WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Повторні оперативні втручання після реконструктивних операцій на артеріальних судинах (автореферат) - Реферат

Повторні оперативні втручання після реконструктивних операцій на артеріальних судинах (автореферат) - Реферат

В роботі досліджено вплив температури на розподіл еритроцитів за індексом сферичності. Розташування та зсув центру головного максимуму розподілів подано в таблиці 4. З наведених даних видно, що зниження температури від 37 до 3оС приводить до зсуву максимумів розподілів в область менших індексів сферичності і значного збільшення кількості клітин, що мають низький індекс сферичності, тобто більш наближених до сферичних. Цей результат цілком узгоджується з існуючими наразі уявленнями щодо впливу температури на геометричні параметри еритроцитів та їх осмотичну крихкість.

Таблиця 4

Вплив температури на розташування та зсув максимуму щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності

Донор

Pmax

P

370С

200С

30С

37200С

3730С

34

1,48

1,38

1,25

-0.1

-0,23

35

1,52

1.37

1,3

-0,15

-0,22

36

1,45

1.35

1,3

-0,1

-0,15

Усереднена крива

1,48

1,38

1,3

-0,1

-0,18

З отриманих експериментальних даних можна оцінити величину коефіцієнта теплового розширення площі поверхні мембран еритроцитів в інтервалі температур від 3 до 370С. Враховуючи, що , де k- коефіцієнт теплового розширення площі поверхні мембрани еритроцита, та з визначення індексу сферичності отримуємо

Підставляючи у отримане співвідношення одержані експериментальні дані для усередненої кривої, тобто Р0=1.48, Р=0,18 для інтервалу температур від 3 до 37оС (тобто для Т=34), отримуємо значення коефіцієнта теплового розширення площі поверхні мембрани еритроцита k=2,410-3/оC, яке задовільно узгоджується з виміряним мікропіпетковим методом (Ивенс И., Скейлак Р., 1982).

Отже, розроблений метод визначення щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності є чутливим інформативним тестом для кількісної оцінки стану популяції еритроцитів при різних патологіях, а також за дії зовнішніх чинників, наприклад, температури.

У ПІДСУМКУ узагальнені отримані теоретичні та експериментальні результати. Зроблено висновок, що проведене в роботі теоретичне дослідження процесів масопереносу крізь біологічні мембрани, побудова фізико-математичних моделей гіпотонічного гемолізу дозволили розробити адекватні методи вивчення біофізичних характеристик еритроцитів та їх мембран. За допомогою цих методів з'ясовані механізми проникання низки речовин крізь еритроцитарні мембрани, досліджено вплив температури на стан мембран та їх проникність. Показано, що еритроцитарна популяція є неоднорідною і характеризується розкидом геометричних параметрів еритроцитів. Розподіл еритроцитів за індексом сферичності тісно пов'язаний зі станом здоров'я людини.

ВИСНОВКИ

1. Існуючі наразі способи визначення індексу сферичності еритроцитів та коефіцієнтів проникності їх мембран є або занадто трудомісткими, методично складними та багатокоштовними, або ґрунтуються на теоретичних уявленнях, які не погоджуються із сучасними експериментальними даними. Враховуючи наявність безпосереднього зв'язку між цими показниками та структурою клітинних мембран і функціонуванням еритроцитів, необхідно, по-перше, вдосконалити способи їх визначення як з боку теоретичного обґрунтування, так і з боку технічного рішення і, по-друге, довести доцільність використання їх вимірювання в якості тесту в медичній діагностиці та для дослідження структури біомембран і функціонального стану клітин.

2. На підставі фізико-математичного аналізу процесів гіпотонічного гемолізу та розсіяння світла сфероцитами розроблено швидкий автоматизований метод визначення коефіцієнтів проникності мембран еритроцитів людини до електрично нейтральних речовин та метод визначення розподілу цих клітин за індексом сферичності.

3. За розробленим методом визначено коефіцієнти проникності мембран немодифікованих та оброблених блокатором білкових каналів (pCMBS) еритроцитів людини для діолів, амідів, гліцерину та його моноалкілових ефірів (18 речовин).

4. Встановлено, що досліджені речовини проникають в клітини як крізь білкові гідрофільні канали сталого розміру, утворені інтегральним білком смуги 3, так і безпосередньо крізь ліпідний бішар.

5. На підставі аналізу отриманих експериментальних даних показано, що проникання молекул досліджених речовин крізь білкові канали здійснюється разом з молекулами води, що утворюють їх гідратну оболонку.

6. Проникання молекул низки досліджених речовин крізь білкові гідрофільні канали різко зменшується через стеричні обмеження, якщо діаметр молекул проникаючої в клітини речовини перевищує 4.

7. Проникання молекул низки досліджених речовин безпосередньо крізь ліпідний бішар сильно корелює (r=0,94-0,99) з коефіцієнтами їх розподілу в системі "n-октанол - вода" та обернено пропорційно залежить від об'єму проникаючих молекул.

8. Шляхом дослідження впливу температури на коефіцієнти проникності мембран еритроцитів людини для 1,2-пропандіолу та диметилсульфоксиду встановлено існування термоіндукованих структурно-фазових перетворень в мембранах цих клітин за температур 8-12oС, 18-20oС та 28-30С.

9. За допомогою розробленого нами методу показано, що розподіл за індексом сферичності здорових дорослих донорів є близьким до гаусового з максимумом за середніх значень індексу сферичності 1,48.

10. Для хворих з ендокринною патологією розподіл еритроцитів за індексом сферичності є бі- або тримодальним, як при гіпер-, так і при гіпотиреозі.

11. При гіпертиреозі біля 25% еритроцитів мають аномально малий індекс сферичності (1,07-1,22), тоді як при гіпотиреозі біля 30% клітин мають збільшений порівняно з нормою індекс сферичності (1,65-2,46), тобто підвищується питома вага сплощених еритроцитів.

12. Зниження температури від 37оС до 3оС приводить до зсуву розподілу еритроцитів за індексом сферичності в область менших значень за рахунок теплового стискання їх мембран. Розрахований за експериментальними даними коефіцієнт теплового стискання площі поверхні мембран еритроцитів становить 2,410-3/С.

13. Вперше отримані співвідношення між транспортними характеристиками клітинних мембран (коефіцієнт фільтрації, коефіцієнт проникності та коефіцієнт відбиття для електронейтральної розчиненої речовини) та коефіцієнтами тертя між окремими компонентами для рухомої мембрани довільної форми.

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Гордиенко Е.А., Гордиенко О.И., Иткин Ю.А. Термодинамическая модель пассивного переноса многокомпоненотной жидкости через замкнутую избирательно проницаемую мембрану//Криобиология и криомедицина.-1981.-9.-С.29-36.

2. Гордиенко О.И., Емец Б.Г., Жилякова Т.А., Шейкин В.И. Температурная зависимость водной диффузионной проницаемости мембран эритроцитов в средах с различной ионной силой//Биол.мембраны.-1985.-2, N3.-С.310-314.

3. Гордиенко Е.А., Гордиенко О.И. О механизме осмотического лизиса эритроцитов //Криобиология.-1986.-2.-С.23-25.

4. Гордиенко О.И., Гордиенко Е.А. Влияние температуры и состава среды на пассивную проницаемость мембран эритроцитов для ионов калия//Биол. мембраны.-1986.-3,№8.-С.869-872.

5. Стусь Л.К., Лоевский М.М., Липина О.В., Гордиенко О.И., Куракса В.М. Функциональная неравнозначность эритроцитов донорской крови в связи с их различной кислотной резистентностью//Гематол. и трансфузиол.-1988.-2.-С.49-52.

6. Стусь Л.К., Куракса В.М., Гордиенко О.И., Лоевский М.М. Прогнозирование степени повреждения эритроцитов при гипотермическом хранении крови по исходным показателям эритроцитарной суспензии//Гематол. и трансфузиол.-1988.-4.-С.44-48.

7. Гордиенко Е.А., Гордиенко О.И., Коваленко И.Ф., Смольянинова Е.И. К вопросу о механизме осмотического лизиса//Биол.мембраны.-1993.-10.-С.627-631.

8. Гордиенко Е.А., Гордиенко О.И., Коваленко И.Ф., Розанов Л.Ф. Экспериментальное изучение кинетики гипотонического и кислотного гемолиза эритроцитов человека методом малоуглового рассеяния// Пробл. криобиол.-1994.-1.-С.32-39.

9. Розанов Л.Ф., Смольянинова Е.И., Гордиенко О.И. К вопросу о роли мембраны и цитоматрикса в развитии криоповреждений клеток//Пробл. криобиол.-1994.-3.-С.12-18.

10. Гордиенко О.И., Панина Ю.Е., Коваленко И.Ф. Определение коеффициентов проницаемости мембран эритроцитов для криопротекторов//Вісник Харк. ун-ту.- 1998. -422. -Біофіз. вісник, вип.2.-С.59-63.


 
 

Цікаве

Загрузка...