WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Система розрахункових задач і вправ з хімії як засіб розвитку інтелектуальних умінь школярів у класах хіміко-біологічного профілю (автореферат) - Реферат

Система розрахункових задач і вправ з хімії як засіб розвитку інтелектуальних умінь школярів у класах хіміко-біологічного профілю (автореферат) - Реферат

Розкрито важливе значення організації навчання учнів поелементного розв'язування задач, що забезпечує поступове формування вміння виявляти різні типи та підтипи задач у складі комбінованих задач, аналізувати та розв'язувати їх.

У процесі дослідження з'ясовано вплив на розвиток інтелектуальних умінь школярів (вмінь логічно розмірковувати, порівнювати й узагальнювати, висловлювати припущення, доводити і заперечувати, встановлювати нові зв'язки між знаннями, переносити знання й уміння в нові ситуації) завдань на перетворення речовин. До них відносимо задачі та схеми-перетворення, вправи на послідовні перетворення речовин (ретровправи), завдання дивергентного характеру.

У дисертації запропоновано дефініцію поняття "ретровправа", що розглядається як завдання на послідовне перетворення речовин і виконується методом ретросинтезу. Виділено дві підгрупи ретровправ: лінійні і циклічні. Визначено рівні складності "відкритих" і "закритих" схем-перетворень та характер умінь, які формуються при їх виконанні.

Для функціонування методичної системи навчання школярів розв'язувати задачі і вправи з хімії створено комплект навчально-методичного забезпечення для учнів хіміко-біологічних класів, який складається з 10 авторських посібників (навчальні посібники, збірники задач, збірники рівневих завдань, дидактичні матеріали для тематичного оцінювання, експрес-опитування), матеріалів для проведення домашніх контрольних робіт, дидактичних матеріалів для організації навчання поелементного розв'язуванню задач.

Для вчителів, які здійснювали експеримент, було розроблено комплект експериментальних матеріалів (комплекти тренувальних завдань, методичні рекомендації, схеми, таблиці, евристичні приписи для учнів, завдання для перевірки ефективності запропонованої методичної системи навчання учнів розв'язувати задачі та вправи).

У третьому розділі "Експериментальна перевірка ефективності методичної системи формування у школярів умінь розв'язувати задачі та вправи з хімії" описано організацію та хід педагогічного експерименту формування у школярів умінь розв'язувати задачі та вправи, подано аналіз його результатів.

Розроблено і обґрунтовано діагностичний інструментарій для перевірки ефективності запропонованої методичної системи навчання учнів хіміко-біологічних класів розв'язувати задачі та вправи. За його допомогою здійснена інтерпретація одержаних результатів.

Ефективність розробленої системи розрахункових задач і вправ з хімії для школярів хіміко-біологічних класів та методики формування в них умінь розв'язувати задачі та вправи перевірялася шляхом систематичного спостереження за навчальною діяльністю учнів, анкетування вчителів та учнів, індивідуальних бесід з ними. Основним методом при цьому був аналіз результатів виконання контрольних робіт (4-5 на рік). Оцінювалися вміння учнів розв'язувати розрахункові задачі та виконувати вправи на перетворення речовин, виявлявся рівень сформованості інтелектуальних умінь.

Для оцінювання результатів формувального експерименту було обрано такі показники: показник успішності (ПУ), динаміка формування вмінь учнів розв'язувати розрахункові задачі та виконувати нестандартні вправи, динаміка формування інтелектуальних умінь під час експерименту, інтерес учнів до вивчення хімії, участь в олімпіадах різних рівнів, турнірах, конкурсах захисту наукових робіт.

У формувальному експерименті брало участь 382 учнів, що забезпечує достовірність одержаних результатів. Вона дорівнює 0,95. Цей рівень достовірності дозволяє зробити статистично значущі висновки про результати педагогічного експерименту.

На різних етапах проводилися контрольні роботи, які дозволили простежити динаміку формування інтелектуальних умінь школярів учнів експериментальних і контрольних класів. Виявлявся рівень сформованості вмінь логічно розмірковувати (1), порівнювати (2) і узагальнювати (3), висловлювати припущення (4), доводити і заперечувати (5), встановлювати зв'язки між знаннями (6), переносити знання й уміння в нові ситуації (7). За даними підсумкових контрольних робіт визначено коефіцієнт сформованості інтелектуальних умінь (рис. 1).

Коефіцієнт сформованості інтелектуальних умінь визначався за формулою: Кс.=, (1)

де − середнє арифметичне для експериментальних груп, − середнє арифметичне для контрольних груп.

Рис.1. Коефіцієнти сформованості інтелектуальних умінь

Аналіз динаміки формування інтелектуальних умінь засвідчує, що в учнів експериментальних класів на кінець формувального експерименту рівень сформованості інтелектуальних умінь значно вищий, ніж в учнів контрольних класів. Так, уміння логічно розмірковувати виявили 70% учнів експериментальних класів і 41% учнів контрольних класів. Вміння порівнювати − відповідно 72% та 42% школярів; узагальнювати − 69% учнів експериментальних класів і 40% учнів контрольних класів; висловлювати припущення − відповідно 75% і 44%, доводити і заперечувати − 77% і 38% школярів. Легко встановлюють нові зв'язки між знаннями 74% учнів експериментальних класів і 45% учнів контрольних класів. Вміють переносити знання й уміння в нові ситуації − відповідно 81% і 39% школярів.

Наслідком змін у рівні сформованості інтелектуальних умінь є навчальні досягнення учнів. Виділено три рівні сформованості вмінь розв'язувати задачі та вправи: репродуктивний, конструктивний та творчий. Динаміка кількісних показників розподілу школярів за цими рівнями показала, що в процесі навчання відбувається їх перерозподіл.

Наводимо результати розподілу відповідей учнів 11-х класів із врахуванням показника успішності (ПУ) (рис. 2).

Показник успішності визначався нами за формулою 2:

, (2)

де N − кількість робіт певного рівня, Nзаг. − загальна кількість робіт.

Репродуктивний Конструктивний Творчий

− результати навчальних досягнень учнів контрольних класів (%)

− результати навчальних досягнень учнів експериментальних класів (%)

Рис. 2. Порівняння показників успішності учнів 11-х класів за рівнями сформованості вмінь розв'язувати задачі

Аналіз показників успішності учнів дозволив зробити такі висновки:

1. В експериментальних і контрольних класах відбувається поступове зростання показника успішності. Однак в експериментальних класах ця тенденція виражена сильніше, ніж у контрольних, особливо на творчому рівні навчальних досягнень. У цих класах кількість учнів, які мають творчий рівень навчальних досягнень наприкінці формувального експерименту зростає у 2,2 рази, тоді як в контрольних − лише в 1,3.

2. Водночас в експериментальних класах відбувається істотне зменшення кількості учнів, які мають репродуктивний рівень навчальних досягнень. Для них зміна становить 2,4 рази, а для контрольних − лише 1,6.

Перевірка альтернативної гіпотези Н1 щодо припущення про перевагу експериментальної методики та підтвердження гіпотези дослідження здійснювалася за такими компонентами: методикою формування логічних інтелектуальних умінь у процесі розв'язування задач і вправ; методикою навчання учнів розв'язувати розрахункові задачі та вправи; впливом компонентів (зазначених вище) на результати навчальних досягнень учнів. Отримані значення t-критерію Стьюдента більші за критичні, що підтверджує гіпотезу дослідження.

ВИСНОВКИ

У дисертації запропоновано розв'язання методичної проблеми навчання учнів класів хіміко-біологічного профілю розв'язувати розрахункові задачі та вправи у процесі формування інтелектуальних умінь школярів, яке підтвердило гіпотезу дослідження і дозволило зробити такі висновки.

1. Аналіз психолого-педагогічних джерел щодо з'ясування проблеми навчання учнів хіміко-біологічних класів розв'язувати задачі та вправи показав, що:

− дана проблема розроблена недостатньо, бо відсутні педагогічні дослідження, в яких розкриваються особливості методики навчання учнів розв'язуванню розрахункових задач та вправ і не створена система розрахункових задач та вправ для класів хіміко-біологічного профілю;

− хімічні задачі розглядаються як один із засобів застосування знань і умінь на практиці;

− проблема використання задач та вправ у навчальному процесі класів хіміко-біологічного профілю є багатоаспектною щодо підходів до з'ясування її сутності, функцій, типології;


 
 

Цікаве

Загрузка...