WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин (автореферат) - Реферат

Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин (автореферат) - Реферат

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО

Григор'єв Павло Євгенович

УДК 577.35:57.034:57.045

Зв'язок інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів у тварин з варіаціями геліогеофізичних факторів

03.00.02 – біофізика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Сімферополь – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського, Міністерства охорони здоров'я України, та у Таврійському національному університеті ім.В.І.Вернадського Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент

Мартинюк Віктор Семенович,

Таврійський національний

університет ім. В.І.Вернадського,

доцент кафедри фізіології людини

і тварин та біофізики

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

Мірошниченко Микола Степанович,

Київський національний університет

ім. Тараса Шевченка,

завідувач кафедри біофізики

доктор фізико-математичних наук (Російська Федерація)

за спеціальністю 03.00.02 – біофізика

Володимирський Борис Михайлович,

НДІ "Кримська астрофізична обсерваторія"

Міністерства освіти і науки України,

провідний науковий співробітник

Провідна установа – Львівський національний університет

ім. Івана Франка, кафедра біофізики

та математичних методів у біології,

Міністерство освіти і науки України,

Львів

Захист відбудеться "05" травня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К52.051.04 у Таврійському національному університеті ім. В.І.Вернадського за адресою: пр. Вернадського 4, Сімферополь, 95007.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського за адресою: пр. Вернадського 4, Сімферополь, 95007.

Автореферат розісланий"02" квітня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради К52.051.04 О.М. Чуян

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Важливим завданням біофізики є вивчення дії фізичних факторів на складні біологічні системи. Якість і тривалість життя залежать від процесів, що забезпечують регулювання параметрів організму та його адаптацію до довкілля. Одним з екологічно значимих факторів є природні електромагнітні поля (ЕМП), пов'язані з геліогеофізичними варіаціями. Є обґрунтованою гіпотеза щодо важливої сигнальної ролі природних ЕМП для складних біологічних систем (Володимирський Б.М. та ін., 1995). В останні десятиліття у зв'язку з технічним прогресом також істотно зросла інтенсивність електромагнітних полів техногенного походження у довкіллі (Григор'єв Ю.Г., 1994). Це є чинником ризику розвитку патологічних змін у клітинах організму (Nakagawa M., 1997). В обґрунтуванні Міжнародної наукової програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з біологічної дії електромагнітних полів на 1996-2005 рр. відзначалося, що онкологічні захворювання, утрата пам'яті, хвороби Паркінсона й Альцгеймера, СНІД, синдром раптової дитячої смерті і багато інших патологій можуть загострюватися через вплив електромагнітних полів. У той же час, деякі електромагнітні поля широко використовуються в медичній практиці для лікування різноманітних захворювань (Чуян О.Н., 2004). Виразність та спрямованість біоефектів ЕМП залежать від їх параметрів і властивостей організму. Зокрема, поля різних інтенсивностей можуть викликати протилежні ефекти в ідентичних біосистемах (Готовський Ю.Ф., Перов Ю.В., 2000). У фізіологічних процесах організмів з різними індивідуальними властивостями спостерігаються по-різному направлені зсуви фізіологічних показників при впливі ЕМП з однаковими параметрами (Плеханов Г.Ф., 1990). Встановлена здатність електромагнітних полів змінювати часову організацію фізіологічних систем (Темур'янц Н.А., 1989). Існує гіпотеза, що фізіологічні процеси у широкому діапазоні періодів синхронізуються з варіаціями електромагнітних полів середовища, які зумовлені геліогеофізичними чинниками (Володимирський Б.М., 1982; Бреус Т.К., 2003). З геліогеофізичними параметрами пов'язані функціональні показники організму, циклічність епідемій і смертності (Володимирський Б.М., Темур'янц Н.А., 2000). Однак у геліобіологічних дослідженнях існує проблема невідтворюваності результатів (Жвірбліс В.Є., 1989). Це ускладнює встановлення універсальних закономірностей біоефектів геліогеофізичних факторів.

Таким чином, уточнення особливостей регулювання фізіологічних процесів геліогеофізичними факторами є актуальним завданням біофізики складних систем. Його вирішення стане внеском до забезпечення профілактики захворювань, здійснення прогнозу та корекції стану організму.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках теми науково-дослідних робіт кафедри медичної інформатики Кримського державного медичного університету ім.С.І.Георгієвського "Інформаційно-біотехнологічні підходи і методи модифікації, корекції і управління біологічними явищами в біосистемах" (№ держреєстрації 0100U002030, 2000-2005 рр.), а також у рамках наукової програми кафедри фізіології людини і тварин та біофізики Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського "Особливості інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів у щурів з різними індивідуальними особливостями і її зміни під впливом електромагнітного випромінювання надтовисокої частоти" (№ держреєстрації 0100U001372, 2002-2005 рр.)

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення показників і особливостей зв'язку інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями.

Для досягнення поставленої мети у ході досліджень за темою дисертаційної роботи ставилися і вирішувалися такі завдання:

1. Виявлення стійких періодичних складових в інфрадіанних спектрах фізіологічних процесів щурів з однаковими конституціональними особливостями і у спектрах геліогеофізичних варіацій в різних фазах багаторічних циклів сонячної та геомагнітної активності.

2. Встановлення особливостей і показників зв'язку інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями в різних фазах багаторічних циклів сонячної та геомагнітної активності під час експерименту, а також за період усього онтогенезу тварин.

3. Визначення особливостей зв'язку інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів з геліогеофізичними варіаціями для організмів із різними конституціональними особливостями в умовах різноманітних впливів – епіфізектомії, змінного магнітного поля наднизької частоти і їхньої комбінації; гіпокінезії, надтовисокочастотного електромагнітного випромінювання та їхньої комбінації.

4. Виявлення біологічно значимих геліогеофізичних індексів у різних фазах багаторічних циклів сонячної та геомагнітної активності.

5. Визначення закономірностей зв'язку функціональної активності лімфоцитів із геліогеофізичними факторами.

Об'єктом дослідження є регулювання складних біологічних систем факторами зовнішнього середовища.

Предметом дослідження є зв'язок ритміки фізіологічних процесів у щурів із варіаціями геліогеофізичних факторів.

Методи дослідження. Експериментальні дослідження бактерицидних систем (пероксидаза, неферментні катіонні білки), гідролітичних ферментів (кисла фосфатаза, протеаза) у нейтрофілах периферійної крові, показників енергетичного обміну – загальні ліпіди, сукцинатдегідрогеназа (СДГ), -гліцерофосфатдегідрогеназа (ГФДГ) – у нейтрофілах та лімфоцитах периферійної крові проводилися стандартними цитохімічними методами; поведінкові реакції щурів досліджувалися за допомогою тесту "відкритого поля".

Дослідження впливу електромагнітних полів надтовисокої частоти на зв'язок фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями виконувався за допомогою сертифікованого випромінювача.

Розробка комп'ютерної програми та проведення косинор-аналізу дозволило виявити спектри фізіологічних показників і спектри геліогеофізичних індексів. Застосування методу статистичних випробувань (метод Монте-Карло) для отримання статистичних оцінок ступені зв'язку спектрів фізіологічних і геліогеофізичних періодів забезпечило вірогідність одержаних результатів із похибкою не більше 0,01. Застосовування стандартних математичних та статистичних методик (методу накладених епох, кореляційного аналізу, статистичних критеріїв Вілкоксону) дало змогу провести оцінку статистичної значущості одержаних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів

1. Вперше зіставлена ритміка фізіологічних процесів ідентичних об'єктів із геліогеофізичними варіаціями в різних фазах багаторічних циклів сонячної та геомагнітної активності.

2. Визначено особливості регулювання ритміки фізіологічних процесів геліогеофізичними варіаціями в залежності від конституціональних особливостей організму.

3. Вперше досліджено вплив гіпокінетичного стресу, надтовисокочастотного електромагнітного випромінювання і їхньої комбінації; епіфізектомії, слабкого наднизькочастотного магнітного поля та їхньої комбінації на зв'язок ритміки фізіологічних процесів із геліогеофізичними варіаціями.

4. Встановлено ефект порушення синхронізації інтегральної ритміки організму з геліогеофізичними варіаціями при дії штучних електромагнітних полів, які характерні для техногенної компоненти довкілля.


 
 

Цікаве

Загрузка...