WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу (автореферат) - Реферат

Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Бандурин Олександр Юрійович

УДК 616.366-002-036.12-07:612.08

Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу

14.01.36 – гастроентерологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Ужгородському Національному університеті МОН України,

м. Ужгород.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Сіксай Людмила Теодорівна,

Ужгородський Національний університет Міністерство освіти та науки України, медичний факультет

професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Свинцицький Анатолій Станіславович, Національний медичний Університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної терапії №2;

доктор медичних наук, професор Мирошниченко Валентин Павлович, Запорізький медичний інститут вдосконалення лікарів МОЗ України, завідувач кафедриінфекційних хвороб.

Провідна установа: Івано-Франківський державний медичний університет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, МОЗ України, м. Івано-Франківськ.

Захист відбудеться "_18_" _травня_________ 2006 р. о _13_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.003.09 при Національному медичному Університеті імені О.О. Богомольця (01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 17).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м.Київ, вул. Зоологічна, 1)

Автореферат розісланий "__5_" квітня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент Безюк М.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хронічний холецистит (ХХ) є одним із найбільш поширених захворювань органів травлення (Пелещук О.П., 1995; Філіппов Ю.О., 2001). ХХ уражає переважно осіб активного працездатного віку, нерідко призводить до тривалої та стійкої втрати працездатності, що дає підставу вважати дане захворювання не тільки медичною, але й соціальною проблемою (Галлінер Ю.І., 1996; Аннаєв А.А., 1997).

Хронічний холецистит патогенетично тісно пов'язаний з жовчнокамяною хворобою (ЖКХ). Різні варіанти як консервативного, так і оперативного лікування ЖКХ до цього часу часто не дають позитивних і стійких результатів (Іванова Т.В., 1995; Marzolo M.P., 1993). Виходячи з цього, можна вважати, що проблема ефективного лікування хронічного холециститу є методом профілактики ЖКХ (Галкін В.О., 2001).

Дослідження патогенетичних особливостей розвитку ХХ свідчать, що змінюються біофізичні властивості жовчі, тому застосування та розвиток відповідних методів її вивчення є перспективним для покращення діагностики патології жовчного міхура.

До сьогодні не достатньо вивчені механізми розвитку патологічного процесу при ХХ з урахуванням характеру порушення моторики біліарного тракту, вираження запальних і метаболічних змін, та їх зв'язок з біофізичними властивостями жовчі (БВЖ). Вивчення БВЖ у хворих на ХХ має не тільки теоретичну, але й практичну цінність, тому що дозволяє розробляти принципово нові методи діагностики, особливо на ранніх стадіях, прогнозувати перебіг патологічного процесу та підвищити ефективність лікування.

Зв'язок роботи з науковими програмами і темами. Дисертація, виконана в рамках наукової програми, є фрагментом комплексної НДР кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету "Розвантажувально-дієтичне харчування у лікуванні гіпертензивних станів у клініці внутрішніх хвороб, зокрема портальної гіпертензії, печінкової енцефалопатії, нейроциркуляторної дистонії" (номер державної реєстрації DR-0103U01704).

Мета дослідження: розробка нових та подальший розвиток існуючих методів первинної діагностики ранніх стадій хронічного холециститу та жовчнокам'яної хвороби з використанням змін біофізичних властивостей жовчі. Для досягнення цієї мети ставилися завдання: 1. Визначити особливості клінічних, біохімічних і функціональних показників у хворих на хронічний холецистит та жовчнокам'яну хворобу. 2. Вивчити залежність біофізичних показників жовчі від дискінетичних розладів жовчовивідної системи. 3. Оцінити діагностичне значення біофізичних показників у хворих на хронічний холецистит. 4. Застосувати дослідження біофізичних показників жовчі для вивчення особливостей протікання жовчнокам'яної хвороби по регіонах Закарпаття.

Об'єкт дослідження: хворі на хронічний холецистит з дискінезіями жовчного міхура, хворі на ЖКХ, хронічний калькульозний холецистит (хірургічна стадія - сформованих конкрементів).

Предмет дослідження: комплексні біофізичні та біохімічні характеристики жовчі у хворих на холецистит.

Методи дослідження: верифікація діагнозу здійснювалась з використанням клініко-лабораторних, біохімічних, ультразвукових методів дослідження. Оцінка біофізичних показників жовчі проводилася за допомогою: Рентген-дифракційного аналізу (РДА) нативної кристалізованої фази, Рентген-флюоресцентної спектроскопії, визначення її питомої електропровідності за допомогою кондуктометрії. Статистичні методи: варіаційна та кореляційна статистика.

Наукова новизнаотриманих результатів.Вперше проведено комплексне біофізичне та біохімічне дослідження жовчі у хворих на хронічний холецистит в залежності від типу дискінетичних розладів жовчного міхура, та порівняно з аналогічними у хворих на ЖКХ на стадії сформованих конкрементів.

Визначено взаємозв'язок між типом дискінетичних розладів жовчного міхура у хворих на ХХ та змінами біофізичних показників жовчі. Найбільш істотні зміни біофізичних властивостей жовчі спостерігалися у хворих з супутньою гіпотонічно-гіпокінетичною дискінезією і вони подібні до змін у хворих на ЖКХ.

Встановлена можливість вивчення нативної жовчі за допомогою РДА, та показана діагностична цінність результатів таких досліджень.

Встановлено однонаправлені зміни мікроелементного складу жовчі у хворих на хронічний холецистит та ЖКХ, що спостерігаються при утворенні жовчних конкрементів.

Виявлено зміни питомої електропровідності жовчі в залежності від типу дискінетичних розладів у хворих на хронічний холецистит.

Практичне значення отриманих результатів.

Результати дослідження розширюють уявлення про особливості порушень біофізичних властивостей жовчі у хворих на хронічний холецистит та його роль у патогенезі захворювання. Обґрунтована необхідність вивчення біофізичних властивостей жовчі при різних формах дискінетичних порушень у хворих на хронічний холецистит, оскільки за їх допомогою можливо визначати підвищену літогенність жовчі.

Виявлено взаємозв'язок між типом дискінетичних розладів жовчного міхура ЖМ і характером біофізичних властивостей жовчі, який дозволяє розглядати їх як маркери дискінетичних порушень у хворих на ХХ та літогенності жовчі.

Результати роботи втілені в клінічну практику гастроентерологічного відділення Обласної клінічної лікарні м. Ужгорода, Обласного госпіталю інвалідів війни та ліквідаторів аварії на ЧАЕС, стаціонарного відділення служби охорони здоров'я управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора в отримані результати є основним і полягає в розробці завдань та програми дослідження. Автор дисертації впродовж 2002-2005 років самостійно виконав обстеження всіх тематичних хворих у відповідності з розробленою програмою. Розробив діагностичний алгоритм обстеження тематичних хворих. Самостійно проводив дуоденальні зондування та біохімічне дослідження жовчі. За допомогою клініко-лабораторних та інструментальних методів дослідження вивчав особливості протікання патології. Приймав участь в проведенні ультразвукового обстеження хворих та самостійно проводив інтерпретацію результатів з визначенням об'єму жовчного міхура (ЖМ) та розрахунком показників скоротності. Разом з науковим керівником сформулював висновки та практичні рекомендації.

Апробація роботи. Матеріали дисертації доповідались здобувачем на науково-практичних конференціях: конференції „ЕПАС'98", присвяченій 80-річчю Національної академії наук України, конференції молодих вчених та аспірантів ІЕФ'2001, європейській міжнародної конференції „CEPAS'2000" (Ужгород, 2000), І Всеукраїнській конференції „Раціональне, оздоровлююче харчування" (Поляна, 2002 рік), І засіданні Українського товариства терапевтів (2002 рік), 56, 57, 58 щорічних підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу медичного факультету УжНУ (медична секція) – 2003-2005 р., 27 сесії наукового товариства гастроентерологів Росії (2003 рік), І конгресі лікарів-терапевтів (Київ, 2005), І всеукраїнській конференції „Роль довкілля у валеологічній освіті і вихованні" (Полтава, 2005 рік).


 
 

Цікаве

Загрузка...