WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Квантово-медикаментозна корекція вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних порушень у хворих на хронічний гломерулонефрит (автореферат) - Реферат

Квантово-медикаментозна корекція вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних порушень у хворих на хронічний гломерулонефрит (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ

БІЯКОВА Олена Вячеславна

УДК 616.611-002-036.12-06-085:[615.831+615.849.112]

Квантово-медикаментозна корекція вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних порушень у хворих на хронічний гломерулонефрит

14.01.37 – нефрологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Мойсеєнко Валентина Олексіївна,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 2, професор кафедри

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, чл.-кор. НАН України, академік АМН України, заслужений діяч науки і техніки Пиріг Любомир Антонович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,кафедра нефрології, завідувач кафедри

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Дудар Ірина Олексіївна, Інститут нефрології АМН України, відділ еферентних технологій,завідувач відділу

Провідна установа: Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, м. Донецьк

Захист дисертації відбудеться 20.10.2006 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.565.01 при Інституті нефрології АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9а

З дисертацією можна буде ознайомитися в бібліотеці Інституту нефрології АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9а

Автореферат розісланий 18.09.2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник Величко М.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хронічний гломерулонефрит (ХГН) є однією з поширених нозологічих форм хронічної хвороби нирок (ХХН). В Україні розповсюдженість ХГН становить 80,8 на 100 тисяч дорослого населення (Колесник М.О., 2004). Захворюваність та поширеність хронічної ниркової недостатності (ХНН) становить відповідно 6,9 та 32,6 на 100 тисяч дорослого населення (Колесник М.О., 2005). Актуальність ХХН – в соціально-економічному і в загальномедичному аспектах: інвалідизуються хворі молодого, працездатного віку. ХНН, яка виникає при прогресуванні ХГН, потребує позаниркових методів очищення крові, згодом – трансплантації нирки. Ці методи дорогі та в Україні є малодоступними (Пиріг Л.А., 2003). Проблема ефективного лікування ХГН і профілактики ХНН є дуже важливою в сучасній нефрології (Дудар І.О., 2000; Никула Т.Д., 2001; Пиріг Л.А., 2004). Це пояснюється тенденцією до збільшення питомої ваги гломерулонефриту (ГН) в структурі госпіталізованої захворюваності. За три останні роки вона зросла від 12,3 до 22,2%. Одночасно збільшилась кількість повторних госпіталізацій, переважно з метою продовження лікування (Пиріг Л.А., 2001). Серед чинників швидкого розвитку і прогресування ХХН виділяють артеріальну гіпертензію (АГ) (Мойсеєнко В.О., 2002; Никула Т.Д., 2004; Топчий И.И., 2004; Zhou X., 2003; Rabelink T.J., 2004), порушення ліпідного обміну (Дудар І.О., 2004; Семидоцька Ж.Д., 2005), масивну протеїнурію (Семидоцька Ж.Д., 2003), а також гіперактивність симпатичної нервової системи (Іванов Д.Д., 2003; Blankesteijn P.J., 2004).

Відомо, що ефективність медикаментозного лікування хворих на ХГН залежно від морфологічної форми коливається від 35 до 40% (Лапчинська І.І., 2001). У зв'язку з недостатньою ефективністю існуючих методів лікування ХГН, труднощами при корекції АГ, дисліпідемії, розвитком мембранодеструктивних процесів, імунних порушень необхідний пошук нових методів лікування з метою стабілізації патологічного процесу в нирках.

Дані про клінічну ефективність поляризованого світла, мікрохвильової терапії неоднозначні. Не вивчений їх вплив на основні ланки патогенезу ХГН, АГ, не розроблена методика впливу поляризованого світла на рівень АТ у хворих на ХГН. Недостатньо вивчені механізми рефлекторної регуляції серцево-судинної системи, показники варіабельності серцевого ритму, імунні порушення в хворих з ренальною гіпертензією та гемодинамічними розладами (Умаров Р.Х., 2001; Fukuta H., 2003; Rubinger D., 2004). Тому зниження АТ шляхом усунення проявів вегетативного дисбалансу в регуляції серцево-судинної системи, корекція проявів систолічної та діастолічної дисфункції серця, імуномодулюючі впливи, покращення функціонального стану нирок є важливими лікувальними заходами при ХГН.

Останнім часом набула широкого використання в нефрологічній практиці системна ензимотерапія (Синяченко О.В., 2000; Степанова Н.М., 2001; Тодор І.М., 2001; Мойсеєнко В.О., 2004; Євтушенко І.С., 2005). Віддалені результати використання поліферментної терапії при ХГН ще не вивчені та потребують оцінки (Мухін І.В., 2001). Це свідчить про необхідність тривалого динамічного спостереження за результатами використання флогензиму в комплексному лікуванні хворих на ХГН. Пошук раціональних комбінацій як фармзасобів, так і їх поєднання з немедикаментозними методами лікування ХГН залишається актуальним. Вирішенню даних питань присвячена ця робота.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках планової науково-дослідної роботи кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №2 Національного медичного університету "Клінічна оцінка анемії, серцево-судинних і нейровегетативних порушень при хронічній нирковій недостатності, розробка нових способів їх діагностики та лікування" (номер державної реєстрації теми 0102U000787). Автором опрацьована програма досліджень вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних порушень у хворих на ХГН, особисто проведені підбір, обстеження, лікування хворих, аналіз отриманих даних.

Мета дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності лікування хворих на ХГН на основі вивчення вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних розладів шляхом розробки методу їх квантово-медикаментозної корекції.

Задачі дослідження:

  1. Вивчити гемодинамічні, вазорегуляторні та імунні порушення у хворих на ХГН на різних стадіях ХХН.

  2. Дослідити вплив квантових методів лікування (поляризованого світла та мікрохвильової терапії) на стан вегетативної регуляції серцево-судинної системи, показники кардіогемодинаміки у хворих на ХГН.

  3. Розробити новий спосіб квантово-медикаментозної корекції АГ у хворих на ХГН.

  4. Порівняти ефективність комплексної квантово-медикаментозної та стандартної медикаментозної терапії ХГН.

  5. Оцінити вплив комплексного лікування з включенням світлотерапії на показники імунного статусу та ліпідного спектру крові у хворих на ХГН.

  6. Дослідити вплив системної ензимотерапії на темпи прогресування ХГН.

Об'єкт дослідження. ХХН І-ІІІ стадій: ГН.

Предмет дослідження. Вазорегуляторні, гемодинамічні та імунні порушення у хворих на ХГН, динаміка цих показників під впливом комплексного квантово-медикаментозного лікування.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на підставі комплексного клініко-інструментального обстеження хворих на ХГН виявлено високу частоту виникнення у них вегетативних розладів, які проявляються вазорегуляторними і гемодинамічними порушеннями та мають відмінності на різних стадіях ХХН.

Вперше показана можливість корекції вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних порушень у хворих на ХГН за допомогою квантово-медикаментозного лікування (з використанням поляризованого світла та мікрохвильової терапії).

За результатами дисертаційної роботи отримано патент на винахід № 59893 України А61 N5/06 "Спосіб лікування артеріальної гіпертензії при хронічному гломерулонефриті".

Вперше показана можливість корекції за допомогою поляризованого світла порушень метаболізму ЖК сироватки крові, які відображають мембранодеструктивні процеси у хворих на ХГН на різних стадіях ХХН.

Набуло подальшого розвитку вивчення ефективності препаратів системної ензимотерапії в нефрологічній практиці. Вперше за результатами тривалого спостереження за клініко-лабораторно-інструментальними показниками хворих на ХГН доведено, що використання флогензиму сповільнює темпи прогресування захворювання.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи полягає у розробці і впровадженні в клінічну практику комплексного лікування ХГН з включенням квантових методів (поляризованого світла та мікрохвильової терапії), що дозволяє підвищити його ефективність за рахунок корекції вегетативного дисбалансу, гемодинамічних розладів, імунних та ліпідних порушень.


 
 

Цікаве

Загрузка...