WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичні механізми формування хронічного гломерулонефриту у дітей (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичні механізми формування хронічного гломерулонефриту у дітей (автореферат) - Реферат

5. Черезшкірна пункційна нефростомія дозволила ліквідувати явища обструкції верхніх сечових шляхів у 100% хворих на хронічний обструктивний пієлонефрит, що супроводжувався субренальною анурією, азотемією, тяжким інтеркурентним фоном. Летальність при відкритому операційному втручанні у цієї групи хворих була 11,1%, в той час як у хворих з проведеною ЧПНС летальних випадків не було.

6. Під час вагітності ЧПНС в 30,4% стало єдиним ефективним та малоінвазивним методом вибору дренування верхніх сечових шляхів.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Хворі на гострий обструктивний пієлонефрит відносяться до групи ризику розвитку гнійно-септичних ускладнень, повторних атак пієлонефриту, появою ниркової недостатності, що в сукупності, призводить до ранньої інвалідізації хворих працездатного віку.

  2. В комплексному лікуванні гострого обструктивного пієлонефриту методом вибору відновлення пасажу сечі є проведення черезшкірної пункційної нефростомії як першого етапу лікування обструкції ВСШ.

3. Показаннями для здійснення ЧПНС у хворих на хронічний обструктивний пієлонефрит є :

- нефункціонуюча нирка, з метою попереднього дренування для з'ясування справжнього функціонального стану і резервних можливостей нирки);

- як перший етап у створенні антеградного пункційного доступу для виконання ендоурологічних втручань - ЧПНС, ЧПУЛ, балонної дилатації.

4. При неможливості встановлення катетера-стента - альтернативою внутрішньому дренуванню нирок, тим більш відкритій нефростомії, є ЧПНС під контролем ультразвукового наведення.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Конкин С.И., Коротаева Е.В., Гогуленко О.В. Ультразвуковая визуализация почечных структур в зависимости от интенсивности диуреза. //Вісник морської медицини. - Одеса. - 1998.- № 4.- С.157-158.

2. Возіанов С.А., Гогуленко О.В. Черезшкірна пункційна нефростомія при обструкції верхніх сечових шляхів.// Урологія.- 2004.- №1. - С. 22-24.

3. Гогуленко О.В. Декомпресійна черезшкірна пункційна нефростомія при вагітності.// Одеський медичний журнал. - Одеса. - 2004.- № 6.- С. 95-96.

4. Любчак О.М., Ухаль М.І., Костев Ф.І., Семенуха А.В., Гогуленко О.В. Ендоскопічна малоінвазивна літотрипсія каменів ниркових мисок і сечоводів.// Шпитальна хірургія. - 2004.- № 3.- С. 75-77.

5. Борисов О.В., Ухаль М.І., Щегринов М.М., Борисов С.О., Гогуленко О.В. Дренажна полімерна трубка для інтраопераційної профілактики гострого інфекційного запалення сечових шляхів при відкритих та ендоскопічних втручаннях.// Патент України.- 1998.- № 31989 А.

6. Гогуленко О.В. Пристрій до пункціонної нефротомії.// Раціоналізаторська пропозиція.-2000.- № 3187

АНОТАЦІЯ

Гогуленко О.В.

Черезшкірна пункційна нефростомія як перший етап ліквідації обструкції верхніх сечових шляхів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.06 – урологія – Інститут урології АМН України, Київ, 2005 р.

Дисертація присвячена визначенню ефективності лікування обструкції верхніх сечових шляхів та оцінці результатів черезшкірної пункційної нефростомії у хворих.

Дослідження ґрунтується на результатах обстеження і лікування хворих з обструкцією верхніх сечових шляхів. В Інституті урології АМН України (відділення ендоурології) та урологічному відділенні ОКЛ м. Одеси за період 1999–2002 рр. виконано 196 оперативних втручань з приводу обструкції верхніх сечових шляхів, з них 65 відкритих операційних втручань та 131 ЧПНС у 123 пацієнтів.

Серед пацієнтів, яким виконана ЧПНС, спроба катетеризації нирки була неможливою у 47 хворих ( 38,2 %), неефективність внутрішнього дренування у 16 хворих ( 13%).

Доведено, що черезшкірна пункційна нефростомія (ЧПНС) дозволила ліквідувати явища обструкції у 100% хворих з обструкцією верхніх сечових шляхів. ЧПНС у хворих на гострий обструктивний пієлонефрит, виконана у стадії серозного запалення, дозволила привести до ліквідації гострих явищ у 92,1%.

У пацієнтів на хронічний обструктивний пієлонефрит здійснювати дренування нирки необхідно не тільки з метою лікування запального процесу, але й з метою подальшої оцінки функціонального стану і резервних можливостей ураженої нирки. Оцінка функціонального стану і резервних можливостей ураженої нирки після виконання ЧПНС з допомогою радіофункціональних методів у хворих на хронічний обструктивний пієлонефрит дало підстави визначати тип операції – органозберігаючу в 66,6% та нефректомію в 33,4 %.

Використання розробленого алгоритму лікування хворих з обструкцією верхніх сечових шляхів за допомогою ЧПНС призводить до покращення функції ураженої нирки на 4-5 добу, скорочує ліжко-день майже удвічі , у порівнянні з хворими, яким проведено відкрите операційне втручання.

Застосування антибактеріальноактивних дренажів під час виконання ЧПНС при гострому обструктивному пієлонефриті в стадії серозного запалення забезпечує адекватне дренування нирки, стійкий локальний антибактеріальний ефект, дозволяє швидко ліквідувати гостри явища запального процесу в нирці вже на 2-3 добу, тоді як у хворих, яким було проведено відкрите операційне втручання, такі зміни відбулись на 7-10 добу.

Черезшкірна пункційна нефростомія дозволила ліквідувати явища обструкції верхніх сечових шляхів у 100% хворих на хроничний обструктивний пієлонефрит, що супроводжувався субренальною анурією, азотемією, тяжким інтеркурентним фоном. . Летальність при відкритому операційному втручанні у цієї групи хворих була 11,1%, в той час як у хворих з проведеною ЧПНС летальності не було.

Під час вагітності ЧПНС в 30,4% стало єдиним ефективним та малоінвазивним методом вибору дренування верхніх сечових шляхів.

Ключові слова: ОБСТРУКЦІЯ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ, ЧЕРЕЗШКІРНА ПУНКЦІЙНА НЕФРОСТОМІЯ, ГОСТРИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ.

АННОТАЦИЯ

Гогуленко О.В.

Чрезкожная пункционная нефростомия как первый этап лечения обструкции верхних мочевых путей. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 – Урология. Институт урологии АМН Украины. Киев, 2005г.

В диссертационной работе рассмотрена эффективность лечения больных с обструкцией верхних мочевых путей.

В основу положено клиническое исследование 123 больных, которым проведено 131 чрезкожная пункционная нефростомия ( ЧПНС ). Доказана высокая эффективность и целесообразность проведения ЧПНС как первого этапа лечения обструкции верхних мочевых путей и определения функционального состояния блокированной почки. Полученные данные свидетельствуют о том, что ЧПНС является методом выбора у больных с высокой степенью операционного риска.

С целью эффективной профилактики и лечения острого пиелонефрита разработан метод, который объединяет в себе возможность выполнения дренирующей функции и обеспечения эффективного антибактериального действия в чашечно-лоханочной системе почки. Полученные положительные результаты исследования обусловили целесообразность использования способа интраоперационной профилактики обострения хронического пиелонефрита в практике при проведении эндоурологических операций по поводу обструкции верхних мочевых путей.

Ключевые слова: ОБСТРУКЦИЯ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ, ЧРЕЗКОЖНАЯ ПУНКЦИОННАЯ НЕФРОСТОМИЯ, ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ.

SUMMARY

O.V. Gogulenko

Transcutaneus puncture nephrostomy as the first stage of treatment of the upper urinary tract obstruction. A manuscript.

A dissertation for the scientific degree of candidate of medical sciences in speciality 14.01.06.- Urology. The Institute of urology of A.M.S. of Ukraine. Kiev, 2005.

The dissertation considered the treatment efficacy of patients with the upper urinary tract obstruction.

It is based on clinical examination of 123 patients who have been performed 131 transcutaneus puncture nephrostomy (TPNS). The efficacy and expediency of TPNS was proved as the first stage of treatment of the upper urinary tract obstruction and determination of the blocked kidney functional stage. The data obtained give evidence of TPNS being a method of choice in patients with high risk of surgery.

For effective prevention and treatment of acute pyelonephritis, there was devised a method that combined the possibility of accomplishing the draining function and providing the effective antibacterial action in the caliceal – pelvic renal system. The received positive results of the research conditioned the expediency of using intraoperative prevention of chronic pyelonephritis exacerbation in practice while performing endourological operations for the upper urinary tract obstruction.

Key words: THE UPPER URINARY TRACT OBSTRUCTION, TRANSCUTANEUS PUNCTURE NEPHROSTOMY, ACUTE OBSTRUCTION PIELONEPHRITIS.

Підписано до друку 19.09.2005 р. Формат 60x90/16.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 0,9.

Зам. № 33 від 19.09.2005 р. Тираж 100 прим.

Надруковано ТОВ "Зовнішрекламсервіс"

65011, м. Одеса, вул. Успенська, 40.

тел. 37-70-76.


 
 

Цікаве

Загрузка...