WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин (автореферат) - Реферат

Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин (автореферат) - Реферат

У четвертому розділі дисертації проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження. На базі одержаних результатів обґрунтовується теза, що зв'язок фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями здійснюється за допомогою механізму синхронізації біологічної ритміки зовнішньою силою, якою є періодичні варіації слабких електромагнітних полів. Здатність організму переключати підстроювання ритміки процесів із природних на штучні поля свідчить про те, що слабкі електромагнітні поля змінюють часову організацію організму і викликають зовнішній десинхроноз, який може порушити нормальний стан організму.

Рис. 7. Середня активність сукцинатдегідрогенази (СДГ) і α-гліцерофосфатдегідрогенази (ГФДГ) у лімфоцитах інтактних щурів із середньою руховою активністю в тесті "відкритого поля" відносно геомагнітних збурень.

Рис. 8. Середня активність сукцинатдегідрогенази (СДГ) і α-гліцерофосфатдегідрогенази (ГФДГ) у лімфоцитах інтактних щурів із середньою руховою активністю в тесті "відкритого поля" відносно змін знаку міжпланетного магнітного поля.

Значна роль у підстроюванні ритміки фізіологічних процесів до зовнішніх датчиків часу належить епіфізу, оскільки у епіфізектомованих тварин повністю порушується синхронізація з геліогеофізичними варіаціями. Однак епіфіз не є єдиною структурою, що забезпечує підстроювання ритміки організму до довкілля, оскільки при регулярному впливі штучного магнітного поля спостерігається відновлення синхронізації ритміки організму з геліогеофізичними варіаціями якраз за відсутності епіфіза. За його присутності, навпаки, штучне магнітне поле наднизької частоти порушує синхронізацію організму з геліогеофізичними варіаціями. Таким чином, епіфіз є модулятором ритміки багатьох фізіологічних процесів і посередником між зовнішніми періодичними електромагнітними чинниками та ритмікою організму.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі подано нове рішення наукового завдання виявлення особливостей і показників зв'язку фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями. Це дозволяє розширити уявлення про роль слабких електромагнітних полів природного та штучного походження для складних біосистем. У дисертації новим є одержання числових показників синхронізації інтегральної ритміки фізіологічних процесів варіаціями геліогеофізичних факторів у інфрадіанному діапазоні періодів. Уперше досліджено вплив штучних електромагнітних полів на зв'язок фізіологічних процесів із природним електромагнітним фоном. Результати проведених досліджень підтверджено числовими оцінками.

Головні наукові і практичні висновки роботи є такими:

1. У результаті досліджень було визначено показники і особливості зв'язку інтегральної ритміки фізіологічних процесів з інтегральною ритмікою варіацій геліогеофізичних факторів за допомогою розробленої комп'ютерної програми косинор-аналізу, а також методик зіставлення спектрів часових рядів.

2. У спектрах інтегральної ритміки фізіологічних процесів інтактних щурів і спектрах інтегральної ритміки геліогеофізичних варіацій у різних фазах багаторічних циклів сонячної та геомагнітної активності зберігаються такі стійкі інфрадіанні складові: 6,8-7,2; 8,4-8,8; 9,6-10,0; 13,0-14,6; 20,4-21,6; 22,6-23,8; 25,0-26,2 діб.

3. Геліогеофізична ритміка засвоюється організмом протягом всього онтогенезу, починаючи із найраніших стадій розвитку.

4. Щурам із різними типами поведінкових реакцій у тесті "відкритого поля" притаманні такі стратегії підстроювання ритміки організму до геліогеофізичних варіацій: "запізніла" - у щурів із низькою руховою активністю, "збалансована" – у щурів із середньою руховою активністю, "випереджальна" – у щурів із високою руховою активністю. Щоденний по тригодинний вплив змінного магнітного поля з частотою 8 Гц та індукцією 5 мкТл нівелює розходження у стратегіях підстроювання фізіологічних процесів до геліогеофізичних варіацій.

5. У епіфізектомованих тварин відбувається зрив синхронізації фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями. Цей результат висвітлює роль епіфіза як посередника між ритмікою довкілля та організму. Щоденний тригодинний вплив змінного магнітного поля з частотою 8 Гц та індукцією 5 мкТл на епіфізектомованих тварин частково відновлює синхронізацію фізіологічних процесів з геліогеофізичними варіаціями.

6. Гіпокінезія призводить до гіперсинхронізації ритміки фізіологічних процесів з поточними геліогеофізичними варіаціями. При щоденному тридцятихвилинному впливі на гіпокінезованих тварин електромагнітного випромінювання частотою 4219420 МГц, щільністю потоку потужності 0,1 мВт/см2 організм переключається на синхронізацію з цим сигналом замість синхронізації з геліогеофізичними варіаціями.

7. Синхронізація фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями реалізується через той канал їх дії на довкілля (іоносферний чи магнітосферний), активність якого превалює під час вимірювань. Цей результат вносить практичний внесок у вирішення проблеми невідтворюваності результатів біологічних досліджень.

8. Установлено пряму залежність між середніми значеннями активності СДГ і F10.7-індексу (r = + 0,99984; p=0,011) та зворотну залежність між середніми значеннями активності ГФДГ і F10.7-індексу в діапазоні багаторічних варіацій сонячної активності (r = – 0,99985; p=0,011). Геомагнітні збурення викликають превалювання активності ГФДГ над активністю СДГ, а зміна знаку ММП – превалювання активності СДГ над активністю ГФДГ. Виявлені закономірності можна використовувати для прогнозу стану організму.

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С. Вариации индексов космической погоды и инфрадианные ритмы физиологических процессов у животных // Ученые записки Таврического национального университета им.В.И. Вернадского. Серия "Биология". – 2003. – Т.16(55). – №4. – С. 43-49. (Особистий внесок здобувача полягає в розробці схеми дослідження щодо зіставлення фізіологічних та геліогеофізичних спектрів тварин з однаковими властивостями у різних фазах циклу сонячної активності; у проведенні статистичного аналізу, в узагальненні результатів).

2. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А. Инфрадианная ритмика физиологических показателей крыс с разными конституциональными особенностями и вариации космической погоды // Таврический медико-биологический вестник. – 2003. - №3. – С. 142-148. (Особистий внесок здобувача полягає в розробці програми косинор-аналізу, методики зіставлення фізіологічних та геліогеофізичних спектрів, у проведенні аналізу, у написанні тексту статей).

3. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А. Влияние переменного сверхнизкочастотного магнитного поля на синхронизацию ритмики физиологических процессов с электромагнитным фоном // Таврический медико-биологический вестник. - 2004. - №1. – С. 154-158. (Особистий внесок здобувача полягає в розробці програми косинор-аналізу і методики зіставлення фізіологічних та геліогеофізичних спектрів, у проведенні статистичного аналізу, у написанні тексту статей).

4. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А., Шехоткин А.В. Влияние эпифизэктомии на временную организацию физиологических показателей крыс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Химия. Биология". – 2004. - №1. – С. 127-135. (Особистий внесок здобувача полягає в розробці програми косинор-аналізу і методики зіставлення фізіологічних та геліогеофізичних спектрів, у проведенні статистичного аналізу).

5. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А. О зависимости биологической значимости различных индексов космической погоды от многолетних гелиогеофизических вариаций // Ученые записки Таврического национального универсиета им. В.И. Вернадского. Серия "Біологія". – 2004. – Т.18(57). – №1. – С. 88-93. (Особистий внесок здобувача полягає в ідеї дослідження біологічної значущості геліогеофізичних індексів за допомогою виявлення ступеня синхронізації з ними фізіологічних показників, у проведенні математичної обробки даних, в узагальненні результатів).

6. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А., Чуян Е.Н. Особенности синхронизации физиологических процессов у крыс с вариациями космической погоды при гипокинезии и действии КВЧ-излучения // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского гос. мед. ун-та им. С.И.Георгиевского. – 2004. – Т. 141. – С. 45-49. (Особистий внесок здобувача полягає в дослідженні ефектів впливу надтовисокочастотного випромінювання, гіпокінезії та їх комбінації на зв'язок фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями, у дослідженні показників поведінкових реакцій і функціональної активності лейкоцитів щурів).

7. Григорьев П.Е., Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А. О связи активности дегидрогеназ с гелиогеофизическими факторами // Геофизические процессы и биосфера. – 2005. – Т.4, №1. – С. 71-75. (Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні застосування методу накладених епох і статистичних критеріїв з метою одержання числових оцінок зв'язку фізіологічних і геліогеофізичних показників, у проведенні статистичного аналізу).


 
 

Цікаве

Загрузка...