WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Механізми розвитку стравохідно-шлункових кровотеч (автореферат) - Реферат

Механізми розвитку стравохідно-шлункових кровотеч (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ

імені академіка А. П. РОМОДАНОВА

ГОНЧАРУК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК: 616.833:617.58-001:616-089-003.93

Мікрохірургія ушкоджень периферичних нервів нижніх кінцівок в умовах, несприятливих для регенерації нерва

(клініко-експериментальне дослідження)

14.01.05 – нейрохірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова АМН України.

Науковий консультант: член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Цимбалюк Віталій Іванович, Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України, заступник директора з наукової роботи

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Могила Василь Васильович, Кримський медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри нейрохірургії

доктор медичних наук Смоланка Володимир Іванович, Ужгородський національний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри нервових хвороб та психіатрії із курсом нейрохірургії

доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Галич Сергій Петрович, Інститут трансплантології та хірургії АМН України, завідувач відділу трансплантації кисті та складних комплексів тканин

Провідна установа

Одеський державний медичний університет, кафедра нейрохірургії та неврології, МОЗ України, м. Одеса

Захист відбудеться 08.11.2005 р. о 12 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю нейрохірургія при Інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова АМН України (04050 м. Київ, вул.Мануїльського, 32)

Автореферат розіслано 06.10.2005 року

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Чеботарьова Л.Л.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Протягом останньогодесятиріччя в розвитку клінічної нейрохірургії спостерігається більш поглиблене вивчення та осмислення патогенезу найпоширеніших нейрохірургічних захворювань, травм та їх наслідків, застосування принципово нових діагностичних комплексів та систем, а також широке впровадженням таких високоефективних хірургічних технологій як, наприклад, реконструктивно-відновна мікрохірургія (Цимбалюк В. І. та співавт. 1998). На жаль, ці досягнення, які дозволили зробити якісний крок у розвитку нейрохірургії, лише у незначній мірі торкнулися такої досить поширеної хірургічної патології, як травматичні ушкодження нервів нижніх кінцівок (Борода Ю. І., 2000.). Саме питання мікрохірургії травматичних ушкоджень нервів нижніх кінцівок, за даними Н. Millesi (2005), у сучасній науковій літературі майже не висвітлені, а окремим питанням патогенезу, діагностики, методам лікування та профілактики практично зовсім не приділяється уваги.

Порівняльний аналіз результатів (L.Dellon, 1998, S.Мсkinnon 1998) подібних операцій на периферичних нервах верхніх та нижніх кінцівок демонструє значну якісну перевагу ефективності операцій на верхніх кінцівках, але причини такого стану не з'ясовані. Це спостерігається у той час, коли травматичні ушкодження нервів нижніх кінцівок зустрічаються за даними різних авторів від 26 до 47% усіх випадків уражень нервів, що й обумовлює актуальність нашого дослідження. Крім того, переважно тільки для нервів нижніх кінцівок, характерні такі патологічні ураження як екстенсивна мультинодулярна шваннома, гангліоми загального великогомілкового нерва, компресія нерва кістою Беккера, які в кожному випадку вимагають індивідуального вибору тактики та лікування (Вrundel К.N.,2002; Реdlazzini М. еt аl., 2002).

Актуальність нашого дослідження, присвяченого мікрохірургії ушкоджень нервів нижніх кінцівок при незадовільних для регенерації умовах, пояснюється неухильним зростанням кількості ушкоджень нервових стовбурів нижніх кінцівок (Борода Ю.І., 2000.) та використанням не завжди адекватних та повноцінних методів їх хірургічного лікування, які не враховують анатомо-функціональних особливостей нижніх кінцівок. (Алексеев Е.Д., 1995, Григорович К.А., та співавт., 1996; Бєлоусов А.Є., 1998, Бєрснєв В.П. та співавт., 1999).

Детальне вивчення цієї патології вказує на зміни у питомій вазі ушкоджень нервів нижніх кінцівок у бік збільшення важких автотранспортних, вогнепальних та спортивних травм, а також на різке зростання кількості хронічних уражень нервових стовбурів при різних проявах їх компресії, при таких обмінних порушеннях як цукровий діабет (Крупаткін А.Й, 2003; Ляпіс М.О., Герасимчук П.О., 2001), при судинних захворюваннях (оклюзійно-стенотичних ураженнях артерій, ангіодисплазії, варикозній хворобі та післятромбофлебітичному синдромі особливо у стадії суб- та декомпенсації кровотоку (Савельєв В.С. та співавт. 2001) . Зростання кількості ушкоджень нервів нижніх кінцівок та їх ускладнень вимагають розширення спектру хірургічних втручань та підвищення їх ефективності, оскільки сьогодні нейрохірурги найчастіше виконують не завжди морфологічно обґрунтовані операції, такі як: невроліз, невральний шов, рідше нейропластику, що не дозволяє досягти позитивних результатів. Крім того, вищенаведені хірургічні втручання, особливо невроліз, часто призводять до рецидивів компресії, а надійні методи їх профілактики сьогодні практично не впроваджені, за винятком кількох робіт з мікрохірургічної трансплантації тканин (Селюк В.М. 1998 ; Галич С.П., 1999). Вимагає розширення застосування додаткових методів діагностики ушкоджень нервових стовбурів нижньої кінцівки, що зазвичай, здебільшого повторюють ті методи, що використовуються при аналогічній патології верхньої кінцівки й не враховують особливостей анатомії, фізіології нижньої кінцівки, виконання властивої тільки їй функції існування в умовах статичного навантаження, артеріальної ішемії та венозної гіпертензії. В спеціальній літературі практично відсутні теоретичні та практичні дані відносно можливості регенерації та функціонування периферичного нерва у незадовільних умовах, немає достатніх експериментальних досліджень, не відпрацьована лікувальна тактика, вибір виду операції здійснюється довільно і вона, як правило, не враховує стану тканин, що оточують ушкоджений нерв. Звідси, як результат, низька ефективність хірургічного лікування та високий рівень інвалідизації хворих. Враховуючи вищенаведені дані, вважали актуальним і доцільним виконання експериментально-клінічного дослідження з невирішених питань мікрохірургії ушкоджень нервів нижніх кінцівок у незадовільних умовах для їх регенерації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні матеріали дисертації є індивідуальними фрагментами планових та пошукових тем, що виконувалися у відділенні нейрохірургії міського Лівобережного консультативно-лікувального нейроцентру Київської міської клінічної лікарні №1 (з грудня 2002 р. — Київського Лівобережного нейроцентру з медичною реабілітацією Київської міської клінічної лікарні №1) згідно договору з Інститутом нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України "Про проведення сумісних наукових досліджень в рамках НДР "Дослідити ефективність лікування хронічних больових синдромів центрального ґенезу за допомогою електростимуляційних систем" протягом 2002-2004 рр., за №№ держреєстрації 0102U003243.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є покращення результатів хірургічного лікування ушкоджень нервів нижніх кінцівок на основі експериментального, морфофункціонального та клінічного вивчення впливу незадовільних морфологічних, гемодинамічних та загальнообмінних умов на регенерацію їх нервів, створення нових методів реконструктивно-відновної нейрохірургії.

Для досягнення цієї мети вирішували такі задачі:

  1. Вивчити та дати критичну оцінку сучасному рівню мікрохірургічного лікування ушкоджень нервів у незадовільних умовах для їх регенерації;

  2. Визначити фізіологічні та патологічні стани, що найбільш суттєво впливають на регенерацію нервів нижніх кінцівок;

  3. Визначити основні патологічні ланки, що приводять до виникнення незадовільних умов для відновлення нервів нижніх кінцівок;

  4. Розробити відповідні моделі та вивчити в експерименті вплив негативних морфологічних, гемодинамічних та загальнообмінних факторів на процеси відновлення нерва;

  5. Розробити лікувально-діагностичний алгоритм та техніку операцій при ушкодженнях нервів нижніх кінцівок в умовах незадовільних для їх регенерації.

  6. Провести клінічну апробацію розроблених методів реконструктивно-відновних операцій при ушкодженнях нервів нижніх кінцівок.

  7. Вивчити безпосередні та віддалені результати мікрохірургічного лікування, визначити їх ефективність щодо відновлення побутової, професійної та соціальної адаптації.


 
 

Цікаве

Загрузка...