WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональний стан кори надниркових залоз та серцево-судинної системи в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при фізичному на - Реферат

Функціональний стан кори надниркових залоз та серцево-судинної системи в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при фізичному на - Реферат

Для об'єктивної оцінки співвідношення екскреції 17-КГС і метаболітів андростероїдогенезу використали коефіцієнт відношення 17-КС до 17-КГС (17-КС/17-КГС) (Кучер М.Д., Криворук М.І., Пак О.В. та ін., 2004).

Статистична обробка матеріалу здійснювалась за допомогою програм Excel 7.0 та SPSS, версія 10,0 з використанням t-критерію Стьюдента для парних спостережень (Лойд Э., Ледерман У., 1989; Свердан П.Л., 1998; Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д., 1985).

Основні результати досліджень та їх обговорення. Вихідний рівень екскреції 17-кетогенних стероїдів із сечею у здорових осіб із обтяженою спадковістю щодо ІХС (третьої групи) був на 27 % нижчим, а вихідний рівень екскреції 17-кетостероїдів із сечею – на 54 % меншим порівняно із здоровими обстежуваними без обтяженої спадковості щодо ІХС (р < 0,05) (табл. 1). Таке зниження екскреції 17-кетостероїдів та 17-кетогенних стероїдів, на нашу думку, може бути зумовлене особливостями функціонування ферментних мітохондріальних систем, що беруть участь у синтезі кортикостероїдів. За даними сучасних досліджень існують суттєві вікові особливості кортикостероїдогенезу (Гончаров Н.П., Кация Г.В., 1995; Захарченко И.В., Суворова И.Н., Швец В.Н. и др., 2005). Ймовірно, в надниркових залозах старшої вікової групи виникає дефіцит попередників гормонального біосинтезу, що пов'язаний із віковим зниженням активності деяких ферментних систем, зокрема, десмолази, що забезпечує в молодому організмі високий рівень синтезу як прегненолону, так і інших попередників у ланці біосинтезу кортизолу, та зниження 5б-редуктазної активності. З віком інтенсифікація процесу біосинтезу кортизолу відбувається за рахунок більш повного використання попередників синтезу і зниження утворення інших класів кортикостероїдів, зокрема дегідроепіандростерону та андростендіону. Таким чином, відбувається переорієнтація загальних для кортизолу та С19-стероїдів (дегідроепіандростерон, андростендіон) „сировинних та енергетичних ресурсів" на синтез життєво важливого кортизолу. Отже, вміст основного адаптативного гормону кортизолу, а також 11-дезоксикортизолу в плазмі крові не залежить від віку. Рівень інших попередників у системі синтезу стероїдів – прегненолону, 17-оксипрогестерону, 17-оксипрегненолону – прогресивно знижується з віком.

Таблиця 1

Зміни екскреції 17-кетостероїдів (17-КС), хроматографічного складу 17-КС, індексу андрогенності (ІА 17-КС ), 17-кетогенних стероїдів та співвідношеня 17-кетостероїдів та 17-кетогенних стероїдів (17-КС/17-КГС) у сечі здорових осіб під впливом фізичного навантаження

Дослід-жувані показники

Перша група

Друга група

Третя група

До наванта-ження

Після наванта-ження

Зміни після наванта-ження

До

наванта-ження

Після наванта-ження

Зміни після наванта-ження

До наванта-ження

Після наванта-ження

Зміни після наванта-ження

17-КС, мкмоль/год

n = 45

n = 31

n = 84

0,74 0,08

1,070,075*

+0,290,07*

0,810,15

1,120,15

+0,310,15

0,400,05√

0,520,05*, √

0,120,05

*,√

17-КГС, мкмоль/год

1,38 0,11

1,990,12*

+0,620,12*

1,610,23

2,350,23*

+0,740,23*

1,000,09√

1,320,13*,√

0,320,11*√

17-КС/17-КГС

0,56 0,03

0,550,04

-0,0050,04

0,490,04

0,510,04

+0,020,04

0,500,03

0,470,02

-0,040,03

АД, %

n = 22

n = 28

n =82

21,253,05

25,403,22

+4,153,19

20,913,03

13,342,53

-7,563,72

20,211,65

21,141,7

+1,072,44

4-АД, %

4,571,94

7,932,15

+3,362,21

2,630,98

6,251,83

+3,612,02

12,172,12√

6,111,06*,√

-5,732,14

*,√

А, %

23,393,47

23,583,06

+0,184,33

27,522,59

28,612,70

+1,092,49

21,871,66

22,671,6

+0,282,3

Е, %

16,812,22

15,381,84

-1,432,36

17,892,98

19,542,54

+1,653,72

14,520,98

19,801,4*,√

+4,771,77*,√

11-ОА, %

5,441,64

6,261,64

+0,820,87

8,831,70

7,141,29

-1,701,67

4,650,81

4,770,67

+0,130,63

11-ОЕ, %

19,914,62

13,872,35

-2,222,49

16,293,35

18,172,64

+2,132,13

19,661,42

17,220,9

-2,321,46

11-КЕ, %

7,261,67

10,891,58*

+3,631,54*

8,981,43

9,501,47

+0,521,03

6,970,96

9,080,85

+1,681,04

ІА 17-КС, ум. од

4,861,40

4,410,99

-0,451,55

3,070,72

2,920,39

-0,150,68

3,220,36

2,960,29

-0,250,38

Примітка: * - достовірність змін відносно вихідних значень (р < 0,05);

√ - достовірність різниці між показниками першої та третьої групи (р1 < 0,05)

При співставленні показників глюкокортикоїдної активності кори надниркових залоз із даними екскреції метаболітів андрогенів у стані спокою коефіцієнт відношення 17-КС/17-КГС у всіх групах обстежених не відрізнявся (р > 0,05).

Проведені нами дослідження показали, що короткотривале фізичне навантаження різної інтенсивності призводить до зростання екскреції 17-кетогенних стероїдів у всіх групах обстежених (р < 0,05). Незважаючи на нижчий вихідний рівень 17-кетостероїдів у сечі в групі здорових осіб із обтяженою спадковістю щодо ІХС, короткотривале фізичне навантаження на рівні 35 % та 50 % від НМСК зумовлює підвищення екскреції 17-кетостероїдів, проте це зростання було менш вираженим, ніж у здорових осіб першої групи, що виконували фізичне навантаження такої ж потужності (див. табл. 1).

У випадку виконання короткотривалого субмаксимального та максимального навантаження відзначалася лише тенденція до зростання 17-кетостероїдів, проте рівень екскреції 17-кетогенних стероїдів у сечі зростав на 45,96 %, що на 13,96 % перевищує ступінь наростання 17-кетогенних стероїдів у здорових осіб із обтяженою спадковістю щодо ІХС, які виконували фізичне навантаження на рівні 35 % та 50 % від НМСК (рис. 1).

17-КС 17-КС 17-КГС 17-КГС17-КС 17-КС 17-КГС 17-КГС17-КС 17-КС 17-КГС 17-КГС

А Б А Б А Б А Б А Б А Б

Рис. 1. Зміни екскреції 17-кетостероїдів (17-КС) та 17-кетогенних стероїдів (17-КГС) у сечі здорових чоловіків та осіб із обтяженою спадковістю щодо ІХС при фізичному навантаженні; *- достовірність змін відносно вихідних значень (р < 0,05); **- достовірність різниці між показниками першої та третьої групи (р1< 0,05):

А – до навантаження;

Б – після навантаження.

Більший ступінь наростання екскреції 17-кетогенних стероїдів, ймовірно, пов'язаний із більшою величиною навантаження, яке виконували здорові обстежувані особи цієї групи. Ці дані підтверджуються дослідженнями, в яких короткотривале фізичне навантаження підвищує рівень кортикостероїдів у крові прямо пропорційно величині навантаження і обернено пропорційно ступеню тренованості особи (Schwarz L., Kindermann W., 1990; Oleschansky M.A., Zoltick J.M., Herman R.H. et al., 1990). Отже, короткотривале фізичне навантаження на рівні 75 % та 100 % НМСК призводить до напруження функціонування надниркових залоз в умовах інтенсивного навантаження.

Нами досліджувався хроматографічний склад 17-кетостероїдів сечі та індекс андрогенності в осіб із обтяженою спадковістю щодо ІХС та у здорових чоловіків до та після виконання фізичного навантаження. Отримані результати свідчать, що склад 17-кетостероїдів до навантаження в осіб із обтяженою спадковістю щодо ІХС та у здорових осіб без обтяженої спадковості щодо ІХС суттєво не відрізнявся. Проте в осіб із обтяженою спадковістю спостерігався значно вищий вміст андростендіону (4-АД) порівняно зі здоровими без обтяженої спадковості (див. табл.1). Під впливом фізичного навантаження на рівні 35 % та 50 % від НМСК у складі 17-кетостероїдів сечі здорових осіб достовірно підвищувався рівень фракції 11-кетоетіохоланолону (11-КЕ), що є метаболітом глюкокортикоїдів, достовірних змін андростандіону, андростендіону, андростерону та етіохоланолону не відзначали. Дослідження хроматографічного складу 17-кетостероїдів сечі у здорових із обтяженою спадковістю щодо ІХС у випадку виконання фізичного навантаження на рівні 35 % та 50 % від НМСК виявило високодостовірне зниження рівня андростендіону (4-АД) та зростання рівня етіохоланолону (Е) (рис. 2).


 
 

Цікаве

Загрузка...