WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Helicobacter pylori в хірургії гастродуоденальних виразок (автореферат) - Реферат

Helicobacter pylori в хірургії гастродуоденальних виразок (автореферат) - Реферат

Об'єкт дослідження.Пацієнти з виразковою хворобою шлунка і ДПК, особи, оперовані з приводу гастродуоденальних виразок, хворі на рак шлунка.

Предмет дослідження.Клініко-морфологічна характеристика впливу інфекції Нр на СОШ у пацієнтів з виразковою хворобою шлунка і ДПК при консервативному та хірургічному лікуванні.

Методи дослідження.Під час обстеження хворих використані загальноклінічні, ендоскопічні, рентгенологічні, патоморфологічні методи, визначення внутрішлункової рН, визначення наявності інфекції Нр, математично-статистичн________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________e7на отриманих результатів. У роботі вивчено вплив персистуючої інфекції Нр на СОШ у хворих на виразкову хворобу шлунка і ДПК, морфологічні зміни в СОШ хворих на рак шлунка поза межами пухлини. Встановлено корелятивний зв'язок між наявністю інфекції Нр у пацієнтів з виразковою хворобою шлунка і ДПК та дисрегенераторними і морфологічними змінамии в СОШ (атрофією, кишковою метаплазією, дисплазією), подібними до таких, які спостерігаються в шлунковому епітелії при раку шлунка поза межами пухлини, і можуть вважатися маркерами порушення регенераторних процесів у СОШ. Науково обгрунтовано комплексне обстеження хворих із патологією шлунка і ДПК для визначення оптимальної тактики лікування цього контингенту пацієнтів. Враховуючи отримані результати, що пов'язані з впливом Нр на СОШ,

вперше визначені покази до консервативного лікування та органозберігаючих операцій при виразковій хворобі шлунка і ДПК.

4

Практичне значення одержаних результатів. Поглиблено і впроваджено підхід до комплексного обстеження пацієнтів з виразковою хворобою шлунка і ДПК, визначення тактики їх лікування.

Детальне вивчення анамнезу, наявності гелікобактерної інфекції, внутрішлункової рН, стану СОШ у хворих на гастродуоденальні виразки дозволяє суттєво індивідуалізувати підхід до лікування цієї групи пацієнтів.

Виявлення виражених дисрегенераторних змін в слизовій оболонці шлунка (неповна кишкова метаплазія) а також виражених морфологічних уражень шлункового епітелію (важка дисплазія), вказує на необхідність більш активного спостереження за цією групою пацієнтів з огляду на можливу наявність у них раннього раку шлунка, що дає можливість вчасного оперативного лікування пухлини шлунка на ранніх стадіях.

Результати та основні положення дисертації впроваджуються в практичну роботу хірургічних відділень 1120 Центрального військового клінічного госпіталю Західного Оперативного Командування (м. Львів), клініки кафедри хірургії та проктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

Особистий внесок здобувача.Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Отримані в роботі дані є наслідком особистогоанкетування автором тематичних історій хвороб, обстеження та лікування осіб із гастродуоденальними виразками, хронічним гастритом типу В та раком шлунка; систематизації результатів досліджень. Матеріал для патоморфологічних досліджень зібраний автором особисто. Автор провів аналіз та статистичну обробку матеріалу, спільно із науковим керівником сформулював висновки та практичні рекомендації, написав усі розділи дисертаційної роботи. Автор приймав участь в оперативних втручаннях. Автор особисто впровадив результати дослідження в практику.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи викладені на: науково-практичній конференції "Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Терапевтичні, хірургічні та онкологічні аспекти." (Київ, 2004); на науково-практичній конференції "Актуальні питання хірургії ХХІ століття" (Київ, 2005).

Публікації.За матеріалами дисертації опубліковано 5 наукових праць, у наукових періодичних виданнях, що входять до затвердженого ВАК України переліку.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 140 сторінках машинописного тексту і складається з вступу, чотирьох розділів вл________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________0них джерел включає 170 посилань.

5

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Робота основана на вивченні результатів обстеження та лікування пацієнтів із виразковою хворобою шлунка і ДПК, хронічним гастритом типу В, некардіальним раком шлунка. Для виконання завдань дослідження у роботі обстежено 130 пацієнтів основної, 116 пацієнтів контрольної, та 113 пацієнтів порівняльної груп, які знаходились на лікуванні в 1120 ЦВКГ ЗахОК протягом 1995 – 2004 років. В основну групу увійшли оперовані хворі на виразкову хворобу шлунка і ДПК віком від 20 до 75 років. Для порівняння перебігу, наслідків і ускладнення захворювання сформовано контрольну групу, в яку війшли хворі на хронічний гастрит типу В та хронічний гастродуоденіт, віком від 20 до 80 років. Крім того, створено порівняльну групу, куди включено хворих на дистальний (некардіальний) рак шлунка, оперованих в 1120 ЦВКГ в період з 1995 по 2004 роки. Вік хворих порівняльної групи коливався від 27 до 80 років.

З метою дослідження особливостей перебігу виразкової хвороби шлунка і ДПК, хронічного гастриту типу В, раку шлунка у хворих основної, контрольної та порівняльної груп, вивчення клінічної картини та патогенезу даних захворювань аналізували скарги пацієнтів, дані анамнезу. При вивченні анамнезу увага надавалась тривалості перебігу захворювання, обстеженням, які проводились хворим та встановленню діагнозу, призначенню та проведенню адекватної консервативної терапії та ефективності даного лікування, ускладненнями, що виникали на протязі захворювання та їх оперативному лікуванню.

У комплексі досліджень усім хворим виконували фіброгастродуоденоскопію (ФГДС) за загальноприйнятою методикою з використанням апарату GIF Q 40 "Olimpus". Під час обстеження у хворих основної та порівняльної груп вивчались локалізація, розміри і характер патологічного процесу в шлунку і ДПК, наявність ускладнень (кровотеча, стеноз) захворювання; у пацієнтів контрольної групи визначалась активність запального процесу: наявнісь гіперемії та набряку СОШ, крововиливів та ерозій в слизовій шлунка, а у пізніх стадіях – явищ атрофії СОШ, гіпотонії, рефлюксу дуоденального вмісту. При виконанні ендоскопії за допомогою стандартних біопсійних щипців ФВ – 23К прицільно брали п'ять біоптатів слизової оболонки: по два – з антрального відділу та тіла шлунка, один з області кута шлунка, з візуально більш виражених ділянок запалення (О.В. Коркушко і співавт., 2000). Крім того, в пацієнтів порівняльної групи, хворих на рак шлунка при ендоскопічному обстеженні бралась біопсія СОШ поза візуальними межами пухлини, по можливості – в типових місцях, перерахованих вище.


 
 

Цікаве

Загрузка...