WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Емоційна стійкість людинита її діагностика (автореферат) - Реферат

Емоційна стійкість людинита її діагностика (автореферат) - Реферат

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ГРИГОР'ЄВА Олеся Олегівна

УДК 577.4:538.56

Вплив надвисокочастотного опромінення як екологічного фактора на деякі гідробіонтні організми

03.00.16 – екологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі зоології біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник:

доктор біологічних наук, професор

Ільєнко Микола Микитович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри зоології

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор, акад. УААН

Бойко Анатолій Леонідович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри вірусології

доктор біологічних наук

Кутлахмедов Юрій Олексійович,

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ,

завідувач лабораторії радіоекології

Провідна установа: Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Захист відбудеться 23 червня 2005 р. о 16 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

за адресою: м. Київ, проспект Глушкова, 2, корпус 12, біологічний

факультет, ауд. 434.

Поштова адреса: 01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 64,

спеціалізована вчена рада Д 26.001.24, біологічний факультет.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий 20 травня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Андрійчук Т.Р.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.Електромагнітні поля і, зокрема, надвисокочастотне випромінювання широко розповсюджені у середовищі існування людини. Нова техніка працює у найрізноманітніших частотних діапазонах і режимах електромагнітного випромінювання, з використанням усе зростаючих потужностей. Це призводить до підвищення потенційно небезпечних рівнів опромінення та до все більшого охоплення радіацією різних контингентів населення.

Основну масу випромінювачів неіонізуючої радіації складають так звані функціональні передавачі, різноманітне технологічне обладнання, медичні терапевтичні та діагностичні установки, побутове обладнання (НВЧ-печі), засоби візуального відтворення інформації на електронно-променевих трубках (монітори комп'ютерів, телевізори), стільникові телефони. Тому ретельні дослідження впливу вищеназваних випромінювачів на живі організми мають посідати не останнє місце у сучасній науці.

На сьогодні не існує єдиної думки щодо ефектів, які виникають у результаті дії мікрохвиль та ступеня шкідливості їх впливу на живі істоти, у тому числі і на людину. Не зроблено остаточних висновків щодо водної компоненти як первинної мішені при поглинанні електромагнітного випромінювання.

Недостатньо досліджено реакцію живих систем на мікрохвильове опромінення дециметрового діапазону, наявність накопичувального ефекту радіації цього рівня, вплив мікрохвиль на гідробіонтні організми. Такі дослідження особливо важливі у зв'язку з тим, що гідробіонти постійно знаходяться у воді, а патологічні процеси під дією електромагнітного опромінення можуть відбуватися внаслідок зміни характеристик стану води (Пономарев и др., 2000; Казаченко и др., 1998). Ці аспекти проблеми як досі не з'ясовані і стали визначальними при виборі теми дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у рамках планової теми № 01 БП 036–02 "Дослідження видового різноманіття тварин України та прилеглих територій, їх морфо-екологічних особливостей та розробка біологічних засобів боротьби з деякими шкідливими видами" (№ державної реєстрації 0101U000969) кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, підрозділ "Риби та зоопланктон".

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – вивчення особливостей впливу надвисокочастотного опромінення на гідробіонтів.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:

  • визначити закономірності впливу мікрохвильової радіації дециметрового діапазону як екологічного фактора на гідробіонтів: ікру Ranatemporaria L. та ікруй пуголовків Ranaesculenta L., личинок CulexpipiensmolestusForskal, цитоплазму клітин Vallisneriaspiralis L., на інтенсивність росту та фотосинтетичну активність ChlorellavulgarisBeijer.;

  • розробити метод визначення питомої поглиненої дози радіації гідробіонтами;

  • дослідити залежність життєздатності організмів від величини дози поглиненої радіації, визначити летальну дозу поглиненої радіації;

  • перевірити наявність накопичувального ефекту впливу мікрохвиль дециметрового діапазону;

  • зіставити температурний і радіаційний ефекти впливу мікрохвильової радіації на живі організми;

  • порівняти результати безпосереднього опромінення організмів з результатами опосередкованого опромінення, тобто через опромінену воду.

Об'єкт дослідження: реакції на мікрохвильове опромінення гідробіонтних організмів: ікри жаби трав'яної Ranatemporaria L. та ікрий пуголовків жаби ставкової Ranaesculenta L., личинок комара Culexpipiensmolestus Forskal, валіснерії спіральної Vallisneriaspiralis L. та хлорели звичайної Chlorellavulgaris Beijer.

Предмет дослідження: виживання гідробіонтів, опромінених надвисокочастотними радіохвилями.

Методи дослідження: у роботі було застосовано методи безпосереднього та опосередкованого опромінення об'єктів; методи попереднього охолодження води та циклічної перестановки опромінених ділянок рослини; метод визначення величини поглиненої дози за зміною температури середовища; метод визначення абсолютної швидкості руху хлоропластів; методи кількісного обліку росту клітин у культурі за допомогою камери Горяєва та визначення розмірів клітин за допомогою окуляр-мікрометра; метод диференційної флуорометрії нативних клітин водоростей.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше виявлено характерні особливості впливу мікрохвиль дециметрового діапазону на досліджувані біологічні об'єкти та встановлено критичні дози поглиненої радіації.

Нами розроблено і вперше застосовано метод визначення поглиненої дози радіації гідробіонтів за різницею температур води, в якій ці об'єкти перебувають, методи попереднього охолодження води перед опроміненням зоологічних об'єктів та циклічної перестановки опромінених ділянок при роботі з V. spiralis. Застосовуючи метод багаторазового опромінення та метод попереднього охолодження організмів, ми дійшли висновку про відсутність накопичувального ефекту внаслідок впливу мікрохвильової радіації на досліджуваних тварин та відсутність опосередкованого впливу радіації (через опромінену воду) на їхню життєздатність.

Показано, що вплив мікрохвильової радіації дециметрового діапазону на досліджуваних тварин не вичерпується чисто тепловим ефектом, який має місце при звичайному нагріванні. Запропонована гіпотеза щодо механізму впливу надвисокочастотного опромінення на біооб'єкти – гіпотеза електромеханічного резонансу.

Вперше виявлено відмінність у значеннях критичних доз для об'єктів рослинного й тваринного походження: рослини витримують значно вищі дози опромінення. Крім того, на прикладі Ch. vulgarisдоведено, що різні показники її життєдіяльності характеризуються різними критичними поглиненими дозами.

Практичне значення отриманих результатів. Особливості впливу мікрохвильової радіації дециметрового діапазону на живі організми, досліджені в даній роботі, можуть бути використані як критерії для виявлення її шкідливої дії. Отримані дані дають змогу спростити захист від впливу мікрохвильового опромінення, а також контроль за ним, зважаючи на ту обставину, що такий вплив носить переважно тепловий характер. Результати досліджень можна впроваджувати в навчальний процес вузів на факультетах біологічного та екологічного профілю.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто сплановано та виконано експериментальні дослідження, розроблено та застосовано нові методи, проаналізовано отримані результати, написано та оформлено наукові публікації, апробації результатів досліджень, сформульовано основні положення дисертації та висновки (за участю наукового керівника), оформлено дисертаційну роботу. Експериментальні результати наукових робіт зі співавторами отримано спільними зусиллями всіх авторів, проте всі інші компоненти наукової роботи залишались за здобувачем. Доповіді на наукових конференціях виголошувались особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались і обговорювались на 7-ми конференціях:

III International Young Scientists Conference Problems of Optics and High Technology Material Science (Kyiv, 2002); Ювілейній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Одеса, 2003); International Conference for Students and Young Scientists (L'viv, 2003); International scientific and practical conference (Kyiv, 2003,); Fourth International Young Scientists Conference Problems of Optics and High Technology Material Science (Kyiv, 2003); Міжнародній молодіжній конференції "Проблеми інтродукції рослин, збереження біорізноманіття і раціональне використання рослин у сільському господарстві" (Ялта, 2004); XXXIV ANNUAL MEETING (Novi Sad, 2004).


 
 

Цікаве

Загрузка...