WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Медико-соціальна характеристика формування хвороб системи кровообігу у сільського населення та удосконалення надання йому медичної допомоги (авторефер - Реферат

Медико-соціальна характеристика формування хвороб системи кровообігу у сільського населення та удосконалення надання йому медичної допомоги (авторефер - Реферат

  1. Рівні ФНП-α, ІЛ-1β та ІЛ-10 можуть бути використані як критерії прогресування хронічної серцевої недостатності.

  2. Хворі з ІХС та ХСН II-III функціонального класу потребують обов'язкового призначення комбінації інгібітора АПФ та β-блокатора з метою корекції стану системи цитокінів та запобіганню подальшого прогресування ХСН.

  3. Хворі з ІХС та ХСН III функціонального класу потребують додаткової корекції стану системи цитокінів на тлі загальноприйнятої терапії.

  4. Ефективна корекція стану системи цитокінів у хворих з ІХС та ХСН III функціонального класу досягається прийомом пентоксифіліну у дозі 400 мг 3 рази на добу на протязі 1 тижня, а потім у дозі 200 мг 3 рази на добу на протязі 11 тижнів на фоні базисної терапії.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Гончарова О.С. Стан системи цитокінів у хворих з ішемічною хворобою серця та хронічною серцевою недостатністю. // Медичні перспективи. – 2003. - №2. – Том YIII. – С. 44-47.

  1. Дзяк Г.В., Гончарова О.С. Досвід застосування пентоксифіліну в лікуванні хворих з хронічною серцевою недостатністю // Український терапевтичний журнал. – 2005. – №1. – С.4-7. (Дисертантом особисто проведений аналіз літературних джерел, клінічне обстеження, оцінка даних клінічних, інструментальних та лабораторних досліджень хворих, статистичної обробці отриманих даних, формулювання висновків).

  1. Дзяк Г.В., Гончарова О.С. Застосування селективного бета-адреноблокатора бісопрололу в лікуванні хворих з хронічною серцевою недостатністю // Український кардіологічний журнал. – 2005. – №2. – C. 57-59. (Дисертантом особисто проведені клінічне обстеження, оцінка даних клінічних, інструментальних та лабораторних досліджень хворих, формулювання висновків).

  2. Гончарова Е.С. Состояние системы цитокинов у пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью // Матеріали VII нац. конгресу кардіологів України: Тези наук. доп. 21-24 вересня 2004 р. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 211.

  3. Дзяк Г.В., Гончарова Е.С. Состояние системы цитокинов у больных с артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью // Матеріали Української науково-практичної конференції: Тези наук. доп. 12-14 травня 2004 р. – Київ. – C.54. (Дисертантом особисто проведені клінічне обстеження, оцінка даних клінічних, інструментальних та лабораторних досліджень хворих, формулювання висновків).

  4. Дзяк Г.В., Ояперв Н.Е., Гончарова О.С. Результати використання пентоксифіліну у хворих з ішемічною хворобою серця та хронічною серцевою недостатністю // Матеріали науково-практичної конференції: Тези наук. доп. 21-22 квітня 2005 р. – Харків. – C.63. (Дисертантом особисто проведені клінічне обстеження, оцінка даних клінічних, інструментальних та лабораторних досліджень хворих, формулювання висновків).

АНОТАЦІЯ

Гончарова О.С. Функціональний стан системи цитокінів у хворих з хронічною серцевою недостатністю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – Кардіологія. – Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, 2005.

Дисертація присвячена вивченню функціонального стану системи цитокінів у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що розвилася внаслідок ішемічної хвороби серця, на тлі різних схем терапії та розробці показань для призначення пентоксифіліну у цієї категорії хворих.

На підставі комплексного клініко-експериментального дослідження встановлена наявність гіперактивації прозапальних цитокінів та протизапальних цитокінів у хворих з хронічною серцевою недостатністю II функціонального класу та розвиток дисбалансу в системі про- та антизапальних цитокінів у хворих з хронічною серцевою недостатністю III функціонального класу.

Проведене дослідження дозволило продемонструвати зміну активності системи цитокінів на тлі різних схем терапії хронічної серцевої недостатності.

Доведено, що задовільна корекція системи цитокінів досягається у хворих з ХСН II функціонального класу призначенням комбінації інгібітора АПФ та β-адреноблокатора, у пацієнтів з ХСН III функціонального класу – призначенням пентоксифіліну на фоні базисної терапії ХСН (комбінації інгібітора АПФ та β-адреноблокатора).

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, система цитокінів, пентоксифілін.

АННОТАЦИЯ

Гончарова Е.С. Функциональное состояние системы цитокинов у больных с хронической сердечной недостаточностью. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – Кардиология. – Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, 2005.

Диссертация посвящена изучению функционального состояния системы цитокинов у больных с хронической сердечной недостаточностью, развившейся вследствие ишемической болезни сердца, на фоне разных схем терапии и разработке показаний для назначения пентоксифиллина у этой категории больных.

На основании комплексного клинико-экспериментального исследования установлено наличие гиперактивации провоспалительных и противовоспалительных цитокинов у больных с хронической сердечной недостаточностью II ФК, развитие дисбаланса в системе цитокинов у пациентов с ХСН III ФК.

Проведенное исследование позволило продемонстрировать изменение активности системы цитокинов на фоне разных схем терапии ХСН.

Доказано, что удовлетворительная коррекция системы цитокинов достигается у больных с ХСН II функционального класса при назначении комбинации ингибитора АПФ и β-адреноблокатора, у пациентов с ХСН III функционального класса – при назначении пентоксифиллина на фоне базисной терапии ХСН (комбинации ингибитора АПФ и β-адреноблокатора).

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, система цитокинов, пентоксифиллин.

ANNOTATION

Goncharova E.S. Functional status of cytokine system at patients with chronic heart failure. – Manuscript.

Dissertation for competition of the Candidate of Medical Sciences degree in the speciality 14.01.11 – Cardiology. – Zaporizhya state medical university, Zaporizhya, 2005.

The dissertation is devoted to the study of functional status of cytokine system at the patients with chronic heart failure, which was developed due to ischemic heart disease, in case of different treatment schemes and to the definition of indications for using of pentoxyfilline at this patients category.

According to the data of complex clinico-experimental investigation it was determined the presence of cytokine system hyperactivation at the patients with II functional class chronic heart failure and the dysbalance in cytokine system at the patients with III functional class chronic heart failure.

It was shown, that the cytokine activity was changing in case of different schemes of chronic heart failure treatment.

It was proved, that using the combination of the β-blockers and ACE inhibitors lets to correct cytokine system activity at the patients with the chronic heart failure II functional class, but the patients with the chronic heart failure III functional class needs the administration of pentoxyfilline in combination with the β-blockers and ACE inhibitors to correct dysbalance of cytokine system.

Key words: chronic heart failure, cytokine system, pentoxyfilline.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.

АГ – артеріальна гіпертензія

АТ – артеріальний тиск

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск

ДЛШ – дисфункція лівого шлуночка

ІАПФ – інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента

ІЛ-1β – інтерлейкін 1 бета

ІЛ-10 – інтерлейкін-10

ІММЛШ – індекс маси міокарду лівого шлуночка

ІФА – імуноферментний аналіз

ІХС – ішемічна хвороба серця

КДО – кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка

КДР – кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка

КСО – кінцево-систолічний об'єм лівого шлуночка

КСР – кінцево-систолічний розмір лівого шлуночка

ЛП – ліве передсердя

ЛШ – лівий шлуночек

РААС – ренін-ангіотензин-альдостеронова система

САС – симпатоадреналова система

ТЗСЛШ – товщина задньої стінки лівого шлуночка

УО – ударний об'єм

ФВ – фракція викиду

ФК – функціональний клас

ФНП-α – фактор некрозу пухлин альфа

ХСН – хронічна серцева недостатність

ЧСС – частота серцевих скорочень

ЕКГ – електрокардіографія

ЕхоКГ – ехокардіографія


 
 

Цікаве

Загрузка...