WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку (автореферат) - Реферат

Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку (автореферат) - Реферат

Отримані патенти на винаходи (2 в співавторстві):

  1. Пат.46559А Україна. Спосіб нормоволемічної гемодилюції / Л.В.Усенко, С.В. Болтянський; Заявл. 14.08.2001; Опубл.15.05.2002; Бюл.№ 5. (Автором особисто розроблена технологія використання гострої нормоволемічної гемодилюції із застосуванням перфторану у хворих похилого віку при абдомінальних оперативних втручаннях).

  2. Пат.57683А Україна. Спосіб оцінки адекватності мікроциркуляції крові / Л.В.Усенко, С.В. Болтянський; Заявл. 29.11.2002; Опубл.16.06.2003; Бюл. № 6. (Автором особисто запропонована методика визначення напруження кисню у сечі та її вивчення, зв`язок з ефективністю мікроциркуляції крові у тканинах).

АНОТАЦІЯ

Болтянський С.В. Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія. - Дніпропетровська державна медична академія, Дніпропетровськ, 2006.

Дисертація присвячена оцінці початкового стану систем доставки, розподілу і споживання кисню, а також стану когнітивних функцій у хворих похилого віку із захворюваннями органів ШКТ, ефективності різних варіантів периопераційної гемодилюції при забезпеченні органовідтинальних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку і вибору найбільш оптимального з них. Виявлено, що використання ГВГД приводить до ситуативної неадекватності метаболічного патерну DO2-VO2 з розвитком "кисневої заборгованості" в ранньому післяопераційному періоді і не дозволяє повністю відмовитися від застосування для корекції газотранспортної функції препаратів донорської крові. Традиційна ГНГ в даній віковій групі не здатна забезпечити розвиток своєчасної адаптації до гіпоксії за наявності початкової вираженої серцевої недостатності. Встановлено, що ПГНГ з використанням перфторану забезпечує розвиток ранньої, ситуативно пов'язаної з розгортанням процесів репаративної регенерації, стабілізації метаболічного патерну DO2-VO2 з одночасною активізацією процесів, які поліпшують кисневий режим в тканинах і зниженням величини внутрішньолегеневого шунта, призводячи до зменшення кількості периопераційних ускладнень і забезпечуючи повноцінність відновлення когнітивних функцій.

Ключові слова: просунута гостра нормоволемічна гемодилюція, метаболічний патерн, перфторан, когнітивні функції, репаративна регенерація.

АННОТАЦИЯ

Болтянский С.В. Обеспечение бескровных оперативных вмешательств в абдоминальной хирургии у лиц пожилого возраста. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.30 – анестезиология и интенсивная терапия. – Днепропетровская государственная медицинская академия, Днепропетровск, 2006.

Диссертация посвящена оценке исходного состояния систем доставки, распределения и потребления кислорода, а также состояния когнитивных функций у больных пожилого возраста с заболеваниями органов ЖКТ, эффективности различных вариантов периоперационной гемодилюции, в том числе и продвинутой острой нормоволемической гемодилюции с использованием перфторана для обеспечения органоусекающих оперативных вмешательств в абдоминальной хирургии у лиц пожилого возраста с интраоперационной кровопотерей до 20% ОЦК и выбору наиболее оптимального из них.

С этой целью обследовано 75 больных, предварительно разделенных методом случайного выбора в зависимости от метода периоперационной гемодилюции на три группы по 25 человек в каждой. Во всех группах на этапах исследования определялись основные гемодинамические, газотранспортные и метаболические показатели, анализировалось количество периоперационных осложнений и состояние когнитивных функций.

Выявлено, что в данной возрастной группе система гемодинамики функционирует в относительно гиподинамическом состоянии с артериальной гипертензией вследствие гипервазотонии. Основная роль в формировании гемодинамического профиля принадлежит возраст-сопряженному снижению УО до 61,62+2,09 мл вследствие инотропной дисфункции систолического и диастолического происхождения на фоне опережающего роста периферического сопротивления. Адекватность систем доставки, распределения, потребления О2 и выделения СО2 обеспечивается стабильными значениями метаболического паттерна DO2-VO2 вследствие гомеостазобеспечивающих уровней доставки (DO2=473,27+22,76 мл*мин/м2) и потребления кислорода (VO2=151,30+8,12 мл*мин/м2) при низких значениях газового состава смешанной венозной крови при отсутствии аналогичных изменений в артериальной крови и высоких значениях величины внутрилегочного шунта. Данные изменения соматического статуса сопровождаются изменениями когнитивных функций в виде снижения устойчивости внимания с нарушением темпа и стабильности выполнения заданий, уменьшением эффективности логического мышления с диссоциацией последовательности самого процесса мышления, нарушением вербальной памяти с низким объемом первоначально запоминаемой информации и быстрым истощением процессов запоминания.

Сравнительное изучение различных методов периоперационной гемодилюции выявило, что использование ГВГД приводит к ситуационной неадекватности метаболического паттерна DO2-VO2 с развитием "кислородной задолженности" в раннем послеоперационном периоде с ростом содержания лактата в венозной крови на 57,1% (р< 0,05) и соотношения лактат/пируват на 75% (р<0,05). Применение ГВГД не позволяет полностью отказаться от применения препаратов донорской крови. Традиционная ОНГ в данной возрастной группе не способна полностью обеспечить развитие своевременной адаптации к гипоксии при наличии исходной выраженной сердечной недостаточности и сопровождается временной дезинтеграцией процессов, обеспечивающих газовый гомеостаз, с ухудшением метаболического баланса тканей и ростом содержания лактата на 18,4 % (р< 0,05) и соотношения лактат/ пируват на 88,9 %(р< 0,05). Установленно, что при ПОНГ с использованием перфторана развивается ранняя, ситуационно сопряженная с разворачиванием процессов репаративной регенерации, стабилизация метаболического паттерна DO2-VO2 с ростом после операции VO2 на 14,9% (р<0,05), одновременной активизацией процессов, улучшающих кислородный режим в тканях, снижается величина внутрилегочного шунта на 40,3% (р<0,05), что приводит к уменьшению количества периоперационных осложнений и обеспечивает полноценность восстановления когнитивных функций.

Ключевые слова: продвинутая острая нормоволемическая гемодилюция, метаболический паттерн, перфторан, когнитивные функции.

SUMMARY

Boltyansky S.V.The provision of bloodless surgical interventions in abdominal surgery.- Manuscript.

Dissertation to obtain a candidate's degree on speciality 14.01.30 - anesthisiology and intensive therapy.- Dnipropetrovsk State Medical Academy, Dnipropetrovsk, 2006.

Dissertation is devoted to the assessment of initial state of the systems of supply, distribution and consumption of oxygen and cognitive functions state in elderly patients with diseases of gastrointestinal organs, to efficacy of different perioperative hemodilution variants while performing y organ- truncating surgical interventions in abdominal surgery in elderly patients, choice of the most optimal variant. It was revealed that the use of HVHD leads to a situational inadequacy of DO2-VO2 metabolic pattern with the development of "oxygen debts" in early post-operation period and does not allow to fully rule out donor blood preparations for the correction of gas-transporting function. Traditional ANH is not able to provide development of timely adaptation to hypoxia with presence of a marked heart failure. It was determined that advanced acute normovolemic hemodilution (AANH) with perftoran use provides development of an early reparative regeneration, which is situationally associated with progression of the processes, stabilization of DO2-VO2 metabolic pattern with simultaneous activisation of the processes which improve oxygen regimen in the tissues, reduction of intrapulmonary shunt in size. This leads to the drop of perioperation complications number, providing full value of cognitive functions restoration.

Key words: advanced acute normovolemic hemodilution, metabolic pattern, perftoran, cognitive functions, reparative regeneration


 
 

Цікаве

Загрузка...