WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Діагностика та лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут кардіології ІМ. АКАД. М.Д. Стражеска

ГАРМІШ ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

УДК 616.72-002.77:615

оцінка Впливу базисної терапії на морфо-функційний стан суглобів у хворих на ревматоїдний артрит

14.01.12 - ревматологія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ-2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України,

м. Київ.

Науковий керівник:

член-кореспондент АМН України,

доктор медичних наук, професор

Коваленко Володимир Миколайович,

завідувач відділом некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології Інституту кардіології

ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України;

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Бабиніна Лідія Яківна,

професор кафедри сімейної медицини Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України;

доктор медичних наук, професор

Яременко Олег Борисович,

професор кафедри госпітальної терапії № 1

Національного медичного університету

ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Провідна установа:

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ

України, кафедра госпітальної терапії № 1 та

профпатології

Захист дисертації відбудеться 26.10. 2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01 при Інституті кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту кардіології ім. акад.

М.Д. Стражеска АМН України за адресою 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5.

Автореферат розісланий 23.09.2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д26.616.01 С.І. Деяк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ревматоїдний артрит (РА) займає головне місце серед захворювань суглобів, які приводять до тяжкої інвалідності осіб працездатного віку (Насонова В.А., 1996). Його поширеність в популяції складає 0,6 – 1,3%, наростає з віком та частіше зустрічається серед осіб жіночої статі (Беневоленская Л.И., Бржезовский М.М., 1988). В Україні зареєстровано близько 140 тисяч хворих на РА (Коваленко В.М., 2002).

В більшості випадків РА має прогресуючий перебіг та впродовж перших двох років приводить до утворення кісткових ерозій у 70% хворих (Sharp J.T., 1991). Внаслідок цього близько 90% хворих втрачають працездатність через 20 років від початку захворювання (Вuckley C.D., 1997). Прогноз захворювання та тривалість життя хворих на РА значною мірою залежать від своєчасного та адекватного лікування (Wolf F., 1994, Gabrial S.E., 1999). Доведено, що в останні роки, завдяки використанню стратегії ранньої агресивної терапії та застосуванню більш ефективних та специфічних для лікування РА препаратів, відмічається значне покращання функціонального статусу пацієнтів порівняно з останнім десятиріччям минулого століття (Emery P, 2002, Heiberg T, 2005). Проте фармакотерапія РА залишається однією з найскладніших проблем сучасної ревматології (Насонов Е.Л. 2002, Wluka A., 2002) у зв'язку з тим, що застосування базисних противоревматичних засобів має істотні обмеження, пов'язані з первинною і вторинною неефективністю цих препаратів, а також з розвитком побічних реакцій (Emery P, 1995, Stucki G., 1997, Maetzel A., 2000). Одним з нових препаратів, розроблених спеціально для лікування РА, є лефлуномід (ЛФ), значною перевагою якого в порівнянні з іншими засобами базисної терапії є швидкість настання клінічного ефекту і відсутність вторинної неефективності препарату впродовж п'ятирічного періоду спостереження (Strand V., 1999, Яременко О.Б. 2002). У нашій країні арсенал лікарських засобів, що використовуються в якості препаратів базисної терапії, істотно обмежений. Поки не знайшли широкого застосування препарати біологічної терапії і обмежено використовується ЛФ, протягом останніх 10 років майже не призначаються препарати золота і в реальній медичній практиці препаратом вибору залишається метотрексат (МТ).

Необхідно зазначити, що оптимізація застосування базисних препаратів при лікуванні РА потребує удосконалення методів дослідження з метою верифікації діагнозу на початкових стадіях хвороби та контролю прогресування кістково-деструктивних змін (Backhaus M, 2002). Незворотні зміни в суглобовому хрящі і підлеглій кістці відбуваються переважно протягом перших 12 місяців хвороби, а рентгенологічно ці зміни виявляються тільки через 2-3 роки (Van der Heijde D.M.F.M., 1995, Коваленко В.Н., 2001). На сучасному етапі альтернативним методом для оцінки уражень суглобів на початкових стадіях хвороби та контролю ефективності терапії є магнітно-резонансна томографія (МРТ) (Wakerfield RJ, 2000; Grassi W, 2001), яка дозволяє оцінити структуру хряща, м'яких тканин та субхондральної кістки, а також виявити ерозивні зміни в суглобах значно раніше порівняно із стандартною рентгенографією.

У вітчизняній і зарубіжній літературі є поодинокі повідомлення, що стосуються застосування МРТ для моніторингу кісткових змін при лікуванні ЛФ і МТ, а при лікуванні препаратами золота такі роботи взагалі відсутні. Крім того, до теперішнього часу не проводилося прямого порівняльного дослідження ефективності ЛФ і препаратів золота.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України і є фрагментом комплексної теми відділу некоронарогенних захворювань серця і клінічної ревматології „Вивчити взаємозв'язки між станом в системах імунітету, ліпідів, клітинних мембран, системою гемостаза та клінічним перебігом ревматоїдного артриту, розробити патогенетично орієнтовані підходи до його лікування" (№ держреєстрації ОК.17.0000.124.99). Здобувач є співвиконавцем вказаного дослідження.

Мета дослідження. Удосконалити тактику базисної терапії у хворих на РА на основі порівняльної оцінки клінічного ефекту та темпів прогресування ерозивних змін у суглобах, об'єктивізованих методом МРТ, при тривалому лікуванні ЛФ, ауротіомалатом натрію (АН) і МТ.

Задачі дослідження.

  1. Провести порівняльну оцінку клінічної ефективності ЛФ, АН та МТ за інтегральними критеріями DAS і ACR впродовж дванадцятимісячного лікування хворих на РА.

  2. Оцінити вплив лікування ЛФ, АН і МТ на функціональний стан хворих за динамікою індексу непрацездатності HAQ (Анкета Оцінки Здоров'я, Health Assessment Questionnaire), з урахуванням початкового ступеня активності хвороби та рентгенологічної стадії.

  3. Вивчити динаміку змін добової потреби у глюкокортікоїдах (ГК) і нестероїдних протизапальних засобах (НПЗЗ), а також частоту та спектр побічних реакцій при тривалому застосуванні ЛФ, АН і МТ.

  4. Провести порівняльну оцінку впливу терапії ЛФ, АН і МТ на швидкість прогресування рентгенологічних змін в суглобах кистей та стоп.

  5. Встановити діагностичну значущість методу МРТ суглобів кистей шляхом порівняння з рентгенологічним методом при первинному обстеженні та в динаміці лікування ЛФ, АН і МТ.

  6. Розробити рекомендації щодо раціонального застосування вивчених базисних препаратів та використання методу МРТ суглобів кистей для ранньої верифікації діагнозу РА та контролю ефективності базисної терапії.

Об'єкт дослідження – морфо-фунційні зміни в суглобах у хворих на ревматоїдний артрит.

Предмет дослідження – зміни клініко-лабораторних показників активності РА, функціонального статусу пацієнтів та швидкості прогресування ерозивних змін у суглобах за даними рентгенографії і МРТ під впливом лікування ЛФ, АН та МТ.

Методи дослідження – клінічні (анамнез, об'єктивні методи дослідження суглобового статусу, опитувальник HAQ) та лабораторні (загальноклінічні та біохімічні) показники з розрахунком інтегральних індексів ACR 20/50/70 та DAS4, інструментальні (рентгенографія, магнітно-резонансна томографія) методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено тривале проспективне пряме порівняльне дослідження ефективності ЛФ, АН та МТ у хворих на РА з використанням методу МРТ для оцінки прогресування деструктивних змін у суглобах.

Вперше в прямому порівняльному дослідженні вивчено вплив ЛФ, АН та МТ на функціональну здатність хворих на РА за опитувальником HAQ.

Показано переваги тривалої терапії ЛФ перед лікуванням МТ і АН в уповільненні рентгенологічного прогресування хвороби.

Доведено переваги МРТ перед стандартною рентгенографією у ранній (до 12 місяців) діагностиці кісткових змін у хворих на РА та контролю прогресування хвороби і ефективності терапії.

Практичне значення одержаних результатів.

Доведена доцільність призначення вивчених базисних препаратів на початкових стадіях РА з метою попередження розвитку функціональної недостатності суглобів.

Розроблені рекомендації згідно раціонального застосування ЛФ, АН і МТ у хворих на РА с урахуванням початкового ступеню активності та рентгенологічної стадії хвороби.

Продемонстрована висока терапевтична ефективність ЛФ на всіх стадіях РА, а також його достатня безпечність та відсутність вторинної неефективності протягом 12 місяців лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...