WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів (автореферат) - Реферат

Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів (автореферат) - Реферат

Виділено недоліки сучасної підготовки національних кадрів управління, наявність яких наголошує на необхідності оптимізації вищої управлінської освіти в другому напрямі – підвищення якості професійної підготовки управлінців у рамках національної системи освіти. Розвивається думка про те, що суперечність між виділеними напрямами вдосконалення системи вищої управлінської освіти в Україні і постає джерелом розвитку цієї системи на даному етапі.

Обґрунтовано погляд, що корисними у справі неспішного реформування освітньої системи України можуть бути поступові самоорганізаційні зміни в рамках її частин, які б ініціювалися окремими ВНЗ чи навіть факультетами у відповідності до кредитно-модульної системи, до збільшення частки гуманітарних дисциплін (доведення її до загальноєвропейського рівня) тощо. Запропоновані два напрями оптимізації підготовки національних кадрів управління детально розкрито у вигляді конкретних прикладних заходів.

У "Висновках" формулюються підсумки дослідження, формуються практичні рекомендації.

У рамках філософського аналізу напрямів і шляхів входження національної системи професійної підготовки майбутніх менеджерів у дискурс Болонського процесу було досліджено базовий феномен, на якому побудована дана концепція, - дворівневої соціалізації особистості, що на сучасному етапі розвитку науки і філософії характеризується зрушенням акцентів у його розумінні з типового на унікальне, з формування особистості дією зовнішніх впливів – на переважно вільний її саморозвиток, з розумінням двобічності процесу соціалізації, в якому і особистість, і суспільство постають активними суб'єктами.

З позицій синергетичного підходу сформоване трансдисциплінарне бачення особистісної соціалізації, що вирішує проблему співвідношення колективізму та індивідуалізму. Для того, щоб можливою була соціалізація та взаємодія індивідів на рівні соціуму, необхідно, щоб виконувалися принаймні три основні умови: 1) наявність спільного між елементами соціуму, 2) наявність відмінного та 3) домірне співвідношення між характеристиками відкритості та замкнутості соціуму.

Аналізуючи соціалізацію особистості майбутнього менеджера в Україні, продемонстровано подвійність цього процесу: з одного боку, загальноцивілізаційний процес соціалізації (засобами культури), тобто адаптаційний, а з іншого – професійна соціалізація (засвоєння професійних навичок засобами освіти). Відповідно формується суперечність між цими складовими соціалізації особистості менеджера, яка може бути ефективно вирішена за допомогою реалізації положень Болонської декларації.

Складова процесу соціалізації, що має загальноцивілізаційне спрямування, забезпечується засобами культури і на сучасному етапі розвитку різних сфер суспільного життя культуру правомірно вважати механізмом громадянського укорінення особистості в полікультурний простір Об'єднаної Європи.

Професійна складова підготовки майбутнього менеджера полягає у формуванні організаційної поведінки і задовольняється шляхом впровадження особистісно-орієнтованої парадигми освіти. Основними соціально-педагогічними механізмами соціалізації студентської молоді виступають: цілісний освітній процес ВНЗ як інтеграція змістовних і процесуальних компонентів освітнього середовища, навчальної та позанавчальної діяльності студентів, діалогове спілкування в процесі взаємодії з різноманітними агентами соціалізації, процеси особистісного самовизначення і самовиховання, організаційна психологія та організаційна культура. Моделювання і реалізація вказаних механізмів на основі особистісно-орієнтованого підходу є практичним втіленням нової гуманістичної освітньої парадигми.

Демонструючи, що сучасна національна система вищої освіти неминуче розвивається в напрямі зближення із загальноєвропейськими стандартами, виділено специфічні риси, які характеризують формування конкурентноздатного менеджера в системі вищої освіти України. Це: слідування особистісно-орієнтованому підходу, що ґрунтується на принципах створення атмосфери поваги між учасниками навчально-виховного процесу, проблемності навчання і критичності мислення студентів, використання досвіду й знань тих, хто навчається, формування практичного, творчо орієнтованого мислення, врахування рівня готовності до сприйняття нової інформації, до активності, ініціативності та самостійності, забезпечення співробітництва і діалогу викладачів і студентів.

Сформовано специфічні принципи підготовки майбутніх менеджерів у вітчизняній системі вищої освіти: 1) орієнтація підготовки керівників на загальні закономірності розвитку національної системи освіти; 2) психологічне обґрунтування системи освіти майбутніх менеджерів; 3) орієнтація професійної підготовки управлінських кадрів на індивідуальні особливості спеціаліста; 4) зосередження уваги системи освіти і самого майбутнього управлінця на розвитку особистості; 5) безперервність освіти; 6) проектування, планування та моделювання управлінського розвитку та управлінського шляху в системі управління; 7) забезпечення зворотного зв'язку; 8) максимальне наближення навчання до реальної практики за допомогою ділових ігор, створення ділових ситуацій тощо; 9) цілісність формування особистості; 10) урахування в освітньому процесі елементів професійної деформації; 11) створення ситуацій ризику та конфліктів для формування практичних навичок із їх розв'язання; 12) індивідуалізація навчання та підготовки управлінських кадрів; 13) охоплення системою підготовки майбутніх управлінців керівників усіх рівнів, у тому числі й вищої ланки; 14) спеціальна психологічна підготовка викладачів; 15) діалогова узгодженість дій викладачів і студентів.

Виділено два основні напрями оптимізації професійної підготовки національних кадрів управління: підвищення якості професійної підготовки майбутніх управлінців у рамках національної системи освіти та збагачення змісту управлінської освіти в контексті інтеграції в загальноєвропейську освітню систему. У рамках кожного з цих напрямів виокремлено конкретні шляхи чи заходи з їх реалізації.

У роботі підкреслено, що ефективна реалізація окреслених заходів у комплексі повинна бути підпорядкованою такому принципу: внутрішньонаціональна оптимізація професійної підготовки менеджерів наразі повинна відбуватися швидко, а оптимізація цієї системи в напрямі євроінтеграції – повільно й поступово.

Основні положення дисертаційного дослідженнявикладено у таких публікаціях автора:
 1. Бірюкова Т.Ф. Аналіз підходів до визначення соціалізації // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – Запоріжжя, 2003. – Випуск 30. – С.192-200.

 2. Бірюкова Т.Ф. Механізми соціалізації майбутнього менеджера в системі особистісно-орієнтованої освіти // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Випуск 41. – С.36-44.

 3. Бірюкова Т.Ф. Самоорганізаційний підхід як методологічна основа дослідження соціалізації студентської молоді // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Випуск 50. - С.92-102.

 4. Бірюкова Т.Ф. Специфіка формування конкурентноздатного менеджера у національній системі вищої освіти // Практична філософія. – 2005. - № 3 (17). – С.114-120.

 5. Бірюкова Т.Ф. Вища освіта майбутніх управлінців: шляхи вдосконалення // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск 5 (18). - С. 22-32.

 6. Бірюкова Т.Ф. Методологічні засади діагностики професійних властивостей менеджера // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. –– Київ–Запоріжжя–Одеса, 2002. - Випуск 15-16. – С.13-18.

 7. Бірюкова Т.Ф. Проблема збереження індивідуальності особистості в процесі її соціалізації // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – №1 (23). – 191-194.

 8. Бирюкова Т.Ф. Социологические исследования как фактор оптимизации непрерывного образования // Професійне становлення педагогічних працівників: Збірник наукових праць / Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції 25-26 листопада 2000 р. – Запоріжжя: Запорізький обласний інститут вдосконалення учителів, 2000. - С.110-117.

 9. Бірюкова Т.Ф. Культура як механізм громадянського укорінення особистості в полікультурний соціум Об'єднаної Європи // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції "Другі Харківські студентські філософські читання". – Харків: Екограф, 2005. – С.108-110.

 10. Бірюкова Т.Ф. Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів у системі вищої освіти // Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2005 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В.Новіков, І.І.Федорова. – К.: ІВЦ "Видавництво "Екмо", 2005. – С.92-93.

 11. Бірюкова Т.Ф. Проблема пріоритетів соціокультурних цінностей в системі підготовки спеціаліста з вищою освітою // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Методологія соціального пізнання: здобутки і проблеми" (25 травня 2005 р., м. Запоріжжя, 2005). – Запоріжжя-Київ, 2005. – С.134-136.


 
 

Цікаве

Загрузка...