит срыв синхронизации ФП с ВГФ. Этот результат по-новому подтверждает важную роль эпифиза как информационного посредника между средой и организмом. Ежесуточное трехчасовое воздействие магнитного поля с частотой 8 Гц и индукцией 5 мкТл на эпифизэктомированных животных частично восстанавливает синхронизацию физиологических процессов с гелиогеофизическими вариациями. Ограничение подвижности крыс приводит к гиперсинхронизации ритмики физиологических процессов с гелиогеофизическими вариациями, а ежесуточное тридцатиминутное воздействие на гипокинезированных крыс электромагнитного излучения с частотой 4219420 МГц, плотностью потока мощности 0,1 мВт/см2 переключает организм на синхронизацию с этим сигналом вместо синхронизации с гелиогеофизическими вариациями. Синхронизация ФП с ВГФ реализуется через тот канал их действия на среду обитания (ионосферный или магнитосферный), активность которого преобладает во время измерений. В диссертационном исследовании установлена прямая зависимость между средними значениями активности СДГ и F10.7-индекса солнечной активности (r=+0,99984; p=0,011) и обратная зависимость между средними значениями активности ГФДГ и F10.7-индекса в диапазоне многолетних вариаций солнечной активности (r= – 0,99985; p=0,011). Геомагнитные возмущения вызывают преобладание активности ГФДГ над активностью СДГ, а смена знака ММП – преобладание активности СДГ над активностью ГФДГ. Выявленные закономерности можно использовать для прогноза состояния организма.

Ключевые слова: физиологические процессы, инфрадианная ритмика, вариации гелиогеофизических факторов, синхронизация.

ABSTRACT

Grygoriev P.Ye. The connection of the infradian rhythmic of the physiological processes in animals with the variations of heliogeophysical factors – Manuscript.

Thesis for a candidate degree of biological sciences in specialty 03.00.02 - biophysics. – V.I.Vernadsky Tavrida National University, Simferopol, 2005.

The thesis is dedicated to the problem of connection of physiological processes (PP) to the variations of the heliogeophysical factors (VHF), which are strongly related to the rhythmic of the environmental electromagnetic fields. On the base of the measurements of the behavior reactions and the functional activity of leukocytes with the help of the original program of the cosinor analysis and the methods of the comparison of PP and VHF spectra the numeric results were received. They prove the existence of the synchronization of PP with VHF as a mechanism of informational connection of the organism with the electromagnetic factors. The rhythmic of the electromagnetic environmental fields is imprinted in the organism since the very early stages of the development. The synchronization of PP with VHF is broken because of the influence of artificial electromagnetic fields. The synchronization of PP with VHF is realized through that channel of solar activity influence on the biosphere (magnetospherical or ionospherical) which activity is prevailed during the period of measurements. The new data about the connection between leukocytes energetic systems and heliogeophysical variables was. It is possible to use this data to carry out the prognosis of the state of organism.

Keywords: physiological processes, infradian rhythmic, variations of the heliogeophysical factors, synchronization.


 
 

Цікаве

Загрузка...