WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розповсюдженість, тяжкість, медико-соціальні фактори ризику і профілактика внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених (авторефера - Реферат

Розповсюдженість, тяжкість, медико-соціальні фактори ризику і профілактика внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених (авторефера - Реферат

ВИСНОВКИ

1. Гормон линьки екдизон має множинну дію, впливаючи на пуфінг, ступінь політенізації гігантських хромосом і на біоелектричні властивості клітинних ядер слинних залоз дрозофіли. Відмінності зазначених параметрів у інбредних ліній і їх гетерозисних гібридів свідчать про те, що прояви гетерозису можуть торкатися різних рівнів регуляції функцій генетичного аппарату клітини.

2. Пуфова активність політенних хромосом дрозофіли за умов інбридингу, гібридизації і особливо за ефекту гетерозису залежить від генотипу мух. Розміри пуфів у особин лінії ВА (високоактивної) більші, ніж у мух лінії НА (низькоактивної); гібриди, що виявляють ефект гетерозису за низкою адаптивно важливих ознак, перевищують за даним показником кращу з батьківських ліній.

 1. На ділянках асинапсису політенних хромосом у гібриду F1 ВА х НА виявлено явище гетерозиготності по пуфам, що є цитологічним проявом геномного імпринтингу.

 2. Інкубація клітин слинних залоз дрозофіли у живильному середовищі з екдистероном іn vіtro викликає достовірну регресію міжлиняльних та активацію ранніх екдистеронових пуфів. Розміри пуфів залежать від експозиції. Не відзначено достовірних відмінностей у розмірі пуфів у відповідь на дію різних препаратів 20-ОН-екдизону (фірм "ЭСО" і "Calbіochem").

 3. Ступінь політенізації гігантських хромосом за розвитку личинок у середовищі, що містить екзогенний аналог екдистерону - (24R)-5-стигмастан-3,5,6-тріол, зменшується. Цей ефект залежить від генотипу мух. Гібриди виявилися більш чутливими до дії зазначеного гормонального фактора у порівнянні з інбредними батьківськими лініями.

 4. У мух інбредних ліній Canton-S, Oregon-R а також у гібридів F1 Canton-S х Oregon-R та Oregon-R х Canton-S за дії аналога екдистерону (24R)-5-стигмастан-3,5,6-тріолу зменшується тривалість преімагінального розвитку. За ступенем змін даної ознаки лінії та гібриди F1 не розрізняються.

 5. За показником електронегативності клітинних ядер (ЕНЯ,%) у ранньому онтогенезі інбредних і гібридних мух спостерігаються генетичні відмінності. існує чітка залежність показника ЕНЯ,% від змін пуфового паттерну на преімагінальних стадіях розвитку у інбредних і гібридних особин дрозофіли.

 6. Вплив гормону линьки екдистерону на клітини слинних залоз дрозофіли іn vіtro супроводжується значним збільшенням негативного електричного заряду клітинних ядер, що відіграє важливу роль у механізмах дії стероїдних гормонів на генетичний апарат клітин.

 7. Дія аналогів екдизону на клітини слинних залоз дрозофіли іn vіtro залежить від генотипу. Після 20-ти хвилинної експозиції слинних залоз дрозофіли в середовищі з 20-ОН-екдизоном значно підвищується кількість електронегативних ядер. У гібридів, особливо у гетерозисних, ефект виражений сильніше, а лінія ВА перевищує за цим показником лінію НА.

 8. Експериментально обгрунтована можливість використання пуф-тесту для оцінки біологічної активності аналогів екдизону. Вивчено дію 20-ОН-екдизону фірми "ЭСО" (Росія) і (24R)-5-стигмастан-3,5,6-тріолу (Білорусь) на пуфіювання та політенізацію хромосом слинних залоз дрозофіли, а також на електрокінетичні властивості ядер клітин. Ефект, викликаний цими препаратами на хромосомному рівні, є аналогічним дії стандарту - 20-ОН-екдизону фірми "Calbіochem" (США).

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Горенская О. В., Страшнюк В. Ю., Шахбазов В. Г., Какпаков В.Т. Динамика биоэлектрических свойств клеточных ядер Drosophila melanogaster Meig. в условиях культивирования in vitro и при действии экдизона // Изв. Харьк. энтомол. о-ва, 1997. –Т. 5– Вып.2.– С. 105-109.

 2. Шахбазов В. Г., Аленiна С. Б., Горенська О. В., Самiло С. М., Страшнюк В. Ю. Прояви ефекту гетерозису у Drosophila melanogaster по бioeлектричним властивостям клiтинних ядер // Изв. Харьк. энтомол. о-ва, 1999.– Т.7.– Вып. 1. – С. 127-131.

 3. Горенская О. В., Страшнюк В. Ю., Шахбазов В. Г., Какпаков В. Т. Влияние генотипа на пуфинг политенных хромосом и биоэлектрические свойства клеточных ядер Drosophila melanogaster в связи с действием экдизона в опытах in vivo и in vitro // Цитология и генетика.– 2003. – № 6.– С. 41-46.

 4. Страшнюк В.Ю., Горенська О.В., Непейвода С., Шахбазов В.Г. Вплив вiку та аналога екдiзону на ендоредуплiкацiю полiтенних хромосом i швидкiсть розвитку Drosophila melanogaster Mеig. // Вiсник Львiвского унiверситету. Серiя бiологiчна.–2004. – № 38. – С. 99-106.

 5. Шахбазов В. Г., Аленiна С. Б., Горенська О. В., Самiло С. М., Страшнюк В. Ю. Прояви ефекту гетерозису у Drosophila melanogaster по бioeлектричним властивостям клiтинних ядер // V з'їзд Українського ентомологічного товариства. –Тези доповідей. – Харків–Ніжин, 1998. – С. 183.

 6. Горенская О. В., Страшнюк В. Ю. Влияние (24R)-5-стигмастан-3,5,6-триола на степень политении гигантских хромосом линий и гибридов Drosophila melanogaster // VI з'їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. –.Бiла Церква, 2003. – С. 26-27.

 7. Gorenskaya O.V., Strashnyuk V.Yu., Shakhbazov V.G. Features of ecdysone induction of gene activity at lines and hybrids of a Drosophila melanogaster // Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов по молекулярной биологии и генетике. –Тезисы докладов. – Київ, 2003. – С. 14.

 8. Strashnyuk V., Zhuravlyova L., Gorenskaya O., Belousova I., Shakhbazov V. The influence of genotype and stressful factors on the endoreduplication of polytene chromosomes of Drosophila melanogaster Mеig. // Установочний зїзд Українського товариства клiтинної бiологiї.– Тези доповідей. – Львiв, 2004. – С. 390.

 9. Страшнюк В.Ю., Горенская О.В., Белоусова И.Б., Марченко А.Ю. Влияниие возраста и гормонов развития на эндоредупликацию политенных хромосом у Drosophila melanogaster // Биологические механизмы старения. VI международный симпозиум. –Тезисы докладов. – Харьков, 2004. – С. 61-62.

 10. Горенская О. В. Особенности пуфирования политенных хромосом при гетерозисе // Генетика в современном обществе. Научн. конф., посв. 70-летию кафедры генетики и цитологии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. –Тезисы докладов.– Харьков, 2004. – С. 17-18.

АНОТАЦІЯ

Горенська О. В. Функціонування політенних хромосом слинних залоз Drosophіla melanogaster Meig. за впливу інбридингу, гібридизації і аналогів екдизону. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 - генетика. – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН, Одеса, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей гормональної регуляції структури і функцій політенних хромосом за індивідуального розвитку ліній і гібридів Drosophіla melanogaster Meig. У високоінбредних ліній НА (низькоактивна), ВА (високоактивна) і реципрокних гібридів F1 встановлено існування генетичних відмінностей за активністю пуфіювання політенних хромосом. На ділянках асинапсису політенних хромосом у гібриду F1 ВА х НА виявлено явище гетеропуфіювання, що є цитологічним проявом геномного імпринтингу. Показано, що розвиток личинок у середовищі, що містить аналог екдистерону, веде до зниження показника ступеня політенізації гігантських хромосом, і що ефект дії екдистерону залежить від генотипу. Виявлено генетичні відмінності показника електронегативності клітинних ядер у ранньому онтогенезі у інбредних і гібридних особин дрозофіли. В експериментах іn vіtro показана роль біоелектричних властивостей клітинних ядер у механізмі індукції екдизоном змін генної активності в онтогенезі дрозофіли. Показано зв'язок структури й генетичних функцій політенних хромосом з біоелектричними властивостями клітинних ядер слинних залоз ліній і гібридів. Оцінено вплив на пуфову активність гігантських хромосом нових препаратів, аналогів гормону линьки комах - 20-ОН-екдизону (фірма "ЭСО", Москва) і (24R)-5-стигмастан-3,5,6-тріолу (Білорусь).


 
 

Цікаве

Загрузка...