WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин (автореферат) - Реферат

Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин (автореферат) - Реферат

Вплив магнітним полем з індукцією 5 мкТл та частотою 8 Гц здійснявся щоденно вранці по 3 години до вимірювань фізіологічних показників (Шехоткін О.В., 1995). Вплив НВЧ здійснювали щоденно вранці на потилично-комірну зону тварин за допомогою сертифікованого випромінювача з такими основними робочими параметрами: частота випромінювання – 4219420 МГц, щільність потоку потужності – 0,1 мВт/см2. До всіх вимірювань, проведених на кафедрі фізіології людини і тварин та біофізики Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського, здійснювався відповідний метрологічний контроль. У даному розділі дисертації обґрунтовується вибір геліогеофізичних індексів, які відображають природні варіації ЕМП, що надходять до середовища скрізь різні канали впливу сонячної активності – іоносферний та магнітосферний. Іоносферному каналу відповідають індекси сонячної активності – числа Вольфа (W) і потоку сонячного випромінювання з довжиною хвилі 10,7 см (F10.7), а магнітосферному – індекси геомагнітної активності Ap-, Kp-індекси та індекс знаку міжпланетного магнітного поля (ММП). Дані щодо цих індексів, а також дати змін знаку ММП, геомагнітних збурень було отримано з офіціальних відкритих для науковців Інтернет-каталогів науково-дослідницького інституту "ИЗМИРАН" Російської академії наук (http://www.izmiran.rssi.ru/magnetism/SSIMF/index.htm) та державної геофізичної дослідницької агенції США "NOAA" (http://www.ngdc.noaa.gov/stp/). Для дослідження спектральних параметрів часових рядів показників було удосконалено алгоритм методу косинор-аналізу та розроблено комп'ютерну програму косинор-аналізу (рис. 2). Вона дозволяє знаходити періоди в ритміці показника, до яких функція косинусу вписується з найбільшою амплітудою та з найменшою похибкою (рис. 3). Це забезпечує вірогідність виявлення ритмічних складових у часових рядах показників. Розроблена програма дозволяє також одержувати числові оцінки фази коливання будь-якого періоду для групи рядів, зберігати результати в графічних або текстових файлах стандартних форматів Windows Bitmap та Windows Text відповідно. За розробленою методикою знаходили періоди спектрів інтегральної ритміки фізіологічних процесів (ІРФП) та спектрів інтегральної ритміки геліогеофізичних індексів (ІРГІ), для чого виділяли ті з них, що зустрічаються у 20-ти або більше відсотках випадків. З метою одержання числових оцінок зв'язку ІРФП з ІРГІ були введені параметри ступеня близькості періодів (СБП) та співвідношення кількості коротших до довших (СКД) фізіологічних періодів у порівнянні з найближчими за значеннями геліогеофізичними періодами. Для обчислювання ступеня близькості фізіологічних періодів до геліогеофізичних за розробленою методикою знаходили середню відстань між найближчими періодами цих спектрів; те ж саме робили за допомогою методу Монте-Карло для випадкових рядів періодів із таким же статистичним розподілом. Проводилося по 10000 статистичних іспитів у кожному випадку, що за формулою (Білоконь І.В., 2001) забезпечує точність оцінки на рівні вірогідності 0,01.

Рис. 2. Функціональна схема програми косинор-аналізу.

Рис. 3. Вивід даних на монітор персонального комп'ютера у програмі косинор-аналізу: зверху – вихідний часовий ряд; знизу – спектр цього показника з періодами, що вносять найбільш вагомий вклад у його ритміку.

Після цього одержували оцінку близькості емпіричних спектрів у відсотках відносно відстані періодів у змодельованих спектрах – показник СБП. Стосовно параметра СКД обґрунтовано, що за превалюванням коротших періодів в ІРФП відносно найближчого з періодів у ІРГІ, стратегія підстроювання ритміці організму до геліогеофізичних варіацій є "випереджальною", за превалюванням довших періодів – "запізнілою", а за їх балансом – "збалансованою".

Дані досліджень за участю автора свідчать про чутливість організмів до геліогеофізичних факторів із найраніших стадій онтогенезу (Григор'єв П.Є., Хорсева Н.І., 2001; Григор'єв П.Є., Григор'єва О.В., 2002). Тому фізіологічна ритміка зіставлялася з геліогеофізичною ритмікою не тільки у період експериментів, а також у період всього онтогенезу тварин.

Для виявлення біологічно значимих геліогеофізичних індексів у різних фазах багаторічних циклів сонячної та геомагнітної активності порівнювалися фази інтегральної ритміки фізіологічних процесів із фазами геліогеофізичних індексів у періодах, які збігаються. Виявлялися кількості періодів, де синхронізація фізіологічних процесів із певними індексами була близькою до синфазної.

Закономірності зв'язку функціональної активності лімфоцитів із геліогеофізичними факторами визначалися за допомогою методу накладених епох (Гнєвишев М.Н., Оль А.І., 1982). Статистичний критерій Вілкоксона (Лапач С.Н. та ін., 2000) був використаний з метою одержання оцінки вірогідності зсувів показників СДГ і ГФДГ. Кореляційний аналіз застосовувався для вивчення співвідношень між дослідженими показниками дегідрогеназ і геліогеофізичних перемінних.

У третьому розділі розглядаються результати досліджень зв'язку фізіологічних процесів із геліогеофізичними показниками.

Було встановлено, що у всіх серіях вимірювань зберігаються стійкі періодичні складові фізіологічної та геліогеофізичної ритміки: 6,8-7,2; 8,4-8,8; 9,6-10,0; 13,0-14,6; 20,4-21,6; 22,6-23,8; 25,0-26,2 діб.

Деякі результати зіставлення фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями представлені на рис. 4. У інтактних тварин ступінь зв'язку ІРФП з ІРГІ за період онтогенезу залишається на високому рівні незалежно від фази циклу сонячної активності або від конституціональних властивостей щурів. Стратегії підстроювання ІРФП інтактних тварин до ІРГІ зберігаються у всіх серіях експериментів.

Між тим, є суттєва різниця в стратегіях підстроювання залежно від конституціональних властивостей тварин: у щурів з НРА спостерігається "запізніла" стратегія, з СРА – "збалансована", з ВРА – "випереджальна". При впливі змінного магнітного поля наднизької частоти стратегія підстроювання для всіх типів щурів стає "запізнілою".

Рис. 4. Показники зв'язку ритміки фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями для різних груп тварин: а) ступінь близькості періодів (СБП) в інтегральній ритміці фізіологічних процесів (ІРФП) із інтегральною ритмікою геліогеофізичних індексів (ІРГІ) під час всього онтогенезу тварин і тільки у період експериментальних вимірювань; б) відповідні стратегії підстроювання ритміки організму до геліогеофізичних варіацій.

Умовні скорочення: СКД – співвідношення кількості коротших до довших фізіологічних періодів у порівнянні з найближчими геліогеофізичними періодами; К – контрольні групи; П – щурі під впливом слабкого змінного наднизькочастотного магнітного поля; Е – епіфізектомовані щурі; ГК – щурі в умовах гіпокінетичного стресу; НВЧ – щурі під впливом надтовисокочастотного електромагнітного випромінювання; НРА – низька рухова активність у тесті "відкритого поля"; СРА – середня рухова активність у тесті "відкритого поля"; ВРА – висока рухова активність у тесті "відкритого поля".

Епіфізектомія повністю порушує синхронізацію ІРФП з ІРГІ за період експерименту, а стратегія підстроювання стає різко "випереджальною". При впливі змінного магнітного поля наднизької частоти на епіфізектомованих тварин частково відновлюється синхронізація ІРФП з ІРГІ. У тварин у стані гіпокінетичного стресу суттєво посилюється синхронізація ІРФП з ІРГІ за період експерименту, а вплив електромагнітного випромінювання НВЧ порушує синхронізацію ІРФП з ІРГІ як у інтактних, так і у гіпокінезованих тварин.

У даному розділі також зіставляються фази періодів, які збігаються у фізіологічній ритміці та геліогеофізичних індексах у різних за часом серіях вимірювань. Визначено, що синхронізація фізіологічних процесів здійснюється переважно через той канал впливу сонячної активності на біосферу (магнітосферний чи іоносферний), який домінує у період здійснення вимірювань (рис. 5). Найтіснішій зв'язок (коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона r = 0,99, p<0,05) виявлено між типом синхронізації і співвідношенням індексів F10.7 (сонячної активності) та Ар (геомагнітної активності).

Рис. 5. Відношення сонячної активності до геомагнітної (ліва шкала) і превалюючий тип синхронізації фізіологічних процесів з індексами сонячної чи геомагнітної активності (права шкала) у різних серіях вимірювань.

Далі наводяться результати щодо виявлення зв'язку функціональної активності енергетичних систем лімфоцитів (СДГ, ГФДГ) із геліогеофізичними перемінними. Було виявлено достовірну позитивну кореляцію між середньоарифметичними значеннями СДГ і F10,7-індексу сонячної активності (r=0,9998; p<0,012) та негативну кореляцію між середньоарифметичними значеннями ГФДГ і F10,7-індексу (r= – 0,9999; p<0,011) у різних за часом серіях досліджень (рис.6).

Доведено, що показники активності СДГ і ГФДГ є чутливими до геомагнітних збурень (рис. 7) та змін знаку міжпланетного магнітного поля (рис. 8). Протягом 4 діб відносно дат цих подій спостерігаються протифазні співвідношення між активностями ферментів СДГ і ГФДГ: r = – 0,67, p<0,05 (для геомагнітних збурень); r = – 0,86, p<0,05 (для змін знаку ММП). Тенденції динаміки активності ферментів навколо дат геліогеофізичних подій є достовірними за критерієм Вілкоксона.

Рис.6. Зіставлення середньої активності сукцинатдегідрогенази (СДГ) й -гліцерофосфатдегідрогенази (ГФДГ) і лімфоцитах периферійної крові інтактних щурів зі середньою руховою активністю у тесті "відкритого поля" та F10.7-індексу сонячної активності в різних серіях вимірювань.


 
 

Цікаве

Загрузка...