WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціальні умови формування успішної кар’єри (автореферат) - Реферат

Соціальні умови формування успішної кар’єри (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України

Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця

ГРИГОРЬЄВА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

УДК: 618.32 + 616-007-07: 616-084 : 477.75

Розповсюдження вроджених вад розвитку плоду в кримському регіоні, їх профілактика, рання діагностика і корекція у новонароджених

14.01.01 – Акушерство та гінекологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичнихнаук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі акушерства та гінекології №1 Кримського державного медичного університета ім. С.І. Георгієвського.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Рибалка Анатолій Миколайович, Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1.

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор, чл.-кор. НАН та АМН України Степанківська Галина Констянтинівна, Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця, професор кафедри акушерства та гінекології №1

- доктор медичних наук, професор Сенчук Анатолій Якович, Медичний інститут Української асоціації народної медицини МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та репродуктології, м. Київ

Захист відбудеться 17.11.2005 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України (01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України (01057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3)

Автореферат розісланий 13.10.2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.мед.н., доцент Я.М. Вітовський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однієї з основних причин перинатальної патології, дитячої смертності і різних форм дитячої інвалідності є вроджені вади розвитку (ВВР) і спадкові захворювання (СЗ). За даними ВООЗ і вітчизняних авторів (А.А. Баранов, 1990; К. Нисвандер и соавт., 1999; С.Б. Арбузова и соавт., 2001) частота ВВР і СЗ плоду в різних країнах світу коливається в межах 22,7-50‰, а 40% ранньої смертності та інвалідності з дитинства зумовлено спадковими чинниками (Н.П. Бочков и соавт., 1996). В Україні за 7 років (з 1993 по 1999 рр.) частота ВВР і СЗ склала 26,0 на 1000 новонароджених, причому в 1999 р. на 1000 дітей у віці від 0 до 16 років приходилося 26,5 інвалідів по ВВР (Ю.В.Ткаченко и соавт., 2001; О.И. Тимченко и соавт., 2001). У Криму за останні 10 років частота даної патології плоду склала 30,1 на 1000 новонароджених.

Висока перинатальна, рання неонатальна і дитяча смертність у разі аномалій розвитку і СЗ плоду викликала підвищений інтерес багатьох дослідників до даного питання. Однак, незважаючи на значні успіхи в рішенні цієї проблеми, частота ВВР плоду немає тенденції до зменшення, а кількість причин, що сприяють їх виникненню, постійно збільшується. У цих умовах для зниження перинатальної захворюваності і смертності новонароджених особливого значення набуває допологове виявлення ВВР і СЗ плоду. З цією метою в даний час з успіхом застосовується пренатальна діагностика (ПД), що дає можливість одержати великий обсяг інформації про стан і розвиток плоду.

Залишаються остаточно невирішеними питання профілактики, ранньої діагностики, особливостей перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, ефективності консервативної терапії і хірургічної корекції ВВР і СЗ плоду.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках наукової тематики кафедри акушерства та гінекології № 1 Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського: "Прогнозування, профілактика і лікування патології репродуктивної системи жінок" (№ державної реєстрації 0102U006916, Шифр 02/11).

Мета дослідження. Зниження перинатальної і неонатальної захворюваності і смертності на підставі поліпшення профілактики і ранньої діагностики ВВР, розробки принципів ведення вагітності і пологів, консервативної терапії і хірургічної корекції ВВР.

Задачі дослідження:

1. Вивчити поширеність і частоту ВВР і СЗ новонароджених в містах і районах Криму, вплив чинників навколишнього середовища на виникнення аномалій розвитку плоду, визначити фактори ризику ВВР.

2. Вивчити загальний, акушерсько-гінекологічний і генетичний анамнез, особливості перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду в жінок із ВВР плоду, стан новонароджених під час народження і найближчі результати їхнього розвитку, ефективність консервативного і хірургічного лікування ВВР.

3. Оцінити ефективність пренатальної діагностики у виявленні ВВР і СЗ.

4. На підставі вивчення вищевказаних чинників виділити групу ризику жінок по виникненню ВВР плоду та визначити у цих жінок ефективність профілактики і раннього виявлення ВВР.

Об'єкт дослідження – 1) 221 жінка, що народили дітей із ВВР і СЗ у Криму в 1993-2002 рр. (I група); 2) 157 вагітних групи ризику по розвитку ВВР і СЗ плоду (II група).

Предмет дослідження – вагітні жінки, плоди і новонароджені.

Методи дослідження – клініко-статистичні, клінічні, біохімічні, ПД з використанням неінвазивних і інвазивних методів, морфологічні.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше детально вивчено нозологічні форми та разташування вогнищ ВВР плоду у жінок, які мешкають у різних регіонах Криму, що дозволило цілеспрямовано вивчити екологічні і соціально-побутові чинники, які несприятливо впливають на репродуктивне здоров'я жінок Криму.

На основі додатково виявлених чинників ризику здійснювалась профілактика вродженої патології у плоду шляхом поліпшення якості оточуючого середовища та здоров'я батьків, прийому фолієвої кислоти.

З метою ПД у комплексі використані як неінвазивні, так і інвазивні методи пренатальної діагностики ВВР і СЗ плоду. Поглиблено оцінено їхню ефективність. Уперше оцінено ефективність консервативної терапії і хірургічної корекції різних ВВР новонароджених.

На великому клінічному матеріалі вивчено особливості загального, спеціального і генетичного анамнезу, особливості перебігу і результат вагітності, перебіг пологів і післяпологового періодів, стан новонароджених під час народження і найближчі результати їхнього розвитку в жінок груп ризику і дітей, що народилися із ВВР і СЗ.

Практичне значення одержаних результатів. У зазначених регіонах Криму з підвищеною народжуваністю дітей із ВВР запропоновано ряд медичних, гігієнічних, соціальних заходів для профілактики і раннього виявлення даної патології плоду. Комплексне застосування інвазивних і неінвазивних методів ПД дозволило вчасно діагностувати ВВР і СЗ плоду, знизити перинатальну смертність за рахунок своєчасного переривання вагітності.

Позитивні результати хірургічної корекції ВВР плоду дозволили рекомендувати впровадження даного методу лікування дітей у медичну практику.

Розроблені чинники ризику виникнення ВВР і СЗ, методи їхньої профілактики використовуються в практичній діяльності родопомічних установ АР Крим і інших регіонів України, а також у педагогічній і науково-дослідній роботі Кримського державного медичного університету і ряду інших медичних університетів України.

Особистий внесок здобувача. Детально вивчена частота і нозологічні форми ВВР у різних регіонах Криму за 10 років (з 1993 по 2002 рр.), проаналізована питома вага ВВР у структурі захворюваності, смертності і мертвонароджуваності за зазначений період часу. Проведено вивчення даних, отриманих у 221 жінки (анамнез, перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду), що народили дітей із ВВР, проаналізована ефективність хірургічних і консервативних методів лікування ВВР. Дисертантом освоєні і проведені неінвазивні і інвазивні методи пренатальної діагностики в 157 вагітних групи ризику. Проведено гістологічне дослідження біоптатів, узятих за допомогою інвазивних методів пренатальної діагностики. Розроблено практичні рекомендації зі своєчасної діагностики ВВР і СЗ. Статистична обробка отриманих даних виконана безпосередньо дисертантом.


 
 

Цікаве

Загрузка...