WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів (автореферат) - Реферат

Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів (автореферат) - Реферат

Вміст першої фракції ГАГ сироватки крові, у якій переважає хондроїтин-6-сульфат, на початку досліду у корів, хворих на остеодистрофію, в обох групах був вищим (р<0,001) на 26,9 і 44,2 %, ніж у тварин контрольної групи, що свідчить про деструктивні зміни в сполучній тканині.

Через 30 діб рівень ГАГ, що входять в І фракцію, в сироватці крові хворих корів залишався підвищеним, хоча і не було вірогідної різниці з групою контролю, а у групі 2 вірогідно (р<0,05) зменшився на 14,7%, порівняно з початком досліду. Через 60 діб утримувалася тенденція до зниження вмісту цієї фракції ГАГ в обох дослідних групах, порівняно з початком дослідження. У групах 1 і 2 різниця становила 15,2 (р<0,01) і 34,7 % (р<0,001) відповідно, причому, якщо показник у першій групі знизився до рівня контрольної групи, то в другій він став на 14,0 % нижчим за контроль (р<0,05).

Рівень другої фракції ГАГ, в якій переважає хондроїтин-4-сульфат, також був підвищеним, порівняно з контролем, при первинному обстеженні у першій дослідній групі на 40,9, другій – 77,3 %. Оскільки ця фракція ГАГ в найбільшій кількості міститься в кістковій тканині, то це свідчить про переважання деструктивних змін саме у кістках корів дослідних груп на початку експерименту.

Через 30 днів в обох дослідних групах ситуація істотно не змінилася і вміст хондроїтин-4-сульфату залишався вірогідно вищим за контроль і незмінним порівняно з початковими показниками. Через 60 днів у тварин контрольної групи рівень фракції – підвищився на 68,2 % (р<0,001). У дослідних групах, навпаки, було відмічено зниження, порівняно з контролем, вмісту хондроїтин-4-сульфату в сироватці крові корів на 13,5 % (р<0,05) та 18,9 % (р<0,01). Окрім цього, у тварин другої групи рівень ІІ фракції ГАГ був вірогідно (р<0,01) меншим порівняно з початком досліду на 23,1 %, що доводить позитивний ефект лікування корів вітамінним комплексом у поєднанні з препаратом "Люкон".

Таблиця 5 – Вміст ГАГ у сироватці крові у корів, хворих на остеодистрофію, протягом лікування

Термін досліду, діб

Контроль

1 група

2 група

клінічно здорові

"Продевіт-тетра"

"Продевіт-тетра+"Люкон"

І фракція

На початку

5,20,5

6,60,2***

7,50,3***

30

5,80,6

5,90,3

6,40,4°

60

5,70,4

5,60,2,°°

4,90,6*,°°°

ІІ фракція

На початку

2,20,1

3,10,3*

3,90,3***

30

2,70,2

3,40,2*

3,60,2**

60

3,70,2°°°

3,20,1*

3,00,1**,°°

ІІІ фракція

На початку

2,10,1

2,10,2

1,90,1

30

2,30,1

2,20,2

1,80,1***

60

2,50,1°°°

1,80,1***

1,60,1***

Всього

На початку

9,50,5

11,70,6**

13,40,4***

30

10,80,6

11,40,5

11,80,3

60

11,90,4

10,60,2**,°

9,50,6**

Примітки:* р0,05;**р0,01; ***р0,001 порівняно з контролем;

° р0,05; °°р0,01; °°°р0,001 порівняно з початковим показником

До складу ІІІ фракції сироваткових ГАГ входять такі компоненти, як гепарин, гепаран- та кератансульфати. Останній кількісно переважає інші. Кількість його збільшується у тканинах суглобів при старінні і дистрофічних захворюваннях. Він заміщує частку хондроїтинсульфатів кісткової тканини, яка відповідно зменшується. Як свідчать дані, наведені в таблиці 5, на початку досліду вміст компонентів, що входять у ІІІ фракцію ГАГ, однаковий у всіх групах. Через 30 діб від початку експерименту у корів другої групи спостерігається високовірогідне (р<0,001) зниження вмісту цієї фракції на 21,7 %, порівняно з контрольною. Це збігається з наведеними вище даними щодо змін вмісту хондроїтинсульфатів у цій групі.

Через 60 діб у першій і другій дослідних групах корів відбувалося вірогідне зменшення рівня ІІІ фракції сироваткових ГАГ – на 28,0 і 36,0 % відповідно. Це свідчить про зниження катаболічних процесів у тканинах кісток та суглобів. У корів контрольної групи цей показник вірогідно підвищився, порівняно з початком досліду, на 19,1 %.

Зміна суми фракцій ГАГ відображає загальну тенденцію перетворень обміну протеогліканів сполучної тканини у корів. Виявилося, що до початку досліду вміст ГАГ у корів обох дослідних груп був підвищений на 23,2 та 41,1 % відповідно, що підтверджує розвиток остеодистрофії. Через 30 діб з початку застосування препаратів сумарна кількість ГАГ істотно не змінилася, а через 60 днів вірогідно зменшилася при введенні вітамінного препарату на 10,9 %, а в комплексі з препаратом "Люкон" – на 20,2 %.

Екскреція оксипроліну та уронових кислот з сечею у тварин дослідних груп була вірогідно вищою, порівняно з контролем, на 46,8 та 58,2 % відповідно (табл.6). Протягом досліду вміст оксипроліну в дослідних групах знижувався: на 60-й день у другій групі, порівняно з контролем, на 25,9 % та на 42,2 % у порівнянні з показником на початку досліду (р<0,001). У контрольній групі екскреція оксипроліну з сечею, навпаки, зросла на 23,4 % (р<0,05).

Таблиця 6 – Екскреція оксипроліну та уронових кислот у корів, хворих на остеодистрофію, протягом лікування

Термін досліду, діб

Контроль

1 група

2 група

клінічно здорові

"Продевіт-тетра"

"Продевіт-тетра+"Люкон"

Оксипро-

лін,

мг/л

На початку

14,11,2

20,72,3*

22,31,2***

30

16,10,5

19,81,4*

18,40,7*

60

17,40,6°

17,60,9

12,90,7***°°°

Уронові кислоти, мг/л

На початку

3,80,2

8,50,3***

8,20,2***

30

4,40,2

7,10,3***

6,50,3***,°

60

4,90,2°

5,40,3°°°

5,20,3°°°

Примітки:* р0,05;**р0,01; ***р0,001 порівняно з контролем;

° р0,05; °°р0,01; °°°р0,001 порівняно з початковим показником

Таким чином, за результатами досліджень можна зробити висновок, що для підвищення ефективності лікування корів, хворих на остеодистрофію, паралельно з традиційним методом вітамінотерапії, доцільно застосовувати комплексне лікування з використанням БАД еконіки "Люкон".

Подібна динаміка спостерігалася і при аналізі екскреції з сечею уронових кислот, початковий рівень яких у дослідних групах був вищим за контроль у 2–2,5 рази (р<0,001). На 30-й день лікування рівень уронових кислот залишався підвищеним, хоч і дещо знизився, порівняно з контрольною групою, а в групі 2 (р<0,05) зменшився на 20,7 %, у порівнянні з попереднім періодом. На 60-й день досліджень екскреція уронових кислот у контрольній групі вірогідно (р<0,05) збільшилася на 28,9 %, а в обох дослідних групах вірогідно (р<0,001) зменшилася на 36,5 та 36,6 % відповідно, порівняно з початком досліджень.

Вивчення впливу високого рівня молочної продуктивності на розвиток остеодистрофії у корів

В останньому розділі власних досліджень визначався зв'язок між високим рівнем молочної продуктивності та рівнем біохімічних показників, що характеризують розвиток остеодистрофії у корів. Аналіз отриманих даних показав, що в цілому вірогідними (р0,001) з високим значенням коефіцієнтів були від'ємні кореляції між рівнем молочної продуктивності і вмістом таких метаболітів, як: загальний білок (r=-0,665) -глобуліни (r=-0,593), кальцій (r=-0,776) та фосфор (r=-0,672). Також з підвищенням молочної продуктивності вірогідно (р0,001) зросталаконцентрація показників деструкції сполучної тканини – глікопротеїнів (r=0,740), хондроїтинсульфатів (r=0,539), а також сечовини (r=0,492), -глобулінів (r=0,589), активність ферментів переамінування АлАТ (r=0,887) і АсАТ (r=0,686) та лужної фосфатази (r=0,743).

Отже, збільшення молочної продуктивності, яке не забезпечується високою якістю годівлі та відповідними умовами утримання корів, спричиняє розвиток негативного енергетичного балансу, витрату запасів, що призводить до обмінних патологій, зокрема остеодистрофії. Це відображають коєфіціенти кореляції між показниками молочної продуктивності й значеннями біохімічних тестів, що характеризують ступінь дистрофічних змін у кістковій тканині.


 
 

Цікаве

Загрузка...