WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин (автореферат) - Реферат

Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин (автореферат) - Реферат

5. Встановлено ефект засвоєння спектру геліогеофізичних варіацій за період всього онтогенезу тварин в інфрадіанній ритміці їх фізіологічних процесів.

6. Встановлено залежності активності сукцинатдегідрогенази і α-гліцерофосфатдегідрогенази у лімфоцитах периферійної крові щурів від зміни знака міжпланетного магнітного поля та від геомагнітних збурень.

7. Вперше встановлено зв'язок біологічної значущості геліогеофізичних індексів з відношенням сонячної та геомагнітної активності, що має важливе значення для вирішення проблеми невідтворюваності результатів біологічних досліджень.

8. Встановлено зв'язок між активністю СДГ, ГФДГ у лімфоцитах і сонячною активністю.

Практичне значення результатів, одержаних у процесі виконання роботи

1. Розроблена комп'ютерна програма косинор-аналізу застосовується в дослідженнях ритміки різноманітних процесів.

2. Запропонований метод визначення ступеня зв'язку між фізіологічними і геліогеофізичними спектрами може бути використаний у хронобіологічних і хрономедичних дослідженнях.

3. Метод визначення стратегії підстроювання фізіологічної ритміки до геліогеофізичних варіацій можна застосовувати для виявлення ритмотипу організму.

4. За допомогою виявлених закономірностей зв'язку середньої активності дегідрогеназ із геліогеофізичними перемінними можна прогнозувати параметри енергетичного стану організму в діапазоні інфрадіанних та багаторічних періодів.

5. Дані щодо розвитку десинхронозу при впливі електромагнітних полів штучного походження на ритміку фізіологічних процесів можуть бути використані фахівцями санітарних і метрологічних служб при розробці відповідних норм параметрів випромінювання технічних пристроїв та здійснення контролю за довкіллям.

6. Одержані у дослідженні дані щодо показників і особливостей зв'язку фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями включені до лекційного курсу "Екологічна фізіологія" кафедри фізіології людини і тварин та біофізики Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського, а також використовуються при проведенні наукової роботи студентського наукового товариства Кримського державного медичного університету ім.С.І.Георгієвського.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно розроблено методи аналізу зв'язку спектрів фізіологічних процесів зі спектрами геліогеофізичних варіацій, отримано необхідну частину експериментальних даних, проведено статистичний аналіз та узагальнення результатів. Програму косинор-аналізу розроблено спільно із науковим керівником, доцентом кафедри фізіології людини і тварин та біофізики Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського Мартинюком В.С. та співробітником Кримського наукового центру НАН України і МОН України Зуєвим Н.Н. У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачу належить: [1] – розробка схеми дослідження щодо зіставлення фізіологічних та геліогеофізичних спектрів тварин з однаковими властивостями у різних фазах циклу сонячної активності; статистичний аналіз, узагальнення результатів; [2-4] – розробка програми косинор-аналізу, методик зіставлення фізіологічних і геліогеофізичних спектрів, проведення статистичного аналізу, написання тексту статей; [5] – ідея дослідження біологічної значущості геліогеофізичних індексів за допомогою виявлення ступеня синхронізації з ними фізіологічних показників, математична обробка даних, аналіз, узагальнення результатів; [6] – дослідження ефектів впливу надтовисокочастотного випромінювання, гіпокінезії та їх комбінації на зв'язок фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями, дослідження показників поведінкових реакцій, функціональної активності лейкоцитів щурів; [7, 8, 10] – обґрунтування застосування методу накладених епох та статистичних критеріїв з метою отримання числових оцінок зв'язку фізіологічних і геліогеофізичних показників, проведення статистичного аналізу; [9] – проведення числового аналізу параметрів спектрів фізіологічних показників щурів, узагальнення результатів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи було представлено на таких конференціях і наукових семінарах: Третя Міжнародна науково-практична конференція "Наука и социальные проблемы общества: медицина, фармация, биотехнология" (Харків, 2003), Міжнародна Кримська конференція "Космос и биосфера" (Партеніт, 2003), Третя Міжнародна конференція ім. А.Г.Гурвіча "Biophotons and coherent systems in biology, biophysics and biotechnology" (Москва-Партеніт, 2004).

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у 10 роботах, зокрема в 7 статтях фахових видань, затверджених ВАК України, 3 матеріалах і тезах наукових конференцій.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і містить 141 сторінку, з них 105 сторінок тексту, 18 рисунків, 24 таблиці. Список використаних джерел містить 165 назв на 19 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність проблеми дослідження зв'язку фізіологічних процесів із геліогеофізичними параметрами, сформульовано мету і завдання досліджень, наведено основні наукові результати та їх практичне значення.

У першому розділі зроблено огляд стану проблеми щодо досліджень впливу геліогеофізичних факторів на ритміку та динаміку фізіологічних показників. Наводиться стисла класифікація, критичний аналіз існуючих досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів за даним напрямком, що дозволило виявити невирішені питання, визначити місце дисертаційної роботи у проблемі регулювання складних біологічних систем факторами зовнішнього середовища. Доведено необхідність зіставлення даних декількох розбіжних за часом серій вимірювань фізіологічних і геліогеофізичних показників, проведених у різних фазах багаторічних циклів сонячної та геомагнітної активності.

У другому розділі обґрунтовано вибір напрямку досліджень, розкривається загальна методика проведення дисертаційних досліджень. Доведено, що для встановлення параметрів зв'язку ритміки фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями потрібен аналіз даних у двох напрямках. По-перше, зіставлення ритміки фізіологічних процесів ідентичних за параметрами тварин із геліогеофізичними чинниками в періоди часу, які характеризуються різними показниками сонячної та геомагнітної активності. По-друге, аналіз зсувів параметрів зв'язку фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями за умов розмаїтих вихідних фізіологічних станів організму: інтактних тварин із різними типами рухової активності у тесті "відкритого поля" – низькою, середньою, високою; у щурів після операції епіфізектомії, під впливом слабкого змінного наднизькочастотного магнітного поля та їхньої комбінації; в умовах гіпокінетичного стресу, під впливом надтовисокочастотного електромагнітного випромінювання та їхньої комбінації. Вже було досліджено, що ці чинники суттєво впливають на ритміку фізіологічних процесів (Мартинюк В.С., 1992; Чуян О.Н., 1992; Шехоткін О.В., 1995), але досі не з'ясовано, чи можуть вони змінювати параметри зв'язку ритміки фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями.

З метою здійснення аналізу дисертанту було надано дані багатоденних вимірювань фізіологічних показників двох серій експериментів тривалістю 36 і 40 діб, проведених у різні роки співробітниками кафедри фізіології людини і тварин та біофізики Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Третя серія експериментальних досліджень тривалістю 46 діб була здійснена за участю дисертанта. Схема досліджень наведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема різних серій досліджень, вихідні дані яких було проаналізовано у дисертаційної роботі. Умовні скорочення: К – контрольні групи; П – тварини під впливом слабкого змінного наднизькочастотного магнітного поля; Е – епіфізектомовані тварини; ГК – тварини в умовах гіпокінетичного стресу; НВЧ – тварини під впливом надтовисокочастотного електромагнітного випромінювання; НРА – низька рухова активність у тесті "відкритого поля"; СРА – середня рухова активність у тесті "відкритого поля"; ВРА – висока рухова активність у тесті "відкритого поля".

У всіх серіях досліджень були використані тварини, близькі за віком, масою та конституціональними особливостями, відібрані у тесті "відкритого поля", який дозволяє виділяти тварин зі схожими реакціями на дію різноманітних факторів (Маркель А.Л., 1982). У кожній групі було не менше 20 тварин, що забезпечило необхідний рівень статистичної вірогідності. Вимірювалися показники функціональної активності лейкоцитів та поведінкові реакції, які мають виражену ритмічну складову, підконтрольну епіфізу, і дають оцінку стану цілісного організму. Функціональна активність лейкоцитів оцінювалась за активністю бактерицидних систем (неферментні катіонні білки, пероксидаза), гідролітичних ферментів (кисла фосфатаза, протеаза), енергетичних систем (СДГ, ГФДГ, ліпідів) у нейтрофілах та лімфоцитах. Вказані компоненти визначались цитохімічними методами (Нарцисов Р.П., 1969; Ліллі, 1969; Шубіч М.Г., 1980; Sheehan H.L., Sforey G.W., 1947). Поведінкові реакції (вертикальна та горизонтальна рухова активність, кількість актів дефекації) досліджувалися за допомогою тесту "відкритого поля".


 
 

Цікаве

Загрузка...