WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підвищення візуальної інформативності термограм у оптоелектронних системах тепловізійної медичної діагностики (автореферат) - Реферат

Підвищення візуальної інформативності термограм у оптоелектронних системах тепловізійної медичної діагностики (автореферат) - Реферат

2. Визначено параметри вейвлет-обробки для фільтрації напівтонових термограм (тип вейвлета: коіфлет 2-го порядку або обернений біортогональний вейвлет за номером 2.4 з розмірами локальної фільтрації 9х3 пікселя; рівень декомпозиції зображення lev=2; показник, через який задається кількість коефіцієнтів грубої апроксимації Alpha=1.1) та для компресії теплових зображень (тип вевлета: коіфлет 5 го порядку або симлет 4-го порядку; рівень декомпозиції зображення lev=3). Ступінь спотворення стиснених термограм оцінено через середню піксельну помилку, яка змінювалась у межах від 0,46% до 1,81%; ефективність компресії визначено шляхом розрахунку кількості нульових коефіцієнтів, що склала 75,98% 97,95% (для різних термограм у залежності від типа вейвлета та рівня декомпозиції зображення).

3. Встановлено, що для виявлення деталей термограми при значному збільшенні (у 7 10 разів) лінійних розмірів фрагментів теплового медичного зображення доцільно комбінувати традиційні методи інтерполяції та фрактальне кодування. Показано, що найкращі результати забезпечує збільшення первинних лінійних розмірів фрагмента термограми до 256х256 пікселів методами бікубічної інтерполяції або інтерполяції за найближчим сусідом, а для подальшого збільшення лінійних розмірів необхідне фрактальне кодування з використанням нейронної мережі типу Кохонена, що самовпорядковується, і наступне декодування із заданими лінійними розмірами, досліджені розміри - 512х512 пікселів.

4. Встановлено, що при малій частоті кадрів візуалізації, яка обумовлена параметрами тепловізійної камери з одноелементним фотоприймачем (нині тепловізійні пристрої такого типу, як той, що використано в даній роботі, є найпоширенішими в дистанційній медичній термографії), найбільш розповсюдженими спотвореннями результатів роботи інфрачервоних оптоелектронних систем є лінійний змаз, що виникає при взаємному русі камери тепловізійного пристрою й пацієнта, та розфокусування. Запропоновано: відновлювати візуалізовані теплові медичні зображення з лінійним змазом деконволюцією на основі вінерівської фільтрації, задаючи функцію розсіювання точки довжиною та напрямком (кутом) змазу; а для відновлення дефокусованих термограм використовувати сліпу деконволюцію, апроксимуючи функцію розсіювання точки фільтрами низьких частот (усереднюючий фільтр, фільтр Гаусса та фільтр на основі кругової функції).

5. Визначено, що інфрачервоні оптоелектронні системи медичного призначення, які працюють у спектральному діапазоні =8 14 мкм, доцільно застосовувати в онкології на етапі безконтактних неінвазійних досліджень. Виділено характерні теплові зображення для наступних нозологічних форм захворювань: пухлини органів черевної порожнини та інтрабдомінальні пухлини, які були піддані хірургічному лікуванню (післяопераційний моніторінг); пухлини молочних залоз та м'яких тканин.

6. Запропоновано і практично реалізовано схеми обробки та дослідження теплових знімків онкологічних хворих, які стали основою покращання візуальної інформативності медичних термограм при тепловізійній діагностиці на сучасному медико-діагностичному обладнанні.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Міхеєнко Л.А., Бехтір О.В. Оцінка величини ефективного засвічування при латеральній світлотерапії // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2000. - № 2. - С. 89-91.

2. Сизов Ф.Ф., Бехтір О.В., Забудський В.В., Маслов В.П., Чешук В.Є., Кравченко О.В., Ліпкевич О.В., Єфременко В.Г., Гордієнко Е.Ю., Шустакова Г.В. Дослідження можливостей дистанційної медичної термографії // Вісник національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут" (Приладобудування). - 2003. - № 25. - С. 133-137.

3. Бехтір О.В., Сизов Ф.Ф., Чешук В.Є., Кравченко О.В., Носко М.М., Ліпкевич О.В. Обробка та аналіз теплових зображень в медицині // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (Приладобудування). - 2003. - № 26. - С. 138-144.

4. Бехтір О.В., Сизов Ф.Ф., Чешук В.Є., Носко М.М., Олійниченко Г.П. Підвищення візуальної інформативності термограм при онкологічних захворюваннях молочних залоз // Вісник НТУУ "КПІ". (Приладобудування). - 2004. - № 27. - С. 144-150.

5. Бехтир Е.В., Сизов Ф.Ф. Улучшение визуального качества медицинских термограмм // Электроника и связь. - 2004. - Том 9, № 21. - С. 41-45.

6. Бехтир Е.В., Сизов Ф.Ф. Восстановление "дефокусированных" и "смазанных" тепловых медицинских изображений // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Інститут фізики напівпровідників НАН України). - 2004. - № 39. - С. 115-123.

7. Бехтир Е.В., Сизов Ф.Ф. Исследование особенностей визуализации медицинских термограмм в хроматических псевдоцветах // Український журнал медичної техніки і технології. - 2005. - № 1-2. - С. 106-115.

8. Сизов Ф.Ф., Бехтір О.В. Вейвлет-технології у застосуванні до обробки теплових медичних зображень (стиснення інформації) // Доповіді НАН України. - 2005. - № 6. - С. 77-83.

9. Бехтир Е.В., Сизов Ф.Ф. Фрактальное кодирование и вейвлет-обработка в применении к повышению диагностической информативности тепловых медицинских изображений // Электроника и связь. - 2005. - № 26. - С. 54-60.

10. Сизов Ф.Ф., Бехтір О.В., Білевич Є.О., Голенков О.Г., Гордієнко Е.Ю., Грінченко М.Т., Гуменюк-Сичевська Ж.В., Духнін С.Є., Забудський В.В., Завадський П.В., Ільницький І.І., Кравченко С.Л., Крайовий В.М., Рева В.П., Корінець С.В., Писаренко Л.О., Фоменко Ю.В., Шевчик А.В., Шустакова Г.В. Багатоелементний тепловізор з високою температурною чутливістю та телевізійною частотою кадрів // Наука та інновації. – 2005. – Т.1, № 3. – С. 22-33.

11. Бехтір О.В. Застосування сучасних інформаційних технологій для забезпечення точного дозування світлового потоку при латеральній світлотерапії // Наукові праці КМАПО: "Інформаційні технології в охороні здоров'я та практичній медицині". - 2001. - С. 21-24.

12. Берчий О.І., Жученко М.І., Бехтір О.В. Особливості оптимізації оптичних систем з рефракційно-дифракційними елементами мікрооптики головок запису-зчитування інформації // Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції "Optoelectronic Information-Energy Technologies". - Вінниця (Україна). - 2001. - С. 81.

13. Забудський В.В., Маслов В.П., Кравченко С.Л., Бехтір О.В., Єфременко В.Г., Гордієнко Е.Ю., Шустакова Г.В. Дослідження отримання та обробки тепловізійних зображень злоякісних новоутворень // Труды 4-й международной научно-практической конференции "СИЭТ 2003". - Одесса (Украина). - 2003. - С. 360.

14. Sizov F.F., Bekhtir O.V., Maslov V.P., Zabudskiy V.V., Kravchenko O.V., Lipkevich O.V., Efremenko V.G., Gordienko E.U., Shustakova G.V. Identification of thermal anomalies in medicine using infrared imager // International scientific and practical conf. "Spectroscopy in Special Application". - Kiev (Ukraine). - 2003. - P. 100.

15. Бехтір О.В., Сизов Ф.Ф. Зорове сприйняття термограм та особливості роботи з тепловими медичними зображеннями // III науково-технічна конференція "ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи". - Київ: НТУУ "КПІ" (Україна). - 2004. - С. 159-160.

16. Бехтир Е.В., Сизов Ф.Ф., Чешук В.Е., Олийниченко Г.П., Носко М.М. Применение тепловидения в медицинских исследованиях онкологических заболеваний молочных желез // III съезд онкологов и радиологов стран СНГ. - Материалы съезда. Часть II. - Минск (Беларусь). - 2004. - С. 44.

17. Bekhtir O.V., Sizov F.F. Thermal Medical Image Compression by Wavelet-Technique // 5-th International Young Scientists Conf. "Problems of Optics and High Technology Material Science SPO 2004". - Kiev (Ukraine). - 2004. - P. 189

18. Sizov F.F., Bekhtir O.V. The possibilities of "fractal zoom" in thermal medical imaging // SPIE International Congress on "Optics and Optoelectronics". – Warsaw (Poland). – 2005. – P. 183.

СПИСОК ЦИТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[а]Уэлстид С. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии: Учебное пособие. - М.: Изд-во Триумф, 2003. - 320 c.

[б] Фор А. Восприятие и распознавание образов: Пер. с франц. - М.: Машиностроение, 1989. - 272 c.

[в] Глезер В.Д., Цуккерман И.И. Информация и зрение. - М. Л.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1961. - 183 с.

[г] Домбругов Р.М. Телевидение. - К.: Выща школа, 1988. - 215 с.

[д] Марр Д. Зрение: Информационный подход к изучению представления и обработки зрительных образов: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1987. - 400 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...