WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів (автореферат) - Реферат

Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів (автореферат) - Реферат

Мета дослідження полягає в системному аналізі напрямів і шляхів входження національної системи підготовки майбутніх менеджерів у дискурс Болонського процесу.

Реалізації поставленої мети підпорядковане виконання таких завдань:

 • здійснити ретроспективний аналіз підходів до соціалізації особистості;

 • розкрити сутність і зміст соціалізації особистості менеджера;

 • обґрунтувати методологічні засади дослідження соціалізації особистості;

 • розглянути вимоги сучасного ринку праці до професійної підготовки менеджерів;

 • дослідити феномен культури як механізм укорінення особистості в полікультурний соціум Об'єднаної Європи;

 • довести відповідність механізмів особистісно-орієнтованої парадигми освіти принципам професійної соціалізації особистості майбутнього менеджера;

 • виявити специфіку формування конкурентноздатного менеджера в національній системі вищої освіти України;

 • визначити напрями та шляхи оптимізації підготовки національних кадрів управління.

Об'єктом дослідження є загальноєвропейський простір вищої освіти. Предмет дослідження – соціалізація і фахова підготовка майбутнього менеджера у вимірі принципів Болонської декларації.

Теоретико-методологічною базою дослідження є принципи синергетичного підходу, який збагачує принципи діалектичного і системного підходів і застосування яких дозволяє зняти обмеженість однобічного осмислення соціалізації студентської молоді як лінійного процесу. Основою такого підходу стали розробки в галузі соціальної синергетики, зокрема, праці Л.Бевзенко, В.Беха, В.Бранського, В.Василькової, Л.Горбунової, І.Добронравової, О.Князєвої, С.Курдюмова, В.Лутая, Г.Нестеренко, М.Ожевана, А.Самарського та ін.

Враховані також принципи діяльнісного, конкретно-історичного, порівняльного підходів, діалектичні принципи універсального зв'язку та розвитку. Використовуються також методи історико-філософського, багатофакторного і структурно-функціонального аналізу, методи аналізу та синтезу, актуалізації та декомпозиції, моделювання та прогнозу.

У дослідженні аргументуються положення, які мають наукову новизну і виносяться на захист:

- створено цілісну концепцію модернізації підготовки менеджерів у національній системі вищої професійної освіти, сутність якої полягає у необхідності забезпечити її адекватну реакцію на безпосередні вимоги Болонського процесу, що відбуваються у сфері освіти, і кардинальне оновлення загальнокультурологічного контексту спілкування фахівців та їх професійну діяльність в умовах інтеграції вітчизняного і європейського ринків праці;

- зміст концепції розкривається як інтеграція двох потужних підсистем дії навчально-виховного призначення, що зберігають і примножують національні здобутки в освіті, а саме: адаптаційної і професійної соціалізації, з одного боку, а з іншого - оптимізації професійної підготовки національних кадрів управління, що має розгортатись за такими напрямами: а) підвищення якості професійної підготовки майбутніх управлінців у рамках національної системи освіти; б) збагачення доробками сучасної науки змісту управлінської освіти в контексті інтеграції її в загальноєвропейський освітній простір;

 • поглиблено погляд про те, що сучасний етап розвитку науки та філософії характеризується зміщенням акцентів у розумінні соціалізації особистості з типового на унікальне, з формування особистості дією зовнішніх впливів – на переважно вільний її саморозвиток, з розумінням двобічності процесу соціалізації, в якому і особистість, і суспільство постають активними і вільнодіючими суб'єктами загальноєвропейського соціального поля;

 • уперше до осмислення явища соціалізації широко застосовано синергетичний підхід, який дає можливість сформувати трансдисциплінарне бачення особистісної соціалізації, вирішуючи по-новому проблему мотивації формування сутнісних сил та співвідношення колективізму та індивідуалізму, що обумовлює визнання в цьому процесі, як мінімум, трьох основних умов: 1) наявність спільного між елементами соціуму, 2) наявність відмінного та 3) гармонійне співвідношення між характеристиками відкритості та замкнутості соціуму;

 • виділено два види соціалізації, один із яких - адаптаційна соціалізація - має загальноцивілізаційне спрямування і задовольняється засобами культури, а інший – професійна соціалізація – забезпечується засобами освіти. Адаптаційна складова соціалізації реалізується шляхом засвоєння норм і цінностей полікультурного соціуму, що притаманний Європейському Союзу, а професійна складова управлінської підготовки майбутнього менеджера полягає у формуванні організаційної культури і поведінки, що задовольняється шляхом впровадження особистісно-орієнтованої освіти;

 • обґрунтовано положення, що реалізація принципів Болонської декларації є шляхом ефективного розв'язання суперечності між українською національною освітньою системою підготовки майбутніх менеджерів (тобто професійною соціалізацією) та загальноєвропейською культурою (тобто процесом соціалізації, який має загальноцивілізаційне спрямування );

 • запропоновано авторську класифікацію вимог до професійної підготовки сучасних менеджерів із виділенням двох, за джерелом походження, складових: професійні й особистісні вимоги. Професійна складова включає спеціальну та управлінську компетентність і постає як здатність і готовність до обґрунтованого вибору способів діяльності із досягнення поставленої мети, а також до відповідальності за прийняте рішення. Особистісна складова вимог сучасного ринку праці до професійної підготовки менеджера виступає основою компетентності менеджера і включає інтелектуальні, психологічні і соціальні якості особистості керівника;

 • показано, що сьогодні основними соціально-педагогічними механізмами соціалізації студентської молоді є: цілісний освітній процес ВНЗ як інтеграція змістовних і процесуальних компонентів особистісно-орієнтованого інформаційно-розвиваючого освітнього середовища, навчальної і позанавчальної діяльності студентів, діалогове спілкування в процесі взаємодії з різноманітними агентами соціалізації, процеси особистісного самовизначення й самовиховання, організаційна психологія та організаційна культура.

Теоретичне значення дослідження полягає у створенні теоретико-методологічної основи для розробок різних аспектів проблеми дворівневої соціалізації особистості, для подальшого дослідження процесів взаєморозвитку окремої особистості та суспільства в контексті глобалізації світового ринку.

Практичне значення одержаних результатівполягає увикористанні висновків дослідження при розробці програм реформування національної системи вищої освіти взагалі та підготовки майбутніх менеджерів зокрема. Результати проведеного аналізу соціалізації особистості в умовах переходу до ринкових відносин можуть знайти застосування в ході навчального процесу під час викладання відповідних тем із історії філософії, соціальної філософії, філософії освіти, культурології, соціології, соціальної психології та педагогіки у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах країни.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення та висновки, практичні результати дисертаційного дослідження доповідалися і обговорювалися на засіданнях кафедр соціології і філософії Запорізького національного університету та засіданні відділу соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської молоді Інституту вищої освіти АПН України, на низці науково-практичних конференцій, а саме: Міжрегіональній науково-практичній конференції "Професійне становлення педагогічних працівників" (Запоріжжя, 2000); Всеукраїнській студентській науковій конференції "Другі Харківські студентські філософські читання" (Харків, 2005); VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття" (Київ, 2005); Всеукраїнській науково-теоретичній конференції "Методологія соціального пізнання: здобутки і проблеми" (Запоріжжя, 2005); науково-практичній конференції "Педагогічна освіта України: національні традиції та європейські інновації" (Київ, 2005).


 
 

Цікаве

Загрузка...