WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональний стан кори надниркових залоз та серцево-судинної системи в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при фізичному на - Реферат

Функціональний стан кори надниркових залоз та серцево-судинної системи в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при фізичному на - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

БЕВЗ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК: 612.453+612.13/.176) : 612.014.47+616.12-005.4-056.7

Функціональний стан кори надниркових залоз та серцево-судинної системи в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при фізичному навантаженні

14. 03. 03 – нормальна фізіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Львів – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Львівському національному медичному університеті

імені Данила Галицького МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Яворський Остап Григорович,

Львівський Національний медичний університет

імені Данила Галицького МОЗ України,

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та сестринської справи

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Дмитрієва Алла Володимирівна,

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця

НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізіології кровообігу

доктор медичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

Вадзюк Степан Несторович,

Тернопільський державний медичний

університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, директор Інституту медико-біологічних проблем, завідувач кафедри нормальної фізіології

Провідна установа Національний медичний університет

імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Захист відбудеться 21 вересня 2006 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м.Львів, вул. Пекарська, 52).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6)

Автореферат розісланий "21" серпня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої радиТомашова С.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Зростання захворюваності населення, недостатня ефективність лікувальних заходів на етапі розвитку хвороби вимагають нових підходів до визначення та оцінки стану здоров'я. Розвиток хвороби є поступовим процесом, який завершується втратою пристосувальної здатності організму до змін оточуючого середовища, і є результатом зниження його адаптаційних можливостей (Баевский Р.М., 2000). Зміни, що відбуваються в організмі внаслідок впливу зовнішніх факторів довкілля та внутрішнього середовища, забезпечуються нейро-гуморальними регулюючими системами. Участь ендокринної системи в регуляції пристосувальних процесів не обмежується лише функціями симпатико-адреналової та гіпофізарно-адренокортикальної систем. Проте завдяки функціонуванню саме цих систем здійснюються складна взаємодія з нервовими центрами та виконавчими органами, що визначають пристосувальну здатність організму (Selye H., 1977 ).

Серцево-судинні захворювання посідають одне з перших місць серед причин захворюваності та смертності населення економічно розвинених держав світу. Однією із причин розвитку ішемічної хвороби серця є атеросклероз. Незважаючи на величезну кількість проведених досліджень, причини виникнення атеросклерозу і механізми його розвитку ще остаточно не вивчені (Карпов Р., Дутко В., 2000). Вважають, що атеросклероз є поліетіологічним захворюванням, в генезі якого має значення тривалий вплив на організм людини різноманітних несприятливих чинників навколишнього та внутрішнього середовища – факторів ризику. Передусім, до них належать гіперхолестеринемія, підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет, куріння, спадкова схильність, часті стреси, а також малорухливий спосіб життя (Коваленко В.М., Сіренко Ю.М., Дорогой А.П., 2005; Лутай М.И. 2004).

На сьогоднішній день антиатерогенна роль фізичного навантаження різної величини однозначно доведена (Weintraub M.S. et al., 1989). Але, разом з тим, вивчення впливу фізичного навантаження на фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі здорових осіб з наявними факторами ризику розвитку ішемічної хвороби серця, зокрема спадковими чинниками та гіподинамією, потребують поглибленого аналізу. Дозовані фізичні навантаження можна використовувати як тестову пробу для оцінки функціональних і метаболічних резервів організму. Підвищення адаптаційних можливостей організму, що забезпечують його резистентність до дії несприятливих чинників, та розробка критеріїв і методів визначення індивідуальних пристосувальних можливостей з метою виявлення дезадаптаційних і донозологічних станів належать до головних завдань сучасної фізіології (Меєрсон Ф.З., 1988-2000; Гжегоцький М.Р., 1999).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках комплексної науково-дослідної теми кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та сестринської справи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького "Вплив фізичного навантаження на метаболічні процеси при стенокардії напруження та пошуки способів запобігання негативних його впливів" (№ державної реєстрації 0196V014974). Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради медичного факультету № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 14 квітня 1999 року, протокол № 6.

Мета та завдання дослідження. Вивчити механізми адаптації до фізичного навантаження у здорових осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця; доповнити шляхи ранньої профілактики атеросклерозу; розробити прогностичні критерії визначення стану функціонування кори надниркових залоз та серцево-судинної системи у здорових осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця на основі застосування фізичного навантаження.

Для реалізації мети були поставлені наступні конкретні завдання:

  1. Визначити рівень екскреції 17-кетостероїдів, 17-кетогенних стероїдів у сечі при фізичному навантаженні у здорових осіб і в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця.

  2. Вивчити екскрецію і характер співвідношення окремих складових 17-кетостероїдів, індекс андрогенності в обстежуваних при фізичному навантаженні.

  3. Вивчити характер міжгормональних співвідношень метаболітів андростероїдогенезу та глюкокортикоїдів під впливом фізичного навантаження.

  4. Визначити зв'язок між рівнем екскреції 17-кетостероїдів і 17-кетогенних стероїдів у сечі та частотою серцевих скорочень у стані спокою і при фізичному навантаженні різної потужності у здорових осіб і в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця.

  5. Дослідити взаємозв'язки між екскрецією 17-кетостероїдів і 17-кетогенних стероїдів та рівнями систолічного і діастолічного артеріального тиску в обстежуваних у стані функціонального спокою та під впливом фізичного навантаження різної величини.

  6. Визначити зв'язок між екскрецією 17-кетостероїдів і 17-кетогенних стероїдів та змінами амплітуди зубця Т, розміщенням сегменту ST відносно ізолінії, співвідношенням R/S за даними електрокардіографії, отриманої у спокої та за умов виконання короткотривалого фізичного навантаження різної потужності у здорових осіб і в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця.

Об'єкт дослідження: механізми пристосувально-компенсаторних процесів за умов короткотривалого фізичного навантаження різної інтенсивності у здорових осіб і в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця.

Предмет дослідження: параметри функціонального стану кори надниркових залоз, реакція серцево-судинної системи на фізичне навантаження різної інтенсивності.

Методи дослідження: Для оцінки функціонального стану кори надниркових залоз визначали екскрецію 17-кетостероїдів та 17-кетогенних стероїдів у сечі та хроматографічний склад 17-кетостероїдів сечі; з метою об'єктивної оцінки метаболітів андрогенів у складі сумарних 17-кетостероїдів використано метод розрахунку індексу андрогенності. З метою дослідження реакціїї серцево-судинної системи на фізичне навантаження у всіх обстежуваних визначали артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень (ЧСС), проводили електрокардіографічне дослідження. Аналізуючи отримані електрокардіограми, оцінювали зміни амплітуди зубця Т, розміщення сегменту ST відносно ізолінії та співвідношення R/S. З метою виявлення коливань показників, що характеризують вегетативний „фон" організму, розраховували вегетативний індекс Кердо.

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі на основі комплексного підходу досліджено функціональний стан кори надниркових залоз, серцево-судинної системи та механізми пристосувально-компенсаторних процесів у здорових осіб і в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця під час виконання короткотривалого динамічного фізичного навантаження. Проведено багатосторонній аналіз взаємозв'язків величини екскреції 17-кетостероїдів і 17-кетогенних стероїдів у сечі зі змінами ЧСС, артеріального тиску, амплітуди зубця Т, зміщенням сегменту ST відносно ізолінії та співвідношенням R/S за даними електрокардіографії, отриманої у спокої та під час виконання короткотривалого фізичного навантаження різної потужності у здорових осіб і в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця. Вперше оцінено вплив короткотривалого фізичного навантаження на серцево-судинну систему та функціональний стан кори надниркових залоз в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця. Виявлені особливості змін гемодинаміки, процесів збудження міокарда та екскреції кетостероїдів із сечею в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця свідчать про зниження адаптаційних можливостей серцево-судинної системи та напружене функціонування кори надниркових залоз в умовах фізичного навантаження. На основі отриманих результатів дослідження обґрунтовані критерії оцінки функціонального стану надниркових залоз та серцево-судинної системи у здорових осіб і в осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця у випадку фізичного навантаження.


 
 

Цікаве

Загрузка...