WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Механізми розвитку стравохідно-шлункових кровотеч (автореферат) - Реферат

Механізми розвитку стравохідно-шлункових кровотеч (автореферат) - Реферат

Об'єкт дослідження:діагностика та лікуванняушкодження нервових стовбурів нижніх кінцівок.

Предмет дослідження: хірургічне лікування ушкоджень нервів нижніх кінцівок з урахуванням впливу незадовільних морфологічних, гемодинамічних та загальнообмінних умов.

Методи дослідження: клініко-неврологічне обстеження, сучасні нейрофізіологічні методи, що забезпечують різносторонню оцінку стану нервово-мязового апарату нижньої кінцівки (ЕНМГ та ЕМГ), доплерографія, визначення гомілково-брахіального індексу, вимірювання підфасціального тиску, цитологічне обстеження відбитка рани, селективна ангіографія, висхідна та ретроградна флебографія, подографія, вимірювання підфасціального тиску та програмована електростимуляція, статистична обробка результатів лікування.

Наукова новизна отриманих результатів. Виділено та розвинуто новий напрямок в реконструктивно-відновній хірургії, а саме, мікрохірургію ушкоджень нервів нижніх кінцівок за незадовільних умов для їх регенерації.

Вперше підкреслено особливості та обґрунтовано виділення кінцівки як органу з особливими, притаманними тільки йому біомеханічними, гемодинамічними та трофічними характеристиками.

Створено адекватні експериментальні моделі для вивчення особливостей регенерації оперованого нерва при його хронічній компресії, при субкомпенсованій артеріальній ішемії, субкомпенсованій венній гіпертензії, гнійному регіональному процесі та при декомпенсованій формі цукрового діабету.

Вперше сформульовано перелік природних та набутих умов, які незадовільно впливали на регенерацію нервів нижніх кінцівок порівняно з аналогічними ушкодженнями нервів верхніх кінцівок.

Теоретично обґрунтована та практично доведена можливість використання жирової тканини як найбільш доцільного біологічного матеріалу для створення оптимальних умов для функціонування оперованого нерва.

Вивчено в експерименті протекторні можливості жирової тканини та розроблено техніку виділення, підготування та трансплантації жирової тканини в зону втручання на нерві.

Розроблено оригінальну методику (патент України №8137. МПК7 А61В17/00) та технічні засоби (патент України №8136. МПК 7 А61М25/00) для захисту оперованого нервового стовбура від рецидиву компресії шляхом його обгортання аспіратом жирової тканини.

Вперше, враховуючи анатомо-фізіологічні особливості нижньої кінцівки запропоновано техніку шва нерва з використанням епіневрального рукава та резекцією внутрішнього епіневрію для досягнення відповідності зрізів нерва і зменшення кількості аутонейротрансплантатів при дефекті нерва (патент України №.9421. МПК 7 А61В17/00 ).

Обґрунтовано включення до переліку мікрохірургічних методів хірургії ушкоджень нервів нижніх кінцівок усунення компартмент-синдрому шляхом фасціотомії.

Розроблено лікувальну тактику при незадовільних умовах для регенерації нерва, в основу якої покладено принцип досягнення стійкої компенсації патологічного процесу та обов'язкового застосування методів профілактики післяопераційних ускладнень.

Практичне значення одержаних результатів. Створено новий напрямок в реконструктивно-відновній хірургії, а саме мікрохірургію ушкоджень нервів нижніх кінцівок при різноманітних умовах для їх регенерації.

Розроблено діагностично-лікувальний алгоритм при ушкодженні периферичних нервів нижньої кінцівки, який відповідає її анатомо-функціональній структурі.

В діагностичний комплекс при ушкодженнях нервів нижніх кінцівок при незадовільних умовах для регенерації включені, окрім традиційних методів, такі методики як селективна ангіографія, висхідна та ретроградна флебографія, подографія, вимірювання підфасціального тиску та програмована електростимуляція, що значно розширило та обєктивізувало дані обстеження.

Розроблено та впроваджено методи мікрохірургічного лікування ушкоджень змішаних та чутливих нервів з урахуванням звичайних та погіршених умов для відновлення. Зважаючи на це, до мікрохірургічних втручань на периферичних нервах з урахуванням їх анатомо-функціональних особливостей включені нові методи: ортотопічну невротизацію, шов нерва кінець в бік, декомпресуючу фасціотомію у поєднанні з реконструкцією магістральних артерій та вен нижньої кінцівки. До медикаментозного забезпечення віднесено препарати, які покращували нервово-м'язову передачу, артеріопротектори, флеботоніки, антибіотики широкого спектру дії та препарати, що стабілізують загальний обмін речовин.

Створено сучасний алгоритм для діагностики та лікування складної хірургічної патології.

Результати наукових досліджень, методи діагностики та хірургічного лікування впроваджені у відділеннях хірургії та консультативно-лікувальному нейроцентрі при Київській клінічній лікарні №1, кафедрі хірургічних хвороб медичного інституту Української асоціації народної медицини, відділі відновної нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України, кафедрах нейрохірургії та ортопедії-травматології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, клініках мікрохірургії Київського та Донецького інститутів ортопедії-травматології.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням автора. В процесі досліджень ним була вивчена і критично проаналізована наукова література за темою дисертації. Дисертанту належить ідея побудови моделі експерименту, який був проведений разом зі старшим науковим співробітником НДІ експериментальної та клінічної хірургії, доктором медичних наук Ю.С.Лисайчуком. Автор дисертації особисто обстежив на всіх етапах лікування 244 хворих, провів комплекс експериментальних досліджень, приймав участь у виконанні морфологічних досліджень, провів аналіз результатів. Автором особисто розроблені концепція та алгоритм обстеження і лікування хворих з ушкодженнями периферичних нервів нижніх кінцівок, виконано більше 70% оперативних втручань, проаналізовано результати експериментальних та клінічних досліджень, здійснена статистична обробка даних, написана та оформлена дисертаційна робота.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися на: Міжнародному симпозіумі пластичних хірургів і онкологів (Одеса, 2000); ІІ Міжнародному Конгресі з пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії і Міжнародній науковій конференції з естетичної дерматології (Москва, 2001); Науково-практичній конференції "Нові технології в хірургії" (Київ, 2002); Науково-практичній конференції "Актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії" (Київ, 2002); І-му З'їзді ВАПРЕХ (Київ, 2004), ІІІ Міжнародному симпозиумі Товариства пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії (Москва, 2004), 8 Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання судинної та реконструктивної хірургії" (Київ, 2005).

Дисертація пройшла апробацію на спільному засіданні Спеціалізованої вченої ради Інституту нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова АМН України з кафедрами нейрохірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, членами Української асоціації нейрохірургів 29 жовтня 2004 р., протокол № 15.

Публікації. Результати дисертації опубліковані у 36 друкованих працях, з них 21 стаття в наукових фахових виданнях, 3 патенти на винаходи, 12 тез доповідей на з'їздах, конференціях, з них 3 статті без співавторів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 305 сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, огляду літератури, шести розділів власних досліджень, узагальнення, висновків, списку літератури, ілюстрована 64 малюнками, 20 таблицями, 7 графіками. Список використаних літературних джерел містить 408 найменувань, з них 207 кирилицею, 201 — латиною.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Матеріали та методи дослідження. В основу роботи покладено результати експериментальних та клінічних досліджень. Експериментальна частина виконана на базі відділу експериментальної хірургії Інституту хірургії та трансплантології АМН України за відповідною угодою.

Узагальнюючи дані та уявлення про анатомо-фізіологічні і функціональні особливості нижньої кінцівки та її нервово-м'язового апарату порівняно з нервово-м'язовим комплексом верхньої кінцівки, визначено найбільш важливі негативні фактори та незадовільні умови щодо функціонування та регенерації нервів нижніх кінцівок, які і обумовлюють, на наш погляд, необхідність реконструктивно-відновної хірургії при їх ушкодженнях.

Методики експериментальних та морфологічних досліджень. Для з'ясування поставлених питань були обрані певні групи моделей, виконані серії експериментальних досліджень (таблиця 1).

В експерименті на кролях визначені оптимальні методи трансплантації жирової тканини і з'ясовані перспективи захисту ділянок оперованого нерва від можливої компресії. Для цього обрали вухо кролів, так як ця ділянка тіла дорослої тварини не змінює кількості місцевої жирової тканини на протязі існування макроорганізму.


 
 

Цікаве

Загрузка...