WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклапсії (автореферат) - Реферат

Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклапсії (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

БУКІН ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

УДК: 616.133-089:615.211:612.018/.176

Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклапсії

14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Дніпропетровськ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Запорізькій медичній академії післядипломної освіти

Офіційні опоненти:

Шлапак Ігор Порфирійович, доктор медичних наук за спеціальністю 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія, професор по кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Клигуненко Олена Миколаївна, доктор медичних наук за спеціальністю 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія, професор по кафедрі анестезіології та реаніматології, Дніпропетровська державна медична академія, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО

Хижняк Анатолій Антонович, доктор медичних наук за спеціальністю 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія, професор по кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів

Провідна установа – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, кафедра анестезіології, реаніматології та медицини катастроф

Захист відбудеться 16.06.2006 р. о 13 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01 Дніпропетровської державної медичної академії (49027, м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).

Автореферат розісланий 12.05.2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Кобеляцький Ю.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Особливе місце серед чинників материнської інвалідизації та смертності в усьому світі посідає тяжка прееклампсія та еклампсія, смертність від якої навіть у розвинутих країнах не зменшується нижче 1,5/100 000 народжень (Репина М.А., 2000; Vangen S., Bergsjo P., 2003; Венцковский Б.М. и др., 2005). Спостерігається тенденція до підвищення частоти випадків еклампсії з 6,2/10 000 народжень у 1980-1989 роки до 10,9/10 000 народжень у 1990-1999 роки (Rugarn O. et al., 2004). Частота вагітностей і пологів, ускладнених пізнім гестозом, в Україні варіює від 10 до 15%, а частота еклампсії - від 0,2 до 0,8% (Дроздова Т.А., Пухальска Л.Р., 1998; Коломийцева А.Г., 1999). Розродження та видалення плаценти відіграють роль фактора, що припиняє подальший розвиток і зумовлює швидку регресію гестозу. Тому основними напрямками покращення результатів лікування прееклампсії та еклампсії вважаються своєчасне прийняття рішення про термін та вид розродження, повноцінне анестезіологічне забезпечення та попередження акушерських та анестезіологічних ускладнень у перипартальному періоді, ефективна високоспеціалізована інтенсивна терапія поліорганної недостатності (Hals G., Crump T., 2000; Шифман Е.М., 2002). Особливістю гестозу є прогресуюче з вагітністю зростання артеріальної гіпертензії, протеїнурії та набрякового синдрому, що свідчить про тяжкі розлади транскапілярного обміну і супроводжується гіпоксією тканин, яка майже не піддається корекції (Granger J.P. et al., 2001). До моменту пологів ці розлади досягають критичного рівня. Підвищені вимоги до організму хворої з тяжкою прееклампсією - еклампсією, що пред'являються пологами або оперативним розродженням, обумовлюють застосування особливого анестезіологічного підходу, відмінного від методів знеболювання пологів і акушерських операцій у практично здорових вагітних (Wallace D.H. et al., 1995; Head B.B. et al. 2002). Застосування стандартних методів знеболювання і традиційної посиндромної терапії при тяжкій прееклампсії пов'язане з високим ризиком і нерідко супроводжується серйозними ускладненнями (Rocke D.A., Murray W.B., 1992; Bansal S., Pawar M., 2002; Lynch J., Scholz S., 2005). Тривалий перебіг тяжкої прееклампсії, швидкий прогрес поліорганної недостатності або розвиток HELLP-синдрому чи еклампсії вимагають невідкладного розродження за допомогою кесаревого розтину майже у 80% пацієнток, частота якого з цього приводу складає до 15% від усіх кесаревих розтинів (Bozhinova S. et al., 2004; Czajka R., 2004). При кесаревому розтині у хворих з тяжкою прееклампсією та еклампсією число ускладнень, пов'язаних з невідкладною анестезією, майже у 17 разів вище, ніж при плановій анестезії (Lynch J., Scholz S., 2005). Материнська смертність, що пов'язана з анестезією, досягає 11,6% від летальних випадків при прееклампсії та еклампсії (MacKay A.P. et al., 2001). Застосування посиндромної інтенсивної терапії при критичних станах у роділей або породілей з еклампсією часто не дає очікуваних результатів, про що свідчить материнська летальність до 36% (MacKay A.P. et al., 2001). Тому удосконалення методик системного та регіонарного знеболювання пологів і оперативного розродження, спрямованих на профілактику прогресування поліорганної дисфункції в поліорганну недостатність та обґрунтування своєчасного застосування методів органопротезуючої інтенсивної терапії поліорганної недостатності дасть змогу зменшити кількість несприятливих наслідків еклампсії, що вкрай необхідне для поліпшення демографічної ситуації в Українї.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи пов'язана з комплексними темами науково-дослідних робіт кафедри медицини невідкладних станів "Попереджуюча аналгезія при невідкладних оперативних втручаннях" (шифр ВН.Р.02.14.02.00, № держреєстрації 0100U005092) і кафедри анестезіології та інтенсивної терапії "Розробка концепції інтегративної анестезіології" (шифр ВН.Р.02.16.02.03, № держреєстрації 0103U001228) Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

Мета дослідження. Зменшити материнську захворюваність та летальність шляхом створення системи анестезіологічного забезпечення розродження і комплексної програми органопротективної та органопротезуючої інтенсивної терапії в перипартальному періоді на основі поглиблення уявлень про патогенез енцефалопатії і поліорганної недостатності при тяжкій прееклампсії – еклампсії.

Завдання дослідження:

  1. визначити органопротективні властивості анестезіологічного забезпечення пологів і оперативного розродження та оптимізувати методики системної і регіонарної аналгезії/анестезії на основі вивчення їхнього впливу на гемодинаміку, кисневий режим і клінічні результати пологів та розродження у роділей із тяжкою прееклампсією;

  2. вивчити взаємозв'язок змін системної та церебральної гемодинаміки у роділей із тяжкою прееклампсією при застосуванні різних методів аналгезії/анестезії пологів та оперативного розродження;

  3. удосконалити методики передопераційної антигіпертензивної терапії та профілактики інтубаційного і операційного стресу під час кесаревого розтину під загальною анестезією у роділей із тяжкою прееклампсією;

  4. розробити алгоритм застосування ларингеальної маски для подолання проблеми складної і неможливої інтубації трахеї під час кесаревого розтину у роділей із тяжкою прееклампсією;

  5. розробити технології профілактики артеріальної гіпотензії та адекватного антиноцицептивного захисту для підвищення ефективності регіонарної анестезії кесаревого розтину у роділей із тяжкою прееклампсією;

  6. вивчити особливості перебігу поліорганної недостатності і вплив екстракорпорального керування вмістом і розподілом рідини в організмі на зміни вентиляційного, респіраторного, циркуляторного статусів, параметри кисневого балансу та кінцеві клінічні наслідки у породілей з еклампсією;

  7. обгрунтувати доцільність застосування екстракорпорального керування вмістом і розподілом рідини в організмі в залежності від превалюючих клінічних проявів синдрому поліорганної недостатності в породілей із еклампсією і визначити межі "терапевтичного вікна" для ефективного застосування органопротезуючої терапії породілей із еклампсією;

  8. розробити комплекс організаційних та лікувальних заходів для підвищення безпечності міжлікарняного транспортування породілей із тяжкою прееклампсією – еклампсією.

Об`єкт дослідження:роділі та породілі з тяжкою прееклампсією та еклампсією.

Предмет дослідження:анестезія та інтенсивна терапія, спрямовані на попередження, зупинку прогресування та усунення поліорганної недостатності.

Методи дослідження:комплекс біофізичних, біохімічних та клініко-епідеміологічних методів, спрямованих на дослідження гемодинаміки, транспорту кисню і його споживання, розподілу рідини у організмі та впливу комплексної програми анестезіологічного забезпечення і органопротезуючої інтенсивної терапії на клінічні наслідки тяжкої прееклампсії-еклампсії.


 
 

Цікаве

Загрузка...