WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів (автореферат) - Реферат

Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів (автореферат) - Реферат

Боровков С.Б. Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. – Білоцерківський державний аграрний університет, Біла Церква, 2006.

У дисертації експериментально і теоретично обґрунтована інформативність та доцільність використання показників стану сполучної тканини (глікопротеїнів, хондроїтинсульфатів та фракцій глікозаміногліканів у сироватці крові та сечі, а також оксироліну, уронових кислот і фракцій ГАГ у сечі) при діагностиці різних, у тому числі ранніх, стадій остеодистрофії у корів.

Обмеження рухової активності та введення дексаметазону в дозі 9 мг/кг живої маси щурам призводить до порушення структури і метаболізму кісткової тканини, що супроводжується зростанням концентрації компонентів органічного матриксу кісткової тканини у сироватці крові та вмісту кальцію в сечі.

Ранні стадії остеодистрофії у корів характеризуються вищими від показників норми вмісту ІІ фракції сироваткових ГАГ, гіперекскрецією оксипроліну і уронових кислот. При другій стадії остеодистрофії до вищевказаних змін додається підвищення вмісту І фракції сироваткових ГАГ, а при третій – зниження концентрації загального кальцію крові, збільшення глікопротеїнів, і хондроїтинсульфатів, підвищення активності лужної фосфатази, а також значна екскреція оксипроліну та уронових кислот.

Встановлена вірогідна від'ємна кореляція рівня молочної продуктивності з концентрацією загального кальцію та неорганічного фосфору і позитивна кореляція з показниками вмістму ГП, ХСТ та активності АлАТ, АсАТ і ЛФ.

Застосування при остеодистрофії корів комплексного вітамінного препарату "Продевіт-тетра" внутрішньом'язово в дозі 6 мл на корову у поєднанні з пероральним застосуванням препарату "Люкон" в дозі 8 мг/кг маси тіла значно покращувало клінічний стан корів та позитивно позначалося на динаміці біохімічних показників сироватки крові і сечі.

Ключові слова: остеодистрофія, кісткова тканина, сполучна тканина, колаген, глікопротеїни, фракції глікозаміногліканів, лужна фосфатаза, діагностика, лікування.

Боровков С.Б. Клинико-биохимические показатели состояния соединительной ткани при диагностике и лечении остеодистрофии коров. –

Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16.00.01 – диагностика и терапия животных. – Белоцерковский государственный аграрный университет, Белая Церковь, 2006.

В работе в экспериментах на белых крысах и на коровах с моделированной гипокинезией установлены информативность, значение и лимиты биохимических показателей органических компонентов соединительной ткани для диагностики остеодистрофии и для оценки эффективности лечебных мероприятий. На 14-е сутки гипокинезии в сыворотке крови белых крыс повышается активность щелочной фосфатазы (ЩФ), 21-е – содержание хондроитинсульфатов (ХСТ) и сиаловых кислот (СК), 28-е – гликопротеинов (ГП), на 7-е сутки с мочой увеличивается экскреция оксипролина и уроновых кислот (р<0,001), повышается уровень второй (р<0,05) и третьей (р<0,001) фракций ГАГ. Более выражены изменения после инъекции дексаметазона.

Ограничение двигательной активности коров на фоне несбалансированного минерального и витаминного питания на протяжении 60-ти дней приводит к развитию остеодистрофии, которая на ранней стадии (15-е сутки) сопровождается достоверным уменьшением содержания неорганического фосфора в сыворотке крови, увеличением уровня ХСТ, первой (7,110,26 ед.) и второй (3,780,16) фракций ГАГ, повышением экскреции с мочой фосфора, а на 30-е сутки – оксипролина (35–44 мг/мл) иуроновых кислот (9,6–11,2 мг/мл) по сравнению с 23–36 и 7,6–9,5 мг/л соответственно в контроле. Через месяц гипокинезии в сыворотке крови коров уменьшается содержание кальция (2,210,03 ммоль/л;(р<0,001), фосфора, повышается активность ЩФ (13,81,1 ед. Бодански; в контроле – 8,60,7; р<0,001), ГП (0,630,03 ед; в контроле– 0,490,02; р<0,001), ХСТ (0,120,03 г/л; в контроле – 0,080,003) и сиаловых кислот (р<0,001). Достоверно возрастает содержание всех фракций ГАГ. Изменения содержания ГП, ХСТ, ГАГ свидетельствует о деполимеризации протеогликанов и катаболизм гликопротеинов, активную элиминацию в кровь органических компонентов костной ткани.

Вторая стадия остеодистрофии у коров сопровождается более высоким, чем в норме и при первой стадии, содержанием хондроитинсульфатов в сыворотке крови – (0,12–0,17 г/л) и сиаловых кислот, повышением содержания сывороточных ГАГ: первой фракции до 7,4–9,1 ед., второй – 4,5–5,8 ед., увеличением суммы фракций сывороточных ГАГ до 13,9–16,0. ед. гиперэкскрецией с мочой оксипролина – 35,0–44,0 мг/л и уроновых кислот – 10,9–13,1 мг/мл (р<0,001). В то же время, выделение кальция и особенно фосфора с мочой уменьшается и не отличается от показателей у коров контрольной групы.

Третья стадия остеодистрофии коров характеризовалась снижением уровня сывороточного кальция (1,80–2,15 ммоль/л) и неорганического фосфора (1,41–1,95 ммоль/л), повышением активности щелочной фосфатазы до 13,6–26,7 ед. Бодански в норме (7,8–12,4 ед.); уровня гликопротеинов до 0,61–0,75 ед. (в норме – 0,40–0,60 ед.) и ХСТ (0,2480,04 г/л). На 68 % возрастает общее количество ГАГ (16,6–19,4 ед.; 18,40,30; (р<0,001) за счёт увеличения каждой из трьох фракций: первой – на 41,5 % (8,90,20 ед.), второй – 118,9 % (7,10,25 ед.),и третьей – на 69,8 % (2,40,3 ед.). Изменяется соотношение между отдельными фракциями: относительное количество более специфической для костной ткани второй фракции, в состав которой примущественно входят хондроитин-4-сульфат, увеличивается с 29,71,23 до 38,61,21 % (р<0,001), а первой уменьшается. Возрастает экскреция с мочой оксипролина (47,32,1 мг/л), а выделение уроновых кислот – стабилизируется.

Применение коровам с клиническими признаками остеодистрофии комплексного витаминного препарата "Продевит-тетра" внутримышечно в дозе 6 мл каждые 5 дней (10 инъекций) в сочетании с пероральным применением препарата "Люкон" в дозе 8 мг/кг на протяжении 49 дней по 7 дней подряд с 7-дневным перерывом способствовало улучшению клинического состояния коров и позитивной динамике биохимических показателей: в сыворотке крови нормализуется уровень ГП, активность ЩФ, фракционный состав ГАГ, уменьшается содержание ХСТ, выделение с мочой оксипролина и уроновых кислот.

Ключевые слова: остеодистрофия, костная ткань, соединительная ткань, коллаген, гликопротеины, фракции гликозаминогликанов, щелочная фосфатаза, диагностика, лечение.

Borovkov S.B. Clinical-biochemical indexes of the state of connecting tissue in diagnostics and treatment of osteodystrophy in cows. – Manuscript.

Тhе dissertation to apply for the scientific degree of candidate of veterinary sciences after speciality 16.00.01 is diagnostics and therapy of animals. – Bilotserkivskij state agrarian university, Bila Tserkva, 2006.

In the dissertation experimentally and in theory a seted informing and expedience of the use of indexes of the state of connecting tissue (glycoprotheins, chondroitinsulphates and fractions of glycosaminoglycans (GAG) in the blood and urine, and also oxyprolin, uronic acids and fractions of GAG in urine) at diagnostics of different, in that number of early stages of osteodystrophya at a caws.

The limiting of the activity and managmeut of dexametazone 9 mg/kg living weight in rates cause the structural demages and metabolist failures in bone tissue. It is accompanied by increasing of the levels of organic matrix components of the bone tissue in blood serum and calcium level in urine.

The early stages of osteodystrophya are characterized by the increase from the values of norm of ІІ faction of GAG in bload and oxyprolin, uronic acids in urine.

During second stage of osteodystrophy eхept pointed changes it is added the increase of the first fraction of glucosaminglicanes serum level. During third stage it is added the decrease of blood total calcium glycoproteins, chondroityusulfus levels, increase of alkaline phospate activity, and also conciderable eхrection of oхyproline and uron acids.

It is determinated the trustworthiness negative correlation of the milk productive level with total calcium and unorganic phosphorus levels and positive correlation with values of glycoporoteins, HST, ALT, AST and AP activities.

Treatment of osteodystrophya of cows of the complex vitamin preparation "Prodevit-thetra" intramuscular in a dose 6 ml on a cow in combination with application of the "Lukon" in the dose of a 8 mg/kg living weight considerably improved the clinical state of cows and was positively represented on the dynamics of biochemical indexes of whey of blood and urine.

Key words: osteodystrophya, bone tissue, connecting tissues, glycoprotheins, fractions of glycosaminoglycans, alkaline phosphatase, diagnostics, treatment.


 
 

Цікаве

Загрузка...