WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів (автореферат) - Реферат

Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів (автореферат) - Реферат

3

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Боровков Сергій Борисович

УДК 619:616.36 – 004:612.751.3

Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів

16.00.01 – діагностика і терапія тварин

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Біла Церква – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській державній зооветеринарній академії

Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор,

член-кореспондент УААН

Карташов Микола Іванович,

Харківська державна зооветеринарна академія,

завідувач кафедри клінічної діагностики

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор,

член-кореспондент УААН

Влізло Василь Васильович,

Інститут біології тварин УААН,

директор;

кандидат біологічних наук, професор

Стадник Андрій Максимович,

Львівська національна академія ветеринарної медицини

ім. С.З. Гжицького, завідувач кафедри терапії

Провідна установа – Національний центр "Інститут експериментальної і

клінічної ветеринарної медицини УААН",

відділ біотехнології та лабораторія

фармакології і токсикології, м. Харків

Захист дисертації відбудеться "14" вересня 2006 р. о 11 00годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 при Білоцерківському

державному аграрному університеті за адресою: 09111, м. Біла Церква,

вул. Ставищанська, 126; навчальний корпус № 8, ауд. № 1.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Білоцерківського державного аграрного університету за адресою: 09110, м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1.

Автореферат розісланий "3" серпня 2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, доцент ____________Чорнозуб М. П.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Проблеми, пов'язані з розвитком внутрішніх хвороб великої рогатої худоби, завжди були в центрі уваги ветеринарних фахівців. Особливо широко розповсюджені хвороби, спричинені порушенням обміну речовин. У корів молочних порід часто діагностують остеодистрофію (Кондрахін І.П., 1980, 1989, 2000; Борисевич Б.В., 1992, 1997, 1999; Павлов М.Є., 1998; Левченко В.І. зі співавт., 2000). Серед основних причин остеодистрофії дослідники відзначають незбалансоване мінерально-вітамінне живлення, наявність супутніх патологій, зокрема кетозу, утримання на забруднених радіонуклідами територіях та порушення технологічних режимів утримання корів. Вплив останнього фактора на розвиток остеодистрофії у великої рогатої худоби не викликає сумніву, але його механізми висвітлені в літературі недостатньо (Волторністий В.М., 1983, 1987; Плященко С.И., Сидоров В.Т., 1987; Борисевич В.Б. зі співавт., 1992; Порфирьев И.А., 2001).

Для діагностики остеодистрофії корів розроблені і впроваджені в практику клінічні, фізичні, біохімічні та гістологічні методи, кожен з яких не тільки використовується для вирішення наукових і практичних завдань, але й має певні обмеження. Тому багато питань щодо діагностики остеодистрофії, особливо її ранньої стадії, залишаються ще маловідомими (Кондрахин И.П., 1989; Самотаев А.А., Розанов В.И., 1997; Борисевич В.Б., Борисевич Б.В, 2002). Це стосується деяких біохімічних тестів, що характеризують стан мінерального гомеостазу, який змінюється лише при істотних порушеннях системи ендокринної регуляції та значному ступені ушкоджень структури кісткової тканини. Відомості про стан органічної складової кісткової тканини у корів у нормі та при остеодистрофії досить обмежені (Зусмановский А.Г., Самотаев А.А., 1981; Зухрабов М.Г., 1989; Стадник А.М., 2001, 2002). У роботах зарубіжних дослідників описані нові для ветеринарії методи діагностики остеодистрофії: визначення в крові і сечі вмісту остеокальцину, гідроксипроліну, карбокситермінального телопептиду І типу колагену, гідроксипіридиноліну та інші (Palmer J., 1995; Philipov Z.P., 1998; Liesegang А., 1998).

Тому встановлення фізіологічних параметрів біохімічних показників стану сполучної тканини у сироватці крові та сечі корів у нормі і за остеодистрофії та виявлення інформативних тестів для її ранньої діагностики, а також пошук ефективних заходів корекції метаболічних порушень є актуальними напрямами і потребують подальшого вивчення.

Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота є фрагментом наукової теми кафедри клінічної діагностики Харківської державної зооветеринарної академії "Розробка і впровадження нових та вдосконалення існуючих методів лабораторної діагностики для оцінки стану здоров'я тварин", номер державної реєстрації 0102U003546.

Мета роботи – встановити інформативність біохімічних показників стану сполучної тканини в сироватці крові та сечі корів для діагностики остеодистрофії, особливо на ранніх стадіях, та здійснення контролю ефективності корекції метаболічних порушень при цій патології.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:

– експериментально обґрунтувати та визначити інформативність біохімічних показників стану кісткової системи за даними досліджень сироватки крові й сечі білих щурів та високопродуктивних корів, що знаходяться в умовах обмеженої рухової активності (ОРА);

– обґрунтувати доцільність використання біохімічних показників, що характеризують стан сполучної тканини: концентрація глікопротеїнів (ГП), хондроїтинсульфатів (ХСТ), рівень глікозаміногліканів (ГАГ) і їх фракцій у сироватці крові, вміст оксипроліну (ОП), уронових кислот (УК) і фракцій глікозаміногліканів, а також кальцію (Са) і фосфору (Р) в сечі при обстеженні корів з метою виявлення різних, у тому числі ранніх, стадій остеодистрофії;

– встановити взаємозв'язок між рівнем біохімічних показників у сироватці крові та рівнем молочної продуктивності корів, що може служити фактором, який сприятиме розвитку остеодистрофії;

– обгрунтувати ефективність використання препарату вітаміну D3 та еконіки "Люкон" для лікування корів, хворих на остеодистрофію;

– розробити практичні рекомендації щодо використання біохімічних показників сироватки крові та сечі для діагностики остеодистрофії у корів.

Об'єкт дослідженняпорушення обміну речовин у корів.

Предмет дослідження–біохімічні показники сироватки крові і сечі, що характеризують стан сполучної тканини, для діагностики остеодистрофії у корів та контролю за ефективністю корекції порушень метаболізму при лікуванні, обгрунтування ефективності застосування препарату вітаміну D3 та еконіки "Люкон" в лікуванні хворих на остеодистрофію корів.

Методи досліджень – клінічні; експериментальне моделювання остеодистрофії у корів та щурів гіпокінезією та внутрішньом'язовим введенням дексаметазону у щурів; біохімічні (визначення у сироватці крові глікопротеїнів, за-гальних хондроїтинсульфатів, фракцій глікозаміногліканів, загального білка та його фракцій, сечовини, креатиніну, глюкози, молочної та піровиноградної кислот, холестеролу, загального кальцію, неорганічного фосфору, активності аланін- і аспартатамінотрансфераз, лужної фосфатази; в сечі – кальцію, фосфору, оксипроліну, уронових кислот, фракцій глікозаміногліканів); гістологічні (гістопрепарати губчастих кісток щурів, зафарбовані гематоксиліном і еозином); методи статистичного аналізу.

Наукова новизна роботи. В експерименті на білих щурах та коровах доведено, що довготривале обмеження рухової активності є фактором, який спричинює деструктивні зміни в кістковій тканині, котрі супроводжуються деполімеризацією макромолекул органічного матриксу кісткової тканини і підвищенням рівня біохімічних показників у сироватці крові (глікопротеїнів, хондроїтинсульфатів, фракцій ГАГ) і сечі (оксипроліну, уронових кислот) на ранніх стадіях патологічного процесу. У дослідах на коровах, хворих на остеодистрофію, запропоновані діагностичні критерії різних, у тому числі ранніх, стадій остеодистрофії з використанням біохімічних показників, що характеризують стан органічного матриксу кісткової тканини. Доведена інформативність цих показників при контролі за лікуванням корів.

Практичне значення одержаних результатів. Установлені ліміти концентрації біохімічних показників сироватки крові (вміст глікопротеїнів, хондроїтинсульфатів, фракцій ГАГ) та сечі (уронових кислот і оксипроліну) для корів, що дає змогу проводити діагностику ранніх стадій остеодистрофії у високопродуктивних корів. Доведена ефективність використання комплексу вітаміну D3 та еконіки "Люкон" для лікування корів, хворих на остеодистрофію. Одержані результати використовуються в науково-дослідній роботі та при викладанні предметів "Ветеринарна клінічна біохімія" і "Внутрішні хвороби тварин" у Білоцерківському державному аграрному університеті, Харківській державній зооветеринарній та Полтавській державній аграрній академіях.

Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно виконав, проаналізував та узагальнив увесь обсяг експериментальних досліджень. Гістологічні дослідження кісткової тканини виконувалися за консультативної допомоги кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії морфології сполучної тканини ХНДІПХС ім. проф. М.І. Ситенка Л.М. Бенгус.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались і обговорювалися на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 150-річчю з дня заснування Харківського зооветеринарного інституту (Харків, 2001 р.), 4-й (Біла Церква, 2003 р.) і 5-й (Біла Церква, 2005 р.) міжнародних науково-практичних конференціях "Проблеми неінфекційної патології тварин", науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи за 2001–2002 рік


 
 

Цікаве

Загрузка...