WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Значення цитомегаловірусної інфекції у розвитку соматичної патології у віддалений період після аварії на чорнобильській АЕС (автореферат) - Реферат

Значення цитомегаловірусної інфекції у розвитку соматичної патології у віддалений період після аварії на чорнобильській АЕС (автореферат) - Реферат

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт відділу клінічної імунології ІКР НЦРМ АМН України "Дослідити роль носійства цитомегаловірусної інфекції в патогенезі соматичних захворювань віддаленого періоду після аварії на Чорнобильській АЕС та розробити рекомендації лікування і профілактики" (№ держ.реєстрації - 0102U005683;).

Мета дослідження – визначити роль ЦМВ у формуванні і реалізації віддалених нестохастичних ефектів зокрема соматичної патології системи травлення, дихальної, ендокринної, кровотворної і серцево-судинної систем організму в осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, шляхом комплексного імунологічного дослідження розповсюдженості і ступеня активності цитомегаловірусної інфекції при співставленні з клінічними даними та обгрунтувати можливість використання отриманих результатів для поліпшення стану здоров'я пацієнтів.

Задачі дослідження:

  1. Дослідити розповсюдження анти-ЦМВ антитіл класу IgG та його рівень у сироватці крові контингентів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, і в осіб, які не зазнали прямого впливу іонізуючого випромінення.

  2. Визначити зв'язок між частотою виявлення антитіл до ЦМВ класу IgG, їх вмістом та величиною доз зовнішнього опромінення постраждалих контингентів.

  3. Вивчити частоту виявлення анти-ЦМВ антитіл класу IgM, присутність ДНК вірусу у сироватці крові методом полімеразної ланцюгової реакції і охарактеризувати клінічні ознаки перебігу активних форм ЦМВ-інфекції у постраждалих контингентів.

  4. Дослідити частоту виявлення анти-ЦМВ антитіл класів IgG і IgM та сироваткового IgA у хворих з окремими формами патології шлунково-кишкового тракту, дихальної, ендокринної, кровотворної і серцево-судинної систем організму.

  5. Проаналізувати параметри клітинного і гуморального імунітету, деякі клінічні особливості перебігу соматичних захворювань у пацієнтів залежно від наявності у сироватці крові анти-ЦМВ антитіл.

  6. Вивчити біохімічні показники в осіб серопозитивних до антигенів вірусу гепатиту С залежно від наявності у сироватці крові анти-ЦМВ антитіл.

  7. Визначити показання призначення препаратів з інтерфероногенними властивостями в лікуванні ЦМВ-інфекції у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з визначенням індивідуальної чутливості до противірусних препаратів і лабораторні критерії ефективності терапії.

Об'єкт дослідження – активність цитомегаловірусної інфекції та її значення у формуванні і реалізації соматичної патології в учасників ЛНА, реконвалесцентів ГПХ, мешканців територій України, контамінованих радіонуклідами, працівників об'єктів атомної енергетики, здорових донорів і хворих на соматичні захворювання, які не належать до категорії постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Предмет дослідження - частота виявлення анти-ЦМВ антитіл класу IgG, IgM, ДНК віруса залежно від отриманих доз зовнішнього опромінення і спектру соматичної патології, особливості клінічного перебігу окремих соматичних захворювань у ЦМВ-серопозитивних осіб, показники клітинного і гуморального імунітету, загальноклінічні і лабораторні ознаки ефективності відповіді на проведену противірусну терапію.

Методидослідження-загальноклінічні, серологічні, імунологічні, біохімічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведений порівняльний аналіз серед учасників ЛНА (79,16%), реконвалесцентів ГПХ (85,59%), працівників атомної енергетики (78,12%), рандомізованих за статтю та віком, що свідчить про підвищення частоти виявлення анти-ЦМВ антитіл у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, в яких було виявлено анти-ЦМВ-антитіла. Отримані дані було порівняно з контрольною групою осіб, які не зазнали прямого впливу іонізуючого опромінення (69,20%) (p<0,05). За результатами множинного кореляційного аналізу вперше роказано вплив іонізуючого випромінення як фактора реактивації ЦМВ при отриманих дозах зовнішнього опромінення понад 1,0 Гр (в групі реконвалесцентів ГПХ).

Встановлено, що підвищення ЦМВ-серопозитивності у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС обумовлює переважно реактивацією вірусу, яка відбувається частіше, ніж хворих контрольної групи. Доказано, що імуноферментні методи дослідження виявлення реактивації ЦМВ-інфекції мають перевагу перед ПЛР-діагностикою.

Вперше виявлений взаємозв`язок між ЦМВ-серопозитивністю із клінічними проявами захворювань шлунково–кишкового тракту (хронічні гастрити, хронічні холецистити), бронхолегеневої системи (хронічний необструктивний бронхіт, хронічні обструктивні захворювань легень), артритами, цукровим діабетом, лімфаденопатією, гематологічними захворюваннями непухлинного походження в групі учасників ЛНА. На основі дослідження перебігу вивчених захворювань у хворих з наявністю анти-ЦМВ антитіл сформульовано припущення щодо механізмів впливу ЦМВ на розвиток віддалених наслідків непухлинного характеру - посилення дизбалансу клітинної та гуморальної ланок імунітету, подальше порушення показників ліпідного обміну, що можливо впливає на безпосередню персистенцію вірусу тканинах і органах. На підставі отриманих даних розроблена концепція щодо значення персистируючих вірусних інфекцій в формуванні соматичної патології у осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінення.

Виявлена роль ЦМВ інфекції як кофактору активації клінічної маніфестації хронічного вірусного гепатиту С. Вперше запропонована модель логістичної регресії, яка дозволяє передбачити вірогідність розвитку хронічного гепатиту в учасників ЛНА, носіїв антитіл до антигенів вірусу гепатиту С.

Практичне значення одержаних результатів. На основі лабораторних досліджень обгрунтована доцільність проведення противірусної терапії індукторами інтерфероногенезу при реактивації ЦМВ у постраждалих від іонізуючого випромінення та розроблені показання до їх застосування. Для визначення індивідуальної чутливості імунокомпетентних клітин запропоновано тест стимулювання інтерфероногенезу.

Розроблено метод виявлення мутацій ЦМВ, що призводять до розвитку резистентності до дії противірусного препарату ганцикловіру (патентUA 75254 C1 опублікований 15.03.2006 р.).

Розроблені і впроваджені до закладів охорони здоров'я первинного ланцюга постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС методичні рекомендації по обстеженню хворих та їх лікуванню з реактивацією ЦМВ-інфекції.

Особистий внесок здобувача. Дисертант особисто сформулював мету та задачі дослідження. Автор самостійно проводив відбір хворих на ЦМВ для дослідження імуноферментними тестами сироватку крові, аналізував отримані дані імунологічного обстеження визначеного контингенту хворих; проводив подальше спостереження за ними в динаміці лікування. Для проведення аналізу наявності ЦМВ-інфекції серед обстежених контингентів, на підставі результатів обстежених у відділі клінічної імунології ІКР НЦРМ АМН України, дисертантом створено комп'ютерну базу даних, що включає відомості щодо спектру соматичної патології та величини поглиненої дози опромінення (використано відомості реєстратури поліклініки радіаційного реєстру НЦРМ АМН України). Здобувачем особисто на підставі статистичної обробки отриманих даних, здійснено аналіз і узагальнення результатів дослідження та сформульовано висновки та практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були представлені та обговорені на III з'їзді по радіаційних дослідженнях (Київ, 2003); на науково-практичних конференціях, присвячених діагностиці і лікуванню інфекцій TORCH-групи (Київ, 2002; 2004); Міжнародному з'їзді пульмонологів (Глазго, Велика Британія, 2004); Всеукраїнському з'їзді пульмонологів (Київ, 2003); Національному конгресі кардіологів України (Київ, 2004); міжнародній конференції NATO/CCMS Seminar "Risk assessment of Chornobyl accident consequences: Lessons learned for the future" (Київ, 2004), науково-практичній конференції, присвяченій 70-річчю заснування кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, 2004).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 32 наукових праці, з них 23 роботи у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України та отримано 1 патент України на винахід.

Впровадження результатів роботи в практику. Результати дослідження впроваджені у практичну діяльність Луганської діагностичної лабораторії, Луганського державного медичного університету, поліклініки радіаційного реєстру НЦРМ АМН України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота обсягом 249 сторінок, складається зі вступу, огляду літератури, щести розділів власних досліджень, узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який включає 57 джерел кирилицею і 301 латиницею. Робота ілюстрована 42 рисунками і 32 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 2162 особи, з них 1696 – ретроспективно, з метою визначення частоти наявності анти-ЦМВ антитіл класу IgG (рис.1). До постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС належали 1280 осіб (59,2%). Безпосередню участь в ЛНА брали 795 людей, серед них 118 реконвалесцентів ГПХ і 677 учасників ЛНА, опромінених меншими дозами.


 
 

Цікаве

Загрузка...