WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку (автореферат) - Реферат

Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

 1. Системи транспорту і розподілу газів у хворих похилого віку функціонують в режимі економної адаптації при стабільних значеннях метаболічного патерну тканин внаслідок гомеостаззабезпечуючих рівнів доставки і споживання кисню при початкових багаторівневих змінах в основних системах забезпечення газового гомеостазу життєдіяльності, що вимагає у випадках зниження показників червоної крові для запобігання можливості розвитку венозної гіпоксемії екстреного збільшення гемодинамічного компоненту DO2. Початковий стан когнітивних функцій характеризується зниженням стійкості уваги з порушенням темпу і стабільності виконання завдань, зменшенням ефективності логічного мислення з його дисоціацією, порушенням вербальної пам'яті з низьким об'ємом початково запам'ятованої первинно інформації і швидким виснаженням процесів запам'ятовування.

 2. Використання гіперволемічної гемодилюції для забезпечення оперативних втручань у хворих похилого віку супроводжується погіршенням кисневого режиму із зростанням вмісту лактату на 57,1% (р<0,05) і співвідношення лактат/піруват на 75% (р< 0,05) безпосередньо після оперативного втручання внаслідок ситуативної невідповідності метаболічного патерну DO2-VO2 зі зниженням DO2 на 6,4 % (р< 0,05) і VO2 на 7,3% (р< 0,05) при пізньому і неповному включенні компенсаторних реакцій, спрямованих на стабілізацію газового гомеостазу тканин.

 3. Повторне погіршення патерну DO2-VO2 при використанні ГВГД до третьої післяопераційної доби у вигляді зниження DO2 на 11,7%(р< 0,05) і VO2 на 8,1%(р< 0,05) при зменшенні CI на 9,7% (р<0,05) і зростанні Qx на 17,2% (р<0,05) свідчить про вторинне виникнення неспроможності інотропної функції серця і небезпеку використання даної методики при первинно існуючій міокардіальній патології.

 4. Застосування традиційної гіперволемічної гемодилюції для обмеження периопераційної крововтрати в абдомінальній хірургії у хворих літнього віку з позиції безкровної медицини недоцільне, оскільки її використання не дозволяє повністю відмовитися від застосування для корекції газотранспортної функції препаратів донорської крові.

 5. Гостра нормоволемічна гемодилюція для периопераційного забезпечення безкровних оперативних втручань у хворих похилого віку не дозволяє забезпечити ситуативну адекватність метаболічного балансу тканин протягом першої післяопераційної доби і супроводжується зростанням вмісту лактату на 18,4 % (р< 0,05) і співвідношення лактат/ піруват на 88,9 %(р< 0,05).

 6. Наростання маркерів "кисневої заборгованості" безпосередньо після оперативного втручання обумовлене тимчасовою дезінтеграцією патерну DO2-VO2 із зменшенням DO2 на 13,1% (р<0,05) і зростанням VO2 на 19,3% (р<0,05) на тлі збільшення Qs/Qt на 32,1 % (р<0,05) і збільшення avO2 до 5,91+0,64 млО2 за відсутності компенсаторного поліпшення механізмів тканинного газообміну, що обмежує можливість використання даної методики при інотропній неспроможності міокарда у хворих з СН більше II А, ФВ нижче 55% і ФК вище III по NYHA.

 7. Просунута гостра нормоволемічна гемодилюція при абдомінальних оперативних втручаннях у хворих літнього віку забезпечує розвиток ранньої, ситуативно пов'язаної з розгортанням процесів репаративної регенерації, стабілізації метаболічного патерну DO2-VO2 у вигляді досягнення DO2 доопераційного рівня і зростання VO2 на 14,9%(р< 0,05) з одночасною активізацією процесів, які поліпшують кисневий режим в тканинах у вигляді зростання 2,3 ДФГ на 19,8% (р< 0,05) і зрушенням р50 на 6,8% (р< 0,05) за відсутності істотного збільшення навантаження на серцево-судинну систему і зниженні величини внутрішньолегеневого шунта на 40,3%(р< 0,05).

 8. При порівняльній оцінці ефективності різних методів безкровної абдомінальної хірургії у осіб похилого віку найбільш оптимальним виявилось функціонування системи транспорту і розподілу газів в групі хворих, котрим для обмеження крововтрати була використана ПГНГ, завдяки своєчасності і зв'язаності механізмів газового гомеостазування з процесами репаративної регенерації.

 9. Встановлена вища клінічна ефективність ПГНГ, що доведено зниженням кількості периопераційних ускладнень до 8%, при 28% ускладнень в групі з ГВГД і 24% в групі з ГНГ. У групі з ПГНГ були відсутні також ускладнення, пов'язані з локальною нестабільністю коронарного кровообігу і неадекватністю "енергетичного" і "пластичного" забезпечення психічних функцій.

 10. При застосуванні ПГНГ, на відміну від інших способів периопераційної гемодилюції, в післяопераційному періоді відзначається зростання емоційної активності і процесів активної уваги, працездатності ЦНС, збільшення якісних характеристик процесу логічного мислення, що забезпечує повноцінну психоневрологічну і соціальну реабілітацію хворих похилого віку і поліпшення "якості їх життя" в післяопераційному періоді.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Застосування традиційної гіперволемічної гемодилюції (ГВГД) для обмеження інтраопераційної крововтрати в об'ємі до 20% ОЦК в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку недоцільне з позиції безкровної медицини внаслідок неможливості повної відмови від використання препаратів донорської крові і нездатне забезпечити достатню гемодинамічну, газотранспортну і метаболічну безпеку, що приводить до розвитку великої кількості післяопераційних ускладнень.

 2. Стандартна гостра нормоволемічна гемодилюція (ГНГ) може бути використана для обмеження периопераційної крововтрати в абдомінальній хірургії у осіб літнього віку з об'ємом інтраопераційної крововтрати в об'ємі до 20% ОЦК при СН 55% і ФК > III класу по NYHA.

 3. Найбільш ефективним методом обмеження наслідків периопераційної крововтрати в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку, як з позицій безкровної медицини, так і периопераційної гемодинамічної, газотранспортної і метаболічної безпеки і органопротекції є просунута гостра нормоволемічна гемодилюція (ПГНГ).

4.Технологія проведення ПГНГ:

  • перед оперативним втручанням проводиться резервування аутокрові хворого в об'ємі 15% від об'єму циркулюючої крові;одночасно здійснюється 200% заміщення резервованого об'єму колоїдами (стабізол), кристалоїдами (р-н Рінгера), перфтораном у співвідношенні 0,4:0,4:0,2;

  • перфторан застосовується після спонтанного розморожування при кімнатній температурі і оксигенації шляхом барботажу чистим киснем в потоці 3-4 л/хв упродовж 10 хв;

  • інфузія перфторану починається під час передопераційної гемодилюції і продовжується в ході оперативного втручання зі швидкістю до 1,5 мл/хв;

  • на початку інфузії проводиться триразова біологічна проба;

  • заздалегідь резервована аутокров переливається хворому в кінці оперативного втручання після здійснення хірургічного гемостазу.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Болтянский С.В. Влияние перфторана на кислородный статус и когнитивные функции больных пожилого возраста, подвергшихся абдоминальным оперативным вмешательствам с использованием острой нормоволемической гемодилюции // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2003. - № 4. - С. 27-36.

 2. Усенко Л.В., Болтянский С.В. Острая нормоволемическая гемодилюция как способ бескровной медицины в хирургии больных пожилого возраста // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2002. - №2(д). - С. 129. (Автором розроблені підходи до обстеження хворих в післяопераційному періоді, проведена статистична обробка та узагальнення результатів).

 3. Усенко Л.В., Болтянский С.В. Современные альтернативы переливанию донорской крови // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2003. - № 2. - С. 16-25. (Автором особисто запропонована методика просунутої гострої нормоволемічної гемодилюції, проведено обстеження хворих, формування компґютерних баз даних, статистична обробка та узагальнення результатів).

 4. Усенко Л.В., Болтянський С.В. Безкровна хірургия – захоплення чи веління часу? // Медичні перспективи. – 2003. – Т.8, №1. - С. 18-22. (Автором особисто узагальнені літературні дані та результати власних досліджень з порівнянням ефективності методів безкровної хирургії).

 5. Усенко Л.В., Болтянский С.В. Продвинутая острая нормоволемическая гемодилюция с использованием перфторана – одна из гемотрансфузионных aльтернатив // Метод. рекомендации. - Днепропетровск, 2003. – С. 20. (Автором особисто розроблена технологія застосування просунутої гострої нормоволемічної гемодилюції, розроблені показання та протипоказання до її використання у хворих похилого віку).

 6. Усенко Л.В., Болтянский С.В.. Органопротективные свойства острой нормоволемической гемодилюции с использованием перфторана как компонента возмещения пердварительно резервированной аутокрови // Сборник материалов XII Международной конференции. – Пущино, 2003. – C. 181-183. (Автором особисто проведено обстеження когнітивних функцій хворих, формування компґютерних баз даних, статистична обробка та узагальнення результатів).

 7. Усенко Л.В., Болтянский С.В.. Продвинутая острая нормоволемическая гемодилюция с использованием перфторана у больных пожилого возраста при абдоминальных операциях // Сборник материалов XIII Международной конференции. – Пущино, 2004. – C. 60-64. (Автором особисто проведено обстеження хворих, всі знеболювання, формування компґютерних баз даних, статистична обробка та узагальнення результатів).


 
 

Цікаве

Загрузка...