WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичні механізми формування хронічного гломерулонефриту у дітей (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичні механізми формування хронічного гломерулонефриту у дітей (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ

Гогуленко Олег Васильович

УДК 616.617-007.27-089.27

Черезшкірна пункційна нефростомія як перший етап лікування обструкції верхніх сечових шляхів

14.01.06 - Урологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті урології АМН України,Одеській обласній клінічній лікарні

Науковий керівник: доктор медичних наук,

професор Возіанов Сергій Олександрович,

Інститут урології АМН України, завідувач

відділу ренген-ендоурології та літотрипсії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук,

професор Черненко Василь Васильович,

Інститут урології АМН України,

головний науковий співробітник;

доктор медичних наук,професор Саричев Леонід Петрович,Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м. Полтава, завідувач кафедри урології,

медичної сексології та дитячої хірургії.

Провідна установа: Одеський державний медичний університет, кафедра урології та нефрології, МОЗ України, м. Одеса.

Захист дисертації відбудеться "29" листопада 2005 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.615.01 в Інституті урології АМН України за адресою:

04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту урології АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А

Автореферат розісланий 28.10. 2005 року

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради _____________ Л. М. Старцева

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

Актуальність теми

Однією з найважливіших в урології залишається проблема вибору методу ліквідації обструкції верхніх сечових шляхів і відновлення адекватного пасажу сечі. Ця проблема вельми актуальна, особливо в тих випадках, коли тяжкий стан хворого становить причину надто високого ризику щодо проведення відкритої операції, має місце ургентна суправезикальна обструкція, або медичні показання до радикального оперативного втручання є відносними (Саричев Л.П., Возіанов С.О., 1999; Пугачев А.Г., 1999).

Обструкція верхніх сечових шляхів як однобічна, так і двобічна, може спричинятися різними захворюваннями верхніх і нижніх сечових шляхів, таких, як сечокам'яна хвороба з локалізацією конкрементів у різних відділах сечових шляхів, рак сечового міхура, передміхурової залози, товстої кишки, саркома заочеревинного простору, хвороба Ормонда, стриктури сечоводу різної етіології, аномалії розвитку сечових шляхів тощо.

Обструкція верхніх сечових шляхів відбувається кількома клінічними етапами і, часто супроводжуючись пієлонефритом, призводить до гідронефротичної трансформації, атрофії нирки та порушенням її функції. Характер і ступінь порушення функції нирок і сечових шляхів залежать від причини та рівня обтурації, темпів її розвитку і ступеня обструкції, а також наявності інфекції (Возіанов О.Ф., Пасечніков С.П., 1998).

Порушення пасажу сечі верхніми сечовими шляхами під час вагітності є актуальною і заслуговує на особливу увагу урологів і акушерів-гінекологів. У понад 80 % жінок у другій половині вагітності діагностується розширення верхніх сечових шляхів, зумовлене стисненням сечоводу між вагітною маткою і кістками таза, що є фактором високого ризику розвитку гострого пієлонефриту у вагітних (Братчиков О.И., Охотников А.И., 1996). На сьогодні гестаційний пієлонефрит є найбільш розповсюдженою екстрагенітальною патологією вагітних. В Україні частота захворюваності на гестаційний пієлонефрит коливається від 5% до 15%, значно зріс відсоток гнійних форм гестаційного пієлонефриту, який сягає 11% (Возианов А.Ф., Люлько А.В., 2001; Грищенко О.В., 1998; Павлова Л.П., Сайдакова Н.О., Старцева Л.М., 1997)

Тяжкі наслідки перебігу хвороби та її ускладнення призводять до тривалої втрати працездатності, а іноді й до інвалідності, це пояснює необхідність своєчасної діагностики та першочергового лікування саме явищ обструкції верхніх сечових шляхів з плановим оперативним лікуванням на подальших етапах основного захворювання, яке її спричинило.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація є фрагментом комплексних планових НДР відділу ендоурології Інституту урології АМН України: „Розробити та впровадити методи дифференційованного підходу до лікування кистозних захворювань нирок та обструкцією верхніх сечових шляхів" (2000-2002рр.), № державної реєстрації 0100U000269.

Мета дослідження

Підвищення ефективності лікування хворих з обструкцією сечових шляхів, шляхом виконання перкутанної нефростомії як першого етапу лікування.

Задачі дослідження:

1. Визначити частоту та причини розвитку обструкції сечових шляхів.

2. Визначити клінічну ефективність різних методів лікування обструкції сечових шляхів.

3. Вивчити функціональний стан і резервні можливості ураженої нирки до та після виконання черезшкірної пункційної нефростомії.

4. Розробити алгоритм лікування хворих з обструкцією сечових шляхів.

5. Вивчити ефективність запропонованого алгоритму лікування хворих з обструкцією сечових шляхів.

6. Розробити способи профілактики інфекційних ускладнень при виконанні перкутанної нефростомії та вивчити їх ефективність.

Об'єкт дослідження: хворі на гострий та хронічний обструктивний пієлонефрит.

Предмет дослідження: наявність обструкції верхніх сечових шляхів та методи відновлення пасажу сечі; мікрофлора сечовивідних шляхів; результати відновлення пасажу сечі.

Методи дослідження: клінічний; біохімічний (визначення продуктів азотистого обміну в крові та сечі); ультразвукове дослідження нирок; рентгенологічні (оглядова, екскреторна та антеградна урографія, комп'ютерна томографія), ізотопна ренографія, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів

Отримані нові дані ефективності черезшкірної пункційної нефростомії при ліквідації обструкції верхніх сечових шляхів.

Вперше при виконанні перкутанної нефростомії для профілактики та лікування гострого інфекційного запалення сечових шляхів було застосовано нефростомічний дренаж з антибактеріальними сумішами, що дозволило уникнути інфекційних ускладнень.

Доведена обґрунтованність використання черезшкірного пункційного втручання (ЧПВ) під УЗ-наведенням, як альтернатива оперативному втручанню при лікуванні обструктивних уропатій; а також створений новий алгоритм лікування хворих з обструкцією сечових шляхів та розроблено заходи профілактики інфекційних ускладнень при виконанні перкутанної нефростомії.

Практичне значення одержаних результатів

За допомогою перкутанної нефростомії з застосуванням запропонованих антиінфекційних заходів під час операції підвищилась ефективність підготовки хворого з обструкцією сечових шляхів до планового хірургічного лікування, що призвело до покращення стану хворого після операції та скорочення терміну перебування його на ліжку.

Застосування у практику розробленого алгоритму ЧПВ дало можливість значно скоротити терміни обстеження та лікування хворих.

Впровадження результатів дослідження в практику

Основні положення і рекомендації використані в роботі відділення урології обласної клінічної лікарні м. Одеси, відділення ендоурології Інституту урології АМН України м. Києва.

Особистий внесок здобувача

Здобувачем разом з керівником сформульовані мета і задачі дослідження, розроблена програма, відібрані методи дослідження. Самостійно проведено аналіз отриманого матеріалу, простежені результати лікування залежно від обраної лікувальної тактики. Остаточна інтерпретація результатів проведеної роботи, формулювання наукових положень, висновків та рекомендації проводили спільно з науковим керівником. Особисто здобувачем відпрацьовано та впроваджено в практику метод черезшкірної пункційної нефростомії у хворих з обструкцією верхніх сечових шляхів.

Апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на засіданні Асоціації урологів України (м. Одеса, 2003), конференції відділу ренгенендоурології та дистанційної літотрипсії Інституту урології АМН України (Київ, 2003), науково-практичній конференції Інституту урології АМН України (Київ, 2003)

Публікації

Основні положення дисертації опубліковано у 4 друкованих роботах, 1 патент на винахід, 1 рацпропозиція. 3 статті надруковано в наукових спеціалізованих видавництвах, які входять до затвердженого ВАК України "Переліку наукових спеціалізованих видань".

Обсяг та структура роботи

Дисертація викладена на 161 сторінках тексту комп'ютерного набору. Вона складається з вступу, огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів досліджень, висновків, списку використаних джерел, у тому числі 49 джерел вітчизняних авторів та країн СНД і 192 джерел закордонних авторів. Дисертація містить 15 таблиць та 22 рисунка.

ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи досліджень. В Інституті урології АМН України (відділення ренгенендоурології та дистанційної літотрипсії) та урологічному відділенні обласної клінічної лікарні м. Одеси за період 1999–2002 рр. з приводу обструкції верхніх сечових шляхів виконано 65 відкритих операційних втручань та 131 ЧПНС у 123 пацієнтів.


 
 

Цікаве

Загрузка...