WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогностичні критерії ризику рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку (автореферат) - Реферат

Прогностичні критерії ризику рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку (автореферат) - Реферат

Проведена оцінка діагностичної та прогностичної цінності результатів комплексного обстеження дітей раннього віку з БОС дала підстави вважати, що жоден з них не можна самостійно вірогідно використовувати для формування індивідуального прогнозу. Багатофакторний аналіз усього масиву результатів обстеження дітей у процесі спостереження дозволив не тільки представити фактори ризику рецидивування БОС в їх взаємодії, але й виділити найбільш значущі для створення „образу" цих хворих. Це, в свою чергу, дозволило створити констеляційну таблицю, котра може використовуватися для визначення індивідуального прогнозу (інформаційний лист МОЗ України №95-2001 від 26.06.2001 р.). Як показав клінічний досвід використання даної прогностичної таблиці в пульмонологічному відділені ОДКЛ в м. Чернівці, вона дає можливість лікареві доволі успішно виділяти серед хворих раннього віку з БОС на тлі ГРЗ тих, у кого в подальшому можливі повторні випадки бронхообструктивного синдрому.

Таким чином, проведені дослідження в популяції хворих раннього віку, котрі знаходилися на стаціонарному лікуванні з приводу БОС на тлі ГРЗ, дозволили виділити групи дітей із різними варіантами прогнозу. Відмічено, що після проведеного лікування в подальшому в кожної другої дитини спостерігалися повторні епізоди БОС, наступний перебіг яких характеризувався як транзиторний або персистуючий. Виявлено певні особливості результатів комплексного обстеження цих груп хворих та визначено їх діагностичну та прогностичну цінність. Виходячи з цього, показано, що індивідуальне прогнозування в цих пацієнтів можливе тільки з позицій комплексної оцінки факторів ризику в їх взаємодії.

Висновки

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення актуального завдання практичної педіатрії по виявленню факторів ризику рецидивування бронхообструктивного синдрому в дітей раннього віку з метою удосконалення індивідуального прогнозування перебігу захворювання та оптимізації терапевтичних та профілактичних комплексів.

 1. Виникнення бронхообструктивного синдрому при гострих респіраторних захворюваннях у 388 дітей раннього віку (55,4%) має епізодичний характер та не спостерігається в подальшому. У 111 пацієнтів (15,9%) він набуває транзиторного характеру, припиняючись у дошкільному віці. У 138 хворих (19,7%), реалізуючись у бронхіальну астму, рецидивні напади бронхіальної обструкції персистують до 15 років, а в 63 осіб (9%) вони переходять у більш старший вік та дорослий період життя.

 2. До факторів ризику персистуючого перебігу бронхообструктивного синдрому в дітей раннього віку відносяться виникнення бронхіальної обструкції після дворічного віку (співвідношення шансів – 14,0), помешкання в умовах міста (співвідношення шансів – 4,3), частота попередніх епізодів бронхообструктивного синдрому  чотирьох (співвідношення шансів – 3,1), позитивний ефект від бронхорозширюючих медикаментів (співвідношення шансів – 2,1), різко виражена шкірна гіперчутливість до основних груп небактеріальних алергенів (співвідношення шансів – 4,7-6,8) і стійка еозинофілія крові (співвідношення шансів – 1,8).

 3. Після комплексного лікування в ранньому дитячому віці повторні випадки бронхообструктивного синдрому характеризувалися наступними факторами ризику, вираженими як співвідношення шансів: виникнення перших епізодів після першого року життя (2,6), сезонність (8,6) та частота попередніх випадків більше трьох (4,0), переважання ознак обструкції бронхів над інфекційно-запальним синдромом при фізикальному обстеженні (1,4-1,6), позитивний сімейний та індивідуальний алергологічний анамнез (2,7-8,6), а також різко позитивна шкірна гіперчутливість до харчових (3,3) і побутових алергенів (2,7).

 4. Показники використаного комплексного обстеження хворих раннього віку з синдромом обструкції бронхів володіють достатньою специфічністю (62-99%) та позитивною передбачуваною цінністю (65-90%) для виявлення епізодичного, транзиторного і персистуючого перебігу БОС. Через їх недостатню чутливість (50-71%) та низьку негативну передбачувальну цінність (49-68%), з метою індивідуального прогнозування перебігу бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку та обирання оптимального комплексу лікувально-профілактичних заходів необхідно оцінювати виявлені фактори ризику у їх взаємодії, використовуючи методи математичного моделювання, що дозволяє вірогідно передбачити подальший перебіг захворювання.

 5. У хворих з епізодичним характером бронхообструктивного синдрому обгрунтованим є застосування симптоматичної терапії з відповідною корекцією способу життя та умов побуту. Лікування пацієнтів із транзиторним перебігом повторних епізодів бронхіальної обструкції повинно носити симптоматичний характер із нетривалою контролюючою протизапальною терапією. У дітей із персистуючим характером бронхообструктивного синдрому протирецидивна протизапальна терапія має бути тривалою, з обов'язковою елімінацією причинно-значимих алергенів та тригерних факторів загострень.

Практичні рекомендації

1. Для виявлення серед хворих раннього віку із бронхообструктивним синдромом при ГРЗ дітей, у яких після комплексного лікування можливі повторні епізоди даного синдрому, а також пацієнтів із персистуючим характером його перебігу, рекомендується використовувати констеляційну прогностичну таблицю (інформаційний лист МОЗ України №95-2001 від 26.06.2001 р.). Робота з таблицею полягає в послідовному додаванні діагностичних коефіцієнтів, і при досягненні порогу (+) 13 балів приймається рішення щодо наявної вірогідності рецидивів синдрому бронхіальної обструкції або його персистуючого перебігу, а при досягненні діагностичного порогу (-) 13 балів – рішення про відсутність вірогідності повторних епізодів бронхообструктивного синдрому або транзиторний характер його перебігу.

2. У випадках недосягнення діагностичного порогу при додаванні діагностичних коефіцієнтів за прогностичною таблицею доцільно використати додаткові лабораторні методи, котрі підтверджуватимуть наявність ризику рецидивів бронхообструктивного синдрому. До таких методів відноситься оцінка показників киснезалежного метаболізму еозинофільних лейкоцитів крові за даними НСТ-тесту (деклараційні патенти України на винахід АС №44628 А від 15.02.2002 року, бюл. №2 та АС №48416 А від 15.08.2002 року, бюл. №8).

3. Дітям, у яких у подальшому ризик повторних випадків бронхообструктивного синдрому відсутній, рекомендується застосування виключно симптоматичної терапії; жорсткі обмежувальні заходи по корекції умов побуту та способу життя та раннє призначення таким хворим протизапальних препаратів є недоцільними. У пацієнтів, у котрих вірогідність виникнення повторних епізодів БОС обмежується досягненням дошкільного віку, лікування нападів бронхіальної обструкції повинно носити симптоматичний характер; проведення тривалої протирецидивної терапії та суворих заборонних заходів, як у відношенні способу життя, так і „стратегії оздоровлення навколишнього середовища", представляється в них невиправданим. Хворим, у яких визначається ризик рецидивування БОС як в дитячому, так і дорослому періодах життя, рекомендується довготривала контролююча протизапальна терапія; проспективні профілактичні рекомендації таким пацієнтам повинні включати поради стосовно обирання майбутньої професії.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Комплексна оцінка ризику виникнення рецидивів бронхіальної астми у дітей раннього віку // Львівський медичний часопис. – 2002. – Т. 8, №3. – С. 25-28.

  2. Прогностичні критерії ризику рецидивів бронхіальної астми в дітей раннього віку // Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т. 8, №2. – С. 152-155.

  3. Значення імунологічного дисбалансу у дітей раннього віку, хворих на бронхіальну астму, при оцінці ризику рецидивів захворювання // Сучасна педіатрія. – 2005. – Т. 1, №6. – С. 35-37.

  4. Пат. 7 А61В10/00 „Спосіб прогнозування рецидивів бронхіальної астми у дітей раннього віку". – № 48416 А; Заявка № 2001074595 від 03.07.01; Опубл. 15.08.02.; Бюл. №8. – 5 с.

  5. Пат. 7 A61B5/08 „Спосіб виявлення атопічної форми бронхіальної астми у дітей раннього віку". –№ 44628 А; Заявка № 2001064213 від 18.06.01; Опубл. 15.02.02.; Бюл. №2. – 6 с. (Спiвавт.: Богуцька Н.К., Кравченко О.В.). Автором зiбрано та оформлено клiнiчний матерiал.

  6. The prognostic risk criteria of the bronchial asthma attacks in young children // Abstract book 12th European Students' Conference for medical students and young doctors (Berlin (Germany), 21st-25th November 2001 year). – Berlin: "Charitế", 2001. – Р.229.

  7. Результати багаторічного катамнестичного спостереження за пацієнтами з бронхіальною обструкцією в ранньому віці // Матеріали 11-го з'їзду педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі" (Київ, 1-4 березня 2005 р.). – Нiжин: ТОВ „ Видавництво „Аспект-Полiграф", 2004. – С. 218-219.

  8. Прогнозування ризику виникнення рецидивів бронхіальної астми у дітей раннього віку // Матеріали конгресу педіатрів України "Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі" (Київ, 7-9 жовтня 2003 р.). – Нiжин: ТОВ „ Видавництво „Аспект-Полiграф", 2003. – С. 132-133. (Спiвавт.: Волосовець О.П.). Автор забезпечувала пiдбiр та обробку клiнiчного матерiалу, провела статистичну обробку отриманих результатiв, пiдготувала роботу до друку.

  9. Оцінка факторів ризику рецидивів бронхіальної астми у дітей раннього віку // Матеріали наукових праць І-го з'їзду алергологів України (Київ, 3-5 квiтня 2002 р.). – К.: ТОВ „Велес", 2002. – С. 17-18.

  10. Еволюція та наслідки бронхіальної астми, що розпочалась у ранньому дитинстві, за даними вісімнадцятирічного спостереження // Тези доповідей Х-го конгресу СФУЛТ (Чернівці, 26-28 серпня 2004 р.). – К.: ЗАТ „Київська книжкова фабрика", 2004. – С. 175-176.

  11. Особливості ведення в стаціонарі дітей раннього віку з першими епізодами бронхообструктивного синдрому // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю "Актуальні проблеми ведення тяжкохворих дітей у стаціонарі" (Чернівці, 21-22 квiтня 2005 р.). – Чернівці, СПД Лiвак Д.М., 2005. – С. 8-9.


 
 

Цікаве

Загрузка...