WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Квантово-медикаментозна корекція вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних порушень у хворих на хронічний гломерулонефрит (автореферат) - Реферат

Квантово-медикаментозна корекція вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних порушень у хворих на хронічний гломерулонефрит (автореферат) - Реферат

Доведено доцільність використання серед методів досліджень у хворих на ХГН визначення вегетативного статусу, проведення кардіоінтервалографії, як методу визначення вазорегуляторних порушень з метою диференційованого підходу та контролю за лікуванням.

Розроблений спосіб лікування АГ у хворих на ХГН шляхом впливу поліхроматичним некогерентним лінійним плоско поляризованим світлом на проекцію синокаротидної ділянки та зону точки Е36.

Обґрунтовано курсове застосування флогензиму хворим на ХГН за результатами тривалого динамічного спостереження. Доведено, що використання флогензиму в комплексній терапії у хворих на ХГН сповільнює темпи прогресування захворювання.

Впровадження результатів дослідження. Результати досліджень впроваджені в лікувальну роботу Центральної міської клінічної лікарні м. Києва, міської клінічної лікарні №3 м. Києва, Київського міського нефрологічного центру, Київської центральної басейнової клінічної лікарні, Обласної клінічної лікарні м. Чернівці та Обласної клінічної лікарні м. Вінниця, а також в педагогічний процес кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб № 2, госпітальної терапії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Особистий внесок здобувача. Здобувач провелапатентно-інформаційний пошук, огляд сучасної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з обраної тематики. Разом із науковим керівником розроблено програму досліджень, визначено мету та задачі. Автором самостійно проведено підбір та обстеження хворих на ХГН згідно програми дослідження. Розшифровка даних функціональних досліджень, їхня первинна обробка, розробка та заповнення формалізованих карт-історій хвороб, формування груп і статистична обробка результатів досліджень на комп'ютері проведені автором власноручно. Написаний огляд літератури, проведений науковий аналіз отриманих результатів, сформульовані основні положення дисертації, висновки і практичні рекомендації, які базуються на результатах даного дослідження, оформлена дисертаційна робота. Дисертант підготувала низку доповідей на наукових конференціях, наукові публікації та дисертацію до захисту. У співавторстві розроблений винахід на спосіб лікування АГ у хворих на ХГН. Здобувачем не використовувались ідеї співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи були представлені на 56й науковій конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 2001), Міжнародній конференції нефрологів та урологів "Geriatric Nephrology and Urology" (Lisbon, 2001), наукових конференціях "Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні в рамках реалізації Національної програми" (Київ, 2002) та "Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике" (Київ, 2002), XIV нефрологічній науково-практичній конференції (Ужгород, 2003), II Міжнародній конференції "Біоптрон – світлотерапія" (Київ, 2005), І Національному з'їзді нефрологів України (Донецьк, 2001), ХV з'їзді терапевтів України (Київ, 2004), ІІ Національному з'їзді нефрологів України (Харків, 2005), симпозиумі "Патогенетичні механізми токсичних нефропатій" (Одеса, 2006), представлені та обговорені на розширеному засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 Національного медичного університету (01.12.2004, протокол № 11). Рішенням конкурсної комісії АМН України автор удостоєна академічної премії для молодих учених за цикл наукових робіт за темою дисертації (06.12.2005, протокол № 2). Апробація дисертації відбулася на засіданні апробаційної ради "Загальні питання внутрішніх хвороб" Національного медичного університету (11.10.2005, протокол № 82).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових робіт, з них –9 у фахових виданнях, затверджених ВАК України. Серед опублікованих робіт: 6 статтей – у збірниках наукових праць, 3 статті – у фахових наукових журналах (1 – самостійна), 6 тез в матеріалах з'їздів та конференцій (5 – у вітчизняних виданнях, 1 – за кордоном). В співавторстві отриманий патент на винахід та впроваджене нововведення. Підготовлено та подано до друку 1 методичні рекомендації.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 172 сторінках друкованого тексту та складається з вступу, огляду літератури, матеріалів та методів, розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списка використаних літературних джерел, додатків. Роботу ілюстровано 24 таблицями, 1 схемою, 20 рисунками. Список використаних джерел включає 273 найменування, із них 186 кирилицею та 87 латиною.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 173 хворих на ХХН I-III стадій: ГН, віком від 16 до 65 років, серед них чоловіків – 93 (53,74,6%), жінок – 80 (46,24,6%), які перебували на стаціонарному та амбулаторному лікуванні в Київському міському нефрологічному центрі клінічної лікарні № 3 та 30 практично здорових осіб. Всі обстежені хворі розподілені на групи в залежності від терапії, що проводилась, стадії ХХН. Використовували класифікацію ХХН, прийняту на II-му Національному з'їзді нефрологів України (Харків, 2005), критерії діагностики клінічних груп ХНН – за класифікацією Т.Д. Никули (2003, 2004), АГ – за класифікацією ВООЗ (1999). Діагноз верифікований на підставі даних анамнезу, результатів об'єктивного обстеження, лабораторно-інструментальних методів досліджень. До основної групи увійшло 137 хворих, серед яких аннефротична форма захворювання була у 122 (89,12,7%) осіб. ХХН I стадії: ГН було діагностовано у 83 хворих (60,54,2%), ХХН II стадії: ГН – у 42 осіб (30,63,9%) та ХХН III стадії: ГН – у 12 хворих (8,72,4%). Серед обстежених хворих основної групи у 119 (86,82,8%) була АГ, з них у 24 (20,13,6%) хворих – м'яка, у 65 (54,64,5%) – помірна, у 30 (25,23,9%) – важка. В основній групі 116 хворих на тлі стандартної терапії отримували квантові методи лікування: ПАЙЛЕР-світло та мікрохвильову терапію. Поляризоване світло (PILER – Polarized Polychromatic Incoherent Low-Energy Radiation – поляризоване поліхроматичне некогерентне низькоенергетичне світло) призначили 82 хворим, яке здійснювали за допомогою апарата Біоптрон (Швейцарія). Апарат відповідає всім міжнародним стандартам якості (DEKRA) для виробництва медичного обладнання 9001/12.2000-ISO 13485/11.2000, зареєстрований комітетом з нової медичної техніки МОЗ України (01.07.1998). Мікрохвильову терапію (надвисокочастотні електромагнітні хвилі з низькою інтенсивністю в діапазоні 10-17-10-18 Вт/Гцсм) проводили 34 хворим за допомогою апарата "ІХТ-Колбун" (Україна), зареєстрованого комітетом з нової медичної техніки МОЗ України (27.05.1996). 21 пацієнту основної групи був призначений препарат системної ензимотерапії флогензим (фірма "МUCOS-FARMA", Німеччина) в дозі 6-8 таблеток на добу. Хворі контрольної групи отримували тільки стандартну медикаментозну терапію: антигіпертензивні препарати, антиагреганти, периферичні вазодилятатори, антикоагулянти, діуретичні засоби, антиоксиданти. Хворі основної та контрольної груп були еквівалентні за діагнозом, віком і статтю. Дослідження та лікування проводили після отримання від кожного пацієнта інформованої згоди на лікування та обстеження.

Були використані загальноклінічні та спеціальні методи дослідження. В ході проведеної роботиоцінювали: показники загального аналізу крові, біохімічного дослідження крові, коагулограми, рівнів глюкози та електролітів крові, загального аналізу сечі, добової протеїнурії, аналізу сечі за Нечипоренком, проби за Зимницьким. Із спеціальних лабораторних були включені методи, що дозволяють оцінити імунний статус та спектр ЖК сироватки крові. Серед показників імунограми оцінювали: кількісну характеристику Т- і В-лімфоцитів (за методиками S.Steel, 1974, A.Basten, 1972, A.Shore, 1978), імуноглобуліни (за G.Mancini, 1965), ЦІК (за Л.С.Косицькою, 1990), фагоцитарну активність лейкоцитів (за методикою відновлення тетразолієвого нітросинього). Показники спектру ЖК сироватки крові визначали за допомогою газового хроматографа ("Цвет-500", Росія).

Серед інструментальних методів використовували: Ехо-КГ, ультразвукове дослідження нирок та органів черевної порожнини (на сканері Sonoline SL-1 фірми "Siemens", Німеччина), добове моніторування АТ (апарат АВРМ-04 Meditech, Угорщина), електрокардіографію. Із спеціальних нефрологічних методик проводили непряму ренангіографію, динамічну реносцинтиграфію (на гамма-камері РНО Gamma LFDV фірми "Sеаг1е", Голандія). ШКФ отримували за допомогою динамічної реносцинтиграфії та визначали розрахунковим методом з використанням формул. Частині хворих з метою верифікації діагнозу виконано біопсію нирок та екскреторну урографію.


 
 

Цікаве

Загрузка...