WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка темпу старіння, стану здоров`я і життєздатності людини на основі визначення біологічного віку (автореферат) - Реферат

Оцінка темпу старіння, стану здоров`я і життєздатності людини на основі визначення біологічного віку (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЇ

Головачов О.В. Морфологія і філогенія ґрунтових та прісноводних нематод підряду Leptolaimina Lorenzen, 1981 — Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за фахом 03.00.08 - зоологія. — Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Київ, 2005.

В дисертації подано комплексний аналіз морфології, постембріонального розвитку, мінливості, філогенетичних зв'язків та напрямків еволюції прісноводних та ґрунтових нематод підряду Leptolaimina. На основі власних зборів та колекційного матеріалу описано 67 видів підряду Leptolaimina, з яких 14 є новими. Описано морфологію рецепторів переднього кінця тіла із застосуванням скануючої електронної мікроскопії, виділено та класифіковано типи будови стравоходу, жіночих статевих трубок та копулятивного апарату. Проведено аналіз міжпопуляційної та міжвидової мінливості кількісних та якісних ознак для кількох вибраних родів. Отримано дані щодо постембріонального розвитку для чотирьох видів. Уточнено філогенетичні зв'язки та переглянуто систему підряду Leptolaimina. Опосередковано проаналізовано морфологічні пристосування до життя в прісних водоймах та ґрунті, зокрема будову видільної системи та локомоторного апарату. Обговорено проблему співіснування близьких видів.

Ключові слова: еволюція, кладистичний аналіз, мінливість, морфологія, нематоди, постембріональний розвиток, філогенетичні зв'язки.

Головачев О.В. Морфология и филогения почвенных и пресноводных нематод подотряда Leptolaimina Lorenzen, 1981 — Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.08 - зоология. — Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена НАН Украины, Киев, 2005.

В дисертации дан комплексный анализ морфологии, постэмбрионального развития, изменчивости, филогенетических отношений и путей эволюции пресноводных и почвенных нематод подотряда Leptolaimina. На основании собственных сборов и коллекцтонного матеріала описано 67 видов подотряда Leptolaimina, из них 14 – новые. Описано морфологию рецепторів переднего конца тела с использованием сканующего электронного микроскопа, виделено и классифицировано типы строения пищевода, женских половых трубок и копулятивного аппарата. Проведено анализ междупопуляционной и межвидовой изменчивости количественных и качественных признаков для избранных родов. Получено данные относительно постэмбрионального развития для четырех видов. Уточнено філогенетические отношения и пересмотрено систему подотряда Leptolaimina. Косвенно проанализовано морфологические приспособления к жизни в пресниы водоемах и почве, в том числе строение выделительной системы и локомоторного аппарата. Обговорено проблему сосуществования близких видов.

Ключевые слова: эволюция, кладистический анализ, изменчивость, морфология, нематоди, постэмбриональное развитие, филогенетические отношения.

Holovachov О.V. Morphology and phylogeny of soil-inhabiting and freshwater nematodes of the suborder Leptolaimina Lorenzen, 1981 — Manuscript. The dissertation thesis for the obtaining a Philosophy Doctor degree in the science of biology, specialization 03.00.08 – zoology. — I.I.Schmalhauzen Institute of zoology of NAS of Ukraine, Kyiv, 2005.

The complex analysis of morphology, postembryonic development, variability, phylogeny and directions of evolution of the freshwater and soil-inhabiting nematodes of the suborder Leptolaimina are given. 67 species, of which 14 are new (e.g.: Procamacolaimus dorylaimus, Paraplectonema loofi, Aphanonchus europaeus, A. africanus, Paraphanolaimus paraguayensis, Aphanolaimus costatus, A. camerunensis, Anonchus winiszewskae, A. venezolanus, Metateratocephalus bialowieziensis, Plectus cladinosus, Ceratoplectus brzeskii, Tylocephalus primitivus та T. longicornis), are described on the basis of personal collections and museum specimens. The morphology of the anterior end receptors is described on the base of scanning electron microscopic observations. Different types of morphology of the pharynx, female gonads and copulatory apparatus are classified. The analysis in interpopulationary and interspecific variability of quantitative and qualitative characters in selected genera is given. New data on the postembryonic development of four species are presented. The phylogenetic relations of the suborder Leptolaimina and its classification scheme are clarified. Following changes are suggested: 1) the subfamily Aphanolaiminae is reinstated and raised to the family rank; 2) subfamily Camacolaiminae raised to the superfamily rank, family Rhadinematidae moved to the superfamily Camacolaimoidea; 3) family Pakiridae is reinsteted within the superfamily Plectoidea; 4) genera Caribplectus and Cynura are moved to the family Chronogastridae; 5)family Anaplectidae is lowered to the subfamily rank; 6) genus Chiloplectus is synonimized with the genus Plectus; 7) genus Haconnus is synonimized with the genus Anonchus; 8) genus Keralanema is synonimized with the genus Chronogaster. Morphological adaptations for the existence in the freshwater habitats and in soil (particularly in the structure of excretory system and locomotory apparatus) as well as the problem of species coexistence are discussed.

Key words: evolution, cladistic analysis, variability, morphology, nematodes, postembryonic development, phylogeny.


 
 

Цікаве

Загрузка...