WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку (автореферат) - Реферат

Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

БОЛТЯНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК: 616-089.5-02:616.33/.34-089.2:615.384:546.16] -- 053.88/.9

Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку

14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Дніпропетровськ - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії

МОЗ України.

Науковий керівник:

Член-кореспондент НАН і АМН України, лауреат Державної премії України та премії Уряду Російської Федерації, заслужений діяч науки України, доктор медичних наук, професор Новицька-Усенко Людмила Василівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідуюча кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Старіков Анатолій Володимирович–Інститут гематології та трансфузіології АМН України, м. Київ, керівник відділу інтенсивної терапії;

доктор медичних наук, професор Курапов Євген Петрович Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач курсу анестезіології та реаніматології кафедри загальної хірургії №1.

Провідна установа:

Харківський державний медичний університетМОЗ України, кафедра медицини невідкладних станів та анестезіології.

Захист відбудется 17.03.2006 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01 у Дніпропетровській державній

медичній академії (49027, м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 4, ауд.№ 9).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).

Автореферат розісланий 14.02. 2006 року

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, д.мед. н. Кобеляцький Ю.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розширення діапазону оперативних втручань у осіб похилого віку супроводжується зростанням їх травматичності та тривалості із збільшенням об'єму периопераційної крововтрати на тлі обмеження доступності препаратів донорської крові (Чепкий Л.П., Усенко Л.В., 1994; Морган-мол.Дж.Е., 2004), переглядом показань до їх використання (Шандер А., 2004; Hйbert P.C., 1998). При цьому зберігається значна кількість ускладнень інфекційного і не інфекційного походження, пов'язаних безпосередньо із застосуванням препаратів даної групи (Воробйов А.І., 2001; Paone G., Silverman N.A., 1997; Старіков А.В., Трещинський А.І., 1998), а також з поглибленням на тлі їх застосування порушень, обумовлених початково наявною супутньою патологією (Rosengart T.K., et al., 1998). Вплив вікового чинника на результат оперативного втручання виявляється триразовим збільшенням ризику периопераційних ускладнень, у тому числі і випадків смерті (Морган-мол. Дж.Е., 2004; Claus J.J. et al., 1998), розвитком у 26% хворих похилого віку когнітивних дисфункцій і неможливістю для 14% хворих повернутися в доопераційний стан ментального статусу (Kaneko T. et al., 1997).

Відсутність єдиної концепції компенсації периопераційної крововтрати з урахуванням її здатності навіть при незначному об'ємі викликати порушення функціонування основних критичних органів у осіб похилого віку (Фролькис В.В.,1998), спонукав до пошуку нових і модернізації старих методик безкровного забезпечення хірургічних втручань. (Lisander A., 1998; Flordal P.A., 1997; Зільбер А.П., 2001). В даний час однією з найбільш використовуваних, перспективних і економічно вигідних є гостра нормоволемічна гемодилюція (ГНГ) (Bryson G.L., 1998; Monk T.G. et al., 1997; Matot L. et al., 2002), можливості якої значно розширилися завдяки використанню штучних носіїв кисню, створених на основі модифікованих розчинів гемоглобіну або перфторорганічних сполук у вигляді емульсій (ПФОС) (Deby-Dupont G., Remy В., 1998; Спаян В., 2002; Шандер А., 2004). При цьому найбільш ефективними і безпечними кровозамінниками з газотранспортною функцією, які використовуються для розширення меж безпеки нормоволемічної гемодилюції, є препарати, створені на основі перфторвуглеців останнього покоління, яким є перфторан (Іваницький Г.Р., 1999; Усенко Л.В, Клігуненко О.М., 1999; Лазаренко Д.Ю., 2003).

Все це збільшує інтерес до вивчення просунутої гострої нормоволемічної гемодилюції з використанням перфторану для забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у хворих похилого віку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії „Розробка і оптимізація методів інтраопераційного і післяопераційного знеболення, інтенсивної терапії, зокрема з використанням негемоглобінового переносника кисню - перфторану, при критичних станах різного генезу (експериментально-клінічне дослідження)" (1Н.03.99; строк 1998-2003 рр.) і „Вивчити зміни гомеостазу в умовах анестезії в різних галузях хірургії та при критичних станах різного генезу з розробкою нових технологій інтенсивної терапії та варіантів анестезіологічного забезпечення" (ІН.03.04. № 0103 U 002384; строк 2003-2008 рр.)

Мета і завдання дослідження: підвищити ефективність периопераційного забезпечення безкровних оперативних втручань у осіб похилого віку за рахунок застосування кровозберігаючих та кровозамінних технологій, які дозволяють підтримувати адекватне функціонування систем транспорту і розподілу газів в умовах репаративної регенерації.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

  1. Вивчити вікові особливості функціонування системи гемодинаміки, транспорту і розподілу газів крові, стану когнітивних функцій у хворих похилого віку.

  2. Виявити зміни в системах гемодинаміки, транспорту і розподілу газів крові, стані когнітивних функцій при традиційному периопераційному забезпеченні у вигляді інтраопераційної гіперволемічної гемодилюції (ГВГД) безкровних оперативних втручань у осіб похилого віку.

  3. Дослідити вплив гострої нормоволемічної гемодилюції (ГНГ) з передопераційною заготівлею аутокрові як компоненту периопераційного забезпечення у осіб похилого віку, на системи гемодинаміки, транспорту і розподілу газів крові і стан когнітивних функцій.

  4. З'ясувати гемодинамічні, газотранспортні і газорозподільні ефекти та стан когнітивних функцій при просунутій гострій нормоволемічній гемодилюції (ПГНГ), яка супроводжується передопераційною заготівлею аутокрові з включенням у програму поповнення судинного об'єму перфторану, як компонента периопераційного забезпечення при проведенні безкровних оперативних втручань у осіб похилого віку.

  5. Визначити порівняльний вплив різних варіантів периопераційної гемодилюції у осіб похилого віку на системи гемодинаміки, транспорту і розподілу газів крові та стану когнітивних функцій.

  6. На підставі порівняльної оцінки показників гемодинаміки, транспорту і розподілу газів крові, стану когнітивних функцій, частоти післяопераційних ускладнень, тривалості лікування виявити з погляду доказової медицини найбільш ефективні варіанти периопераційної гемодилюції для забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у хворих похилого віку.

Об'єкт дослідження: хворі похилого віку після абдомінальних органоутинаючих оперативних втручань, які супроводжувалися інтраопераційною крововтратою до 20% ОЦК.

Предмет дослідження: система гемодинаміки, транспорту і розподілу газів крові та стан когнітивних функцій.

Наукова новизна роботи. Уточнені вікові аспекти функціонування газотранспортно-метаболічних систем та їх зв'язок із станом когнітивних функцій у осіб похилого віку із захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Виявлено, що використання традиційної гіперволемічної гемодилюції для заповнення інтраопераційної крововтрати не забезпечує стабільності показників метаболічного патерну DO2-VO2 і супроводжується розвитком "кисневої заборгованості" в ранньому післяопераційному періоді, що не дозволяє забезпечити ситуативну адекватність швидкостей перебігу біологічних реакцій. Науково обгрунтований ризик використання гострої нормоволемічної гемодилюції при інотропній неспроможності міокарда у хворих похилого віку з серцевою недостатністю (СН) більше II А, фракцією викиду (ФВ) нижче 55% і функціональним класом (ФК) вище III за NYHA. Вперше встановлені механізми формування і розроблені шляхи профілактики когнітивних дисфункцій після абдомінальних оперативних втручань у хворих літнього віку. Вперше розроблена і впроваджена в клінічну практику методика просунутої гострої нормоволемічної гемодилюції з використанням перфторану як при проведенні самої гемодилюції, так і в ході оперативного втручання.

Практичне значення отриманих результатів. На підставі результатів дослідження доведена недоцільність застосування традиційної гіперволемічної гемодилюції (ГВГД) для обмеження інтраопераційної крововтрати об'ємом до 20% ОЦК в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку внаслідок її нездатності забезпечити достатню гемодинамічну та газотранспортно-метаболічну безпеку і неможливості при її використанні повністю відмовитися від застосування препаратів донорської крові. Розроблено алгоритм визначення методу периопераційної гемодилюції залежно від ступеня вираженості серцевої недостатності, фракції викиду і функціонального класу. Упроваджена в клінічну практику методика просунутої гострої нормоволемічної гемодилюції з використанням перфторану, що дозволяє зменшити кількість периопераційних ускладнень в 3,5 рази, повністю відмовитися від застосування препаратів донорської крові і забезпечити у хворих літнього віку повноцінну медичну реабілітацію при абдомінальних оперативних втручаннях з об'ємом крововтрати до 20% ОЦК. Одержані результати роботи впроваджені в практичну роботу відділень анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровських міських лікарень №№ 7, 16, Дніпропетровської міської лікарні швидкої медичної допомоги, Дніпродзержинської міської лікарні швидкої медичної допомоги, в учбовому процесі на кафедрах анестезіології та інтенсивної терапії ДДМА.


 
 

Цікаве

Загрузка...