WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу (автореферат) - Реферат

Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу (автореферат) - Реферат

За допомогою рентген-дифракційного аналізу жовчі, приготованої по власній методиці, можливо вивчати процеси кристалізації жовчі при наявності патології, що не піддаються вивченню за допомогою інших методик, проводити визначення типу конкременту на фізико-хімічній стадії жовчнокам'яної хвороби, визначати підвищення літогенності жовчі.

Проведення динамічної ехохолецистографії разом з визначенням фракційної амілази в сечі є достатнім для оцінки направленості та ступеня дискінетичних розладів при наявності протипоказів для дуоденального зондування.

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Русин В.І., Бандурин О.Ю., Сіксай Л.Т., Соломон А.М. Діагностика хвороб жовчного міхура за допомогою Рентген-дифракційного аналізу //Лабораторна діагностика.- 2005. - №1(35).- С. 43-45.

2. Бандурин О.Ю. Питома електропровідність жовчі в діагностиці хвороб жовчного міхура // Збірка наукових праць І національного конгресу лікарів внутрішньої медицини. М. Київ, 19-21 травня 2005 р. (Ліки України, додаток).- 2005.- С. 25-27.

3. Русин В.И., Бандурин А.Ю., Сиксай Л.Т. Сравнительная характеристика микроэлементного состава желчи больных хроническим бескаменным холециститом и желчнокаменной болезнью //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология.- Москва, 2003.-№3.-С.167.

4. Русин В.І., Бандурин О.Ю., Сіксай М.П., Соломон А.М., Сіксай Л.Т., Використання Рентген-дифракційного аналізу для дослідження жовчі та жовчних конкрементів // Науковий вісник УжНУ, серія "Медицина" .- 2003, № 21. - С.155-158.

5. Порівняльна характеристика методів діагностики патології біліарної системи. Сіксай Л.Т., Віщак В.Е., Сіксай М.П., Бандурин О.Ю., Стародимова С.Б., Курик М.В., Лонграф Й.Й. /Науковий вісник УжНУ, серія "Медицина". - 2003, № 21.- С.68-175.

6. Новітні флуоресцентно-лазерні методики в медичній практиці. Русин В.І., Сіксай Л.Т., Бандурин О.Ю., Сіксай М.П. /В кн.: Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту. Науково-технічний збірник, вип. 18. Київ-Ужгород - Ніредьгаза.- 2002.- С. 177-181.

7. Бандурин О.Ю. Використання лазерів в медицині //Науковий вісник УжНУ, серія "Фізика". - 2001,-Вип.10. - C.181-186.

8. Сіксай Л.Т., Голод О.В., Бандурин О.Ю. Особливості кореляції показників скоротливої здатності жовчного міхура //Науковий вісник УжНУ, серія "Медицина". - 2005,. Вип. 25. - С. 101-106.

9. Бандурин О.Ю., Сіксай Л.Т. Заявка на винахід (корисну модель) "Спосіб діагностики підвищеної літогенності жовчі у хворих на хронічний некам'яний холецистит" A61 В 5/00, G01 N 33/483 № 200050456734 від 22.05. 2005 р.

АНОТАЦІЯ

Бандурин О.Ю. Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія. – Національний медичний університет шені О.О. Богомольця МОЗ України. - Київ, 2006 .

Дисертація присвячена підвищенню якості діагностики хронічного холециститу з урахуванням біофізичних властивостей жовчі для визначення підвищеної літогенності жовчі. Біофізичні властивості вивчали за допомогою Рентген-дифракційного аналізу нативної жовчі, Рентген-флюоресцентною спектроскопією вивчали мікроелементний склад нативної жовчі, за допомогою кондуктометрії вивчено питому електропровідність жовчі. Вперше встановлено можливість вивчення особливостей кристалічної структури нативної жовчі за допомогою Рентген-дифракційного аналізу, та розроблено спосіб визначення підвищеної літогенності жовчі. Зокрема, в спектрах Рентген-дифракції жовчі частини хворих на холецистит виявлено максимуми, подібно до хворих на жовчнокам'яну хворобу. У хворих на хронічний холецистит встановлено дисбаланс мікроелементного складу як печінкової, так і міхурової жовчі, що корелюють зі змінами при наявності жовчнокам'яної хвороби. Однонаправленість змін біофізичних властивостей жовчі у хворих з різними типами дискінетичних розладів жовчовивідної системи з одного боку та змінами при жовчнокам'яній хворобі з другого боку, свідчить про взаємозв'язок і стадійність запальних та моторно - евакуаторних стадій одного патологічного процесу (гіпертонічно - гіперкінетична, змішана, гіпотонічно - гіпокінетична дискінезія, ЖКХ).

Ключові слова: хронічний холецистит, жовчнокам'яна хвороба, біофізичні властивості жовчі, літогеність жовчі.

АННОТАЦИЯ

Бандурин А.Ю. Биофизические свойства желчи в диагностике хронического холецистита. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.36 – гастроэнтерология. – Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца МЗ Украины. - Киев, 2006.

Диссертация посвящена повышению качества диагностики хронического холецистита с учетом биофизических свойств желчи для определения повышенной литогенности желчи и улучшению результатов его лечения. Было обследовано 117 больных с хроническим холециститом и различными вариантами дискинетических нарушений желчного пузыря, а также 54 больных с желчнокаменной болезнью. Больные хроническим холециститом были разделены на 3 группы в зависимости от типа сопутствующих дискинетических расстройств желчного пузыря – І группу составили 34 больных с гипертонически -гиперкинетической дискинезией желчного пузыря, ІІ- 32 больных со смешанной, гипертонично - гипокинетичной, ІІІ- 51 больной с гипотонично - гипокинетической дискинезией. Биофизические свойства желчи изучали с помощью: Рентген -дифракционного анализа нативной кристаллизованной фракции; методом Рентген - флуоресцентной спектроскопии - изучен микроэлементный состав нативной желчи; с помощью кондуктометрии - определялась удельная электропроводность желчи.

Впервые установлена возможность изучения особенностей кристаллической структуры нативной желчи с помощью Рентген - дифракционного анализа, разработан способ определения повышенной литогенности желчи. В частности, в спектрах Рентген -дифракции желчи части больных с холециститом выявлены максимумы, аналогичные выявленным у больных с желчнокаменной болезнью. У больных хроническим холециститом выявлен дисбаланс микроэлементного состава как печеночной, так и пузырной желчи, взаимосвязанный с изменениями при наличии желчнокаменной болезни. Выявлено, что у больных хроническим бескаменным холециститом независимо от типа дискинетических расстройств наблюдается увеличение концентрации таких микроэлементов, как железо, кальций, цинк, бром, олово, от 20 до 45% и уменьшение концентрации меди и молибдена на 10-15%. Однонаправленисть изменений биофизических свойств желчи у больных с разными типами дискинетических расстройств свидетельствует о взаимосвязи и стадийности воспалительных и моторно-эвакуаторных стадий одного патологического процесса (гипертонически - гиперкинетическая, смешанная, гипотонично -гипокинетическая дискинезии, ЖКБ).

Ключевые слова: хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, биофизические свойства, литогенность желчи.

SUMMARY

Bandurin O. Yu. Biophysical properties of bile for diagnosis of chronical cholecystitis. – Manuscript.

Thesis for the candidate of medical science in specialty – 14.01.36. – Gastroentherology. – National A.A. Bohomolets Medical University Health ministry of Ukraine.-Kyiv, 2006.

The study is devoted to the improvement of chronic cholecystitis diagnostics based on biophysical properties of bile in particular, for detection of bile lithoghenithy.

117 patients suffering from chronic cholecystitis with different types of dyskinesia as well as 54 patients with gallstone disease had been examined. Patients with cholecystitis were divided into three groups according to the evacuation function of gallbladder. X-ray diffraction analysis of native bile as well as X-ray fluorescence and bile conductivity were used for bile biophysical properties evaluation.

X-ray diffraction was introduced for evaluation of native bile crystallization. In particular, similar shapes in bile X-ray diffraction spectra of gallstone disease and cholecystitis patients were found.

Similar changes of biophysical bile properties in patients with different types of gallbladder dysfunction and gallstone disease testify the relationship between inflammatory and diskynetic components of the same pathological process (hypertonic dysfunction – mixed dysfunction-hypothonic dysfunction – gallstone disease).

Key words: cholecystitis, gallstone disease, physical properties, bile lithogenity.


 
 

Цікаве

Загрузка...