WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку (автореферат) - Реферат

Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку (автореферат) - Реферат

Особистий внесокздобувача. Дисертація є самостійною роботою, в якій автором самостійно проведений патентний і літературний пошук. Спільно з науковим керівником сформульовані цілі і завдання дослідження, обговорені висновки, практичні рекомендації, відпрацьований алгоритм проведення просунутої гострої нормоволемічної гемодилюції з використанням перфторану. Лабораторні показники визначалися на базі лабораторій відділення анестезіології та інтенсивної терапії міської лікарні №7 м. Дніпропетровська і кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії. Вивчення центральної гемодинаміки, "глибокої картини" крові, показників когнітивних функцій проведені автором самостійно. Також самостійно виконаний статистичний аналіз, сформульовані висновки і практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації викладені і обговорені на: XII та ХІІІ міжнародних конференціях з використання перфторвуглецевих сполук в медицині і біології, м. Пущино, 2002 та 2003р.р.; науково-практичній конференціі правління асоціаціі анестезіологів України, м.Ужгород, 2003; засіданнях Дніпропетровського обласного товариства анестезіологів (2004, 2005 р.р.).

Публікації результатів дослідження. За матеріалами даної роботи опубліковано 7 наукових праць, з них 4 в спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК, одна з них самостійна. Видані методичні рекомендації, отримано два деклараційних патенти на винаходи.

Об'єм і структура дисертації. Робота викладена на 168 сторінках машинописного тексту і складається з вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 5 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який включає 186 джерел, з них 99 вітчизняних і 87 – іноземних. Робота ілюстрована 35 таблицями і 30 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань на базі міської клінічної лікарні № 7 м. Дніпропетровська обстежено 87 хворих старших 60-ти років, що піддалися абдомінальним оперативним втручанням середньої і високої травматичності з об'ємом інтраопераційної крововтрати до 20% ОЦК в умовах стандартної схеми анестезіологічного забезпечення на основі пропофолу 4-6 мг/кг/год, фентанілу 8-10 мкг/кг/год і традиційної післяопераційної лікувальної тактики.

В дослідження були виключені хворі (n=12), яким у 8-ми випадках проведена інтраопераційна корекція оперативної тактики у зв'язку з розповсюдженням основного захворювання і зменшенням об'єму операції і в 4-х випадках була супутня тяжка ендокринна патологія (цукровий діабет).

Методом випадкового вибору, залежно від використаної методики обмеження периопераційної крововтрати, хворі були розділені на 3 групи – "А", "Б", "В".

В групі "А" для обмеження периопераційної крововтрати застосована методика гіперволемічної гемодилюції з інтраопераційним заміщенням крові хворого, яка втрачається в ході оперативного втручання, розчинами кристалоїдів у співвідношенні 1:3 і створенням перехідної гіперволемії. У групі "Б" застосована методика гострої нормоволемічної гемодилюції з передопераційним резервуванням аутокрові хворого в об'ємі 15% від об'єму циркулюючої крові з одночасним 200%-вим заміщенням резервованого об'єму колоїдами (стабізол) та кристалоїдами (р-н Рінгера) у співвідношенні 0,5:0,5 і поверненням заздалегідь резервованої аутокрові після хірургічного гемостазу. У групі "В" обмеження периопераційної крововтрати здійснювалося за допомогою просунутої гострої нормоволемічної гемодилюції (ПГНГ). Для цього перед оперативним втручанням проводилося резервування аутокрові хворого в об'ємі 15% від об'єму циркулюючої крові з одночасним 200%-вим заміщенням резервованого об'єму колоїдами (стабізол), кристалоїдами (р-н Рінгера) та перфтораном у співвідношенні 0,4:0,4:0,2. При цьому перфторан застосовувався після спонтанного розморожування при кімнатній температурі, попередньої оксигенації шляхом барботажу чистим киснем в потоці 3-4 л/хв упродовж 10 хв. На початку його інфузії проводилася триразова біологічна проба. Інфузія перфторану здійснювалася в ході передопераційної гемодилюції і в ході оперативного втручання зі швидкістю, що не перевищувала 1,5 мл/хв. Заздалегідь резервована аутокров переливалася хворому в кінці оперативного втручання після здійснення хірургічного гемостазу (рис 1).

Аутокров

(15 % ОЦК)

Перфторан

20%

Колоїди40%

Заміщення в об`ємі 200% від резервованої аутокрові

Повернення після хірургічного гемостазу

Кристалоїди

40%

Операція

Р

Нt

ис.1. Схема продвинутой острой нормовокой гемодилюции

Рис.1. Схема просунутої гострої нормоволемічної гемодилюції

Для оцінки центральної і периферичної гемодинаміки використовувався метод аортальної і диференціальної реографії та фотоплетизмографії, реалізований за допомогою гемодинамічного монітора "Мікролюкс-кентавр" (Росія) з використанням Фур'є-аналізу, визначення інтраопераційної крововтрати за допомогою гравіметричного методу. Аналіз газів артеріальної, змішаної венозної крові і сечі [29] досліджувався за допомогою аналізатора газів крові "AsyBloodGas" виробництва Medica (США), прикладних програм для ПК"Oxygen status algoritm" "RADIOMETR" (Данія-1991) і "Evaluation Acid-Base Status and Blood Gases in Critical III Patients" (Обливач А.В., Ужгород, 1993). Концентрація лактату і пірувату у венозній крові визначалася ензимним методом, вміст 2,3-дифосфогліцерату згідно з рекомендаціями Виноградова І.Л.

Ментальний статус оцінювався за основними, доступними об`єктивізації, когнітивними функціями, такими як пам'ять, увага і мислення. Стійкість уваги визначалася методом коректурної проби з використанням таблиць Анфімова В.Я. з обчисленням коефіцієнта стійкості уваги (КСУ). Вивчення короткочасної і довготривалої вербальної пам'яті проводилося з використанням методики Лурія А.Р. (2002). Образне мислення вивчалося по зіставленню складних малюнків за 12-и бальною градацією і обчисленням відсотків правильних відповідей.

Дослідження системи гемодинаміки і системи транспорту, розподілу та споживання газів проводили на 6 етапах – до гемодилюції, після гемодилюції, через 3 год. після закінчення операції, на 1-у, 3-ю, 5-у післяопераційну добу (Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6). Стан когнітивних функцій досліджувався на 4-х етапах – до гемодилюції, на 5-у, 14-у, 30-у післяопераційну добу (Д1, Д6, Д7, Д8).

Всі показники переведені в міжнародну систему одиниць СІ, за винятком загальноприйнятих, які використовуються традиційно, оброблені способами кореляційної статистики з обчисленням коефіцієнта лінійної кореляції rxy і його статистичної помилки (sr) з подальшою перевіркою його достовірності і обчисленням коефіцієнта детермінації r2xy.

Результати досліджень і їх обговорення. Дослідженнями, виконаними в передопераційному періоді, встановлено, що кількість хворих у вивчених групах, їх вікові і статеві характеристики, об'єм, тривалість оперативного втручання та інтраопераційна крововтрата достовірно не відрізнялись між собою (табл.1).

Таблиця 1.

Початкові дані у хворих досліджуваних груп

Групи

Показники

Група А

Група Б

Група В

Кількість

хворих

чоловіків

6

7

5

жінок

19

18

20

Всього

25

25

25

Середній вік в роках

70,81,51

67,361,36

66,881,45

Тривалість операції в хв.

105,85,18

106,25,81

1126,89

Об'єм операційної крововтрати в мл.

482,611,06

493,617,0

491,815,82

Групи були ідентичними також статистично за частотою супутньої патології, величинами основних початкових гемодинамічних, газотранспортних, газорозподільчих і метаболічних показників, за станом когнітивних функцій.

Вихідні дані гемодинамічного статусу осіб похилого віку із захворюваннями органів ЖКТ, які підлягали органовідтинальним оперативним втручанням, характеризувалися відносно гіподинамічним станом кровообігу з серцевим індексом (СI)=2,94+0,15 л.хв/м2 і артеріальною гіпертензією із середнім артеріальним тиском (САД)=98,29+2,27мм.рт.ст при високому периферичному опорі (ППСО)=1113,91+42,3 динхс.хсм-5./м2. При цьому основна роль у формуванні гемодинамічного профілю належала вік-асоційованому зниженню ударного об'єму (УО) до 61,62+2,09 мл внаслідок інотропної дисфункції на тлі випереджаючого зростання периферичного опору. Кисневий режим тканин характеризувався стабільними значеннями метаболічного патерну DO2-VO2 внаслідок гомеостаззабезпечуючих рівнів доставки (DO2 =473,27+22,76 мл*хв/м2) і споживання кисню (VO2= 151,30+8,12 мл*хв/м2), що підтверджувалося нормальними значеннями КОС, лактату, пірувату венозної крові і співвідношенням останніх при початково безпечному рівні показників червоної крові. Вихідні режими функціонування систем доставки, розподілу, споживання О2 і виділення СО2 проявлялися низькими значеннями вмісту кисню в змішаній венозній крові і не супроводжувалися аналогічними змінами в артеріальній крові при збільшенні величини внутрішньолегеневого шунта (рис.2).


 
 

Цікаве

Загрузка...