WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклапсії (автореферат) - Реферат

Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклапсії (автореферат) - Реферат

Публікації. За темою дисертації опубліковано 27 наукових статей у фахових виданнях (з них 19 - без співавторів), 8 статей у збірниках наукових праць, а також 25 тез доповідей на з'їздах і конференціях різного рівня. Зареєстровано 2 нововведення. Видано 2 методичні рекомендації, 1 інформаційний лист та 1 монографію у співавторстві.

Обсяг і структура дисертації. Дисертацію викладено на 350 сторінках машинописного тексту. Вона складається із вступу, огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, узагальнення, висновків, практичних рекомендацій. Робота ілюстрована 66 таблицями і 48 рисунками обсягом 66 стор. Перелік використаної літератури включає 410 джерел, з яких 65 робіт з кириличною графікою і 345 робіт з латинською графікою, що складає 41 сторінку.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Для визначення найбільш безпечного та ефективного методу знеболювання пологів, придатного для використання при тяжкій прееклампсії (ПЕ), проведено порівняльну оцінку методів системної та регіонарної аналгезії у 260 роділей, які склали групу 1. Гестаційний вік роділей був (36,72,9) тижнів. Розгорнута тріада симптомів ПЕ (артеріальна гіпертензія, протеїнурія, набряки) спостерігалась у 82 (31,5%) хворих. Гіпертензія та протеїнурія були виявлені у 178 (68,5%) вагітних. Середня оцінка тяжкості гестозу за шкалою Віттлінгера складала (18,43,0) бали. Тяжкість поліорганної дисфункції за оцінкою шкали MODS складала (2,30,7) бали. Оцінка за шкалою APACHE-II складала (8,93,1) бали.

Вивчення впливу системної аналгезії на клінічний перебіг пологів та показники центральної і церебральної гемодинаміки, транспорту кисню проведено у 106 роділей. В 86 пацієнток із тяжкою ПЕ з метою аналгезії пологів застосовували внутрішньовенне введення аналгетиків – стадолу –2-5 мг кожні 2-3 години у поєднанні із клофеліном 1-2 мкг/кг/год (n=40), або кетаміну – 0,25-0,3 мг/кг/год та клофеліну – 1-2 мкг/кг/год (n=46). При сильному больовому синдромі при переймах додатково проводили інгаляцію 50% азоту діоксиду в суміші з киснем. Контрольну групу склали 20 роділей із тяжкою ПЕ, у яких знеболювання пологів здійснювали сугестивним методом та застосуванням періодичної інгаляції 50% азоту діоксиду під час сильного болю при переймах. Вплив модифікацій регіонарної аналгезії (РА) – епідуральної (ЕА) та спінально-епідуральної (СЕА) на центральну гемодинаміку, транспорт кисню та мозковий кровоток було вивчено у 154 роділей із тяжкою ПЕ. Серед них в 54 роділей проведено порівняльну оцінку ефективності стандартної ЕА (n=24) і СЕА (n=30) з використанням сумішей 0,125% або 0,0625% розчинів бупівакаїну з 20 мкг фентанілу.

Визначення органопротективних властивостей анестезіологічного забезпечення оперативного розродження при тяжкій ПЕ проведено у 377 пацієнток групи 2. Середня оцінка тяжкості гестозу за шкалою Віттлінгера складала (19,43,5) бали. Екстрагенітальна патологія була відзначена в 49,1% хворих. Екламптичні судоми, втрата свідомості, коркова сліпота, вогнищеві неврологічні розлади перед розродженням спостерігалися у 24 вагітних. Клінічні ознаки синдрому НЕLLР були виявлені у 21 хворої. Набряк легенів, дихальна недостатність, анемія додатково ускладнювали стан 19 хворих. Оцінка за шкалою APACHE-II у середньому склала (11,52,8) бали. Середня оцінка за шкалою MODS ((4,52,3) балів) свідчила про виражену поліорганну дисфункцію на межі з поліорганною недостатністю (ПОН). Показання для невідкладного кесаревого розтину (КР) відзначені у 64,5% пацієнток.

У пацієнток групи 2 використовували технології РА: ЕА, спінальну (СА) або СЕА, та технології збалансованої загальної анестезії з ШВЛ. Варіанти методик загальної анестезії з ШВЛ, що використані при КР - збалансована анестезія натрію тіопенталом - азоту діоксидом (n=45), клофелін-кетаміновий наркоз (n=59), фентаніл-кетаміновий наркоз (n=57). Варіанти РА – СА (n=76), ЕА (n=40), СЕА (n=100).

Аналіз результатів інтенсивної терапії еклампсії з використанням методів замісної ниркової терапії (ЗНТ) - ізольованої ультрафільтрації (ІУФ) та тривалої уповільненої ультрафільтрації (ТУУФ) - проведено у 103 породілей, які склали групу 3.

Гостра енцефалопатія, яка маніфестувала в клінічних проявах ПОН у 100% пацієнток, відзначалась коматозним станом ((5,41,1) бали за шкалою Глазго) та рецидивами тоніко-клонічних конвульсій (у 45% хворих). У 98% хворих енцефалопатія поєднувалась із проявами недостатності інших органів. Синдроми гострого ушкодження легень (ГУЛ) та гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС) проявлялись клінічними ознаками гострої дихальної недостатності в 37 (36%) породілей. Синдром гострої ниркової недостатності(ГНН) був поєднаним із іншими клінічними проявами ПОН в 90 (88%) хворих. Олігоанурія, резистентна до терапії об'ємом та діуретиками протягом 6-24 годин, спостерігалась у 11 хворих. Преренальна олігурія була зареєстрована в 19 пацієнток. В інших 60 породілей спостерігались клінічні прояви неолігурічної ГНН. Серед інших клініко-лабораторних проявів ПОН спостерігали клінічну симптоматику гострої печінкової недостатності в 12 жінок (11,7%), гострі ерозивно-виразкові кровотечі із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в 25 пацієнток (28%), гостру циркуляторну недостатність - в 17 хворих (16,5%). Тяжкість стану хворих групи 3 характеризувала прогнозована летальність (24%), оцінка за шкалою АРАСНЕ-ІІ складала у середньому (18,42,5) бали. Оцінка за шкалою MODS, в середньому (13,43,1) бали, визначалась кількістю ушкоджених систем (від двох до шести).

Методи дослідження. Показники центральної та мозкової гемодинаміки, кисневого режиму організму, розподілу рідини організму між секторами реєстрували на етапах аналгезії пологів або оперативного розродження та інтенсивної терапії. Поряд з багатопараметричною оцінкою основних показників гомеостазу були використані методи кількісної оцінки впливу методик аналгезії/анестезії при розродженні та інтенсивної терапії на материнську захворюваність та летальність. Для цього порівнювали такі характеристики, як тривалість пологів, частоту оперативних втручань для закінчення пологів, частоту ускладнень аналгезії/анестезії розродження, кількість випадків пологової та післяпологової еклампсії.

Ефективність органопротезуючої інтенсивної терапії ПОН оцінювали по темпам досягнення й кількості отриманих проміжних терапевтичних результатів:

a) зменшення глибини коми більше 8 балів шкали Глазго (GCS) або відновлення мозкового кровотоку в межах 45-55 мл/хв/100 г при гострій енцефалопатії;


 
 

Цікаве

Загрузка...