WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціальні умови формування успішної кар’єри (автореферат) - Реферат

Соціальні умови формування успішної кар’єри (автореферат) - Реферат

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації повідомлені та обговорені на засіданнях: Проблемної комісії Кримського державного медичного університету (Сімферополь, 2003, 2004); науково-практичних конференціях молодих вчених (Одеса, 2000; Харків, 2000-2001; Дніпропетровськ, 2001-2002); медико-екологічному семінарі (Харків, 2000); науково-практичній конференції (С-Петербург, 2001; Тернопіль, 2002); I науково-практичній школі-семінарі „Актуальні питання неонатології" (Київ, 2003); III республіканському конгресі курортологів і фізіотерапевтів (Євпаторія, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції „Україна наукова 2003" (Дніпропетровськ, 2003); науково-практичній конференції „Актуальні проблеми організації медичної допомоги новонародженим" (Київ, 2003); науково-практичних конференціях Асоціації акушерів-гінекологів України „Питання амбулаторно-поліклінічної допомоги та реабілітації в акушерстві та гінекологіі" (Очаків, 2003) та „Актуальні питання перинатології" (Львів, 2005); VII Міжнародній науково-практичній конференції „Наука й освіта 2004" (Дніпропетровськ, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції „Дні науки - 2005" (Дніпропетровськ, 2005); IV Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень-2005" (Дніпропетровськ, 2005); Міжнародній науково-практичній конференції „Наука: теорія і практика" (Дніпропетровськ, 2005); Міжнародному конгресі „Новини року в акушерстві та гінекології" (Тернопіль, 2005); Міжнародній науково-практичній конференції „Внутрішньоклітинні інфекції і стан здоров'я дітей у XXI столітті" (Донецьк, 2005).

Дисертаційна робота апробована на спільному засіданні кафедр акушерства та гінекології Кримського державного медичного університету і Клінічного об'єднання „Центр охорони материнства і дитинства" м. Сімферополя.

Публікації. Затемою кандидатської дисертації опубліковано 28 наукових праць, 14 з яких у виданнях, ліцензованих ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 230 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, розділу матеріалів і методів дослідження, 5 розділів власних досліджень, їхнього обговорення, висновків, практичних рекомендацій і списку використаної літератури, що включає 301 джерела (102 закордонних).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Для рішення поставлених мети і задач проведений статистичний аналіз ВВР і СЗ у новонароджених, що народилися в Криму за 10 років (з 1993 по 2002 рр.). Були вивчені загальний, генетичний і акушерсько-гінекологічний анамнез, особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, стану під час народження і найближчі результати розвитку дітей у 378 вагітних. У 221 з яких (I група), були діагностовані ВВР і СЗ плоду, вивчені результати консервативного лікування і хірургічна корекція аномалій розвитку плоду. 157 вагітних (II група) входили до групи ризику по виникненню ВВР плоду, сформованої на підставі чинників ризику, виявлених у жінок I групи. У них проводилася профілактика і пренатальна діагностика ВВР. Контрольну групу склали 202 жінки, що народили здорових дітей.

Під час проведення дослідження застосовувалися наступні методи: клінічні, ПД із використанням неінвазивних методів (ультразвукове дослідження (УЗД), допплерографічне дослідження (ДГД), кардиотокографія (КТГ), біофізичний профіль плода (БПП), інвазивних (амніоцентез, амніоплацентоцентез, плацентоцентез, біопсія ворсин хоріону), біохімічних (визначення альфа-фетопротеїну (АФП) і хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) у сироватці крові) і морфологічних методів.

Ультразвуковий скринінг вагітних і ДГД проводилися за допомогою апаратів фірми "Toshiba Sono Layer-LS", що працюють у реальному масштабі часу з використанням трансабдомінальних лінійного, секторного, конвексного трансдюсерів з частотою 3,5 і 5 Мгц і транвагінального – з частотою 7,5 Мгц. Для уточнення характеру вродженої і спадкової патології використовувалися інвазивні методи ПД із наступним цитогенетичним дослідженням матеріалу плоду і визначенням коефіцієнта дизморфії хоріону (КДХ) (А.А. Круговой и соавт., 1995).

Функціональний стан плоду вивчався за допомогою КТГ на кардіографі "РМП-007" з наступною оцінкою за шкалою Фішера (1976). БПП плоду визначався за бальною системою з використанням шкали А.Vintzileos із співавт. (1987). Для визначення АФП і ХГЛ був використаний імуноферментний аналіз з використанням апаратури "Мультискан-MS" фірми "Labsystems" (Фінляндія) і набори реактивів "АФП-ІФА" і "Гонадотропін ІФА-ХГЛ" (Росія). Для верифікації пренатального діагнозу були проведені патологоанатомічні дослідження елімінованих плодів, мертвонароджених, новонароджених, що вмерли в ранньому неонатальному, неонатальному періодах і дітей, що вмерли до 1 року, макроскопічне і морфологічне дослідження послідів.

Статистична обробка отриманих даних проведена за допомогою критерію Ст'юдента, багатофакторного дисперсійного аналізу (техніка статистичних розрахунків для трьохфакторних неортогональних комплексів) (Н.А. Плохинский, 1961) з використанням програм статистичного аналізу Microsoft Exel 2002 для Windows XP Professional і "Statistica"Ver.6.0 (виробництва StatSoftInc., USA).

Основні результати дослідження. Вивчивши частоту ВВР у Криму за 1993-2002 рр., ми встановили, що середній показник частоти вродженої патології в Криму вище (30,1:1000), ніж в Україні (27,1:1000). Найбільше число дітей із ВВР народжується в промислових містах: Сімферополі, Севастополі, Феодосії, Армянську, Керчі і багатогалузевих сільськогосподарських районах – Нижньогірському, Сімферопольському, Роздольненському і Білогірському.

У структурі ВВР на перший план вийшли ВВР кістково-м'язової системи (КМС) (40,1%), серця, великих судин (17,4%) і статевої системи (15%) (рис. 1).

Рис. 1. Структура ВВР у Криму в 1993-2002 рр.

Несприятлива екологічна обстановка в Криму в 1993-2001 рр. стала однієї з причин росту вродженої патології. Вивчаючи вплив умов зовнішнього середовища на частоту ВВР, ми встановили, що в містах і районах зі стабільно високою частотою ВВР або її ростом відзначалося забруднення навколишнього середовища мутагенними чинниками. Значне підвищення частоти і питомої ваги ВВР плоду в структурі захворюваності, мертвонароджень, неонатальної і перинатальної смертності в 1995-1998 і 2001рр. збіглося з найвищим рівнем викидів шкідливих речовин в атмосферу, збільшенням забруднення ґрунту важкими металами, застосуванням у Нижньогірському, Роздольненському, Сімферопольському і Білогірському районах заборонених або непридатних до застосування пестицидів, забрудненням підземних вод нітратами.

Серед причин загальної захворюваності ВВР у новонароджених масою більше 1 кг зайняли четверте місце після гіпоксії та асфіксії, синдрома затримки розвитку і інших станів перинатального періоду, у новонароджених масою тіла менше 1 кг ВВР також були на четвертому місце після синдрому дихальних розладів (СДР) і інших респіраторних станів новонароджених, гіпоксії плоду і асфіксії новонароджених та інших станів перинатального періоду.

Серед причин мертвонароджень і перинатальної смертності вроджена патологія в новонароджених масою тіла більше 1 кг зайняла друге місце після гіпоксії плоду і асфіксії новонароджених. Питома вага ВВР новонароджених масою тіла більше 1 кг у структурі неонатальної смертності була на другому місці після СДР і інших респіраторних станів. Серед причин мертвонароджень і перинатальної смертності у новонароджених масою менше 1 кг вроджена патологія зайняла друге місце після гіпоксії і асфіксії новонароджених, а неонатальна смертність виявилася на третьому місці після СДР та інших респіраторних станів, гіпоксії плоду і асфіксії новонароджених. У період новонародженості переважна більшість дітей масою більше 1 кг із ВВР (2,6%) померла в перші 6 діб життя від аномалій розвитку несумісних з життям і від ускладнень, зв'язаних з їхньою хірургічною корекцією. Смертність дітей із ВВР масою більше 1 кг від 6 до 28 доби була мінімальною (0,2%). Причиною її стали післяопераційні ускладнення. Смертність новонароджених із ВВР із масою тіла менше 1кг у перші 6 діб склала 73,1%, від 6 до 28 доби – 6,9%, що було зв'язано з глибокої недоношеністю і тяжкістю ВВР (рис. 2).

Рис. 2. Питома вага ВВР у структурі загальної захворюваності, мертвонароджуваності,

неонатальної, перинатальної смертності і летальності.


 
 

Цікаве

Загрузка...