WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Повторні оперативні втручання після реконструктивних операцій на артеріальних судинах (автореферат) - Реферат

Повторні оперативні втручання після реконструктивних операцій на артеріальних судинах (автореферат) - Реферат

11. Гордієнко О.І. Коваленко І.Ф., Паніна Ю.Є. Фізико-математична модель та експериментальне визначення явища гіпотонічного гемолізу//Доповіді НАНУ.-1998.-11.-С.173-176.

12. Гордієнко Є.О., Гордієнко О.І., Коваленко І.Ф., Паніна Ю.Є., Алексєєв О.О. Фізико-математичний аналіз та експериментальне визначення щільності розподілу еритроцитів донорської і пуповинної крові людини за індексом сферичності//Вісник Харк.ун-ту.-2000.-488.-Біофіз.вісник, вип.1(6).-С.75-78.

13. Гордієнко Є.О., Гордієнко О.І., Васильченко Л.І., Коваленко І.Ф., Паніна Ю.Є. Проникність мембран еритроцитів донорської та пуповинної крові людини для молекул 1.2-пропандіолу і диметилсульфоксиду в діапазоні позитивних температур//Пробл. криобиол.-2001.-1.-С.25-27.

14. Грищенко В.И., Гордиенко О.И., Гончарук Е.И. Влияние перфторана на осмотическую хрупкость эритроцитов человека//Пробл.криобиол.-2001.-4.-С.12-16.

15. Гордієнко О.І., Македонська В.О., Коваленко І.Ф., Алексєєва Л.І. Щільність імовірності розподілу клітин за індексом сферичності в популяціях еритроцитів хворих на гіпо- та гіпертиреоз//Вісн.Харк.ун-ту.-2001.-528.-Біофіз.вісник, вип.2(9).-С.67-70.

16. Gordienko E.A., Gordienko O.I., Rozanov L.F. et al. The effect of nanosecond ultrawideband electromagnetic radiation on xenogeneic erythrocytes//Вопр. атомной науки и техники.-2001.-№5.-Серия:Ядерно-физические исследования (39).-С.194-196.

17. Гордієнко О.І., Гордієнко Є.О., Алексєєва Л.І., Коваленко І.Ф. Оцінка стану популяції еритроцитів людини по їх розподілу за індексом сферичності//Доповіді НАНУ.-2002.-10.-С.172-177.

18. Гордієнко О.І., Ліннік Т.П. Механізми проникання неелектролітів низки діолів крізь мембрани еритроцитів//Вісн.Харк.ун-ту.-2002.-568.- Біофіз.вісник, вип.2(11), С.43-47.

19. Гордієнко О.І. Фізико-математична модель дифузії малих електронейтральних молекул крізь білкові мембранні пори//Фізика живого.-2002.-2.-С.88-94.

20. Гордієнко О.І., Гордієнко Є.О., Ліннік Т.П., Компанієць А.М. Механізми проникання кріопротекторів крізь мембрани еритроцитів// Прбл.криобиол.-2002.-4.-С.9-15.

21. Гордієнко О.І., Ліннік Т.П. Проникність мембран еритроцитів людини до неелектролітів низки амідів//Вісн.Харк.ун-ту.-2003.-№593.-Біофіз.вісник.-вип.1(12).-С.92-96.

22. Гордієнко О.І., Гордієнко Є.О. Джерело ентропії і рівняння руху багатокомпонентного розчину//Вісн.Харк.ун-ту.-2003.-№593.-Біофіз. вісник.-вип.1(12).-С.74-78.

23. Гордієнко О.І. Вплив температури на проникність мембран еритроцитів до 1.2-пропандіолу та диметилсульфоксиду//Пробл.криобиол.-2003.-1.-С. 38-45.

24. Gordienko E.A., Gordienko Yu.E., Gordienko O.I. The physico-mathematical theory of human erythrocyte hypotonic hemolysis phenomenon//Cryo Letters. 2003.-24, 4.-Р.229-244.

  1. Гордієнко О.І., Кощій С.В., Ліннік Т.П. Проникність мембран еритроцитів людини для гліцерину та його ефірних похідних// Фізика живого.-2003.-2.-С.29-37.

  2. Гордієнко О.І. Оцінка коефіцієнта теплового розширення площі поверхні мембран еритроцитів за зсувом кривої розподілу еритроцитів за індексом сферичності//Вісн.Харк.ун-ту.-2003.-№606.-Біофіз. вісник.-вип.2(13).-С.78-81.

  3. Гордієнко О.І., Гордієнко Є.О. Фізична інтерпретація коефіцієнтів пасивного масопереносу як коефіцієнтів тертя//Вісн.Харк.ун-ту.-2003.-№606.-Біофіз. вісник.-вип.2(13).-С.86-91.

28. Gordienko O.I., Linnik T.P., Gordienko E.O. Erythrocyte membrane permeability for a series of diols//Bioelectrochemistry.-2004.-62.-2.-P.115-118.

29. Gordienko O.I., Gordienko Yu.E, Makedonska V.O. Estimation of erythrocyte population state by spherical index distribution// Bioelectrochemistry.-2004.-62.-2.-P.119-122.

30. Пат. 41098А (Україна) МПК7 G01N33/49. Спосіб визначення коефіцієнта проникності еритроцитів для електрично нейтральних речовин./ Гордієнко Є.О., Гордієнко О.І., Гордієнко Ю.Є., Коваленко І.Ф.//2001.-Бюл.№7.

31. Пат. 47910А (Україна) МПК7 G01N33/49. Спосіб визначення щільності ймовірності розподілу еритроцитів за індексом сферичності./Гордієнко Є.О., Гордієнко О.І., Гордієнко Ю.Є., Коваленко І.Ф., Алексєєва Л.І.//2002.-Бюл.№7.

32. Гордиенко Е.А., Гордиенко О.И. Закон Аррениуса –методологический принцип криоконсервирования//Сб. научн. тр. "Моделирование криобиологических процессов", Харьков, 1990.-С.3-12.

33. Гордиенко О.И., Гордиенко Е.А., Розанов Л.Ф. Пассивная утечка ионов

калия из эритроцитов в средах, содержащих 1,2-пропандиол// Сб.научн.тр."Физико-химические свойства и биологическое действие криопротекторов",Харьков, 1990.-С.33-35.

34. Гордиенко О.И., Некоз И.А., Шейкин В.И. Водный диффузионный обмен и электрические характеристики эритроцитов в средах с криопротекторами//Сб.научн.тр. ."Физико-химические свойства и биологическое действие криопротекторов", Харьков, 1990.-С.36-41.

35. Розанов Л.Ф., Гордиенко Е.А., Гордиенко О.И. и др. Фазовая теория строения клеток как основа для новой концепции криоповреждения и криозащиты//Сб.научн.тр."Физико-химические процессы в криобиологических системах", Харьков, 1991.-С.134-140.

36. Гордиенко О.И., Коваленко С.Е. Физический анализ взаимосвязи явлений гипотонического гемолиза и гипертонического криогемолиза// Сб. научн. тр. "Актуальные вопросы репродуктологии и криомедицины", Харьков, ХГМУ 1998, С.205-209.

37. Гордиенко О.И., Емец Б.Г., Жилякова Т.А., Шейкин В.И. Изучение водного транспорта через эритроцитарные мембраны в средах с различной ионной силой//Тез.1 Межд.конф.мол.ученых стран СЭВ, Братислава,1985.-С.36.

38. Пушкарь Н.С., Гордиенко О.И., и др. Физико-химические основы и перспективы развития технологии низкотемпературного консервирования биологических объектов//Тез. Междунар. конф. "Достижения и перспективы развития криобиологии и криомедицины", Харьков,1988.-С.79.

39. Гордиенко О.И. Влияние криопротекторов на проницаемость мембран эритроцитов для воды//Тез.2 Междунар.конф. "Успехи современной криобиологии", Харьков, 1992.-С.67-68.

40. Gordiyenko E.О., Gordiyenko О.І., Коvalenko І.F., Rozanov L.F. Quantitative model of hypotonic lysis of cells and its experimental substantiation//The 31 Annual Meeting of the Sosiety for Cryobiology, Japan, 1994.-Р.28.

41. Гордієнко О.І., Паніна Ю.Є., Прокопюк О.С. Порівняльне вивчення властивостей мембран донорських та фетальних еритроцитів//Тези 1 з'їзду Українського товариства кріобіології і кріомедицини, Харків, 1995.-С.50-51.

42. Gordiyenko О.І., Gordiyenko E.О., Panina Yu.E., Prokopyuk О.S. Study of red blood cells membrane permeability using light scattering method//The 33 Annual Meeting of the Siciety for Cryobiology, USA, 1996.-Р.161.

43. Гордієнко О.І., Паніна Ю.Є., Коваленко І.Ф. Визначення коефіцієнтів проникності мембран еритроцитів для кріопротекторів//Тези 2 з'їзду

Укр.біоф.тов., Харків, 1998.-С.202.

44. Panina Yu.E., Gordiyenko E.О., Gordiyenko О.І., Коvalenko І.F. The determination of erythrocyte membrane permeability coefficient for cryoprotectants//The 36 Annual Meeting of the Society for Cryobiology, France, 1999.-Р.36.

45. Гордієнко О.І., Македонська В.О., Гордієнко Ю.Є. Біофізичні властивості еритроцитів при гіпо- та гіпертиреозі//Пробл.криобиол.- 2001.-3.- С.70. Тези доп. Всеукраїнської конф. "Успіхи та перспективи розвитку кріобіології і кріомедицини".

46. Годієнко О.І., Ліннік Т.П. Проникність мембран еритроцитів до неелектролітів низки діолів//Тези ІІІ з'їзду Укр.біоф.тов., Львів, 2002. С.116.

47. Gordiyenko О.І., Linnik Т.P. Permeability of erythrocyte membranes for a series of diols//The 14 Meeting of the European Association for Red Cell Research, France, 2003, Р.6-7.

48. Gordiyenko О.І., Gordiyenko Yu.E., Маkedonska V.О. Estimation of erythrocyte population state by the spherical index distribution//The 14 Meeting of the European Association for Red Cell Research, France, 2003, Р.39.

АНОТАЦІЯ

Гордієнко О.І. Механізми пасивної проникності до неелектролітів та індекс сферичності еритроцитів людини. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика. - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, 2004.

В роботі вперше отримано вираз для виробництва ентропії в системі "замкнута вибірково проникна мембрана – багатокомпонентний розчин" з урахуванням рівнянь руху окремих компонентів розчину. Виведені співвідношення між загальноприйнятими транспортними характеристиками біомембран та коефіцієнтами тертя між окремими компонентами системи для випадку замкнутої вибірково проникної мембрани довільної форми, що рухається. Розвинуто уявлення про фізичний механізм гіпотонічного гемолізу у розчинах проникаючої або непроникаючої речовини та побудовано фізико-математичні моделі цього процесу в обох випадках. На підставі побудованих моделей розроблено методи визначення коефіцієнтів пасивної проникності мембран еритроцитів для неелектролітів та щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності. За розробленим методом визначено коефіцієнти проникності еритроцитів для низки неелектролітів (діолів, амідів, гліцерину та його моноалкілових ефірів-18 речовин) та досліджено механізми їх проникання. Виявлено існування термоіндукованих змін енергій активації проникання в інтервалах температур 8-12оС, 18-20оС та 25-30оС. Досліджено розподіл еритроцитів за індексом сферичності в популяціях здорових дорослих донорів, при ендокринних патологіях та в пуповинній крові людини. За експериментальними даними впливу температури на розподіл еритроцитів за індексом сферичності визначено коефіцієнт теплового розширення мембран еритроцитів людини.


 
 

Цікаве

Загрузка...