WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогностичні критерії ризику рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку (автореферат) - Реферат

Прогностичні критерії ризику рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Нацiональний медичний унiверситет

iменiО.О. Богомольця

БЕЗРУКОВА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

УДК: 616.248-053.2-03665-07

Прогностичні критерії ризику рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку

14.01.10 – педіатрія

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Волосовець Олександр Петрович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №2 з курсом медичної генетики та неонатології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Андрущук Аліса Опанасiвна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри педіатрії №1.

доктор медичних наук, професор Ласиця Ольга Iларiонiвна, Київська медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №1.

Провідна установа:

Iнститут педіатрії, акушерства та гiнекології АМН України, м. Київ

Захист вiдбудеться "_16_" ______березня_________ 2006 р. о _16.00_ год. на засiданні спецiалiзованої вченої ради Д.26.003.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спецiальнiстю "Педiатрiя" при Національному медичному університетi ім. О.О. Богомольця МОЗ України (01004, м.Київ, вул. Терещенкiвська 23-25/10)

З дисертацією можна ознайомитись у бiблiотецi Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України (01057, м.Київ, вул. Зоологiчна, 3).

Автореферат розiсланий "__13__" ___лютого___ 2006 року.

Вчений секретар

спецiалiзованої вченої ради Д.26.003.04

доктор медичних наук, професор А.Я. Кузьменко

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Як в Україні, так і у світі, бронхіальна астма є однією з актуальних проблем сучасної клінічної педіатрії, а значне зростання захворюваності, інвалідизація та можливість летальних наслідків підкреслюють важливість цієї хвороби як у медичному, так і соціальному аспекті (Ласиця О.І., Охотнікова О.М., 2004; Волосовець О.П., Прохорова М.П., 2003).

Проведені впродовж останніх десятиліть рандомізовані клінічні дослідження не лише підтвердили вже загальновизнану тезу, що бронхіальна астма (БА) в дітей є значною та важливою медико-соціальною проблемою, але й висунули припущення відносно того, що вирішення питань по її лікуванню та профілактиці багато в чому залежить від можливостей виявлення та прогнозування цього захворювання вже в ранньому дитинстві (Martinez F.D., 2003; Robertson C.F., 2002).

Дослідження останніх років показали, що під маскою бронхообструктивного синдрому (БОС) у дитячому віці можуть перебігати не тільки епізодичні випадки, зумовлені минущими особливостями дихальних шляхів, але й власне бронхіальна астма (Огородова Л.М., Петровская Ю.А., Петровский Ф.И., 2003; Landau L.I., 2002) Згідно цих спостережень, уже в ранньому віці можна виділити декілька фенотипів даного захворювання, котрі проявляються транзиторним або персистуючим характером перебігу (Rusconi F., Galassi C., Corbo G.M. et al, 1999; Stein R.T., Martinez F.D., 2004).

Виявлення цих фенотипів або ж констеляції особливостей хворих на бронхіальну астму, що є надзвичайно важливим з практичної точки зору, мабуть, найбільш перспективне з позиції концепції системного впливу факторів ризику (Быкова Е., Котлуков В., 2003; Senent M.C., 2000).

В той же час проблема індивідуального прогнозування синдрому бронхіальної обструкції в дітей раннього віку з урахуванням взаємодії факторів ризику залишається невирішеною, особливо при популяційних дослідженнях. Виявлення таких факторів ризику рецидивів бронхіальної астми в дітей раннього віку з бронхообструктивним синдромом при гострих респіраторних захворюваннях слід вважати актуальним і перспективним як з позиції практичної, так і наукової педіатрії. Це дозволить не лише виділяти групу дітей високого ризику персистуючого перебігу бронхіальної астми, котрі потребують активного тривалого профілактичного лікування, але й поглибити наші знання стосовно цього багатоликого та небезпечного захворювання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи (НДР) кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету (БДМУ) на тему: "Особливості бронхіальної астми в дітей раннього віку" (реєстраційний номер 01.02. V 004229) та НДР кафедри педіатрії №2 з курсом медичної генетики та неонатології Національного медичного університету (НМУ) ім. О.О. Богомольця на тему: "Стан кардіореспіраторної системи у дітей з алергічними захворюваннями" (реєстраційний номер 100U003114 100).

Мета роботи - розробити прогностичні критерії бронхообструктивного синдрому при гострих респіраторних захворюваннях у дітей молодшого віку на підставі тривалого катамнестичного спостереження для вдосконалення лікувально-профілактичних заходів у цих хворих.

Завдання дослідження.

  1. На підставі лонгітудінального спостереження за дітьми, які в ранньому віці лікувалися в стаціонарі з приводу ГРЗ із бронхообструктивним синдромом, виділити варіанти перебігу даного синдрому в залежності від терміну його припинення.

  2. Для виявлення відмінних клініко-лабораторних особливостей когорти дітей, у яких після вихідного лікування в стаціонарі в подальшому спостерігалися повторні випадки БОС, а також тих, у кого даний синдром у катамнезі не спостерігався, провести порівняльний аналіз результатів катамнестичного обстеження в цих клінічних групах.

  3. Провести порівняльний аналіз результатів клініко-лабораторного обстеження дітей із персистуючим і транзиторним характером перебігу бронхообструктивного синдрому в катамнезі.

  4. Визначити діагностичну цінність та показники ризику результатів комплексного обстеження хворих під час вихідної госпіталізації для встановлення прогнозу перебігу БОС та вдосконалення терапевтичних та профілактичних комплексів у цих хворих.

  5. Створити математичну модель різних варіантів перебігу бронхообструктивного синдрому після вихідного стаціонарного лікування в ранньому віці для комплексного формування індивідуальних програм лікувально-профілактичних заходів у дітей раннього віку з БОС при гострих респіраторних захворюваннях.

Об'єкт дослідження: Діти, які в ранньому віці лікувалися в стаціонарі з приводу ГРЗ із бронхообструктивним синдромом, та хворі на бронхіальну астму.

Предмет дослідження: Прогностичні критерії ризику рецидивів бронхіальної астми та повторних епізодів бронхообструктивного синдрому в дітей раннього віку.

Методи дослідження: загальноклінічні, імунологічні, цитохімічні, алергологічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведене популяційне лонгітудінальне спостереження за дітьми, які в ранньому віці лікувалися в стаціонарі з приводу ГРЗ із бронхообструктивним синдромом.

Уперше доведено, що існують відмінності фенотипів хворих різного віку з БОС на тлі гострого респіраторного захворювання, котрі сприяють персистуючому або транзиторному перебігу цього синдрому в подальшому.

Відмічено, що в хворих на ГРЗ із бронхообструктивним синдромом визначаються характерні особливості показників киснезалежного метаболізму еозинофільних гранулоцитів периферійної крові за даними тесту з нітросинім тетразолієм (НСТ-тест), які можна використати для виявлення дітей з високим ризиком рецидивів даного синдрому (деклараційний патент України на винахід АС №48416 А від 15.08.2002 року, бюл. №8), та наявності в них атопічної реактивності організму (деклараційний патент України на винахід АС №44628 А від 15.02.2002 року, бюл. №2).

Уперше визначена діагностична цінність результатів комплексного обстеження дітей, які в ранньому віці лікувалися в стаціонарі з приводу ГРЗ із БОС для оцінки ризику рецидивів його в подальшому.

Уперше виділена констеляція показників комплексного обстеження дітей раннього віку, характерна для транзиторного і персистуючого перебігу БОС у наступні роки.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі лонгітудінального популяційного спостереження за дітьми, котрі в ранньому віці лікувалися в стаціонарі з приводу ГРЗ із синдромом бронхіальної обструкції, запропоновано при формуванні груп диспансерного нагляду виділяти пацієнтів із транзиторним та персистуючим перебігом БОС.

Для виявлення вже в ранньому віці серед хворих із БОС дітей із транзиторним і персистуючим перебігом даного синдрому в подальшому, запропоновані діагностичні критерії, що володіють достатньою специфічністю та позитивною передбачуваною цінністю.

На підставі визначених особливостей результатів НСТ-тесту еозинофільних лейкоцитів крові запропонований високоінформативний гістохімічний критерій для виявлення дітей із високим ризиком рецидивування БОС та хворих із атопічною реактивністю організму.

На підставі комплексного обстеження дітей раннього віку з БОС на тлі ГРЗ запропонована констеляційна таблиця, котра доволі точно визначає індивідуальний прогноз даного синдрому в подальшому. Ці прогностичні критерії бронхіальної астми в дітей внесені до Державного реєстру галузевих нововведень (№62/16/02) і впроваджені в практику охорони здоров'я в одинадцяти областях України у вигляді інформаційного листа МОЗ України "Прогностичні критерії бронхіальної астми у дітей раннього віку" № 95-2001 від 26.06.2001.


 
 

Цікаве

Загрузка...